BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#2461
ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O OSNOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE, ZAŠTITE CIVILNIH ŽRTAVA RATA I ZAŠTITE PORODICE SA DJECOM

Član 1.U Zakonu o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom ("Službene novine Federacije BiH", br. 36/99, 54/04, 39/06, 14/09 i 45/16), u članu 18 d., stav 4. briše se.Član 2.U članu 62. stav 1. riječi: "54. stav 3.", zamjenjuju se riječima: "54. stav 2. tač. 5) i 6)".Član 3.U članu 69. stav 1. riječ "socijalnoj", zamjenjuje se riječju "civilnoj".
Stav 2. briše se.Član 4.U članu 97. stav 2. riječ "budžetu", zamjenjuje se riječima: "i kantonalnim budžetima".Član 5.Ovaj zakon stupa na snagu narednoga dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".Predsjedavajuća
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiHLidija BradaraPredsjedavajući
Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiHEdin Mušić
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]