BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#2589
Zakon o izmjeni Zakona o bibliotečko-informacionoj djelatnosti

Član 1.

U Zakonu o bibliotečko-informacionoj djelatnosti („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 44/16), u članu 66. st. 1. i 2. mijenjaju se i glase:
„(1) Postupak za sticanje viših stručnih zvanja pokreće se podnošenjem zahtjeva od zainteresovanog lica.
(2) Zahtjev iz stava 1. ovog člana podnosi se Ministarstvu.“
Poslije stava 2. dodaju se novi st. 3, 4, 5, 6, 7. i 8. koji glase:
„(3) Troškove postupka sticanja višeg stručnog zvanja snosi zainteresovano lice.
(4) Ministar donosi rješenje kojim se, u zavisnosti od vrste stručnog zvanja, utvrđuje visina troškova u iznosu od 50% do 70% najniže neto plate u Republici za mjesec koji prethodi mjesecu u kojem se podnosi zahtjev za sticanje viših stručnih zvanja u bibliotečko-informacionoj djelatnosti.
(5) Postupak sticanja viših stručnih zvanja sprovodi Komisija za sticanje viših stručnih zvanja u bibliotečko-informacionoj djelatnosti (u daljem tekstu: Komisija).
(6) Članovi Komisije biraju se iz reda stručnjaka iz oblasti bibliotekarstva i informacionih nauka, arheografije, zaštite kulturnih dobara i dokumentacione djelatnosti.
(7) Ministar rješenjem imenuje Komisiju, koju čini pet članova, na period od četiri godine, i utvrđuje visinu naknade, u iznosu do 20% od utvrđenog iznosa troškova postupka iz stava 4. ovog člana, po pojedinačnom zahtjevu.
(8) Na prijedlog Komisije iz stava 5. ovog člana, ministar donosi rješenje o dodjeli višeg stručnog zvanja.“
U dosadašnjem stavu 4. koji postaje stav 10. broj: „3“ zamjenjuje se brojem: „9“
Dosadašnji st. 3. i 4. postaju st. 9. i 10.

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske”.
Broj: 02/1-021- 671/18 PREDSJEDNIK
Datum:21. jun 2018. godine NARODNE SKUPŠTINE

Nedeljko Čubrilović

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]