BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#2189
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA Republike Srpske

Član 1.

U Zakonu o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) poslije člana 13. dodaje se novi član 13a. koji glasi:

„Povećanje osnovnog kapitala privrednih društava
Član 13a.

Osnovni kapital svih pravnih formi privrednih društava može se povećati na način utvrđen ovim zakonom, kao i pretvaranjem potraživanja povjerilaca u udjele, odnosno akcije, bez ograničenja u odnosu na visinu osnovnog kapitala, u skladu sa zakonom kojim se uređuje postupak restrukturiranja i reorganizacije dužnika u stečajnom postupku.“

Član 2.

U članu 108. st. 2. i 3. mijenjaju se i glase:
„(2) Povećanje osnovnog kapitala društva sa ograničenom odgovornošću može se vršiti i pretvaranjem potraživanja u udio.
(3) Povećanje osnovnog kapitala po osnovu iz stava 2. ovog člana može se u toku godine izvršiti najviše do polovine osnovnog kapitala društva koji postoji u trenutku donošenja odluke skupštine članova društva.“

Član 3.

U članu 228. st. 7. i 8. mijenjaju se i glase:
„(7) Povećanje osnovnog kapitala zatvorenog akcionarskog društva može se vršiti i pretvaranjem potraživanja u akcije.
(8) Povećanje osnovnog kapitala po osnovu iz stava 7. ovog člana može se u toku godine izvršiti najviše do polovine osnovnog kapitala društva koji postoji u trenutku donošenja odluke skupštine akcionara društva.“


Član 4.

U članu 233. u stavu 1. u tački b) riječi: „poreskog duga i“ brišu se.


Član 5.

Član 243a. briše se.


Član 6.

U članu 244. u stavu 1. riječi: „čl. 243. i 243a.“ zamjenjuju se riječima: „člana 243.“.

Član 7.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.


Broj: 02/1-021-1096/17 PREDSJEDNIK
Datum: 18. oktobar 2017. godine NARODNE SKUPŠTINE

Nedeljko Čubrilović

Preuzeto sa: https://advokat-prnjavorac.com

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]