BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
User avatar
By pravnik
#2148
ZAKON O IZMJENAMA KRIVIČNOG ZAKONA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE


Član 1.

U Krivičnom zakonu Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 36/03, 37/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/10, 42/11, 59/14, 76/14 i 46/16), član 78. mijenja se i glasi:"Član 78.Oduzimanje predmeta(1) Predmeti koji su na bilo koji način, u cjelini ili djelimično, upotrijebljeni ili su bili namijenjeni da budu upotrijebljeni za učinjenje krivičnog djela ili koji su nastali učinjenjem
krivičnog djela bit će oduzeti ako su vlasništvo učinitelja.
(2) Predmeti iz stava 1. ovog člana bit će oduzeti i kad nisu vlasništvo učinitelja, ali time se ne dira u prava trećih osoba na naknadu štete od učinitelja.".Član 2.U članu 210. st. (3), (4) i (5) brišu se.Član 3.U članu 272. stav 1. riječi: "ovim zakonom" zamjenjuju se riječima: "zakonom u Federaciji".Član 4.Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".Predsjedavajuća
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiHLidija BradaraPredsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiHEdin Mušić

Preuzeto sa: https://advokat-prnjavorac.com

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]

ODLUKA O CENTRALNOM REGISTRU KREDITA POSLOVNIH S[…]