BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#2579
ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O STEČAJNOM POSTUPKU

«Službene novine Federacije BiH», broj 52/18 /4.7.2018./

Član 1.

U Zakonu o stečajnom postupku ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03, 32/04 i 42/06) član 33. mijenja se i glasi:

"U potraživanja višeg isplatnog reda ulaze potraživanja radnika i prijašnjih dužnikovih radnika nastala do dana otvaranja stečajnog postupka iz radnog odnosa u ukupnom bruto iznosu, otpremnine do iznosa propisanog zakonom, odnosno kolektivnim ugovorom i potraživanja na osnovu naknade štete pretrpljene zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti.".


Član 2.
Član 40. mijenja se i glasi:

"(1) Iz stečajne mase najprije se namiruju nužni troškovi stečajnog postupka i nužne obaveze stečajne mase bez kojih se ne može voditi stečajni postupak.

(2) O troškovima i obavezama iz stava (1) ovog člana u svakom konkretnom slučaju odlučuje stečajni sudija.

(3) Troškovi postupka i obaveze stečajne mase, koji nisu nužni za vođenje postupka u smislu stava (1) ovog člana, namiruju se nakon izmirenja povjerilaca višeg isplatnog reda.".


Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".


Predsjedavajuća

Doma naroda

Parlamenta Federacije BiHLidija BradaraPredsjedavajući

Predstavničkog doma

Parlamenta Federacije BiH


Edin Mušić

Integralni tekst: Zakon o stecajnom postupku Federacije BiH
Imenovanje za sekretara SO

Sve zavisi od vašeg trenutnog poslodavca. K[…]

Şık v. Turkey

Şık v. Turkey (No. 2) (br. 36493/17), 24.11.20[…]

Bardali vs Switzerland

Bardali v. Switzerland (br. 31623/17), 24.11.2020.[…]

RAZVOD BRAKA u BiH

Nema načina da dođe do neke prevare. Šta se[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja