BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#5483
Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o tržištu hartija od vrijednosti Republike SrpskeČlan 1.

U Zakonu o tržištu hartija od vrijednosti („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13, 4/17, 63/21 i 11/22) u članu 2. poslije alineje 24. dodaju se nove alineje 25, 26. i 27. koje glase:
„’Virtuelna valuta’ je digitalni zapis vrijednosti koji nije emitovala i za čiju vrijednost ne garantuje centralna banka, niti drugi organ javnog sektora, koja nije nužno vezana za zakonsko sredstvo plaćanja i nema pravni status novca ili valute, ali je fizička i pravna lica prihvataju kao sredstvo razmjene i može se kupovati, prodavati, razmjenjivati, prenositi i čuvati elektronskim putem.
’Pružalac usluga povezanih sa virtuelnim valutama’ je pravno ili fizičko lice koje pruža jednu ili više sljedećih usluga:
a) čuvanje i upravljanje virtuelnih valuta u ime trećih lica (pružalac depozitarnih usluga novčanika),
b) organizovanje platforme za trgovanje virtuelnim valutama,
v) razmjena virtuelnih valuta za valutu koja je zakonsko sredstvo plaćanja,
g) razmjena virtuelnih valuta za drugu virtuelnu valutu,
d) prenos virtuelne valute, tj. zaprimanje i izvršavanje naloga za virtuelnu valutu u ime trećih strana,
đ) sprovođenje ponude, odnosno prodaje virtuelnih valuta.
’Pružalac depozitarnih usluga novčanika’ je pravno ili fizičko lice koje pruža uslugu čuvanja privatnih kriptografskih ključeva u ime drugog lica radi držanja, čuvanja i prenosa virtuelnih valuta.“


Član 2.

U članu 260. ispred riječi: „Komisija“ dodaje se broj jedan u obostranoj zagradi, a u tački đ) riječi: „i u okviru svoje nadležnosti sarađuje sa drugim nadležnim organima u vezi sa sprovođenjem zakona i drugih propisa kojima se regulišu obaveze sprovođenja mjera sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti“ brišu se.
Poslije stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:
„(2) Pored nadležnosti iz stava 1. ovog člana, Komisija je nadležna i da vrši nadzor usklađenosti poslovanja sa zakonom i drugim propisima kojima se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, te da preduzima potrebne mjere u vezi sa tim propisima, nad licima koja su osnovana u Republici Srpskoj da pružaju usluge povezane sa virtuelnim valutama, kao i nad subjektima sa sjedištem izvan Republike Srpske, a koji putem ogranka pružaju te usluge u Republici Srpskoj.“


Član 3.

Poslije člana 260a. dodaje se novi član 260b, koji glasi:
„Član 260b.

(1) Komisija vodi evidenciju pružalaca usluga povezanih sa virtuelnim valutama iz člana 260. stav 2. ovog zakona.
(2) U svrhu sprovođenja nadležnosti nadzora iz člana 260. stav 2. ovog zakona, na odgovarajući način se primjenjuju ovlašćenja Komisije utvrđena ovim zakonom.
(3) Republika Srpska, Komisija i drugi organ javnog sektora ne garantuju za vrijednost virtuelnih valuta i ne snose odgovornost za bilo koju eventualnu štetu i gubitke koje korisnici i drugi imaoci virtuelnih valuta ili lica koja pružaju usluge povezane sa virtuelnim valutama, odnosno treća lica, pretrpe u vezi sa obavljanjem transakcija sa virtuelnim valutama.
(4) Pružalac usluga povezanih sa virtuelnim valutama dužan je da korisnika njegovih usluga, prije uspostavljanja poslovnog odnosa, informiše o rizicima obavljanja transakcija sa virtuelnim valutama, uključujući rizik od djelimičnog ili potpunog gubitka novčanih sredstava, odnosno druge imovine, kao i o tome da se na transakcije sa virtuelnim valutama ne primjenjuju propisi kojima se uređuje osiguranje depozita, kao ni propisi kojima se uređuje zaštita korisnika finansijskih usluga.
(5) Komisija donosi akt kojim propisuje sadržaj i način vođenja evidencije iz stava 1. ovog člana i način vršenja nadzora nad pružaocima usluga povezanih sa virtuelnim valutama u pogledu primjene zakona i drugih propisa kojima se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti i provjere usklađenosti njihovog poslovanja sa tim propisima.“


Član 4.

U članu 261. ispred riječi: „Fizička“ dodaje se broj jedan u obostranoj zagradi, a poslije stava 1. dodaju se novi st. 2, 3, 4. i 5, koji glase:
„(2) Pružalac usluga povezanih sa virtuelnim valutama dužan je da u roku od 30 dana od dana osnivanja dostavi Komisiji obavještenje o pružanju tih usluga zajedno sa opisom mjera unutrašnje kontrole koje se uspostavljaju radi ispunjenja obaveza utvrđenih propisima o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.
(3) Lice koje nije evidentirano kod Komisije u skladu sa stavom 2. ovog člana ne može pružati usluge povezane sa virtuelnim valutama.
(4) Ovlašćeni učesnici i lica iz stava 2. ovog člana dužni su da preduzimaju radnje i mjere za sprečavanje i otkrivanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti propisane zakonom i drugim propisima kojima se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.
(5) Pružalac usluga povezanih sa virtuelnim valutama, uz obavještenje iz stava 2. ovog člana, dostavlja Komisiji i dokaz o uplati naknade za upis u evidenciju.“Član 5.

Poslije člana 262. dodaje se novi član 262a, koji glasi:

„Član 262a.

(1) Komisija sarađuje i razmjenjuje podatke, informacije i dokumentaciju sa organima iz člana 262. stav 1. ovog zakona i drugim nadležnim organima u vezi sa sprovođenjem zakona i drugih propisa kojima se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.
(2) Saradnja iz stava 1. ovog člana obuhvata i prikupljanje informacija u ime nadležnog organa koji je pomoć zatražio, kao i razmjenu prikupljenih informacija. https://www.anwalt-derbeste.de
(3) Način dostavljanja podataka, informacija i dokumentacije radi vršenja nadzora organi iz stava 1. ovog člana mogu urediti međusobnim zaključivanjem sporazuma.
(4) Organi iz stava 1. ovog člana podatke, informacije i dokumentaciju koriste, u skladu sa načelom uzajamnosti i čuvanja poslovne tajne, isključivo:
a) za obavljanje svojih dužnosti u pogledu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti,
b) u slučaju žalbe ili drugih pravnih sredstava koji se izjavljuju protiv odluke tih organa, uključujući sudske postupke.“

Član 6.

U članu 296. u stavu 1. u tački 117) poslije riječi: „odgovornosti“ dodaju se zapeta i riječi: „odnosno u roku utvrđenim ovim zakonom ne dostavi obavještenje o pružanju usluge povezane sa virtuelnim valutama, odnosno ako taj prekršaj čini u produženom trajanju“.

Član 7.

Poslije člana 296. dodaje se novi član 296a, koji glasi:
„Član 296a.

(1) Ako pružalac usluga povezanih sa virtuelnim valutama u svom poslovanju ne preduzima mjere i radnje definisane propisima kojima se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, na njega se na odgovarajući način primjenjuju kaznene odredbe za obveznike sprovođenja tih mjera utvrđene zakonom kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.
(2) Ako lice nad kojim Komisija vrši nadzor ne izvršava obaveze i zadatke ili ako ne preduzima mjere i radnje definisane propisima koji uređuju sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, Komisija preduzima mjere, izdaje prekršajne naloge ili pokreće prekršajni postupak u skladu sa tim propisima.“


Član 8.

U članu 299. poslije stava 4. dodaju se novi st. 5. i 6, koji glase:
„(5) Pružaocu usluga povezanih sa virtuelnim valutama koji ne preduzima mjere i radnje definisane propisima kojima se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti Komisija može izreći mjeru brisanja iz evidencije, u trajanju od jedne godine.
(6) Kada pružalac usluga povezanih sa virtuelnim valutama iz stava 5. ovog člana prekršaj učini u povratu Komisija mu izriče mjeru trajnog brisanja iz evidencije.“

Član 9.

Poslije člana 301a. dodaje se novi član 301b, koji glasi:
„Član 301b.

Komisija će podzakonski propis iz člana 260b. stav 5. ovog zakona donijeti u roku od 90 dana od dana njegovog stupanja na snagu.“


Član 10.

Poslije člana 303. dodaje se novi član 303a, koji glasi:
„Član 303a.

Pružalac usluga povezanih sa virtuelnim valutama dužan je da u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona uskladi svoje poslovanje sa njegovim odredbama, kao i odredbama podzakonskih propisa donesenih na osnovu njega.“


Član 11.

Ovaj zakon se objavljuje u „Službenom glasniku Republike Srpske“, a stupa na snagu 90. dana od dana njegovog objavljivanja.
Broj: 02/1-021-675/22 POTPREDSJEDNIK
Datum: 23. juna 2022. godine NARODNE SKUPŠTINE

Denis Šulić
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]