BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#2597
Zakon o izmjenama Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske

Član 1.

U Zakonu o krivičnom postupku Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 53/12 i 91/17), član 235. mijenja se i glasi:
„Radnje iz člana 234. stav 2. ovog zakona mogu se odrediti za krivična djela:
a) protiv ustavnog uređenja i bezbjednosti Republike Srpske,
b) protiv čovječnosti i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom,
v) terorizma i
g) za koja se prema Krivičnom zakoniku može izreći kazna zatvora od pet godina ili teža kazna.“

Član 2.

U članu 236. u stavu 3. riječi: „iz posebno važnih razloga“ zamjenjuju se riječima: „ako one daju rezultate i postoji razlog da se nastavi sa njihovim sprovođenjem radi prikupljanja dokaza“.

Član 3.

U članu 324. ispred riječi: „Drugostepeni sud“ briše se broj 1 u obostranoj zagradi.
Stav 2. briše se.

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.
Broj: 02/1-021-737/18 PREDSJEDNIK
Datum:4. jul 2018. godine NARODNE SKUPŠTINE

Nedeljko Čubrilović

Prijedlog zakona o posebnom registru lica pravosna[…]