BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Kantona Sarajevo - BiH
#5361
Službene novine Kantona Sarajevo, broj 5/22
Na osnovu čl. 18. tačka b) i 38. stav (6) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), Skupština Kantona Sarajevo, na 48. Radnoj sjednici održanoj dana 31.01.2022. godine, donijela je


ZAKON O IZVRŠAVANJU BUDŽETA KANTONA SARAJEVO ZA 2022. GODINU


I. OPĆE ODREDBE


Član 1.
(Predmet Zakona)

Ovim zakonom uređuje se: struktura prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Budžeta Kantona Sarajevo za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Budžet) i njegovo izvršavanje, prioriteti plaćanja, obim zaduživanja i garancija, upravljanje finansijskom i nefinansijskom imovinom, prava i obaveze korisnika budžetskih sredstava (u daljnjem tekstu: budžetski korisnik), nadležnosti Vlade Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Vlada), Ministarstva finansija Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo finansija) i ministra finansija Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: ministar finansija) u izvršavanju Budžeta za tekuću godinu, kazne za neispunjavanje obaveza i druga pitanja u vezi s izvršavanjem Budžeta.

II. STRUKTURA PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA


Član 2.
(Sadržaj budžeta)

(1) Budžet se sastoji od općeg i posebnog dijela i kapitalnog budžeta.

(2) Opći dio Budžeta sastoji se od Računa prihoda i rashoda, Računa kapitalnih primitaka i izdataka i Računa finansiranja.

(3) Poseban dio Budžeta sastoji se od plana raspoda i izdataka budžetskih korisnika iskazanih po vrstama, raspoređenih u tekuće izdatke i kapitalne investicije.

(4) Kapitalni budžet čine izdvajanja za kapitalne investicije po godinama i izvorima finansiranja.

Član 3.
(Sadržaj Računa prihoda i rashoda)

(1) Račun prihoda i rashoda Budžeta sastoji se od:

1. Prihoda:

a) poreznih prihoda i

b) neporeznih prihoda:

- administrativne i sudske takse,

- naknade utvrđene kantonalnim propisima,

- posebne naknade i novčane kazne,

- prihoda ostvarenih obavljanjem osnovne djelatnosti i ostalih poslova budžetskih korisnika (u daljnjem tekstu: vlastiti prihodi),

- primljeni transferi, donacije i ostali prihodi.

2. Rashoda:

- plaće i naknade troškova zaposlenih,

- doprinosi poslodavca i drugi doprinosi,

- izdaci za materijal i usluge,

- tekući transferi,

- kapitalni transferi i

- izdaci za kamate.

3. Tekuće rezerve

(2) U računu finansiranja iskazuju se primici od finansijske i nefinansijske imovine, te izdaci za finansijsku imovinu.

III. IZVRŠAVANJE BUDŽETA


Član 4.
(Korištenje sredstava budžeta)

(1) Sredstva Budžeta osiguravaju se korisnicima koji su u Posebnom dijelu Budžeta određeni za nosioce sredstava na pojedinim pozicijama.

(2) Budžetski korisnici mogu sredstva Budžeta koristiti samo za namjene koje su utvrđene Budžetom, a u skladu sa svojim godišnjim finansijskim planom i prema dinamici utvrđenoj planom novčanih tokova i tromjesečnim i mjesečnim operativnim budžetima i planovima.

(3) Budžet se izvršava na osnovu mjesečnog plana alokacije raspoloživih budžetskih sredstava budžetskim korisnicima, koji odobrava ministar finansija, na osnovu plana novčanih tokova.

(4) Izuzetno, zbog neusklađenosti priliva sredstava u Budžet prema tromjesečnim i mjesečnim planovima novčanih tokova, Ministarstvo finansija može izmijeniti dinamiku doznake sredstava pojedinim budžetskim korisnicima.

Član 5.
(Plan novčanih tokova)

(1) Ministarstvo finansija nadležno je za planiranje tromjesečnih i mjesečnih novčanih tokova kojima se projecira priliv i odliv sredstava sa Jedinstvenog računa Trezora (u daljem tekstu: JRT) i koji predstavljaju osnovu za izvršavanje Budžeta.

(2) U svrhu izrade tromjesečnih i mjesečnih planova novčanih tokova Ministarstvo finansija - Sektor za Trezor (u daljem tekstu: Trezor) će, između ostalih, koristiti i slijedeće izvore podataka:

a) krajnje stanje na JRT za prethodni period,

b) prognoze o svim prihodima na JRT,

c) prognoze otplate duga i

d) prognoziranje svih rashoda i izdataka.

Član 6.
(Finansijski planovi)

(1) Na osnovu alokacije budžetskih sredstava i instrukcije Ministarstva finansija, budžetski korisnici pripremaju i podnose prijedloge operativnih budžeta Ministarstvu finansija.

(2) Budžetski korisnici su obavezni Ministarstvu finansija dostavljati prijedloge mjesečnih i tromjesečnih finansijskih planova za izvršenje Budžeta 15 dana prije početka tromjesečja uzimajući u obzir utvrđenu dinamiku priliva i odliva sredstava, koji predstavljaju okvir za mjesečne finansijske planove koji će obuhvatati rashode za svaki mjesec. Rashodi svakog budžetskog korisnika ne mogu prelaziti iznose alociranih budžetskih sredstava odobrenih za svaki mjesec ili drugi vremenski period koji je utvrdilo Ministarstvo finansija.

(3) Ministarstva koja u svom razdjelu sadrže budžetske potrošačke jedinice - glave, dužna su izraditi prijedloge tromjesečnih finansijskih budžeta za njih i iste dostaviti Ministarstvu finansija.

(4) Tromjesečne operativne planove izvršavanja Budžeta utvrđuje ministar finansija.

(5) Ako budžetski korisnik Ministarstvu finansija ne podnese prijedlog tromjesečnog finansijskog budžeta, operativni plan za tog budžetskog korisnika predlaže Ministarstvo finansija.

(6) Ministarstvo finansija obavijestit će budžetske korisnike o odobrenim operativnim planovima.

(7) Ministarstvo finansija će jednom mjesečno, po zatvaranju perioda, objaviti na svojoj službenoj stranici raspored vlastitih prihoda, donacija i primljenih transfera budžetskih korisnika.

Član 7.
(Korištenje odobrenih sredstava)

(1) Budžetski korisnici ne mogu stvarati obaveze iznad iznosa odobrenog operativnog budžeta putem operativnih planova za tog budžetskog korisnika.

(2) Rashodi i izdaci svakog budžetskog korisnika ne mogu prelaziti iznose alociranih budžetskih sredstava odobrenih za svaki mjesec ili drugi vremenski period koje je utvrdilo Ministarstvo finansija, osim uz saglasnost Ministarstva finansija.

(3) ministar finansija ima pravo rješenjem obustaviti od izvršenja odluku koja je u suprotnosti sa Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.102/13, 9/14 - Ispravka, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19 i 99/19) i ovim zakonom.

(4) Korisnici doznačenih transfera ili zajmova dužni su resornom ministarstvu dostaviti izvještaj o namjenskom utrošku sredstava.

(5) U slučaju da korisnici iz stava (4) ovog člana ne dostave izvještaj o namjenskom utrošku sredstava, neće imati pravo aplicirati za dodjelu sredstava u narednoj fiskalnoj godini.

Član 8.
(Prijenos neutrošenih sredstava)

Ministarstvo finansija prenosi neutrošena sredstva po pojedinim stavkama rashoda iz mjesečnog operativnog plana izvršavanja Budžeta na iste stavke u naredni mjesečni operativni plan izvršavanja Budžeta iste budžetske godine.

Član 9.
(Dinamika izvršavanja budžeta)

Budžet će se izvršavati po slijedećoj dinamici:

a) plaćanje obaveza po kreditima, reprogramiranim obavezama i povrata više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda na osnovu rješenja Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine i drugih organa,

b) plaće, doprinosi, porezi i naknade zaposlenima,

c) izdaci za materijal i usluge,

d) tekući transferi,

e) kapitalni transferi i

f) izdaci za nabavku stalnih sredstava.

Član 10.
(Sredstva tekuće rezerve)

(1) Sredstva tekuće rezerve planirana u Budžetu koriste se za nepredviđene namjene za koje u Budžetu nisu planirana sredstva ili za namjene za koje se tokom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva jer ih pri planiranju Budžeta nije bilo moguće predvidjeti.

(2) Sredstva tekuće rezerve iz stava (1) ovog člana mogu iznositi najviše do 3% planiranih prihoda bez namjenskih prihoda, vlastitih prihoda i primitaka.

(3) O raspodjeli sredstava tekuće rezerve Budžeta odlučuje Vlada uz prethodno mišljenje Ministarstva finansija, a u skladu s kriterijima za upotrebu sredstava tekuće rezerve, utvrđenih u Odluci o kriterijima za raspodjelu sredstava iz tekuće rezerve Budžeta Kantona Sarajevo.

(4) Izuzetno od stava (3) ovog člana, korištenje sredstava tekuće rezerve do 25.000 KM kvartalno može odobriti premijer Kantona.

(5) O korištenju sredstava tekuće rezerve Ministarstvo finansija podnosi Vladi tromjesečno izvještaj, a Vlada polugodišnje izvještava Skupštinu Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Skupština Kantona).

(6) Korisnik sredstava tekuće rezerve dužan je podnijeti izvještaj o utrošku sredstava, a neutrošeni dio odobrenih sredstava vratiti u tekuću rezervu.

(7) Odluka o utrošku sredstava tekuće rezerve objavljuje se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Član 11.
(Prijenos sredstava)

(1) Ako se tokom godine proširi nadležnost ili djelokrug budžetskog korisnika ili se osnuje novi budžetski korisnik što zahtjeva povećanje sredstava, sredstva za njegovu djelatnost obezbijedit će se iz sredstava tekuće rezerve Budžeta, a odobrava ih Vlada.

(2) Ako se u toku godine, na osnovu zakona i drugog propisa umanji djelokrug ili nadležnost budžetskog korisnika, što zahtjeva smanjenje sredstava, ili budžetski korisnik prestane postojati, neutrošena sredstva za njegove troškove, uz odobrenje Vlade, prenose se u tekuću rezervu Budžeta ili na budžetskog korisnika koji preuzme poslove.

Član 12.
(Uplata javnih prihoda i platne transakcije)

(1) Svi prikupljeni i naplaćeni javni prihodi koji pripadaju Budžetu uplaćuju se na depozitni račun za prikupljanje javnih prihoda Kantona.

(2) Obavljanje platnih transakcija vrši se preko transakcijskih računa koji su u sastavu JRT.

(3) Potpisnici naloga platnih transakcija putem računa iz st. (1) i (2) ovog člana su: premijer Kantona, ministar finansija ili lice koje ministar finansija ovlasti i pomoćnik ministra finansija za Trezor.

Član 13.
(Prijenos aproprijacija)

(1) Neiskorištene aproprijacije i opterećenja ističu 31. januara naredne godine.

(2) Aproprijacije se mogu prenositi u narednu fiskalnu godinu za finansiranje kapitalnih projekata iz posebnih fondova, kao i za finansiranje projekata od posebnog značaja za razvoj privrede.

(3) Aproprijacije u svrhe finansiranja višegodišnjih kapitalnih projekata prenose se u narednu fiskalnu godinu prema iznosima i vremenskom rasporedu utvrđenom u Dokumentu okvirnog budžeta.

Član 14.


(Vlastiti prihodi, donacije, transferi,

namjenski prihodi, primici i sredstva MMF-a)

(1) Budžetski korisnici mogu koristiti vlastite prihode, donacije i transfere prema izvještaju Ministarstva finansija koji im se dostavlja do 15. u mjesecu za prethodni mjesec.

(2) Budžetski korisnici mogu koristiti vlastite prihode, donacije, namjenske prihode, transfere i primitke na način i po postupku utvrđenom zakonima, uredbama i drugim podzakonskim aktima.

(3) Vlastiti prihodi, donacije, transferi, namjenski prihodi i primici koji nisu planirani u Budžetu, a ostvare se u toku godine ili se ostvare u većem iznosu od plana u Budžetu, na prijedlog budžetskog korisnika unositi će se i raspoređivati odlukom Vlade i postaju sastavni dio Budžeta, a odluka će se objaviti u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

(4) Donacije, transferi, namjenski prihodi i primici koji nisu utrošeni u 2021. godini razgraničavaju se i po usvajanju godišnjeg obračuna Budžeta Kantona Sarajevo za 2021. godinu (u daljnjem tekstu: Budžet za 2021. godinu) odlukom Vlade unose se u Budžet naredne godine.

(5) Sredstva od Međunarodnog monetarnog fonda koja su uplaćena u 2021. g. kao transfer Federalnog ministarstva finansija (u daljnjem tekstu: sredstva MMF) razgraničavaju se i odlukom Vlade unose u Budžet.

(6) Sredstva od MMF-a razgraničavaju se kao transfer Federalnog ministarstva finansija -financija na prihodovnoj strani i raspoređuju se kao budžetska sredstva iz izvora 10 u Posebnom djelu Budžeta.

(7) Sredstva MMF-a razgraničavaju se za provođenje strukturalnih reformi i prevazilaženje socijalnih, ekonomskih i zdravstvenih posljedica pandemije COVID-19, kao i za infrastrukturne projekte.

(8) Razgraničena sredstva MMF-a izvršavat će se za potrebe rashoda iz izvora 10 u Posebnom djelu Budžeta u skladu sa Programom utroška koji će donijeti Vlada.

(9) Nadležna ministarstva i drugi budžetski korisnici odgovorni su za planiranje, prikupljanje i uplaćivanje vlastitih prihoda u Budžet.

Član 15.
(Uplata i trošenje)

(1) Vlastiti prihodi, donacije, transferi i namjenski prihodi uplaćuju se na depozitni račun Budžeta.

(2) Primici se uplaćuju na transakcijski račun Kantona Sarajevo.

(3) Vlastiti prihodi moraju se utrošiti do kraja budžetske godine, a neutrošeni dio vlastitih prihoda postaje javni prihod Budžeta naredne godine.

(4) Izuzetno od stava (3) ovog člana vlastiti prihodi koje ostvari Univerzitet u Sarajevu i njegove organizacione jedinice, a neutroše se u 2022. godini mogu se prenijeti u naredne tri fiskalne godine, a neutrošeni dio vlastitih prihoda nakon isteka tri fiskalne godine postaju javni prihod Budžeta, izuzev vlastitih prihoda uplaćenih za sticanje naučnog stepena doktorata nauka, prihodi od naučnoistraživačkog rada fakulteta, prihodi od projekata i prihodi od specijalizacija.

Član 16.
(Povrat sredstava)

(1) Ukoliko se naknadno utvrdi da je isplata iz Budžeta izvršena nezakonito ili nenamjenski, budžetski korisnik je dužan odmah zahtjevati povrat budžetskih sredstava.

(2) Ako se nadzorom utvrdi da su sredstva korištena suprotno zakonu, ministar finansija donosi rješenje o povratu sredstava na JRT.

(3) Pogrešno ili više uplaćeni prihodi na depozitni račun u tekućoj godini vraćaju se uplatiocima sa depozitnog računa na teret tih prihoda za tekuću godinu, a pogrešno ili više uplaćeni prihodi na depozitni račun iz prethodnih godina i pogrešno uplaćeni prihodi na transakcijski račun vraćaju se uplatiocima sa transakcijskih računa iz sredstava planiranih u razdjelu Ministarstva finansija pozicija Ostali transferi - Povrati pogrešno uplaćenih sredstava na JRT.

(4) ministar finansija na osnovu uvjerenja ili rješenja nadležnog kontrolnog organa odobrava povrat više ili pogrešno uplaćenih prihoda.

(6) Povrat više ili pogrešno uplaćenih vlastitih prihoda, neutrošenih u prošloj godini izvršit će se sa transakcijskog računa iz sredstava planiranih u razdjelu Ministarstva finansija pozicija Ostali transferi - Povrat pogrešno uplaćenih sredstava na JRT.

(7) Rješenje o odobravanju povrata više ili pogrešno uplaćenih prihoda donosi ministar finansija, a na osnovu zahtjeva budžetskog korisnika.

(8) Rješenje o odobravanju povrata prihoda od naknada koje ostvaruju budžetski korisnici obavljanjem svoje osnovne djelatnosti donosi ministar finansija, a na osnovu zahtjeva budžetskog korisnika i akta budžetskog korisnika kojim je utvrđeno pravo na povrat uplaćene naknade.

Član 17.
(Preraspodjela sredstava)

(1) Ministarstvo finansija jednom kvartalno može na zahtjev budžetskog korisnika donijeti odluku o preraspodjeli rashoda i izdataka u okviru budžeta odobrenog za budžetskog korisnika, a najviše do 10% ukupno odobrenih rashoda i izdataka za tog budžetskog korisnika.

(2) Obim i vrstu rashoda i izdataka za preraspodjelu sredstava utvrdiće ministar finansija.

(3) U okviru odobrenog Budžeta, preraspodjela sredstava iznimno je dozvoljena između budžetskih korisnika o čemu odlučuje Vlada na prijedlog Ministarstva finansija.

Član 18.
(Sredstva za plaće i naknade)

(1) Sredstva za plaće osiguravaju se budžetskim korisnicima na osnovu zakona i propisa kojima su regulisane plaće i naknade, a isplata se vrši samo do visine sredstava planiranih u Budžetu za te namjene.

(2) Osnovica za obračun plaća u iznosu 330 KM i bod za obračun plaće u visini 1,0 utvrđuje se za budžetske korisnike kojima se plaće uređuju Zakonom o plaćama i naknadama u organima vlasti Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 5/19) ili njegovim evetualnim izmjenama.

(3) Osnovica za obračun plaća i bod za obračun plaća za ostale budžetske korisnike utvrđuju se u skladu sa potpisanim Kolektivnim ugovorima između Vlade i sindikata, Sporazumima o osnovici za obračun plaća u 2022. godini potpisanim između Vlade i sindikata i drugim važećim propisima kojima se regulišu plaće budžetskih korisnika Kantona.

(4) Osnovica za obračun plaća i bod za obračun plaća iz st. (2) i (3) ovog člana primjenjuje se od 01.01.2022. godine.

(5) Budžetski korisnici su dužni pomoćnim operativnim centrima (POC) i Ministarstvu finansija dostavljati rješenja o zasnivanju i prestanku radnog odnosa zaposlenika u roku od osam dana od dana zasnivanja, odnosno prestanka radnog odnosa, kao i rješenja o prekovremenom radu do kraja tekućeg mjeseca.

(6) Kontrolu platnih razreda i koeficijenata utvrđenih u rješenjima iz stava (5) ovog člana vršit će Glavni operativni centar (GOC).

(7) Prekovremeni rad zaposlenika može trajati najviše osam sati sedmično, o čemu odlučuje rukovodilac rješenjem.

(8) Ukoliko se u roku iz stava (5) ovog člana ne dostavi rješenje, Ministarstvo finansija neće vršiti obračun plaće i naknade zaposlenom.

(9) Sredstva pozicija "Naknade troškova zaposlenih" doznačavat će se korisnicima u skladu s važećim propisima.

(10) Naknade za ugovorene usluge za rad u komisijama, grupama, savjetima, timovima i drugo, planirane na pozicijama tekući izdaci izvršavat će se u skladu s Odlukom o načinu obrazovanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela koje obrazuje Vlada Kantona Sarajevo i rukovodioci kantonalnih organa državne službe.

Član 19.
(Izvršavanje sredstava budžeta)

Utrošak planiranih bruto plaća i naknada troškova zaposlenih, izdataka za materijal i usluge, transferi za povrat pogrešno ili više uplaćenih prihoda iz prethodnog perioda, izdataka za otplate dugova, kao i planiranih tekućih transfera i kapitalnih izdataka i kapitalnih transfera, izvršavat će se u skladu s članom 4. stav (2) ovog zakona.

Član 20.
(Nabavka roba, radova i usluga)

(1) Budžetski korisnici su dužni da se, u postupku nabavke robe, radova i usluga pridržavaju Zakona o javnim nabavkama ("Službene glasnik BiH", broj 39/14), kao i procedura i postupaka propisanih podzakonskim aktima.

(2) Ministarstvo finansija obustaviće unos obaveza i plaćanja ukoliko se utvrdi da nije provedena procedura iz stava (1) ovog člana, za čiju zakonitost je odgovoran budžetski korisnik.

Član 21.
(Prijenos tekućih transfera)

Sredstva tekućih transfera, izuzev transfera pojedincima, transferisaće se u skladu sa odobrenim operativnim planovima, zavisno od priliva sredstava u Budžet.

Član 22.
(Sredstva za finansiranje političkih partija, koalicija, nezavisnih kandidata, parlamentarnih grupa i udruženja)

(1) Sredstva namijenjena za finansiranje političkih partija, koalicija političkih partija, nezavisnih kandidata i parlamentarnih grupa u Skupštini Kantona, raspoređuju se tako da se:

a) 30% sredstava dijeli jednako svim političkim partijama, odnosno koalicijama političkih stranaka koje su osvojile mandate,

b) 60% sredstava dijeli prema broju poslaničkih, odnosno delegatskih mandata, koje svaka politička stranka, koalicija političkih stranaka, odnosno nezavisni kandidat, ima u trenutku dodjele mandata, a parlamentarnim grupama prema broju poslaničkih mandata,

c) 10% od ukupnog iznosa raspoređuje se parlamentarnim grupama srazmjerno broju poslaničkih, odnosno delegatskih mjesta koja pripadaju manje zastupljenom polu.

(2) Sredstva za finansiranje udruženja izvršavaće se u okviru razdjela ministarstava na osnovu Javnog poziva, a po kriterijima koji su utvrđeni propisom Vlade, osim ukoliko je ovo pitanje propisano posebnim zakonom za pojedine oblasti.

(3) Sredstva tekućih transfera pojedincima i neprofitnim organizacijama dodjeljivaće se pojedinačnim odlukama, a u skladu s propisom Vlade.

Član 23.
(Korištenje sredstava na razdjelu 12. Ministarstvo pravde i uprave)

Sredstva utvrđena na razdjelu 12. Budžeta, pozicije "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima", "Tekući transferi neprofitnim organizacijama", "Subvencije javnim preduzećima - JP Televizija Kantona Sarajevo" i "Drugi tekući transferi", koristiće se po programima koje donosi Vlada.

Član 24.
(Korištenje sredstava na razdjelu 13. Ministarstvo za boračka pitanja)

Sredstva utvrđena na razdjelu 13. Budžeta, pozicije "Transfer za podsticaj zapošljavanja branilaca i članova njihovih porodica", "Jednokratne pomoći boračkoj populaciji", "Mjesečni transferi boračkoj populaciji", "Sredstva za zdravstvenu zaštitu boračke populacije", "Troškovi rente i uređenja za objekte boračke populacije", "Tekući transferi za očuvanje tekovina OOR 92-95 i NOR 41-45", "Realizacija projekata od interesa za boračku populaciju u saradnji sa neprofitnim organizacijama", "Kapitalni transferi za očuvanje tekovina OOR 92-95 i NOR 41-45" i "Nabavka građevina", koristiće se po programima koje donosi Vlada.

Član 25.
(Korištenje sredstava na razdjelu 13. glava 02. Javna ustanova "Fond Memorijala Kantona Sarajevo")

Sredstva utvrđena na razdjelu 13. glava 02. Budžeta, pozicije "Nabavka građevina za Fond Memorijala", "Nabavka opreme za Fond Memorijala" i "Sanacija i rekonstrukcija spomen obilježja, memorijalnih i spomeničkih kompleksa", koristiće se po programima koje donosi Vlada.

Član 26.
(Korištenje sredstava na razdjelu 14. Ministarstvo saobraćaja)

Sredstva utvrđena na razdjelu 14. Budžeta, pozicije "Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima", "Subvencije za javni prevoz", "Vlastito učešće za projekte EBRD-a i EIB", "Kapitalni transferi javnim preduzećima" i "Nabavka stalnih sredstava u obliku prava", koristiće se po programima koje donosi Vlada.

Član 27.
(Korištenje sredstava na razdjelu 14. glava 02. Ministarstvo saobraćaja - Direkcija za puteve)

Sredstva utvđena na razdjelu 14. glava 02. Budžeta, pozicije "Izgradnja saobraćajnica na području Kantona Sarajevo", "Nabavka opreme za saobraćajnu infrastrukturu" i "Rekonstrukcija, rehabilitacija i investiciono održavanje puteva i mostova", koristiće se po programima koje donosi Vlada.

Član 28.
(Korištenje sredstava na razdjelu 17. glava 02. Ministarstvo unutrašnjih poslova - Uprava policije)

Sredstva utvrđena na razdjelu 17. glava 02. Budžeta, pozicija "Nabavka opreme", koristiće se po programima koje donosi Vlada.

Član 29.
(Korištenje sredstava na razdjelu 18. Ministarstvo privrede)

Sredstva utvrđena na razdjelu 18. Budžeta, pozicije "Izrada ribarskih osnova", "Izrada lovno - gospodarskih osnova", "Pretvaranje nepoljoprivrednog u poljoprivredno zemljište", "Fond podrške privredi zbog posljedica izazvanih pandemijom korona virusa i elementarnim nepogodama", "Poticaji u poljoprivrednoj proizvodnji", "Unapređenje zdravstvenog stanja životinja", Poticaj razvoju male privrede", "Zaštita vodotoka", "Infrastrukturno uređenje i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa u privrednim i poslovno industrijskim zonama Kantona Sarajevo" i "Kapitalni projekti iz šumarstva", koristiće se po programima koje donosi Vlada.

Član 30.
(Korištenje sredstava na razdjelu 20. Ministarstvo zdravstva)

Sredstva utvrđena na razdjelu 20. Budžeta, pozicije "Prevencija, očuvanje i unapređenje zdravlja stanovništva Kantona Sarajevo" i "Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje javnih zdravstvenih ustanova Kantona Sarajevo", koristiće se po programima koje donosi Vlada.

Član 31.
(Korištenje sredstava na razdjelu 21. Ministarstvo za odgoj i obrazovanje)

Sredstva utvrđena na razdjelu 21. Budžeta, pozicije "Tekući transferi pojedincima", "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - predškolsko i osnovno obrazovanje", "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - srednje obrazovanje", "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - pomoćne usluge u obrazovanju", "Nabavka građevina", "Nabavka opreme", "Nabavka stalnih sredstava u obliku prava" i "Rekonstrukcija i investiciono održavanje", koristiće se po programima koje donosi Vlada.

Član 32.
(Korištenje sredstava na razdjelu 22. Ministarstvo kulture i sporta)

Sredstva utvrđena na razdjelu 22. Budžeta, pozicije "Tekući transferi pojedincima iz oblasti sporta ", "Tekući transferi pojedincima iz oblasti kulture", "Tekući transferi neprofitnim organizacijama iz oblasti sporta i inkluzija" i "Tekući transferi neprofitnim organizacijama iz oblasti kulture i inkluzija","Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti iz oblasti sporta", "Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti iz oblasti kulture", "Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama iz oblasti sporta" i "Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama iz oblasti kulture", koristiće se po programima koje donosi Vlada.

Član 33.
(Korištenje sredstava na razdjelu 23. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice)

Sredstva utvrđena na razdjelu 23. Budžeta, pozicije "Zaštita porodice sa djecom", "Zaštita civilnih žrtava rata", "Raseljena lica i izbjeglice", "Socijalna zaštita", "Tekući transferi: Udruženju slijepih Kantona Sarajevo, Udruženju distrofičara Kantona Sarajevo, Udruženju oboljelih od multipleskleroze Kantona Sarajevo, Udruženju paraplegičara, kvadriplegičara i dječije paralize Kantona Sarajevo, Udruženju gluhih Kantona Sarajevo, Udruženju oboljelih od poliomyelitisa, povrede mozga i kičmene moždine Kantona Sarajevo, Udruženju osoba sa cerebralnom paralizom Kantona Sarajevo, Udruženju za podršku osobama sa intelektualnim teškoćama Kantona Sarajevo "Oaza", "Udruženju invalida rada Kantona Sarajevo", "Sufinansiranju rada javnih kuhinja", "Socijalni projekti i inkluzija sa ranom intervencijom" i "Nabavka građevina", koristeće se po programima koje donosi Vlada.

Član 34.
(Korištenje sredstava na razdjelu 33. Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša)

Sredstva utvrđena na razdjelu 33. Budžeta, pozicije: " Opšte mjere zaštite okoliša", "Prostorno planska dokumentacija i stambeni razvoj u Kantonu Sarajevo", "Podrška organima uprave i neprofitnim organizacijama iz oblasti komunalne djelatnosti i zaštite okoliša", "Subvencioniranje troškova iz segmenta zajedničke komunalne potrošnje", "Rekonstrukcija vodovodne i kanalizacione mreže na području Kantonu Sarajevo - vodne naknade", "Energijska efikasnost i zaštita okoliša", "Stambeni razvoj", "Smanjenje i uspostava prečišćavanja procjednih voda RCUO Smiljevići i drugi projekti na RCUO Smiljevići", "Sufinansiranje i izgradnja iz oblasti komunalne infrastrukture i nabavka energenata", "Izgradnja, rekonstrukcija i sanacija komunalnih objekata", "Unapređenje odlaganja otpada na sanitarnoj deponiji Smiljevići", koristiće se po programima koje donosi Vlada.

Član 35.
(Korištenje sredstava na razdjelu 35. Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade)

Sredstva utvrđena na razdjelu 35. Budžeta, pozicije "Tekući transferi pojedincima", "Tekući transferi neprofitnim organizacijama i inkluzija - visoko obrazovanje", "Tekući transferi neprofitnim organizacijama - nauka", "Nabavka građevina", "Nabavka opreme", i "Rekonstrukcija i investiciono održavanje", koristiće se po programima koje donosi Vlada.

Član 36.
(Program utroška sredstava)

(1) Budžetski korisnici obavezno predlažu Vladi programe utroška sredstava iz čl. 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34. i 35. ovog zakona.

(2) Bitni elementi programa su: naziv programa, svrha programa, kriteriji za raspodjelu sredstava, visina sredstava, izvori sredstava, kategorija korisnika sredstava te način i rokove izvještavanja.

(3) Budžetski korisnici obavezno uključuju načela gender odgovornog budžeta u programe utroška i izvještaje o utrošenim sredstvima Budžeta iz čl. 23., 24., 29., 30., 31., 32., 33., 34. i 35.ovog zakona.

(4) O utrošku sredstava iz stava (1) ovog člana, budžetski korisnici izvještavaju Ministarstvo finansija u skladu sa Pravilnikom o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 69/14, 14/15, 4/16 i 19/18), a Ministarstvo finansija Vladu u skladu sa Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.102/13, 9/14 - Ispravka, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19 i 99/19) i njegovim eventualnim izmjenama. https://www.anwalt-derbeste.de

(5) Izvještaj o dodjeljenim sredsvima sa listom korisnika kojima su sredstva dodjeljena, budžetski korisnici su dužni objaviti na svojoj web stranici.

Član 37.
(Upravljanje sredstvima u okviru programa o utrošku sredstava)

Resorna ministarstva osiguravaju transparentnost i efikasnost upravljanja budžetskim sredstvima u svojim programima utroška sredstava iz čl. 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34. i 35.ovog zakona.

Član 38.
(Računovodstvo)

(1) Svi budžetski korisnici dužni su voditi evidenciju pomoćnih knjiga i to: ulaznih faktura, izlaznih faktura, blagajne, stalnih sredstava, kredita, plaća, sitnog inventara, dnevnih i knjigu potraživanja.

(2) Budžetski korisnici koji se prijavljuju kao PDV obveznici obavezni su voditi posebne evidencije pomoćnih knjiga za ulazne i izlazne fakture, u kojima je prikazan ulazni i izlazni PDV.

Član 39.
(Primjena propisa, priznavanje prihoda i primitaka i rashoda i izdataka)

(1) Ministarstva i drugi budžetski korisnici su obavezni primjenjivati budžetsko računovodstvo i Računovodstvene politike za budžetske korisnike i Trezor Kantona Sarajevo.

(2) Prihodi i primici priznaju se samo u onom periodu kada su mjerljivi i raspoloživi, odnosno kada su uplaćeni na JRT.

(3) Rashodi i izdaci priznaju se u onom periodu kada je obaveza nastala.

IV. ZADUŽIVANJE I UPRAVLJANJE FINANSIJSKOM I NEFINANSIJSKOM IMOVINOM


Član 40.
(Zaduživanje)

(1) Kanton Sarajevo (u daljnjem tekstu: Kanton) može stvoriti obaveze po osnovu zaduživanja u skladu sa Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.102/13, 9/14 - Ispravka, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19 i 99/19) i Zakonom o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 86/07, 24/09, 44/10 i 30/16) i njegovim eventualnim izmjenama.

(2) Kanton se može dugoročno zaduživati i izdavati garancije u skladu s odredbama Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 86/07, 24/09, 44/10 i 30/16) i njegovim eventualnim izmjenama.

(3) Zaduživanje se može provesti na inostranom ili domaćem tržištu novca i kapitala.

(4) U 2022. godini Kanton će se dugoročno zadužiti na domaćem finansijskom tržištu u visini do 143.689.108 KM, a kod ino kreditora u visini do 181.892.190 KM.

(5) Obaveze iz osnova tekućih otplata duga iznose 38.529.634 KM (glavnica).

Član 41.
(Upravljanje imovinom)

(1) Budžetski korisnik koji stekne nekretninu, obavezan je u roku od 30 dana od dana sticanja podnijeti zahtjev s potrebnom dokumentacijom Pravobranilaštvu Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Pravobranilaštvo) radi podnošenja prijedloga za upis nekretnine u zemljišne knjige.

(2) Pravobranilaštvo će sastaviti zemljišnoknjižni prijedlog i isti podnijeti nadležnom sudu radi upisa nekretnine u zemljišne knjige.

(3) Budžetski korisnik je dužan u roku 30 dana od dana dobivanja dokaza o upisu u zemljišne knjige svojim operativnim jedinicama dostaviti isti radi evidentiranja u Glavnoj knjizi Trezora.

Član 42.
(Upis i evidentiranje nekretnina u Glavnu knjigu trezora)

(1) Kada budžetski korisnik stiče nekretninu bez naknade, Pravobranilaštvo podnosi zemljišnoknjižni prijedlog za upis nekretnine po prethodno dobijenoj saglasnosti od Vlade.

(2) Budžetski korisnik je dužan u roku 30 dana od dana dobivanja dokaza o upisu u zemljišne knjige nekretnine iz stava (1) ovog člana svojim operativnim jedinicama dostaviti isti radi evidentiranja u Glavnoj knjizi Trezora.

Član 43.
(Vođenje evidencije o imovini)

(1) Kada se sredstva Budžeta koriste za sanaciju, dokapitalizaciju ili kao udio u sredstvima pravnog lica, Kanton postaje vlasnikom u tim pravnim licima srazmjerno uloženim sredstvima.

(2) Imovinu iz vlasništva Kantona iz stava (1) ovog člana upisuje njen korisnik u svojoj evidenciji, a pravna lica upisuju Kanton kao vlasnika srazmjernog dijela kapitala.

(3) Evidenciju o imovini i vlasničkim udjelima iz st. (1) i (2) ovog člana vode korisnici i Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša preko Uprave za geodetske i imovinsko - pravne poslove, a nalog s adekvatnom dokumentacijom, dostavljaju operativnoj jedinici radi finansijske evidencije imovine u Glavnoj knjizi Trezora.

V. FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE


Član 44.
(Podnošenje periodičnih konsolidovanih izvještaja)

Ministarstvo finansija dužno je podnositi Vladi na razmatranje periodične konsolidovane finansijske izvještaje za budžet Kantona, općina i Grada Sarajeva (u daljem tekstu: Grad) u roku 40 dana po isteku obračunskog perioda, a za period od 1. januara do 31. decembra prethodne godine do 25. aprila tekuće godine.

Član 45.
(Podnošenje periodičnih izvještaja o izvršavanju budžeta)

(1) Budžetski korisnici dužni su dostaviti periodične izvještaje za periode: od 1. januara do 31. marta, od 1. januara do 30. juna i od 1. januara do 30. septembra Ministarstvu finansija u roku 20 dana po isteku obračunskog perioda, a za period od 1. januara do 31. decembra prethodne godine do 28. februara tekuće godine, sa obrazloženjem koje se odnosi na programske rezultate izvršavanja Budžeta i godišnji obračun svog finansijskog plana za prethodnu godinu.

(2) Ministarstvo finansija dužno je podnositi Vladi na razmatranje periodične izvještaje o izvršavanju Budžeta za periode iz stava (1) ovog člana u roku 40 dana po isteku obračunskog perioda, a za period od 1. januara do 31. decembra prethodne godine do 25. aprila tekuće godine.

Član 46.
(Podnošenje periodičnih izvještaja općina, Grada Sarajeva i vanbudžetskih fondova)

(1) Općinske i Služba za finansije Grada dužne su dostaviti periodične izvještaje Ministarstvu finansija u roku 20 dana po isteku obračunskog perioda, a za period od 1. januara do 31. decembra prethodne godine do 5. marta tekuće godine.

(2) Periodične izvještaje o izvršenju finansijskih planova vanbudžetski fondovi dostavljaju resornim ministarstvima i Ministarstvu finansija u roku 20 dana po isteku obračunskog perioda, a za period od 1. januara do 31. decembra prethodne godine do 5. marta tekuće godine.

(3) Ministarstvo finansija periodične izvještaje o izvršenju budžeta Kantona, općina i Grada dostavlja Federalnom ministarstvu finansija u roku 30 dana po isteku obračunskog perioda, a za period od 1. januara do 31. decembra prethodne godine do 15. marta tekuće godine.

Član 47.
(Godišnji obračun)

(1) Budžetski korisnici i vanbudžetski fondovi obavezni su izraditi godišnji obračun za prethodnu godinu i potpisan i ovjeren od strane certificiranog računovođe i rukovodioca budžetskog korisnika predati Finansijsko-informatičkoj agenciji Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: FIA).

(2) Budžetski korisnici i vanbudžetski fondovi obavezni su jedan primjerak godišnjeg obračuna za prethodnu godinu, ovjerenog od strane FIA - e, dostaviti Ministarstvu finansija i nadležnim institucijama u skladu sa zakonom i drugim propisima, najkasnije do kraja februara tekuće godine.

(3) U slučaju da budžetski korisnik završni godišnji obračun ne podnese pravovremeno, ministar finansija ima pravo privremeno obustaviti odobrenje rashoda sve dok se ne izvrši prijem godišnjeg obračuna.

Član 48.
(Godišnji izvještaj)

(1) Općinske i Gradska služba za finansije dužne su dostaviti računovodstvene godišnje izvještaje Ministarstvu finansija do 5. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

(2) Vanbudžetski fondovi dostavljaju svoje godišnje izvještaje resornim ministarstvima i Ministarstvu finansija do 5. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Član 49.
(Dostavljanje godišnjih izvještaja Federalnom ministarstvu finansija)

Ministarstvo finansija dostavlja godišnje izvještaje za budžete općina i Grada, godišnji izvještaj za budžet Kantona Federalnom ministarstvu finansija do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Član 50.
(Dostavljanje izvještaja Vladi i Skupštini)

(1) Ministarstvo finansija dužno je pravovremeno dostaviti Vladi izvještaj o izvršavanju budžeta za prethodnu godinu koji Vlada podnosi na usvajanje Skupštini Kantona u roku šest mjeseci od završetka fiskalne godine.

(2) Izvještaj o izvršavanju Budžeta izrađuje se u skladu sa Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 102/13, 9/14 - Ispravka, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18,11/19 i 99/19) i njegovim eventualnim izmjenama.

Član 51.
(Izvještaji o utrošku sredstava iz Programa javnih investicija)

(1) Resorna ministarstva koja su nadležna za implementaciju razvojno - investicionih projekata iz Programa javnih investicija Kantona Sarajevo, finansiranih iz kredita, donacija, sufinansiranjem iz Budžeta, vlastitim učešćem i drugih izvora, dužna su kvartalno dostavljati izvještaje Ministarstvu finansija o utrošku sredstava obuhvaćenih planom za 2022. godinu, po projektima.

(2) Po završetku projekta resorna ministarstva obavezna su Vladi podnijeti završni izvještaj o projektu prema Instrukciji za propisivanje metodologije za podnošenje završnog izvještaja o završetku projekta ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 14/13).

Član 52.
(Razmatranje izvještaja o poslovanju vanbudžetskih korisnika)

Vlada, na prijedlog resornog ministarstva, dva puta godišnje razmatra izvještaje o poslovanju vanbudžetskih korisnika.

VI. BUDŽETSKI NADZOR, KONTROLA I REVIZIJA BUDŽETA


Član 53.
(Budžetski nadzor, interna kontrola i revizija budžeta)

(1) Nadzor zakonitosti, pravovremenosti i namjenskog korištenja sredstava iz Budžeta vrši budžetska inspekcija na način utvrđen Zakonom o budžetima u Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.102/13, 9/14 - Ispravka, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19 i 99/19) i Uredbom o budžetskom nadzoru u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 34/14).

(2) Budžetski korisnici su obavezni urediti sistem interne kontrole u skladu s međunarodnim standardima interne kontrole i organizovati internu reviziju u skladu sa Zakonom o internoj reviziji u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 47/08 i 101/16).

(3) Reviziju Budžeta vrši Ured za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine u skladu sa zakonom.

VII. TRANSPARENTNOST I JAVNOST BUDŽETA


Član 54.
(Transparentnost i javnost)

U cilju obavještavanja javnosti o upravljanju javnim prihodima, periodični i godišnji izvještaji o izvršavanju Budžeta objavljivat će se na službenoj stranici Ministarstva finansija u roku od deset dana od dana njihovog podnošenja.

VIII. KAZNENE ODREDBE


Član 55.
(Kazne)

Novčanom kaznom bit će kažnjeno za prekršaj odgovorno lice budžetskog korisnika, odgovorno lice vanbudžetskog fonda, nosilac izvršne vlasti Kantona, Grada ili općine, nadležan za budžet ili drugo odgovorno lice, u skladu sa kaznenim odredbama Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.102/13, 9/14 - Ispravka, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19 i 99/19).

IX. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 56.
(Donošenje provedbenih akata)

Ovlašćuje se ministar finansija, da uz saglasnost Vlade, o provedbi ovog zakona donosi pravilnike, uputstva, naredbe i druge akte.

Član 57.
(Primjena Zakona)

(1) Na pitanja koja nisu regulisana ovim zakonom, primjenjivat će se Zakon o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.102/13, 9/14 - Ispravka, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19 i 99/19).

(2) U slučaju da drugi zakoni i propisi sadrže odredbe o načinu izvršavanja budžeta i pravima i obavezama korisnika budžetskih sredstava koje su u suprotnosti s ovim zakonom, primjenjivaće se odredbe ovog zakona.

Član 58.
(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", a primjenjivaće se od 01. januara 2022. godine.

Broj 01-02-2566/22
31. januara 2022. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Skupštine Kantona Sarajevo
Elvedin Okerić, s. r.
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]