BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#942
Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske

ZAKON
O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA
O TERITORIJALNOJ ORGANIZACIJI REPUBLIKE SRPSKEČlan 1.

U Zakonu o teritorijalnoj organizaciji Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 69/09, 70/12 i 83/14), u članu 5. poslije riječi: „Donji Žabar,“ briše se riječ: „Zvornik,“.


Član 2.

U članu 24. u stavu 1. poslije riječi: „Doboj,“ dodaje se riječ: „Zvornik,“.


Član 3.

U članu 25. u stavu 1. poslije riječi: „Doboj,“ dodaje se riječ: „Zvornik,“.


Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.


Broj: 02/1-021-1567/15 Po ovlaštenju
Datum: 10. decembar 2015. godine Predsjednika Narodne skupštine

Nenad Stevandić


Izvor: https://advokat-prnjavorac.com

Službene novine Federacije BiH, broj 19/23 Na osno[…]