BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
User avatar
By pravnik
#3108
Z A K O N O IZVRŠAVANJU BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019. GODINUI. OPĆE ODREDBE

Član 1.
(Predmet Zakona)
Ovim zakonom se uređuje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu (u daljem tekstu: Budžet) i njegovo izvršavanje, prioriteti plaćanja, obim zaduživanja i garancija, upravljanje javnim dugom, te finansijskom i nefinansijskom imovinom, prava i obaveze budžetskih korisnika, ovlaštenja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada), Federalnog ministarstva finansija (u daljem tekstu: Ministarstvo finansija) i Federalnog ministra finansija (u daljem tekstu: ministar finansija) u izvršavanju Budžeta za tekuću godinu, kazne za neispunjenje obaveza te druga pitanja u izvršavanju Budžeta.

II. STRUKTURA PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA

Član 2.
(Sadržaj budžeta)
(1) Budžet se sastoji od općeg i posebnog dijela i kapitalnog budžeta.
(2) Opći dio Budžeta čini Račun prihoda i rashoda, Račun kapitalnih primitaka i izdataka i Račun finansiranja.
(3) Poseban dio Budžeta sastoji se od plana rashoda i izdataka budžetskih korisnika, iskazanih po vrstama, raspoređenih u tekuće izdatke i kapitalne investicije.
(4) Kapitalni budžet čine izdvajanja za kapitalne investicije po godinama i izvorima finansiranja.

Član 3.
(Sadržaj Računa prihoda i rashoda)
(1) Račun prihoda i rashoda Budžeta sastoji se od:

a) P r i h o d a
1) poreznih prihoda,
2) neporeznih prihoda
- prihoda od poduzetništva i imovine,
- prihoda od taksi i naknada,
- novčanih kazni,
- prihoda od imovine,
- prihoda od pružanja javnih usluga, prihoda od vlastitih djelatnosti
- korisnika budžeta i vlastitih prihoda,
- primljenih transfera i donacija i
- ostali prihodi.

b) R a s h o d a
- plaće i naknade troškova zaposlenih,
- doprinosi poslodavca i drugi doprinosi,
- izdaci za materijal, sitni inventar i usluge,
- tekući transferi i drugi tekući rashodi,
- kapitalni transferi i
- izdaci za kamate.

(2) U Računu kapitalnih primitaka i izdataka iskazuju se primici od nefinansijske imovine i izdaci za nefinansijsku imovinu.
(3) U Računu finansiranja iskazuju se primici od finansijske imovine, primljeni krediti i zajmovi, te izdaci za finansijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova.

Član 4.
(Raspodjela prihoda od indirektnih poreza)
Raspodjela prihoda od indirektnih poreza, koji se prenose na Jedinstveni račun Trezora Federacije (u daljem tekstu: JRT) vrši se između korisnika u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacije), na osnovu odnosa i kriterija raspodjele utvrđene u Zakonu o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 22/06, 43/08, 22/09, 35/14 i 94/15).

III. IZVRŠAVANJE BUDŽETA

Član 5.
(Odgovornost budžetskih korisnika)
(1) Rukovodioci budžetskih korisnika odgovorni su za potpunu i blagovremenu naplatu svih prihoda i primitaka iz svoje nadležnosti, za njihovu uplatu u budžet i za izvršavanje svih rashoda i izdataka u skladu sa namjenama.
(2) Rukovodioci budžetskih korisnika provode sve zakonom propisane radnje radi naplate potraživanja na osnovu ugovora ili bilo kojeg drugog potraživanja na osnovu javnih prihoda.
(3) Rukovodioci budžetskih korisnika odgovorni su za zakonito, namjensko, efikasno i ekonomično raspolaganje budžetskim sredstvima.

Član 6.
(Korištenje odobrenih sredstava)
Budžetski korisnici odobrena sredstva mogu koristiti samo za namjene koje su određene Budžetom, a u skladu sa svojim godišnjim finansijskim planom i po dinamici utvrđenoj tromjesečnim i mjesečnim planovima koje odobrava ministar finansija na osnovu plana novčanih tokova, putem kojih se projiciraju sve uplate i isplate sa JRT.

Član 7.
(Operativni planovi)
(1) Ministarstvo finansija, na osnovu usvojenog Budžeta i godišnjeg plana novčanih tokova, iskazanih po mjesecima, dostavlja budžetskim korisnicima instrukciju za izradu prijedloga operativnih planova rashoda i izdataka.
(2) Budžetski korisnici su dužni dostavljati prijedloge godišnjih, kvartalnih i mjesečnih operativnih planova u skladu sa instrukcijom Ministarstva finansija.
(3) Ministarstvo finansija izvijestit će budžetske korisnike o odobrenim operativnim budžetima.
(4) Budžetski korisnici mogu stvarati obaveze do visine sredstava odobrenih operativnim budžetom, a u skladu sa instrukcijom Federalnog ministarstva finansija.
(5) Rashodi i izdaci svakog budžetskog korisnika ne mogu prelaziti iznose alociranih budžetskih sredstava odobrenih za svaki mjesec ili drugi vremenski period, koje je utvrdilo Ministarstvo finansija, osim uz saglasnost Ministarstva finansija.

Član 8.
(Rok za dostavljanje planova)
(1) Budžetski korisnici su dužni Ministarstvu finansija dostavljati tromjesečne finansijske planove za izvršenje Budžeta 15 dana prije početka tromjesečja. Tromjesečni planovi su okvirni planovi.
(2) Budžetski korisnici su dužni Ministarstvu finansija do 25-og u tekućem mjesecu, dostavljati prijedlog mjesečnog operativnog plana za sljedeći mjesec po pozicijama utvrđenim u Budžetu za budžetskog korisnika.
(3) Ako budžetski korisnik Ministarstvu finansija ne podnese prijedlog mjesečnog operativnog plana u roku iz stava (2) ovog člana, mjesečni operativni plan za tog budžetskog korisnika utvrđuje Ministarstvo finansija.

Član 9.
(Izvršavanje budžeta po prioritetima)
Budžet se izvršava po sljedećim prioritetima:

a) servisiranje vanjskog i unutrašnjeg duga Federacije,
b) transfer za boračke invalidnine, druga boračka davanja i invalidnine za neratne invalide i civilne žrtve rata,
c) plaće i naknade troškova svih zaposlenih,
d) transfer za poljoprivredu i razvojne projekte,
e) transfer za raseljene i izbjegle osobe,
f) tekući transferi kantonima i nižim nivoima vlasti, javnim preduzećima i kapitalne
investicije,
g) ostalo.

Član 10.
(Sredstva tekuće rezerve)
(1) Sredstva tekuće rezerve, planirana u budžetu, koriste se za nepredviđene namjene, za koje u budžetu nisu planirana sredstva ili za namjene za koje se tokom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dovoljna sredstva, jer ih pri planiranju budžeta nije bilo moguće predvidjeti.
(2) Budžetska izdvajanja za tekuću rezervu ne smiju preći 3% planiranih prihoda, bez namjenskih prihoda, vlastitih prihoda i bez primitaka.

Član 11.
(Korištenje sredstava tekuće rezerve)
(1) Korištenje sredstava tekuće rezerve odobrava Vlada, na prijedlog Ministarstva finansija.
(2) Premijer koristi sredstva iz tekuće rezerve Budžeta do iznosa od 75.000 KM.
(3) Zamjenici premijera koriste sredstva tekuće rezerve Budžeta do iznosa od 40.000 KM.
(4) Izvještaji o utrošku finansijskih sredstava iz tekuće rezerve podnose se Vladi kvartalno u skladu sa Pravilnikom o finansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br: 69/14, 14/15, 4/16 i 19/18).

Član 12.
(Prijenos neutrošenih sredstava)
Ako se u toku godine na osnovu propisa smanji nadležnost budžetskog korisnika, zbog čega se smanjuju i sredstva ili ako se ukine budžetski korisnik, neutrošena sredstva za njegove rashode i izdatke prenose se u tekuću rezervu ili budžetskom korisniku koji preuzima njegove poslove, o čemu odluku donosi Vlada.

Član 13.
(Realizacija doznačenih transfera ili zajmova)
Rashode ili opterećenja budžetskih pozicija koja se plaćaju iz doznačenih transfera ili zajmova datih budžetskim korisnicima ne mogu se realizirati bez instrukcija Ministarstva finansija, a na osnovu prethodno dostavljenog zahtjeva korisnika.

Član 14.
(Uplata javnih prihoda)
Svi javni prihodi koji pripadaju Budžetu, obavezno se uplaćuju na JRT, koji je pod isključivom nadležnošću Ministarstva finansija u skladu sa Zakonom o Trezoru u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 26/16).

Član 15.
(Korištenje aproprijacija)
(1) Neiskorištene aproprijacije evidentirane na pozicijama 611000, 612000, 613000, 614000, 615000, 616000, 821000 i 823000, ističu 31. januara naredne fiskalne godine.
(2) Aproprijacije se mogu prenositi u narednu fiskalnu godinu za finansiranje kapitalnih projekata iz posebnih fondova.
(3) Aproprijacije u svrhe finansiranja višegodišnjih kapitalnih projekata, prenose se u narednu fiskalnu godinu prema iznosima i vremenskom rasporedu utvrđenom u Dokumentu okvirnog budžeta.

Član 16.
(Povrat javnih prihoda)
Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Budžet, vraćaju se uplatiocima na osnovu rješenja koje donosi Ministarstvo finansija u skladu sa Pravilnikom o procedurama za povrat, preknjižavanje pogrešno/više uplaćenih javnih prihoda sa Jedinstvenog računa Trezora Federacije Bosne i Hercegovine i postupku umanjenja obaveza („Službene novine Federacije BiH“, broj: 20/18).

Član 17.
(Preraspodjela sredstava)
(1) Ministar finansija, na zahtjev budžetskog korisnika, jednom kvartalno donosi rješenje o preraspodjeli sredstava na budžetskim stavkama u visini do 10% ukupno odobrenih rashoda i izdataka za tog budžetskog korisnika.
(2) Preraspodjela sredstava vrši se na pozicijama 611000, 612000, 613000 i 820000, a na pozicijama 614000, 615000 i 616000 preraspodjela sredstava vrši se samo u okviru ovih ekonomskih kodova.
(3) Preraspodjelom sredstava ne može se vršiti umanjenje pozicija 611000 i 612000, osim u okviru ovih ekonomskih kodova, te u slučaju kada se preraspodjela na ovim ekonomskim kodovima vrši između budžetskih korisnika.
(4) Preraspodjelom sredstava ne može se vršiti umanjenje, odnosno povećanje pozicija projekta 613900-Ugovorene usluge i druge posebne usluge – Izdaci za izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju i 614800-Drugi tekući rashodi – Izdaci za izvršenje sudskih presuda i rješenja o izvršenju, osim u okviru ova dva ekonomska koda, te u slučaju kada se preraspodjela na ovim pozicijama vrši između budžetskih korisnika.
(5) Ograničenja iz stavova (2) i (3) ovog člana ne odnose se na Parlament Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Parlament).
(6) Uz zahtjev za preraspodjelu odobrenih sredstava, budžetski korisnik mora priložiti odgovarajuću dokumentaciju na osnovu koje se Ministarstvu finansija daju na uvid razlozi za dodatnim sredstvima na budžetskoj stavci koja se povećava do kraja godine, odnosno razlozi za smanjenje odobrenih budžetskih stavki.

Član 18.
(Sredstva za plaće i naknade)
(1) Sredstva na poziciji ”Bruto plaće i naknade” osiguravaju se budžetskim korisnicima na osnovu Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 45/10, 111/12 i 20/17), Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 45/10), Zakona o plaćama i drugim naknadama sudija i tužilaca u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“ br. 72/05, 22/09 i 55/13) i Odluke o jedinstvenim baznim kriterijima za sistematizaciju radnih mjesta i utvrđivanje platnih razreda u Uredu za reviziju Institucija BIH, Kancelariji za reviziju institucija u Federaciji BIH i Glavnoj službi za reviziju javnog sektora RS ("Službene novine Federacije BiH", broj: 66/06).
(2) Osnovica za obračun plaće u visini od 330 KM i bod za obračun plaće u iznosu od 1,0 primjenjivat će se od mjeseca u kojem Budžet Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu stupi na snagu, a ne prije od 01.01.2019. godine.
(3) Sredstva sa pozicije “Naknade troškova zaposlenih” osiguravaju se budžetskim korisnicima na osnovu Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 45/10, 111/12 i 20/17) i Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 45/10), Uredbe o naknadama koje pripadaju članovima Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i njihovim savjetnicima koje nemaju karakter plaće („Službene novine Federacije BiH”, br. 87/10, 22/11, 45/13 i 9/16), Uredbe o naknadama koje nemaju karakter plaće (“Službene novine Federacije BiH”, br. 63/10, 22/11, 66/11 i 51/12) i Zakona o plaćama i drugim naknadama sudija i tužilaca u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 72/05, 22/09 i 55/13).

Član 19.
(Službena putovanja)
Visina dnevnica i ostalih troškova koji nastaju u vezi sa službenim putovanjima za sve budžetske korisnike određuje se na osnovu Uredbe o naknadama troškova za službena putovanja (“Službene novine Federacije BiH”, br. 44/16 i 50/16).
Član 20.
(Obavezno osiguranje)
Sredstva za obavezno osiguranje budžetskim korisnicima osiguravaju se u skladu sa Zakonom o osiguranju („Službene novine Federacije BiH“, broj: 23/17).

Član 21.
(Nabavka roba, radova i usluga)
Nabavka roba, radova i usluga vrši se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH“, broj: 39/14).

Član 22.
(Korištenje sredstava na razdjelu 12.)
(1) Za finansiranje političkih stranaka i koalicija izdvajaju se sredstva u iznosu od 0,2% u odnosu na ukupne prihode, bez primitaka.
(2) Sredstva utvrđena na razdjelu 12. Budžeta, pozicija “Tekući transferi neprofitnim organizacijama - za političke stranke i koalicije” koriste se po programu koji donosi Vlada.
(3) Sredstva namijenjena za finansiranje političkih subjekata raspoređuju se tako da 40% od predviđenog iznosa pripada političkim subjektima, koji su zastupljeni u Parlamentu, u jednakim iznosima, a 60% prema broju poslanika u domovima Parlamenta, na dan dodjele mandata.
(4) Ukoliko je ugovorom između članica koalicije reguliran način raspodjele novčanih sredstava koja pripadaju koaliciji, sredstva koja na osnovu stava (3) ovog člana pripadaju koaliciji Vlada raspoređuje na osnovu odredbi ugovora.

Član 23.
(Korištenje sredstava na razdjelu 16.)
(1) Sredstva utvrđena na razdjelu 16. Budžeta, pozicija „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – KANTONI I OPĆINE“, koristit će se na osnovu Odluke o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava kantonima i općinama koju donosi Vlada.
(2) Sredstva utvrđena na razdjelu 16. Budžeta, pozicija “Učešće Vlade u projektima koje finansira međunarodna zajednica”, koriste se po odlukama koje donosi Vlada.
(3) Sredstva utvrđena na razdjelu 16. Budžeta, pozicija “Ostala domaća pozajmljivanja”, koristit će se po odluci koju donosi Vlada.


Član 24.
(Korištenje sredstava na razdjelu 17.)
Sredstva utvrđena na razdjelu 17. Budžeta, pozicije „Subvencije javnim preduzećima“, „Subvencije javnim preduzećima – za uvezivanje radnog staža“, „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima“, „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima – za uvezivanje radnog staža“, „Kapitalni transferi javnim preduzećima – OTF d.o.o. Sarajevo – za povećanje kapitala NTF d.o.o. Ploče“ i „Ostala domaća pozajmljivanja – Trajni revolving fond“, koriste se po programima koje donosi Vlada.

Član 25.
(Korištenje sredstava na razdjelu 18.)
(1) Sredstva utvrđena na razdjelu 18. Budžeta, pozicije „Subvencije javnim preduzećima - Transfer željeznicama FBiH”, „Subvencije javnim preduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije BiH“, “Subvencije javnim preduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije BiH-JP Aerodrom Mostar“, „Subvencije javnim preduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije BiH-JP Aerodrom Tuzla“, „Kapitalni transferi javnim preduzećima – za sufinansiranje izgradnje željezničke infrastrukture“, “Kapitalni transferi javnim preduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije BiH-JP Aerodrom Mostar“, “Kapitalni transferi javnim preduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije BiH-JP Aerodrom Tuzla“, i “Kapitalni transferi javnim preduzećima - Unapređenje avio prometa Federacije BiH - JP Aerodrom Bihać“ , koriste se po programima koje donosi Vlada.

Član 26.
(Korištenje sredstava na razdjelu 20.)
(1) Sredstva utvrđena na razdjelu 20. Budžeta, pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH - za sufinansiranje troškova raseljenih lica“, “Tekući transfer drugim nivoima vlasti i fondovima - Zdravstvena zaštita Roma u FBiH“, „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Agencija za kvalitet i akreditaciju - AKAZ“, „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Zavod za transfuzijsku medicinu Federacije BiH“, “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Zavod za zdravstveno osiguranje i reosiguranje FBiH“ i „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer za sanaciju zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine“, koriste se po programima koje donosi Vlada.
(2) Federalno ministarstvo zdravstva izvještava Vladu o realizaciji programa liječenja, učestalosti oboljenja i drugim važnim pokazateljima u vezi s implementacijom programa Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine, utvrđenih Odlukom o utvrđivanju prioritetnih vertikalnih programa zdravstvene zaštite od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine i prioritetnih najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti koji se pružaju osiguranim osobama na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 08/05, 11/07, 44/07, 97a/07, 33/08 i 52/08) kao i realizaciji sredstava Fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine, na način i u rokovima predviđenim Zakonom o zdravstvenom osiguranju („Službene novine Federacije BiH“ br. 30/97, 07/02, 70/08 i 48/11).

Član 27.
(Korištenje sredstava na razdjelu 22.)
Sredstva utvrđena na razdjelu 22. Budžeta, pozicija „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Potpora udruženjima potrošača”, koriste se po programu koji donosi Vlada.
Član 28.
(Korištenje sredstava na razdjelu 23.)
Sredstva utvrđena na razdjelu 23. Budžeta, pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Za rješavanje problema Roma u oblasti stambenog zbrinjavanja”, „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Za projekt utopljavanja zgrada radi uštede energije”, „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Za sanaciju šteta nastalih uslijed poplava i klizišta“, „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Implementacija Strategije za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH 2016-2021“, „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Učešće Vlade Federacije BiH u sufinansiranju kantonalnih i lokalnih zajednica - zaštita nacionalnih spomenika” i „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Za izradu prostorno planskih dokumenata“, koriste se po programima koje donosi Vlada.

Član 29.
(Korištenje sredstava na razdjelu 24.)
Sredstva utvrđena na razdjelu 24. Budžeta, pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima - Poticaj za poljoprivredu“ i „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima - Poticaj za veterinarstvo“ koriste se po programima koji donosi Vlada.


Član 30.
(Korištenje sredstava na razdjelu 32.)
(1) Sredstva utvrđena na razdjelu 32. Budžeta, pozicije „Tekući transferi pojedincima - za pomoć u liječenju boraca-branitelja“,“Tekući transferi pojedincima – Transfer za pomoć u zapošljavanju boračkih kategorija putem boračkih zadruga“, „Tekući transferi pojedincima – Transfer za rješavanje statusnih pitanja branilaca i članova njihovih porodica“, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama - za podršku fondaciji za stambeno zbrinjavanje RVI i boračku populaciju“, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – udruge proistekle iz posljednjeg odbrambeno oslobodilačkog - domovinskog rata“, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer za obilježavanje značajnih datuma“, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer za sufinansiranje izgradnje spomen obilježja, uređenja mezarja i grobalja“, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija“, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Transfer Savezu logoraša BiH“, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Transfer Hrvatskoj udrugi logoraša Domovinskog rata u BiH“ i „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Transfer IDA – istraživačko dokum. aktivnosti i zaštita žrtava svjedoka genocida“, koriste se po programima koje donosi Vlada.
(2) Sredstva utvrđena na razdjelu 32. Budžeta, pozicija “Kapitalni transferi pojedincima – automobili za invalide”, koriste se na osnovu Uredbe o obezbjeđenju sredstava za nabavku putničkih automobila ratnim vojnim invalidima 100% prve grupe („Službene novine Federacije BiH”, br. 58/06, 34/07 , 44/11 i 10/14).

Član 31.
(Korištenje sredstava na razdjelu 50.)
Sredstva utvrđena na razdjelu 50. Budžeta, pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Tekući transferi općinama i gradovima”, „Tekući transferi pojedincima - Isplata stipendija i isplata inovatorima”, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Udruženjima građana, obrtničke komore FBiH i kantona i obrazovne institucije”, „Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima“ i „Ostala domaća pozajmljivanja”, koriste se po programima koje donosi Vlada.


Član 32.
(Korištenje sredstava na razdjelu 51.)
Sredstva utvrđena na razdjelu 51. Budžeta, pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za Implementaciju i uvođenje u prava neratnih invalida“, „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za realizaciju aktivnosti predviđenih Uredbom o primjeni odgojnih preporuka prema maloljetnicima u FBiH“, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Provedba Zakona o zaštiti od nasilja u porodici“, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Dječija nedjelja“, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer za organizacije civilnih invalida“, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Sufinansiranje rada ustanova socijalne zaštite za zbrinjavanje na nivou Federacije BiH“, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Strategija deinstitucionalizacije i transformacije ustanova socijalne zaštite u Federaciji BiH (2014-2020)“, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Strategija za unapređenje prava i položaja osoba sa invaliditetom u Federaciji BiH 2016-2021. godina“, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer za finansiranje i rad udruženja penzionera na nivou Federacije - Član 125. Zakona PIO/MIO“ i „Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama - Ustanovama za zbrinjavanje na nivou FBiH”, koriste se po programima koje donosi Vlada.

Član 33.
(Korištenje sredstava na razdjelu 52.)
Sredstva utvrđena na razdjelu 52. Budžeta, pozicije “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za kulturu od značaja za Federaciju“, “Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za sport od značaja za Federaciju”, „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za fond za izdavaštvo“, „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za kinematografiju“, „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima -Transfer Fondaciji za bibliotečku djelatnost“, „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer Fondaciji za muzičke, scenske i likovne umjetnosti“, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama -Transfer za obnovu kulturnog i graditeljskog naslijeđa“, ”Tekući transferi neprofitnim organizacijama Udruženjima građana i organizacija iz oblasti kulture”, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama – Transfer za mlade” i “Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer za institucije nauke i kulture od značaja za BiH“, koriste se po programima koje donosi Vlada.
Član 34.
(Korištenje sredstava na razdjelu 53.)
Sredstva utvrđena na razdjelu 53. Budžeta, pozicije „Tekući transferi pojedincima -Transfer za raseljena lica i povratnike”, „Tekući transferi pojedincima - Tekući transferi za programe povratka u RS”, „Tekući transferi pojedincima - Tekući transfer za zajedničke međuentitetske i općinske projekte i projekte sa nevladinim organizacijama“ i „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Podrška implementaciji održivom povratku izbjeglih i prognanih lica sa područja regije Srebrenica”, koriste se po programima koje donosi Vlada.


Član 35.
(Korištenje sredstava na razdjelu 54.)
Sredstva utvrđena na razdjelu 54. Budžeta, pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za finansiranje studentskog standarda“, „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za finansiranje obrazovanja“, „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Transfer za Implementaciju Bolonjskog procesa“, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer za oblast nauke od značaja za Federaciju“, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama -Transfer za razvoj institucija nauke i poticaj NIR od značaja za Federaciju BiH”, „Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer za Fond za studentske zajmove“,Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer za institucije nauke i kulture od značaja za BiH“ i „Tekući transferi neprofitnim organizacijama - Transfer za Fondaciju za mobilnost studenata i nastavnika“, koriste se po programima koje donosi Vlada.

Član 36.
(Korištenje sredstava na razdjelu 61.)
Sredstva utvrđena na razdjelu 61. Budžeta, pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima - Akcijski plan Strategije okoliša“, „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer za razvoj turizma u Federaciji BiH“ i „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima -Transfer NP „UNA”, koriste se po programima koje donosi Vlada.

Član 37.
( Program utroška sredstava)
(1) Budžetski korisnici obavezno predlažu Vladi programe utroška sredstava iz čl. 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35. i 36. ovog Zakona.
(2) Bitni elementi programa su: naziv programa, svrha programa, kriterij za raspodjelu sredstava, visina sredstava, izvori sredstava, kategorija korisnika sredstava te način i rokove izvještavanja.
(3) Budžetski korisnici obavezno uključuju načela gender odgovornog budžeta u programe utroška i izvještaje o utrošenim sredstvima Budžeta iz čl. 26., 29., 31., 32., 33., 35. i 36. ovog Zakona.
(4) O utrošenim sredstvima iz stava (1) ovog člana budžetski korisnici izvještavaju Ministarstvo finansija, kvartalno u skladu sa pravilnikom iz člana 11. stav (4) ovog Zakona, a Ministarstvo finansija Vladu u skladu sa Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine.
(5) Izvještaj o dodijeljenim sredstvima sa listom korisnika iz stava (1) ovog člana kojima su sredstva dodijeljana, budžetski korisnici dužni su objaviti na web stranici ministarstva.

Član 38.
(Upravljanje sredstvima u okviru programa o utrošku sredstava)
(1) Resorna ministarstva osiguravaju transparentnost i efikasnost upravljanja budžetskim sredstvima u svojim programima utroška sredstava iz čl. 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33., 34., 35. i 36. ovog Zakona.
(2) Za finansijska sredstva koja se dodjeljuju na revolving osnovu korisnicima budžetskih sredstava, nadležna resorna ministarstva su obavezna regulisati ročnost povrata finansijskih sredstava na JRT.

Član 39.
(Izvještavanje o projektima iz Aneksa Budžeta)
(1) O planu i utrošku sredstava kojima se finansira projekt iz Aneksa Budžeta za 2019. godinu Ministarstvo finansija izvještavaju implementatori unosom podataka u Informacioni sistem za upravljanje javnim investicijama uspostavljen pri Ministarstvu finansija-PIMIS sistem i putem potpisanog i ovjerenog propisanog obrasca „Informacija o projektu“ (u daljnjem tekstu: IP obrazac).
(2) Uz IP obrazac dostavlja se i kvartalni plan povlačenja kreditnih sredstava kojima se finansira projekat iz stava 1. ovog člana.

Član 40.
(Platne transakcije)
(1) Prikupljanje javnih prihoda Budžeta vrši se preko računa javnih prihoda (depozitni račun).
(2) Obavljanje platnih transakcija vrši se preko transakcijskih računa koji su sastavni dio JRT, a otvara ih Ministarstvo finansija.
(3) Potpisnici naloga platnih transakcija putem računa iz st. (1) i ( 2) ovog člana su:
a) prvi potpisnik - ministar finansija ili, u slučaju spriječenosti, osoba koju ovlasti Vlada iz Ministarstva finansija ili Vlade,
b) drugi potpisnik – premijer ili jedan od zamjenika premijera, uz saglasnost premijera.


Član 41.
(Vlastiti prihodi)
(1) Prihodi koje korisnici ostvaruju obavljanjem vlastite djelatnosti moraju se uplaćivati na depozitni račun javnih prihoda Budžeta.
(2) Uplate na osnovu ostvarenih vlastitih prihoda budžetskih korisnika evidentiraju se kao vlastiti prihod svakog budžetskog korisnika u Glavnoj knjizi Trezora.
(3) U skladu s tim budžetski korisnici su obavezni da prilikom izrade svog finansijskog plana planiraju rashode koji se pokrivaju iz vlastitih prihoda.

Član 42.
(Namjenski prihodi)
(1) Budžetski korisnici kojima je Ministarstvo finansija otvorilo podračune za prikupljanje namjenskih sredstava koji se uplaćuju na depozitni račun budžeta, u skladu sa Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, br. 33/16, 89/16, 9/17, 33/17, 67/17, 9/18, 27/18 i 55/18), u svom finansijskom planu planiraju prihode i rashode, odnosno primitke i izdatke za podračun, s tim da su ukupni prihodi/primici jednaki ukupnim rashodima/izdacima u toku fiskalne godine.
(2) Namjenska sredstva raspoređuju se i izvršavaju za namjene utvrđene posebnim propisima. Izuzetno, u svrhu održavanja tekuće likvidnosti i otplata duga, na osnovu odluke Vlade Federacije tokom 2019. godine privremeno se mogu vršiti prenosi sredstava sa posebnih/namjenskih transakcijskih računa na transakcijski račun Federalnog ministarstva finansija u okviru Jedinstvenog računa Trezora, a do iznosa koji ne ugrožava servisiranje redovnih obaveza proisteklih iz posebnih propisa.
(3) Ukoliko se tokom izvršavanja budžeta za 2019. godinu bude vršio privremeni prenos sredstava sa posebnih računa iz stava (2) ovog člana, povrat tih sredstava mora biti izvršen najkasnije do 31.12.2019. godine, a u slučaju potrebe i nepredviđenih okolnosti, do roka koji u svom zahtjevu odredi budžetski korisnik zadužen za utrošak tih sredstava.

Član 43.
(Neplanirani prihodi i donacije)
Uplaćene i/ili prenesene, a manje planirane pomoći, donacije i prihodi za posebne namjene kao i transferi za posebne namjene između korisnika javnih sredstava, raspoređivat će se iznad iznosa planiranih u budžetu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava, po odlukama Vlade, a na prijedlog budžetskog korisnika.

IV. ZADUŽIVANJE I UPRAVLJANJE DUGOM


Član 44.
(Dug Federacije i gornje granice zaduženja)
(1) Finansijske obaveze preuzete u ime i za račun Federacije u skladu sa zakonom i drugim propisima čine dug Federacije.
(2) Sve obaveze koje čine dug Federacije imaju jednak status i prioritetna su obaveza Federacije za plaćanje.
(3) Sredstva potrebna za servisiranje duga Federacije koji dospijeva na naplatu do 15. januara 2020. godine će se planirati, rezervisati i isplatiti do 31. 12. 2019. godine.
(4) Za prijedlog gornje granice zaduženja budžeta Federacije, kantona, jedinica lokalne samouprave i vanbudžetskih fondova nadležno i odgovorno je Fiskalno koordinacijsko tijelo Federacije.

Član 45.
(Garancijski fond)
(1) Ukupna vrijednost Garancijskog fonda za 2019. godinu iznosi 47.661.299 KM, a čine ga potencijalni prihodi po osnovu premije u iznosu od 39.628.382 KM i prihodi po osnovu provizije u iznosu od 8.032.917 KM.
(2) Iznos potencijalnih obaveza po osnovu garancija Federacije za 2019. godinu iznosi 14.567.953 KM i isti iznos je planiran na razdjelu 1601- Federalno ministarstvo finansija.
(3) Sredstva fonda mogu se investirati u skladu sa Zakonom o investiranju javnih sredstava („Službene novine Federacije BiH“, br: 48/04 i 77/08).
(4) Iz sredstava Garancijskog fonda isplaćuju se isključivo obaveze po aktiviranim garancijama i ne mogu se koristiti u druge svrhe.


Član 46.
(Finansiranje deficita iz gotovinskog toka)
(1) Kratkoročni dug nastao zaduženjem radi privremenog finansiranja deficita nastalog iz gotovinskog toka otplaćuje se u periodu od jedne godine i ni u jednom vremenskom periodu u toku fiskalne godine ne može preći 5% ostvarenih prihoda bez primitaka u prethodnoj fiskalnoj godini.
(2) U izvanrednim okolnostima, visinu sredstava za finansiranje deficita, nastalog iz gotovinskog toka, a koji ugrožava funkcionisanje finansijskog sistema u Federaciji, odobrava Parlament, na prijedlog Vlade.Član 47.
(Upravljanje dugom)
(1) Za upravljanje dugom Federacije nadležno je Ministarstvo finansija.
(2) Ministar finansija odgovoran je, u ime Vlade, za računovodstvo i unutrašnji nadzor transakcija zaduživanja i izmirenja duga.V. KAZNENE ODREDBE


Član 48.
(Kazne)
Odgovorno lice budžetskog korisnika kažnjava se za prekršaj koji napravi, u skladu sa odredbama čl. 102. i 103. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine.
VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 49.
(Prijenos nadležnosti budžetskog korisnika na drugi nivo vlasti)
Ako se u toku fiskalne godine nadležnosti federalnog budžetskog korisnika prenesu u nadležnost Institucija Bosne i Hercegovine neutrošena novčana sredstva za tog budžetskog korisnika prenose se u tekuću rezervu Budžeta.
Član 50.
(Primjena zakona)
U slučaju da drugi zakoni i propisi sadrže odredbe o načinu izvršavanja Budžeta i pravima i obavezama korisnika budžetskih sredstava, koje su u suprotnosti s ovim Zakonom, primjenjuju se odredbe ovog Zakona.


Član 51.
(Stupanje na snagu)
Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”, a primjenjivat će se za fiskalnu 2019. godinu.
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]