BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#2597
Zakon o izmjenama Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske

Član 1.

U Zakonu o krivičnom postupku Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 53/12 i 91/17), član 235. mijenja se i glasi:
„Radnje iz člana 234. stav 2. ovog zakona mogu se odrediti za krivična djela:
a) protiv ustavnog uređenja i bezbjednosti Republike Srpske,
b) protiv čovječnosti i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom,
v) terorizma i
g) za koja se prema Krivičnom zakoniku može izreći kazna zatvora od pet godina ili teža kazna.“

Član 2.

U članu 236. u stavu 3. riječi: „iz posebno važnih razloga“ zamjenjuju se riječima: „ako one daju rezultate i postoji razlog da se nastavi sa njihovim sprovođenjem radi prikupljanja dokaza“.

Član 3.

U članu 324. ispred riječi: „Drugostepeni sud“ briše se broj 1 u obostranoj zagradi.
Stav 2. briše se.

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.
Broj: 02/1-021-737/18 PREDSJEDNIK
Datum:4. jul 2018. godine NARODNE SKUPŠTINE

Nedeljko Čubrilović
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]