BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#4628
Zakon o izmjeni Zakona o zaduživanju, dugu i garanciji Republike SrpskeČlan 1.

U Zakonu o zaduživanju, dugu i garancijama Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 71/12, 52/14, 114/17 i 131/20) član 17. mijenja se i glasi:
„(1) Narodna skupština Republike Srpske (u daljem tekstu: Narodna skupština), na prijedlog Vlade, odlučuje o ukupnom kratkoročnom i dugoročnom zaduživanju koje može nastati u toku fiskalne godine, kao i o njegovoj namjeni, a pojedinačne odluke o zaduženju do odobrenih iznosa donosi Vlada, osim u slučaju iz stava 3. ovog člana.
(2) Odluka Vlade iz stava 1. ovog člana sadrži:
a) namjenu i vrstu zaduženja,
b) maksimalni iznos glavnice zaduženja,
v) maksimalnu kamatu i troškove zaduženja,
g) dospijeće i uslove otplate glavnice, kamate i drugih troškova,
d) koeficijent stanja duga u vezi sa ograničenjima iz člana 15. ovog zakona,
đ) krajnje korisnike sredstava.
(3) Narodna skupština donosi odluku o odobravanju kapitalne investicije, kao i o maksimalnom iznosu zaduženja za finansiranje te investicije.
(4) Ministarstvo finansija, u saradnji sa resornim ministarstvima, priprema prijedlog odluke o zaduživanju iz stava 3. ovog člana, koji razmatra Vlada i dostavlja ga Narodnoj skupštini na usvajanje.
(5) Odluka iz stava 3. ovog člana sadrži elemente iz stava 2. ovog člana.
(6) Nakon donošenja odluke o zaduženju Republike Srpske u skladu sa ovim članom, ministar finansija ovlašćen je da potpiše kreditni ili projektni sporazum ili ugovor, odnosno odluku i ugovore o emisiji hartija od vrijednosti.
(7) Ministarstvo finansija dostavlja izvještaj o zaduženju Vladi i Narodnoj skupštini u skladu sa propisima koji uređuju budžetski sistem Republike Srpske.“

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.


Broj: 02/1-021-287/21 PREDSJEDNIK
Datum: 30. marta 2021.godine NARODNE SKUPŠTINE

Nedeljko Čubrilović
Brisanje iz kaznene evidencije

Presuda o krivicnom djelu 2020god na 1000km kazne.[…]

ZAKON O ZNAČAJNIM DATUMIMA I LIČNOSTIMA NA PODRUČ[…]