BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#4237
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom Republike Srpske

Član 1.

U Zakonu o upravljanju otpadom („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 111/13, 106/15 i 16/18), član 5. mijenja se i glasi:
„Odredbe ovog zakona ne primjenjuju se na:
a) radioaktivni otpad,
b) gasove koji se emituju u atmosferu,
v) otpadne vode, osim tečnog otpada,
g) mulj iz kanalizacionih sistema i sadržaj septičkih jama, osim mulja iz uređaja za prečišćavanje otpadnih voda,
d) nusproizvode životinjskog porijekla (pod tim se podrazumijevaju leševi životinjskog porijekla i sastavni dijelovi životinjskog tijela koji nisu namijenjeni ili bezbjedni za ishranu ljudi i životinja, kao i nusproizvodi nastali u procesu klanja životinja) iz objekata za uzgoj, držanje, klanje životinja, kao i iz objekata za proizvodnju, skladištenje i promet proizvoda životinjskog porijekla, stajnjak sa farmi i druge prirodne, neopasne supstance koje se koriste u poljoprivredi,
đ) otpad iz rudarstva koji nastaje istraživanjem, iskopavanjem, preradom i skladištenjem mineralnih sirovina, kao i jalovina iz rudnika i kamenoloma,
e) otpad koji nastaje pri traženju, iskopavanju, prevozu i konačnoj obradi ili uništavanju minsko-eksplozivnih i drugih neeksplodiranih ubojnih sredstava,
ž) materije koje su namijenjene za stočnu hranu i koje ne sadrže nusproizvode životinjskog porijekla,
z) slamu i drugi prirodni neopasni poljoprivredni ili šumski materijal koji je korišćen u stočarstvu, šumarstvu ili za proizvodnju energije postupcima ili metodama koje nemaju štetan uticaj na životnu sredinu i ne ugrožavaju zdravlje ljudi,
i) zemlju, odnosno zemljište na licu mjesta, uključujući neiskopano zagađeno zemljište i objekte trajno povezane sa zemljištem,
j) nezagađeno zemljište i druge materijale iz prirode, iskopane u toku građevinskih aktivnosti, ukoliko se taj materijal koristi za građevinske svrhe u svom prvobitnom obliku na gradilištu sa kojeg je iskopan,
k) leševe uginulih životinja koje nisu zaklane, uključujući životinje usmrćene radi istrebljenja epizootskih bolesti,
l) sedimente koji se premještaju unutar površinskih voda, radi upravljanja vodama i vodenim tokovima ili sprečavanja poplava, kao i ublažavanja posljedica poplava, suša ili regeneracije zemljišta, ako se dokaže da su ti sedimenti neopasni.“

Član 2.

Član 6. mijenja se i glasi:
„Izrazi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeće značenje:
a) anaerobna digestija je proces u kojem se biorazgradivi materijal razgrađuje u odsustvu kiseonika,
b) automobilska baterija ili akumulator (starter) je svaka baterija ili akumulator koji se koristi za pokretanje, kretanje ili osvjetljavanje vozila,
v) baterije i akumulatori podrazumijevaju svaki izvor električne energije proizveden direktnim pretvaranjem hemijske energije koji se sastoji od jedne ili više primarnih baterijskih ćelija koje se ne mogu puniti, ili jedne ili više sekundarnih baterijskih ćelija koje se mogu puniti,
g) biorazgradivi otpad je otpad iz vrtova i parkova, otpad od hrane i kuhinjski otpad iz domaćinstva, kancelarija, restorana, veleprodaja, kantina, ugostiteljskih i maloprodajnih objekata i sličan otpad iz proizvodnje prehrambenih proizvoda,
d) vlasnik otpada je proizvođač otpada, lice koje učestvuje u prometu otpada kao posredni držalac otpada ili pravno lice ili preduzetnik koji posjeduje otpad,
đ) građevinski otpad je otpad nastao prilikom gradnje objekata, rekonstrukcije, uklanjanja i održavanja postojećih objekata, te otpad nastao od iskopanog materijala, kao i otpad koji se ne može koristiti bez prethodnog tretmana, a koji je nastao prilikom građenja,
e) dekontaminacija obuhvata sve operacije koje omogućavaju ponovno korišćenje, reciklažu ili bezbjedno odlaganje opreme, objekata, materijala ili tečnosti kontaminiranih opasnim materijama i može uključiti zamjenu, odnosno sve operacije kojima se vrši zamjena opasnih materija odgovarajućim manje štetnim materijama,
ž) deponija je mjesto za trajno odlaganje otpada na površini ili ispod površine zemljišta, uključujući interna mjesta za odlaganje, gdje proizvođač otpada odlaže vlastiti otpad na mjestu nastanka i stalna mjesta koja se upotrebljavaju za višegodišnje odlaganje otpada, ali isključujući objekte gdje nije dozvoljeno skladištenje otpada koji je namijenjen za dalji transport u cilju ponovnog iskorišćenja, tretmana ili odlaganja na drugom mjestu; prethodno skladištenje otpada za ponovnu upotrebu ili tretman za period do tri godine, ili prethodno skladištenje otpada za odlaganje za period do jedne godine,
z) dozvola je rješenje koje donosi Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju (u daljem tekstu: Ministarstvo), kojim se pravnom licu ili preduzetniku odobrava sakupljanje, transport, uvoz, izvoz i tranzit, skladištenje, tretman ili odlaganje otpada i utvrđuju uslovi postupanja sa otpadom na način koji obezbjeđuje najmanji rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu,
i) električni i elektronski proizvodi su proizvodi čiji pravilan rad zavisi od električnih struja ili elektromagnetnih polja, kao i proizvodi namijenjeni za proizvodnju, prenos i mjerenje takvih struja ili polja, namijenjeni za korišćenje pri naponu do 1.000 V naizmjenične struje i 1.500 V jednosmjerne struje,
j) zelena ostrva su mjesta na kojima građani odlažu razvrstani otpad u odgovarajuće kontejnere,
k) industrijska baterija ili akumulator je svaka baterija ili akumulator koji je namijenjen isključivo za industrijsku ili profesionalnu upotrebu, ili za korišćenje u bilo kojoj vrsti električnog vozila,
l) industrijski otpad je otpad iz bilo koje industrije ili sa lokacije na kojoj se nalazi industrija, osim jalovine i pratećih mineralnih sirovina iz rudnika i kamenoloma,
lj) inertni otpad je otpad koji nije podložan fizičkim, hemijskim ili biološkim promjenama, ne rastvara se, ne sagorijeva i ne utiče nepovoljno na druge materije sa kojima dolazi u kontakt na način koji može da dovede do zagađenja životne sredine ili ugrožavanja zdravlja ljudi,
m) insineracija (spaljivanje) je termički tretman otpada u stacionarnom ili mobilnom postrojenju sa iskorišćenjem energije proizvedene sagorijevanjem ili bez iskorišćenja energije proizvedene sagorijevanjem, čija je primarna uloga termički tretman otpada, a koji obuhvata i pirolizu, gasifikaciju i sagorijevanje u plazmi,
n) karakterizacija otpada je postupak ispitivanja otpada kojim se utvrđuju fizičko-hemijske, hemijske i biološke osobine i sastav otpada, odnosno određuje da li otpad sadrži ili ne sadrži jednu ili više opasnih karakteristika,
nj) klasifikacija otpada je postupak svrstavanja otpada na jednu ili više lista otpada, a prema njegovom porijeklu, sastavu i daljoj namjeni u skladu sa propisom kojim regulišu kategorije, ispitivanje i klasifikacija otpada,
o) koinsineracija (suspaljivanje) je termički tretman otpada u stacionarnom ili mobilnom postrojenju, čija je primarna uloga proizvodnja energije ili materijalnih proizvoda i pri kojem se koristi otpad kao osnovno ili dodatno gorivo, ili u kojem se otpad termički tretira radi zbrinjavanja,
p) komercijalni otpad je otpad koji nastaje u preduzećima, ustanovama i drugim institucijama koje se u cjelini ili djelimično bave trgovinom, uslugama, kancelarijskim poslovima, sportom, rekreacijom ili zabavom, osim otpada iz domaćinstva i industrijskog otpada,
r) kompostiranje je tretman biorazgradivog otpada pod dejstvom mikroorganizama, u cilju stvaranja komposta, u prisustvu kiseonika i pod kontrolisanim uslovima,
s) komunalni otpad je otpad iz domaćinstava (kućni otpad), kao i drugi otpad koji je zbog svoje prirode ili sastava sličan otpadu iz domaćinstva,
t) materijalno ponovno iskorišćenje otpada je svaki postupak korišćenja otpada koji ne uključuje energetsko korišćenje i preradu u materijale koji će se upotrebljavati kao gorivo ili druga sredstva za proizvodnju energije, a uključuje pripremu za ponovnu upotrebu, reciklažu i nasipanje,
ć) medicinski otpad je otpad koji nastaje pružanjem zdravstvenih usluga i vršenjem naučnih istraživanja i eksperimenata u oblasti medicine (infektivni, patološki, hemijski, toksični ili farmaceutski otpad, kao i citotoksični lijekovi, oštri instrumenti itd.),
u) mobilno postrojenje za upravljanje otpadom je postrojenje za iskorišćenje ili tretman otpada na lokaciji na kojoj otpad nastaje, koje se zadržava u vremenski ograničenom roku na jednoj lokaciji i koje je takve konstrukcije da nije vezano za podlogu ili objekat i može se premještati od lokacije do lokacije,
f) neopasan otpad je otpad koji nema karakteristike opasnog otpada,
h) nasipanje je svaki postupak upotrebe otpada pri kojem se odgovarajući neopasni otpad upotrebljava za potrebe sanacije otkopanih prostora ili u tehničke svrhe uređenja prostora,
c) neuređena deponija je deponija koja ne ispunjava uslove utvrđene propisom kojim se reguliše odlaganje otpada na deponije,
č) odvojeno sakupljanje otpada je sakupljanje prilikom kojeg se različite vrste otpada drže odvojeno prema njihovoj vrsti i svojstvima, a da bi se olakšao tretman,
dž) odgovorno lice je svako fizičko lice u pravnom licu, preduzetnik i pravno lice koje obavlja djelatnost upravljanja otpadom,
š) odlaganje otpada je bilo koji postupak ili metoda za trajno zbrinjavanje otpada u skladu sa D-listom, koja je sastavni dio propisa kojim se regulišu kategorije, ispitivanje i klasifikacija otpada,
aa) opasan otpad je otpad koji po svom porijeklu, sastavu ili koncentraciji opasnih materija može prouzrokovati opasnost po životnu sredinu i zdravlje ljudi i ima najmanje jednu od opasnih karakteristika utvrđenih propisom kojim se uređuju kategorije, ispitivanje i klasifikacija otpada, uključujući i ambalažu u koju je opasan otpad bio ili jeste upakovan,
ab) otpad je svaka materija ili predmet, koji vlasnik odbacuje, namjerava ili mora da odbaci, u skladu sa zakonom,
av) otpad od električnih i elektronskih proizvoda su električni i elektronski proizvodi koji predstavljaju otpad u skladu sa zakonom, uključujući sve sastavne dijelove, sklopove i potrošni materijal koji su dio proizvoda koji se odbacuje,
ag) otpad od hrane je sva hrana koja je postala otpad,
ad) otpad koji sadrži azbest je svaka materija ili predmet koji sadrži azbest i azbestna vlakna, kao i materijali i proizvodi koji sadrže azbest, a koje vlasnik odbacuje, namjerava ili mora odbaciti, a koji se odvojeno sakuplja, pakuje, skladišti i odlaže na deponiju na vidljivo označenom mjestu namijenjenom za odlaganje otpada koji sadrži azbest,
ađ) otpadna ulja su sva mineralna i sintetička ulja i maziva, koja su neupotrebljiva u svrhu za koju su prvobitno bila namijenjena, kao i uljni ostaci iz rezervoara, mješavine ulje – voda i emulzije,
ae) otpadna vozila su vozila koja zbog oštećenja, dotrajalosti i drugih uzroka vlasnik odbacuje, namjerava ili mora odbaciti, uključujući sve njihove sastavne dijelove i potrošne materijale koji u trenutku odbacivanja čine dio otpadnih vozila,
až) otpadne gume su uništene, istrošene ili odbačene gume čiji je rok upotrebe istekao zbog oštećenja, starosti ili drugih razloga i koje se svrstavaju u otpad sa indeksnim brojem, 16 01 03 iz Kataloga otpada, koji je sastavni dio propisa kojim se regulišu kategorije, ispitivanje i klasifikacija otpada,
az) otpadni mulj je mulj iz uređaja za prečišćavanje otpadnih voda iz domaćinstva i gradova,
ai) POPs – dugotrajne organske zagađujuće materije (u daljem tekstu: POPs materije) su organske bioakumulativne toksične hemijske supstance,
aj) plastična kesa za nošenje je kesa za nošenje sa ručkom ili bez ručke, izrađena od plastike i koja se daje potrošačima na prodajnom mjestu robe ili proizvoda,
ak) područje za upravljanje otpadom je prostorna cjelina koja obuhvata više susjednih jedinica lokalne samouprave koje, u skladu sa sporazumom koji zaključuju te jedinice lokalne samouprave, zajednički upravljaju otpadom u cilju uspostavljanja održivog sistema upravljanja otpadom,
al) ponovna upotreba je svaki postupak kojim se proizvod ili njegovi dijelovi koji nisu otpad ponovno koriste u istu svrhu za koju su prvobitno namijenjeni i proizvedeni,
alj) ponovno iskorišćenje otpada je bilo koji postupak ili metoda kojom se obezbjeđuje ponovno iskorišćenje otpada u skladu sa R-listom, koja je sastavni dio propisa kojim se regulišu kategorije, ispitivanje i klasifikacija otpada,
am) posebni propisi o transportu jesu Evropski sporazum o međunarodnom drumskom prevozu opasnih materija (u daljem tekstu: ADR), Pravilnik o međunarodnom prevozu opasnih materija željeznicom (u daljem tekstu: RID) i Evropski sporazum o međunarodnom prevozu opasnih materija unutrašnjim plovnim putevima (u daljem tekstu: ADN),
an) posebni tokovi otpada su kretanja posebnih kategorija otpada, od mjesta nastajanja preko sakupljanja, transporta i tretmana do konačnog zbrinjavanja,
anj) postrojenje za upravljanje otpadom je stacionarna tehnička jedinica za skladištenje, tretman ili odlaganje otpada, koja zajedno sa građevinskim dijelom čini tehnološku cjelinu,
ao) prenosiva baterija ili akumulator je svaka baterija, dugmasta baterija ili baterijski sklop ili akumulator koji je zapečaćen i može se prenositi u ruci, a nije ni industrijska baterija ili akumulator, niti automobilska baterija ili akumulator,
ap) prevencija nastanka otpada su mjere koje se preduzimaju prije nego što materija, materijal ili proizvod postane otpad, kojim se smanjuju količine otpada ponovnom upotrebom proizvoda ili produženjem životnog vijeka proizvoda, te mjere kojim se smanjuju štetni uticaji otpada na životnu sredinu i zdravlje ljudi ili sadržaj opasnih materija u materijalima i proizvodima,
ar) priprema za ponovnu upotrebu su postupci tretmana kojim se proizvodi ili dijelovi proizvoda koji su odbačeni kao otpad, provjerom, čišćenjem ili popravkom pripremaju za ponovnu upotrebu bez prethodne obrade,
as) program produžene odgovornosti proizvođača je skup mjera kojima se obezbjeđuje da proizvođači proizvoda snose finansijsku odgovornost ili finansijsku i organizacionu odgovornost za upravljanje otpadom u fazi životnog vijeka proizvoda,
at) prekogranično kretanje otpada je kretanje otpada iz oblasti pod jurisdikcijom jedne države do oblasti koja je pod jurisdikcijom druge države,
ać) proizvođač otpada je fizičko ili pravno lice, čijom aktivnošću nastaje otpad (izvorni proizvođač otpada) ili svako fizičko ili pravno lice koje prethodnim tretmanom, miješanjem ili drugim postupkom mijenja sastav ili svojstva otpada,
au) PCB – polihlorovana jedinjenja (u daljem tekstu: PCB) su polihlorovani bifenili, polihlorovani terfenili, monometil-tetrahlorodifenilmetani, monometil-dihlorodifenilmetani, monometil-dibromodifenilmetani ili bilo koja smjesa koja sadrži neku od ovih materija u koncentraciji većoj od 0,005% masenog udjela,
af) RDF je gorivo dobijeno iz dijela otpada koji ima kalorijsku vrijednost i može da se koristi kao alternativno gorivo,
ah) regeneracija otpadnih ulja je svaki postupak ponovnog iskorišćavanja kojim se bazna ulja mogu proizvesti rafinisanjem otpadnih ulja, posebno uklanjanjem nečistoća, proizvoda oksidacije i aditiva sadržanih u takvim uljima,
ac) reciklaža je svaki postupak ponovnog iskorišćavanja otpada kojim se otpadni materijali prerađuju u proizvode, materijale ili materije za izvornu ili drugu namjenu, ali ne uključuje ponovno iskorišćenje u energetske svrhe i preradu u materijale koji se koriste kao gorivo ili materijale za nasipanje,
ač) reciklažno dvorište je ograđeni prostor pod nadzorom namijenjen odvojenom sakupljanju i privremenom skladištenju različitih vrsta otpada,
adž) sakupljanje otpada je prikupljanje otpada, uključujući i prethodno razvrstavanje i privremeno skladištenje otpada u svrhu prevoza do postrojenja za tretman otpada,
aš) skladište je ograđeni, pokriveni ili nepokriveni prostor koji služi za držanje otpada,
ba) skladištenje otpada je privremeno držanje otpada u skladištu, na lokaciji proizvođača ili vlasnika otpada,
bb) transfer-stanica je mjesto do kojeg se otpad doprema i privremeno skladišti radi razdvajanja ili pretovara prije transporta na tretman ili odlaganje,
bv) transport otpada je prevoz otpada koji obuhvata utovar, prevoz (kao i pretovar) i istovar otpada,
bg) trgovac otpadom je pravno lice ili preduzetnik koji u svoje ime i za svoj račun kupuje i prodaje otpad, uključujući trgovca otpadom koji ne preuzima otpad u neposredni fizički posjed,
bd) tretman otpada jesu fizički, termički, hemijski ili biološki procesi (uključujući i razvrstavanje otpada prije tretmana), koji mijenjaju karakteristike otpada sa ciljem smanjenja zapremine ili opasnih karakteristika, olakšanja rukovanja sa otpadom ili podsticanja reciklaže i u svrhu ponovnog iskorišćavanja otpada,
bđ) centar za upravljanje otpadom je skup više međusobno funkcionalno i/ili tehnološki povezanih postrojenja i uređaja za tretman otpada.“


Član 3.
U članu 16. stav 3. mijenja se i glasi:
„(3) Strategija čini sastavni dio Strategije zaštite životne sredine.“


Član 4.

Član 26. mijenja se i glasi:
„Jedinica lokalne samouprave:
a) uspostavlja i razvija sistem upravljanja otpadom i sistem odvojenog sakupljanja otpada,
b) utvrđuje lokacije za reciklažna dvorišta, zelena ostrva i deponije, uključujući i lokacije za sakupljanje kabastog otpada,
v) uređuje, obezbjeđuje, organizuje i sprovodi upravljanje otpadom na svojoj teritoriji,
g) sprečava upravljanje otpadom na način suprotan ovom zakonu i sprovodi uklanjanje nezakonito odloženog otpada,
d) snosi troškove čišćenja i sanacije divljih deponija u skladu sa članom 83. stav 2. ovog zakona,
đ) donosi zajednički ili lokalni plan upravljanja otpadom u skladu sa čl. 19. i 20. ovog zakona, obezbjeđuje uslove za realizaciju planova i brine se o njihovom sprovođenju,
e) uređuje postupak naplate usluga u oblasti upravljanja komunalnim otpadom, u skladu sa propisima kojima se regulišu komunalne djelatnosti,
ž) organizuje edukativne kampanje za podizanje svijesti javnosti o organizovanom upravljanju otpadom,
z) organizuje akcije čišćenja javnih površina.“

Član 5.

Član 30. mijenja se i glasi:
„(1) Proizvođač proizvoda koristi tehnologije i razvija proizvodnju na način kojim se obezbjeđuje racionalno korišćenje prirodnih resursa, materijala i energije, podstiče ponovno korišćenje i reciklažu proizvoda i ambalaže istekom roka njihove upotrebe i promoviše ekološki održivo upravljanje prirodnim resursima.
(2) Proizvođač proizvoda u najvećoj mogućoj mjeri uvodi i koristi povratnu ambalažu koja smanjuje opterećivanje životne sredine otpadom u odnosu na ambalažu za jednokratnu upotrebu.
(3) Zabranjena je proizvodnja i stavljanje na tržište proizvoda i ambalaže koji sadrže materijale i opasne supstance u količinama i/ili koncentracijama koje bi mogle nepovoljno uticati na zdravlje ljudi i životnu sredinu.“

Član 6.

Član 37. mijenja se i glasi:
„(1) Upravljanje otpadom podrazumijeva sakupljanje, skladištenje, transport, tretman i odlaganje otpada, a organizuje se na način koji ne predstavlja opasnost po zdravlje ljudi i životnu sredinu u skladu sa ovim zakonom.
(2) Vlasnik otpada predaje svoj otpad licu koje obavlja djelatnost upravljanja otpadom u skladu sa ovim zakonom.
(3) Vlasnik otpada licu iz stava 2. ovog člana, uz otpad predaje i poseban dokument o kretanju otpada u skladu sa čl. 50. i 51. ovog zakona.
(4) Vlasnik otpada odgovoran je za tačnost podataka o otpadu navedenih u dokumentu iz stava 3. ovog člana.
(5) Odgovornost vlasnika otpada za predati otpad prestaje nakon što lice kojem je otpad predat u skladu sa ovim zakonom, preuzme otpad i ovjeri potpisom i pečatom poseban dokument o kretanju otpada.
(6) Ako vlasnik otpada postupa sa otpadom suprotno ovom zakonu i usljed toga nastupi opasnost ili rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu, inspektor mu nalaže mjere za otklanjanje nepravilnosti i sanaciju nastale štete.
(7) Vlasnik otpada putem ovlašćenog pravnog lica ispituje nivo zagađenja nastalog njegovim postupanjem suprotno ovom zakonu i vrši mjere otklanjanja i zaustavljanja zagađenja.
(8) Ukoliko postupanje nepoznatog lica dovede do nastanka opasnosti ili rizika po zdravlje ljudi i životnu sredinu, vlasnik ili korisnik lokacije na kojoj je utvrđeno prisustvo zagađenja preduzima hitne mjere radi zaštite zdravlja ljudi i životne sredine, odnosno pristupa sanaciji nastale štete u životnoj sredini.
(9) U slučaju iz stava 8. ovog člana, vlasnik ili korisnik lokacije ima pravo na naknadu troškova sanacije nastale štete na način i po postupku uređenim propisom kojim se regulišu obligacioni odnosi.“

Član 7.

U članu 42. stav 5. briše se.

Član 8.

U članu 47. u stavu 2. poslije riječi: „zakona“ dodaje se zapeta i riječi: „a izuzetno, otpad se može odlagati na postojeće neuređene deponije utvrđene odlukom skupštine jedinice lokalne samouprave, na području na kojem nisu uspostavljene zajedničke deponije“.


Član 9.

Član 52. mijenja se i glasi:
„(1) Upravljanje posebnim kategorijama otpada uključuje postupanje sa:
a) istrošenim baterijama i akumulatorima,
b) otpadnim uljima,
v) otpadnim gumama,
g) otpadom od električnih i elektronskih proizvoda i opreme,
d) otpadom koji sadrži polihlorovana jedinjenja,
đ) otpadom od dugotrajnih organskih zagađujućih materija,
e) otpadom koji sadrži azbest,
ž) otpadnim vozilima,
z) medicinskim otpadom,
i) otpadom od titan-dioksida,
j) ambalažnim otpadom,
k) otpadom od plastičnih kesa za nošenje,
l) građevinskim otpadom,
lj) otpadnim muljem iz uređaja za prečišćavanje otpadnih voda.
(2) Otpad iz stava 1. ovog člana odvaja se na mjestu nastanka, odvojeno sakuplja, skladišti, te priprema za ponovnu upotrebu, reciklažu i tretman u skladu sa propisima kojima se reguliše upravljanje posebnim kategorijama otpada.
(3) Fond organizuje sistem upravljanja posebnim kategorijama otpada za koje se plaća naknada za opterećivanje životne sredine, izuzev za dio ambalažnog otpada kojim upravlja operater.
(4) Fond organizuje sistem iz stava 3. ovog člana na sljedeći način:
a) naplaćuje naknadu za upravljanje posebnim kategorijama otpada,
b) finansira usluge sakupljanja i tretmana posebne kategorije otpada,
v) primjenjuje ostale mjere utvrđene opštim aktima Fonda i propisima kojima se reguliše upravljanje posebnim kategorijama otpada.“

Član 10.

Poslije člana 52. dodaje se novi član 52a. koji glasi:
„Član 52a.

(1) Istrošene baterije i akumulatori su sve baterije i akumulatori iz člana 6. tačka v) ovog zakona koji se više ne upotrebljavaju.
(2) Zabranjen je promet baterija i akumulatora koji sadrže više od 0,0005% masenih udjela žive.
(3) Zabranjen je promet prenosivih baterija i akumulatora, uključujući one koje su ugrađene u uređaje, koji sadrže više od 0,002% kadmijuma po masi, osim onih koje se koriste u sigurnosnim i alarmnim sistemima i medicinskoj opremi.
(4) Proizvođač opreme sa ugrađenim baterijama i akumulatorima obezbjeđuje jednostavno izdvajanje istrošene baterije ili akumulatora iz uređaja.
(5) Proizvođač i uvoznik baterija i akumulatora, kao i proizvođač i uvoznik opreme sa ugrađenim baterijama i akumulatorima, obilježava ih koristeći oznake koje sadrže uputstva i upozorenja o odvojenom sakupljanju, sadržaju teških metala, mogućnosti reciklaže ili odlaganja i drugo.
(6) Proizvođač i uvoznik baterija i akumulatora vodi i čuva evidenciju o količini proizvedenih ili uvezenih proizvoda.
(7) Vlasnik istrošenih baterija i akumulatora, osim istrošenih baterija i akumulatora iz domaćinstva, predaje ih radi tretmana licu koje za to ima dozvolu.
(8) Lice koje vrši sakupljanje, skladištenje i tretman istrošenih baterija i akumulatora posjeduje dozvolu, vodi i čuva evidenciju o istrošenim baterijama i akumulatorima i o količini koja je sakupljena, uskladištena ili tretirana i podatke o tome dostavlja Fondu u skladu sa ovim zakonom.
(9) Ministar donosi pravilnik kojim se propisuje postupanje sa uređajima sa ugrađenim baterijama i akumulatorima, bez obzira na njihov oblik, veličinu, težinu, sastav ili upotrebu i datum stavljanja na tržište, te način i postupak sakupljanja, skladištenja i tretmana istrošenih baterija i akumulatora, uključujući istrošene baterije i akumulatore iz otpadnih vozila i otpada od električnih i elektronskih proizvoda i opreme.“

Član 11.

Član 56. briše se.

Član 12.

U članu 61. stav 4. mijenja se i glasi:
„(4) Ministar nadležan za poslove zaštite zdravlja i socijalne zaštite, u saradnji sa ministrom donosi pravilnik kojim se propisuju način i postupak sakupljanja, skladištenja i tretmana medicinskog otpada.“

Član 13.

Poslije člana 62. dodaju se novi čl. 62a, 62b. i 62v. koji glase:
„Član 62a.

(1) Upravljanje građevinskim otpadom vrši se tako da se materijali i materije, uključujući i građevinske proizvode koji nisu otpad, izdvoje, ukoliko se mogu bez tretmana koristiti u svrhu za koju su i proizvedeni.
(2) Vlasnik građevinskog otpada upravlja građevinskim otpadom na način da obezbijedi visok stepen zaštite ljudskog zdravlja i zaštite životne sredine.
(3) Zabranjeno je opasni građevinski otpad miješati sa drugom vrstom otpada, uključujući i miješani komunalni otpad, kao i građevinske proizvode ili materijale koji nemaju karakteristike otpada.


Član 62b.

(1) Upravljanje otpadnim muljem iz uređaja za prečišćavanje otpadnih voda podrazumijeva postupanje sa otpadnim muljem tako da se obezbijedi visok stepen zaštite ljudskog zdravlja i zaštite životne sredine.
(2) Analize mulja iz stava 1. ovog člana vrše se u akreditovanoj laboratoriji.
(3) Ministar nadležan za poslove poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u saradnji sa ministrom, donosi pravilnik kojim se propisuje način upravljanja sa muljem kada se mulj koristi u poljoprivredi, dozvoljeni sadržaj teških metala i organskih materija u obrađenom mulju koji se koristi u poljoprivredi.


Član 62v.

(1) Upravljanje plastičnim kesama za nošenje podrazumijeva postupanje sa:
a) laganim plastičnim kesama za nošenje,
b) vrlo laganim plastičnim kesama za nošenje,
v) biorazgradivim plastičnim kesama za nošenje.
(2) Plastične kese iz stava 1. tačka a) ovog člana podrazumijevaju plastične kese za nošenje, debljine manje od 50 mikrona.
(3) Plastične kese iz stava 1. tačka b) ovog člana podrazumijevaju plastične kese za nošenje, debljine manje od 15 mikrona, koje su potrebne zbog higijenskih razloga ili koje služe kao primarna ambalaža za hranu u rinfuzi.
(4) Plastične kese iz stava 1. tačka v) ovog člana podrazumijevaju plastične kese izrađene od plastike koja se može fizički i biološki razložiti na ugljen-dioksid, bio-masu i vodu i koja se tretira kompostiranjem ili anaerobnom digestijom.
(5) Trgovac je obavezan da plastične kese iz stava 1. ovog člana naplaćuje na kasi, izuzev plastičnih kesa iz stava 1. tačka b) ovog člana u koje se isključivo pakuje voće, povrće i rinfuzni i drugi rastresiti proizvodi.
(6) Trgovac je obavezan da, na mjestu na kojem se vrlo lagane plastične kese iz stava 3. ovog člana koriste za pakovanje robe u rinfuzi, istakne obavještenje vidljivo potrošaču o racionalnom korišćenju ovih kesa.
(7) Obveznik iz člana 63j. ovog zakona vodi evidenciju o vrstama i količinama kesa iz stava 1. ovog člana i podatke o tome dostavlja Fondu.“

Član 14.

U članu 63g. stav 4. mijenja se i glasi:
„(4) Visina naknade obračunava se na osnovu godišnjeg izvještaja o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom, koji obveznik plaćanja naknade, operater i obveznik koji je svoje obaveze upravljanja otpadom prenio na operatera dostavljaju Fondu, najkasnije do 20. februara tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu, u skladu sa ovim zakonom, propisima donesenim na osnovu njega i propisom kojim se reguliše finansiranje zaštite životne sredine.“
U stavu 5. riječi: „kvartalnog ili“ brišu se.
Stav 7. mijenja se i glasi:
„(7) Rješenjem o oslobađanju od plaćanja naknade utvrđuje se da je operater i obveznik koji je svoje obaveze upravljanja ambalažnim otpadom prenio na operatera ispunio ciljeve upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom u skladu sa ovim zakonom.“

Član 15.

U članu 63đ. stav 2. mijenja se i glasi:
„(2) Operatera osnivaju najmanje dva ili više pravnih lica i/ili preduzetnika koji obavljaju svoju poslovnu djelatnost stavljanjem u promet ambalaže ili upakovanog proizvoda na tržište Republike.“

Član 16.

Poslije člana 63z. dodaju se novi čl. 63i, 63j. i 63k. koji glase:
„Član 63i.

(1) Za proizvedene ili uvezene proizvode koji poslije upotrebe postaju otpad plaća se naknada za opterećivanje životne sredine posebnim kategorijama otpada (u daljem tekstu: Naknada za posebne kategorije otpada), a u svrhu pokrivanja troškova uspostavljanja sistema upravljanja posebnim kategorijama otpada.
(2) Naknada za posebne kategorije otpada plaća se za sljedeće proizvode:
a) plastične kese za nošenje, izuzev biorazgradivih plastičnih kesa za nošenje,
b) baterije i akumulatore,
v) gume za motorna vozila,
g) električne i elektronske proizvode i opremu,
d) mineralna i sintetička ulja i maziva,
đ) motorna vozila, izuzev istorijskih i kolekcionarskih motornih vozila, kao i motornih vozila diplomatskih, konzularnih i međunarodnih predstavništava.
(3) Kriterijumi za obračun naknade za posebne kategorije otpada su:
a) vrsta proizvoda,
b) količina proizvoda izražena u odgovarajućim jedinicama mjere.
(4) Jedinice mjere iz stava 3. tačka b) ovog člana su:
a) litra – za mineralna i sintetička ulja i maziva,
b) kilogram – za baterije i akumulatore, vozila, električne i elektronske proizvode i opremu, plastične kese i za nove i polovne gume kao poseban proizvod (gume za automobile, autobuse, kamione, motocikle, poljoprivredne i građevinske mašine, prikolice, letjelice, vučne mašine i druge mašine i uređaje),
v) komad – za gume koje su sastavni dio automobila, autobusa, teretnih vozila i prikolica, radnih, građevinskih i poljoprivrednih mašina, dostavnih vozila, traktora, aviona i drugih letjelica.

Član 63j.

(1) Obveznik plaćanja Naknada za posebne kategorije otpada je proizvođač, uvoznik ili trgovac koji proizvode iz člana 63i. stav 2. ovog zakona stavlja prvi put u promet na teritoriji Republike.
(2) Naknada za posebne kategorije otpada uplaćuje se na račun javnih prihoda, raspoređuje na račun Fonda i Fond je namjenski troši za unapređivanje sistema za upravljanje posebnim kategorijama otpada, a u skladu sa propisom kojim se reguliše zaštita životne sredine i propisima kojima se reguliše upravljanje posebnim kategorijama otpada.
(3) Koeficijenti Naknade za posebne kategorije otpada, po jedinici mjere za svaku vrstu proizvoda koji poslije upotrebe postaje otpad, izraženi u konvertibilnim markama nalaze se u Prilogu 3. ovog zakona, koji čini njegov sastavni dio.
(4) Fond obračunava Naknadu za posebne kategorije otpada na osnovu podnesenih polugodišnjih izvještaja o upravljanju posebnim kategorijama otpada, koje obveznik plaćanja Naknade za posebne kategorije otpada dostavlja Fondu, i to za prvo polugodište izvještaji se dostavljaju do 31. jula tekuće godine, a za drugo polugodište do 31. januara naredne godine.
(5) Uz izvještaj iz stava 4. ovog člana dostavljaju se i dokazi kojima se potvrđuje tačnost podataka navedenih u izvještaju.
(6) Fond donosi rješenje o plaćanju naknade iz člana 63i. ovog zakona, u kojem se utvrđuje visina Naknade za posebne kategorije otpada, obrazlaže način obračuna i utvrđuje način i rok plaćanja naknade u skladu sa zakonom.
(7) Dokaz o izvršenoj uplati Naknade za posebne kategorije otpada obveznik dostalja Fondu.
(8) Izvještaji iz stava 4. ovog člana podnose se na obrascima izvještaja o upravljanju posebnim kategorijama otpada.
(9) Ministar donosi pravilnik kojim se propisuju obrasci izvještaja o upravljanju posebnim kategorijama otpada.

Član 63k.

(1) Naknada iz člana 63i. ovog zakona obračunava se množenjem količine proizvoda koji poslije upotrebe postaje otpad sa koeficijentom naknade za taj proizvod.
(2) Naknada iz člana 63i. ovog zakona obračunava se prema formuli:
N = Kp ∙ Kn,
pri tome je:
a) N – Naknada za posebne kategorije otpada,
b) Kp – količina proizvoda izražena po litri, kilogramu ili komadu,
v)Kn – koeficijenti Naknade za posebne kategorije otpada, izraženi u konvertibilnim markama.“

Član 17.

Član 64. mijenja se i glasi:
„(1) Djelatnosti upravljanja otpadom su:
a) sakupljanje,
b) transport,
v) skladištenje,
g) tretman,
d) odlaganje otpada.
(2) Za obavljanje djelatnosti sakupljanje, skladištenje, tretman i odlaganje otpada pravno lice ili preduzetnik pribavlja dozvolu za upravljanje otpadom.
(3) Dozvola za upravljanje otpadom izdaje se za jednu ili više djelatnosti iz stava 2. ovog člana.
(4) Dozvolu iz stava 2. ovog člana izdaje Ministarstvo.
(5) Primjerak dozvola iz stava 2. ovog člana Ministarstvo dostavlja nadležnoj republičkoj inspekciji i Fondu i objavljuje na internet stranici Ministarstva.
(6) Rješenje kojim se izdaje dozvola iz stava 2. ovog člana je konačno u upravnom postupku i protiv njega nije dozvoljena žalbi, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom sudu u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.“

Član 18.

Član 66. mijenja se i glasi:
„(1) Uz zahtjev za izdavanje dozvole za upravljanje otpadom podnosi se elaborat u jednom štampanom primjerku i u jednom elektronskom primjerku, te dokaz o uplati administrativne takse.
(2) Elaborat iz stava 1. ovog člana sadrži podatke o:
a) podnosiocu zahtjeva,
b) postrojenju i lokaciji,
v) kapacitetu postrojenja, izraženom na dnevnom i godišnjem nivou,
g) vrsti, količini i porijeklu otpada,
d) metodama i tehnologijama koje će se koristiti,
đ) instaliranoj opremi i uređajima koji će se koristiti,
e) broju zaposlenih i njihovim kvalifikacijama,
ž) kvalifikovanom licu odgovornom za stručni rad.
(3) U prilogu elaborata iz stava 1. ovog člana dostavlja se sljedeća dokumentacija:
a) rješenje o registraciji,
b) ekološka dozvola,
v) upotrebna dozvola,
g) finansijska garancija ili polisa osiguranja za slučaj štete pričinjene trećim licima i životnoj sredini.
(4) Za odlaganje otpada, elaborat iz stava 1. ovog člana sadrži i elemente koji se odnose na opremanje lokacije radi sprečavanja i kontrole zagađenja, a to su: prihvatni sistem za otpadne vode, prihvatni sistem za procjedne vode, sistem za prečišćavanje procjednih voda, sistem za kontrolu gasa iz deponije i sistem za sakupljanje atmosferskih voda, uspostavljanje, održavanje i zaštitu završnog pokrivača.
(5) Nosilac izrade elaborata iz stava 1. ovog člana je ovlašćeno pravno lice koje ispunjava uslove iz oblasti zaštite životne sredine u skladu sa propisom kojim se reguliše zaštita životne sredine.
(6) Ovlašćeno pravno lice iz stava 5. ovog člana je odgovorno za tačnost i kvalitet podataka sadržanih u elaboratu.
(7) U slučaju da elaborat sadrži netačne podatke ili je izrađen suprotno pravilima struke, postupa se u skladu sa propisom kojim se reguliše zaštita životne sredine.
(8) Ministarstvo može da zahtijeva i dodatne podatke, informacije ili dokumentaciju za izdavanje dozvole.“


Član 19.

Član 70. mijenja se i glasi:
„(1) Rješenja kojima se izdaju dozvole za upravljanje otpadom izdaju se na period važenja od pet godina.
(2) Rješenje kojim je izdata dozvola iz stava 1. ovog člana može se obnoviti, a zahtjev za obnavljanje rješenja podnosi se tri mjeseca prije isteka roka važenja rješenja radi obezbjeđenja kontinuiteta važenja dozvole.
(3) Obnavljanje rješenja iz stava 1. ovog člana vrši se dostavljanjem dokaza kojima se utvrđuje da nije došlo do značajnih promjena uslova na osnovu kojih je izdata dozvola koja je predmet obnavljanja.
(4) Pod dokazima iz stava 3. ovog člana podrazumijevaju se:
a) svi zapisnici inspektora za zaštitu životne sredine o izvršenim kontrolama o ispunjenosti uslova iz dozvole koja je predmet obnove, a u periodu njenog važenja,
b) izjava odgovornog lica, ovjerena od organa nadležnog za ovjeru potpisa, da sa danom podnošenja zahtjeva za obnavljanje dozvole nije došlo do značajnih promjena uslova koji se odnose na postrojenje i aktivnosti za koje je izdata dozvola,
v) potvrda o uplati odgovarajuće administrativne takse,
g) drugi podaci priloženi na zahtjev Ministarstva.
(5) Ministar donosi rješenje o obnavljanju dozvole ako se, na osnovu dokaza iz stava 4. ovog člana, utvrdi da su ispunjeni uslovi za obnavljanje rješenja.
(6) Rješenje kojim se izdaje dozvola iz stava 5. ovog člana je konačno u upravnom postupku i protiv njega nije dozvoljena žalbi, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom sudu u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.
(7) Lice odgovorno za upravljanje deponijom primjenjuje uslove i mjere propisane dozvolom iz člana 68. ovog zakona i nakon zatvaranja deponije.
(8) Ako se pokrene postupak stečaja ili likvidacije pravnog lica koje ima dozvolu za upravljanje otpadom, a čijim radom je došlo do zagađenja lokacije, troškovi sanacije podmiruju se iz stečajne, odnosno likvidacione mase u skladu sa propisima kojima se reguliše stečajni i likvidacioni postupci.
(9) Ako pravni sljedbenik preuzima prava i obaveze lica koje ima dozvolu za upravljanje otpadom, odgovornost za ispunjenje uslova i mjera iz dozvole, uključujući sanaciju zagađene lokacije, prenosi se na pravnog sljedbenika.“

Član 20.

Član 71. mijenja se i glasi:
„(1) Rješenje kojim se izdaje dozvola za upravljanje otpadom prestaje da važi ako:
a) istekne rok na koji je izdato rješenje,
b) prestane da važi rješenje kojim je izdata ekološka dozvola.
(2) Rješenje kojim se izdaje dozvola za djelatnost odlaganja otpada prestaje da važi i u slučaju da se projektovani kapacitet deponije popuni prije isteka roka važenja dozvole.
(3) Rješenje kojim se izdaje dozvola za upravljanje otpadom ukida se:
a) na osnovu inicijative inspektora koji je u vršenju inspekcijskog nadzora utvrdio da odgovorno lice ne ispunjava uslove propisane dozvolom i nije postupilo, u određenom roku, po naloženim mjerama inspektora,
b) ako je pokrenut stečajni postupak, a djelatnosti ne nastavi neko drugi,
v) po zahtjevu preduzetnika ili pravnog lica kojem je izdata dozvola.
(4) Rješenjem iz stava 3. ovog člana utvrđuju se mjere i aktivnosti koje je potrebno sprovesti nakon prestanka rada preduzetnika ili pravnog lica kome je izdata dozvola, da bi se izbjegao rizik po životnu sredinu, zdravlje ljudi i materijalna dobra.“


Član 21.

Član 74. mijenja se i glasi:
„(1) Fond organizuje sistem upravljanja posebnim kategorijama otpada u skladu sa članom 52. ovog zakona.
(2) Fond donosi odluku o području sakupljanja određenog otpada na osnovu procjene tržišne vrijednosti otpada, budućih količina i analize podataka o prostornoj raspodjeli nastajanja količina otpada u prethodne dvije godine, uvažavajući Strategiju i druge planske dokumente.
(3) Ministarstvo daje saglasnost na odluku iz stava 2. ovog člana.
(4) Za obavljanje usluge sakupljanja i/ili tretmana određene posebne kategorije otpada za određeno područje Fond raspisuje javni poziv za podnošenje programa za obavljanje usluge sakupljanja i/ili tretmana posebne kategorije otpada.
(5) Javni poziv iz stava 4. ovog člana objavljuje se u ’Službenom glasniku Republike Srpske’, sredstvima javnog informisanja i na internet stranici Fonda.
(6) Program iz stava 4. ovog člana obavezno sadrži:
a) podatke o vrsti posebne kategorije otpada na koju se odnosi program,
b) ponudu cijene za obavljanje usluge sakupljanja i/ili tretmana određene posebne kategorije otpada,
v) dozvolu za obavljanje djelatnosti sakupljanja i/ili tretmana određene posebne kategorije otpada,
g) elaborat na osnovu kojeg je izdata dozvola iz stava 4. tačka v) ovog člana,
d) ovjerenu foto-kopiju potvrde o poreskoj registraciji (JIB),
đ) potvrdu o izmirenim poreskim obavezama od Poreske uprave Republike Srpske, ne stariju od šest mjeseci,
e) dokument koji izdaje nadležni sud u cilju dokazivanja da podnosiocu prijave na javni poziv nije izrečena sankcija za krivično djelo protiv privrede i platnog prometa i sankcija za prekršaj u vezi sa poslovanjem, u periodu od pet godina prije datuma dostavljanja programa,
ž) izjavu da je podnosilac programa spreman da obezbijedi instrument osiguranja u skladu sa zaključenim ugovorom (potpisan od odgovornog lica i ovjeren pečatom),
z) uvjerenje da podnosilac programa nije pod stečajem ili pred likvidacijom, ili u određenom aranžmanu sa povjeriocima, ili je obustavio ili ograničio aktivnosti, ili se radi o sličnim situacijama.
(7) Fond donosi uputstvo o načinu izrade programa iz stava 4. ovog člana.
(8) Obavljanje djelatnosti sakupljanja i/ili tretmana određene posebne kategorije otpada za određeno područje može se povjeriti na rok od pet godina.
(9) Fond donosi odluku o odabiru najprihvatljivijeg programa za obavljanje usluge sakupljanja i/ili tretmana određene posebne kategorije otpada za određeno područje.
(10) Odluka iz stava 9. ovog člana sadrži:
a) opis djelatnosti sakupljanja i/ili tretmana posebne kategorije otpada,
b) vrstu posebne kategorije otpada,
v) područje na kojem će se obavljati djelatnost sakupljanja i/ili tretmana posebne kategorije otpada,
g) rok trajanja obavljanja djelatnosti sakupljanja i/ili tretmana posebne kategorije otpada,
d) prava i obaveze odabranog podnosioca programa,
đ) rok u kojem je odabrani podnosilac programa obavezan da potpiše ugovor sa Fondom o obavljanju djelatnosti sakupljanja i/ili tretmana posebne kategorije otpada,
e) druga pitanja od značaja za obavljanje djelatnosti sakupljanja i/ili tretmana posebne kategorije otpada u skladu sa ovim zakonom i opštim aktima Fonda.
(11) Ugovor iz stava 10. tačka đ) sadrži:
a) obaveze Fonda i odabranog podnosioca najprihvatljivijeg programa,
b) garanciju ili instrument osiguranja odabranog podnosioca najprihvatljivijeg programa,
v) način isplate cijene usluge,
g) način i rok dostavljanja izvještaja,
d) način prestanka ugovora prije isteka roka na koji je zaključen ugovor,
đ) druga pitanja od značaja za obavljanje djelatnosti sakupljanja i/ili tretmana posebne kategorije otpada u skladu sa ovim zakonom i opštim aktima Fonda.“

Član 22.

Član 75. mijenja se i glasi:
„(1) Prekogranično kretanje otpada vrši se u skladu sa ovim zakonom, posebnim propisima, kao i međunarodnim pravom kojim se uređuje prekogranično kretanje otpada.
(2) Prekogranično kretanje otpada prati dokumentacija o kretanju otpada od mjesta gdje je kretanje otpada počelo do njegovog konačnog odredišta u skladu sa ovim zakonom.
(3) Izvozi se otpad za čiji tretman ili odlaganje na ekološki prihvatljiv i efikasan način nema tehničkih mogućnosti i postrojenja u Republici.
(4) Neopasan otpad se može uvoziti u Republiku radi tretmana pod uslovom da postoji postrojenje za tretman tog otpada.
(5) Zabranjen je uvoz otpada radi odlaganja i iskorišćavanja u energetske svrhe, izuzev RDF-a, ukoliko postoje postrojenja sa tehničkim i tehnološkim mogućnostima za njegovo korišćenje.
(6) Zabranjen je uvoz opasnog otpada u Republiku.
(7) Prekogranično kretanje otpada vrši se pod uslovom da se otpad pakuje, obilježava i transportuje na način kojim se obezbjeđuju uslovi za najmanji rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu.
(8) Lice koje ima svojstvo prevoznika u skladu sa propisima kojim se reguliše međunarodni prevoz u javnom saobraćaju obavezno je da posjeduje dozvolu za obavljanje javnog prevoza stvari i uvjerenje o osposobljenosti lica za obavljanje međunarodnog javnog prevoza.“


Član 23.

Član 77. mijenja se i glasi:
„Zabranjeno je prekogranično kretanje otpada ako:
a) sve zemlje koje učestvuju nisu obaviještene,
b) sve zemlje koje učestvuju nisu izdale dozvolu, ukoliko je riječ o prekograničnom kretanju opasnog otpada,
v) izdata dozvola predstavlja falsifikat ili je pribavljena prevarom,
g) se vrši suprotno izdatoj dozvoli,
d) se vrši namjerno odlaganje otpada suprotno odredbama ovog zakona i opštim principima međunarodnog zakonodavstva o zaštiti životne sredine.“

Član 24.

Član 78. mijenja se i glasi:
„(1) U slučaju prekograničnog kretanja opasnog otpada iz Republike, Ministarstvo obavještava nadležne organe država tranzita i uvoza u formi prethodnog obavještenja, praćenog odgovarajućom dokumentacijom u skladu sa propisom kojim se utvrđuju liste otpada i dokumenti za prekogranično kretanje otpada.
(2) Ministarstvo izdaje dozvolu za prekogranično kretanje opasnog otpada nakon što primi akte nadležnih organa iz stava 1. ovog člana, kojima se odobrava tranzit i uvoz opasnog otpada.
(3) Ako prekogranično kretanje opasnog otpada za koje je izdata dozvola iz stava 2. ovog člana ne može da se izvrši u skladu sa prethodno odobrenom dokumentacijom, odnosno ako se u roku od 90 dana od dana dolaska opasnog otpada na odredište u državi uvoza ne nađe rješenje za tretman ili odlaganje opasnog otpada na ekološki prihvatljiv način, Republika je dužna da dozvoli vraćanje otpada, o trošku izvoznika.
(4) U slučaju iz stava 3. ovog člana, izvoznik, odnosno lice koje ima dozvolu za prekogranično kretanje opasnog otpada, obavještava Ministarstvo, nadležnu inspekciju i organ nadležan za poslove carine, koji omogućavaju nesmetano vraćanje opasnog otpada u Republiku.
(5) Na osnovu obavještenja iz stava 4. ovog člana, Ministarstvo daje saglasnost za vraćanje opasnog otpada u Republiku.“

Član 25.

Član 79. mijenja se i glasi:
„(1) Za potrebe ostvarivanja ciljeva Strategije, kao i zbog cjelovitog uvida u stanje životne sredine, Ministarstvo izrađuje Izvještaj o upravljanju otpadom na teritoriji Republike, koji je sastavni dio Izvještaja o stanju životne sredine.
(2) Izvještaj o realizaciji zajedničkog ili lokalnog plana upravljanja otpadom pripremaju nadležna odjeljenja za zaštitu životne sredine u jedinicama lokalne samouprave i dostavljaju skupštini jedinice lokalne samouprave na razmatranje.
(3) Izvještaj iz stava 2. ovog člana skupština jedinice lokalne samouprave dostavlja Ministarstvu.“


Član 26.

Poslije člana 80. dodaje se novi član 80a. koji glasi:
„Član 80a.

(1) Informacioni sistem za registrovanje podataka o upravljanju otpadom (u daljem tekstu: informacioni sistem o otpadu) je dio jedinstvenog informacionog sistema zaštite životne sredine i predstavlja niz međusobno povezanih baza podataka i izvora podataka o svim vrstama, količinama i kategorijama otpada, kao i o subjektima i infrastrukturi sistema upravljanja otpadom.
(2) Fond uspostavlja, organizuje i vodi informacioni sistem o otpadu u Republici.
(3) Podatke iz stava 1. ovog člana Fondu dostavljaju subjekti izvještavanja koji se u skladu sa ovim zakonom bave djelatnošću upravljanja otpadom.
(4) Sadržina, način prikupljanja podataka i vođenja informacionog sistema o otpadu, metodologija, struktura, kategorija podataka, kao i način upravljanja podacima, uređuje se posebnim propisom Vlade.“

Član 27.

U članu 84. stav 5. briše se.

Član 28.

Poslije člana 84. dodaje se novi član 84a. koji glasi:
„Član 84a.

(1) Finansijske garancije predstavljaju instrument obezbjeđenja za pokrivanje troškova sanacije štete prouzrokovane obavljanjem djelatnosti upravljanja otpadom na teritoriji Republike, kao i zagađenja prouzrokovanog prekograničnim transportom otpada.
(2) Finansijske garancije iz stava 1. ovog člana kojima se osigurava upravljanje otpadom mogu biti polisa osiguranja ili finansijska garancija banke.“

Član 29.

U članu 89. ispred riječi: „Inspekcijski“ dodaje se broj 1 u obostranoj zagradi.
Poslije stava 1. dodaju se novi st. 2, 3, 4, 5, 6. i 7. koji glase:
„(2) Nadzor iz stava 1. ovog člana vrši se u saradnji sa carinskim i policijskim organima.
(3) Republički ekološki inspektori vrše inspekcijski nadzor nad sprovođenjem mjera utvrđenih u strateško-planskim aktima i rješenjima Ministarstva koja se izdaju u skladu sa ovim zakonom, te mogu obavljati i poslove inspekcijskog nadzora u dijelu iz nadležnosti ekoloških inspektora u jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa posebnim propisom kojim se reguliše inspekcijski nadzor.
(4) Ekološki inspektori u jedinicama lokalne samouprave vrše inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona, u dijelu koji se odnosi na uspostavljanje i sprovođenje sistema upravljanja otpadom na teritoriji jedinice lokalne samouprave, te mogu obavljati i poslove inspekcijskog nadzora iz nadležnosti republičkog ekološkog inspektora na osnovu posebnog ovlašćenja Republičke uprave za inspekcijske poslove u skladu sa posebnim propisom kojim se reguliše inspekcijski nadzor.
(5) Republički ekološki inspektori i republički zdravstveni inspektori vrše inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona u dijelu koji se odnosi na upravljanje medicinskim otpadom, svaki u okviru svoje nadležnosti.
(6) Republički ekološki inspektori i republički tržišni inspektori vrše inspekcijski nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona, svaki u okviru svoje nadležnosti, u dijelu koji se odnosi na proizvode koji poslije upotrebe postaju posebne kategorije otpada, a za koje se plaća Naknada za posebne kategorije otpada.
(7) Komunalno-inspekcijski nadzor nad postupanjem sa neopasnim komunalnim i građevinskim otpadom na teritoriji jedinice lokalne samouprave vrši se u skladu sa propisima kojim se regulišu komunalne djelatnosti.“

Član 30.

U članu 91. tačka g) briše se.
Dosadašnje t. d), đ) e), ž), z), i), j), k), l), lj), m), n), nj), o), p), r), s), t), ć), u), f), h), c), č), dž), š), aa), ab), av), ag), ad), ađ), ae), až), az), ai), aj), ak), al), alj), am), an), anj), ao), ap),ar), as) i at) postaju t. g), d), đ) e), ž), z), i), j), k), l), lj), m), n), nj), o), p), r), s), t), ć), u), f), h), c), č), dž), š), aa), ab), av), ag), ad), ađ), ae), až), az), ai), aj), ak), al), alj), am), an), anj), ao), ap), ar) i as).

Član 31.

U članu 92. u stavu 1. poslije riječi: „pravno lice“ dodaju se riječi: „i preduzetnik“ i nova tačka a) koja glasi:
„a) proizvodi i stavlja na tržište proizvode i ambalažu koji sadrže materijale i opasne supstance u količinama i/ili koncentracijama suprotno članu 30. stav 3. ovog zakona,“.
Dosadašnje t. a), b), v), g), d), đ), e), ž), z), i), j), k), l), lj), m) i n) postaju t. b), v), g), d), đ), e), ž), z), i), j), k), l), lj), m), n) i nj).
U dosadašnjoj tački k) koja postaje tačka l) ispred riječi: „obilježi“ dodaje se riječ: „ne“.
Dosadašnja tačka lj) koja postaje tačka m) mijenja se i glasi:
„m) obavlja upravljanje otpadom bez dozvole ili suprotno izdatoj dozvoli u skladu sa čl. 63e. i 64. ovog zakona,“.
U dosadašnjoj tački m) koja postaje tačka n) riječi: „čl. 75. i 76.“ zamjenjuju se riječima: „čl. 75, 76. i 78.“.
U dosadašnjoj tački n) koja postaje tačka nj) riječi: „čl. 63. i 63ž.“ zamjenjuju se riječima: „čl. 63, 63ž. i 63j.“.

Član 32.

Član 94. mijenja se i glasi:
„(1) Novčanom kaznom od 2.000 KM do 15.000 KM kazniće se za prekršaj pravno lice, ako:
a) ne klasifikuje otpad, odnosno ne izvrši ispitivanje otpada u skladu sa članom 14. st. 4. i 5. ovog zakona,
b) postupa suprotno članu 31. stav 1. ovog zakona,
v) obavlja transport otpada suprotno članu 33. ovog zakona,
g) ne vodi propisane evidencije kao odgovorno lice na deponiji ili ne odredi kvalifikovano lice odgovorno za stručni rad u postrojenju, odnosno na deponiji u skladu sa članom 34. t. e) i ž) i članom 35. stav 1. t. đ) i e) ovog zakona,
d) ne preda otpad licu koje obavlja djelatnost upravljanja otpadom u skladu sa članom 37. stav 2. ovog zakona i ne popuni dokument o kretanju otpada ili dokument o kretanju opasnog otpada sa tačnim podacima, u skladu sa članom 37. stav 4. ovog zakona,
đ) sakupljanje i transport otpada ne vrši u skladu sa članom 40. ovog zakona,
e) postupa sa komunalnim otpadom suprotno članu 48. ovog zakona,
ž) ne poseduje dokument o kretanju otpada u skladu sa članom 50. st. 1. do 5. ovog zakona,
z) ne posjeduje dokument o kretanju opasnog otpada u skladu sa članom 51. st. 1. do 6. ovog zakona,
i) upravlja posebnim tokovima otpada suprotno odredbama čl. 52. do 63k. ovog zakona,
j) ne vodi, ne dostavlja i ne čuva odgovarajuće podatke i izvještaje u skladu sa članom 80. st. 1, 2. i 4. i članom 80a. stav 3. ovog zakona,
k) ne vodi i ne čuva dnevnu evidenciju o količini i vrsti proizvedenih i uvezenih proizvoda, odnosno ne dostavlja izvještaj Fondu u skladu sa članom 84. stav 3. ovog zakona.
(2) Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 1.000 KM do 2.000 KM.
(3) Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik novčanom kaznom od 2.000 KM do 10.000 KM.
(4) Novčanom kaznom od 1.000 KM do 2.000 KM kazniće se za prekršaj odgovorno lice u jedinici lokalne samouprave ili imalac javnih ovlašćenja, ako ne obezbijedi i ne sprovodi upravljanje otpadom na teritoriji jedinice lokalne samouprave pod uslovima i na način utvrđenim čl. 26, 27, 47, 79, 99. i 100. ovog zakona i Strategijom.“

Član 33.

U članu 96. u stavu 1. t. v) i d) brišu se.
Dosadašnja tačka g) postaje tačka v).
Poslije stava 2. ovog člana dodaje se novi stav 3. koji glasi:
„(3) Vlada će, na prijedlog Ministarstva, u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti propis iz člana 80a. stav 4. ovog zakona.“

Član 34.

U članu 97. u stavu 1. t. b), ž), k), o) i s) brišu se.
Dosadašnje t. v), g), d), đ), e),z), i), j), l), lj), m), n), nj), p), r), t) i ć) postaju t. b), v), g), d), đ), e), ž), z), i), j), k), l), lj), m), n), nj) i o).
Stav 2. mijenja se i glasi:
„(2) Ministar nadležan za poslove zaštite zdravlja i socijalne zaštite, u saradnji sa ministrom, u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeće propis iz člana 61. stav 4. ovog zakona.“
Poslije stava 2. dodaju se novi st. 3. i 4. koji glase:
„(3) Ministar će u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti:
a) propis iz člana 52a. stav 9. ovog zakona,
b) propis iz člana 63j. stav 9. ovog zakona.
(4) Ministar nadležan za poslove poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u saradnji sa ministrom, u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeće propis iz člana 62b. stav 3. ovog zakona.“

Član 35.

U članu 99. dodaju se novi st. 4, 5. i 6. koji glase:
„(4) Lokalne neuređene deponije na području jedinica lokalne samouprave koje pripadaju području na kojem su uspostavljene zajedničke deponije, koje su izgrađene u skladu sa ovim zakonom, izrađuju Program mjera u cilju sanacije i rekultivacije tih deponija u skladu sa ovim zakonom i propisom kojim se reguliše sadržina Programa mjera sa dinamikom prilagođavanja za rad postojećih deponija i dostavljaju ga Ministarstvu na razmatranje do 31. decembra 2021. godine.
(5) Sanaciju i rekultivaciju deponija iz stava 4. ovog člana potrebno je izvršiti do 31. decembra 2026. godine.
(6) Jedinica lokalne samouprave na čijem području je uspostavljena zajednička deponija dužna je da zabrani odlaganje otpada na lokalnim neuređenim deponijama.“

Član 36.

Član 100. mijenja se i glasi:
„Jedinica lokalne samouprave dužna je da:
a) do 2021. godine izradi projekte sanacije i rekultivacije za neuređene deponije, na koje saglasnost daje Ministarstvo, a do 31. decembra 2026. godine da izvrši sanaciju i rekultivaciju neuređenih deponija,
b) do 2021. godine izradi popis lokacija zaostalog otpada na svom području i hitno preduzme mjere za organizaciju načina zbrinjavanja zaostalog otpada,
v) do 2021. godine, samostalno ili u sporazumu sa jednom ili više jedinica lokalne samouprave odredi lokacije za izgradnju i rad postrojenja za skladištenje, tretman ili odlaganje svih vrsta otpada na svom području,
g) do 2021. godine odredi lokacije za reciklažna dvorišta i zelena ostrva, uključujući i lokacije za sakupljanje kabastog otpada,
d) do 2025. godine izgradi reciklažna dvorišta i zelena ostrva, uključujući i infrastrukturu za sakupljeni kabasti otpad,
đ) do 2026. godine da uspostavi sistem upravljanja otpadom na svom području.“

Član 37.

Član 101. briše se.
Član 38.

Poslije člana 103a. dodaje se novi član 103b. koji glasi:
„Član 103b.

(1) Obračunski period iz člana 63j. ovog zakona počinje teći od prvog dana u mjesecu nakon mjeseca u kojem ovaj zakon stupa na snagu.“
Poslije stava 1. dodaju se novi st. 2. i 3. koji glase:
„(2) Rokovi koji su određeni za postupanje organa i stranaka u upravnim postupcima koji se vode na osnovu ovog zakona prestaju teći za vrijeme vanrednog stanja.
(3) Po prestanku vanrednog stanja nastavljaju teći svi rokovi iz stava 2. ovog člana i u njih se uračunava i vrijeme koje je proteklo prije proglašenja vanrednog stanja.“Član 39.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.Broj: 02/1-021- /20 PREDSJEDNIK
Datum: 2. jul 2020. godine NARODNE SKUPŠTINE

Nedeljko Čubrilović

ЗАКОН
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА
О УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ

Члан 1.

У Закону о управљању отпадом („Службени гласник Републике Српске“, бр. 111/13, 106/15 и 16/18), члан 5. мијења се и гласи:
„Одредбе овог закона не примјењују се на:
а) радиоактивни отпад,
б) гасове који се емитују у атмосферу,
в) отпадне воде, осим течног отпада,
г) муљ из канализационих система и садржај септичких јама, осим муља из уређаја за пречишћавање отпадних вода,
д) нуспроизводе животињског поријекла (под тим се подразумијевају лешеви животињског поријекла и саставни дијелови животињског тијела који нису намијењени или безбједни за исхрану људи и животиња, као и нуспроизводи настали у процесу клања животиња) из објеката за узгој, држање, клање животиња, као и из објеката за производњу, складиштење и промет производа животињског поријекла, стајњак са фарми и друге природне, неопасне супстанце које се користе у пољопривреди,
ђ) отпад из рударства који настаје истраживањем, ископавањем, прерадом и складиштењем минералних сировина, као и јаловина из рудника и каменолома,
е) отпад који настаје при тражењу, ископавању, превозу и коначној обради или уништавању минско-експлозивних и других неексплодираних убојних средстава,
ж) материје које су намијењене за сточну храну и које не садрже нуспроизводе животињског поријекла,
з) сламу и други природни неопасни пољопривредни или шумски материјал који је коришћен у сточарству, шумарству или за производњу енергије поступцима или методама које немају штетан утицај на животну средину и не угрожавају здравље људи,
и) земљу, односно земљиште на лицу мјеста, укључујући неископано загађено земљиште и објекте трајно повезане са земљиштем,
ј) незагађено земљиште и друге материјале из природе, ископане у току грађевинских активности, уколико се тај материјал користи за грађевинске сврхе у свом првобитном облику на градилишту са којег је ископан,
к) лешеве угинулих животиња које нису заклане, укључујући животиње усмрћене ради истребљења епизоотских болести,
л) седименте који се премјештају унутар површинских вода, ради управљања водама и воденим токовима или спречавања поплава, као и ублажавања посљедица поплава, суша или регенерације земљишта, ако се докаже да су ти седименти неопасни.“

Члан 2.

Члан 6. мијења се и гласи:
„Изрази употријебљени у овом закону имају сљедеће значење:
a) анаеробна дигестија је процес у којем се биоразградиви материјал разграђује у одсуству кисеоника,
б) аутомобилска батерија или акумулатор (стартер) је свака батерија или акумулатор који се користи за покретање, кретање или освјетљавање возила,
в) батерије и акумулатори подразумијевају сваки извор електричне енергије произведен директним претварањем хемијске енергије који се састоји од једне или више примарних батеријских ћелија које се не могу пунити, или једне или више секундарних батеријских ћелија које се могу пунити,
г) биоразградиви отпад је отпад из вртова и паркова, отпад од хране и кухињски отпад из домаћинства, канцеларија, ресторана, велепродаја, кантина, угоститељских и малопродајних објеката и сличан отпад из производње прехрамбених производа,
д) власник отпада је произвођач отпада, лице које учествује у промету отпада као посредни држалац отпада или правно лице или предузетник који посједује отпад,
ђ) грађевински отпад је отпад настао приликом градње објеката, реконструкције, уклањања и одржавања постојећих објеката, те отпад настао од ископаног материјала, као и отпад који се не може користити без претходног третмана, а који је настао приликом грађења,
е) деконтаминација обухвата све операције које омогућавају поновно коришћење, рециклажу или безбједно одлагање опреме, објеката, материјала или течности контаминираних опасним материјама и може укључити замјену, односно све операције којима се врши замјена опасних материја одговарајућим мање штетним материјама,
ж) депонија је мјесто за трајно одлагање отпада на површини или испод површине земљишта, укључујући интерна мјеста за одлагање, гдје произвођач отпада одлаже властити отпад на мјесту настанка и стална мјеста која се употребљавају за вишегодишње одлагање отпада, али искључујући објекте гдје није дозвољено складиштење отпада који је намијењен за даљи транспорт у циљу поновног искоришћења, третмана или одлагања на другом мјесту; претходно складиштење отпада за поновну употребу или третман за период до три године, или претходно складиштење отпада за одлагање за период до једне године,
з) дозвола је рјешење које доноси Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију (у даљем тексту: Министарство), којим се правном лицу или предузетнику одобрава сакупљање, транспорт, увоз, извоз и транзит, складиштење, третман или одлагање отпада и утврђују услови поступања са отпадом на начин који обезбјеђује најмањи ризик по здравље људи и животну средину,
и) електрични и електронски производи су производи чији правилан рад зависи од електричних струја или електромагнетних поља, као и производи намијењени за производњу, пренос и мјерење таквих струја или поља, намијењени за коришћење при напону до 1.000 V наизмјеничне струје и 1.500 V једносмјерне струје,
ј) зелена острва су мјеста на којима грађани одлажу разврстани отпад у одговарајуће контејнере,
к) индустријска батерија или акумулатор је свака батерија или акумулатор који је намијењен искључиво за индустријску или професионалну употребу, или за коришћење у било којој врсти електричног возила,
л) индустријски отпад је отпад из било које индустрије или са локације на којој се налази индустрија, осим јаловине и пратећих минералних сировина из рудника и каменолома, https://advokat-prnjavorac.com
љ) инертни отпад је отпад који није подложан физичким, хемијским или биолошким промјенама, не раствара се, не сагоријева и не утиче неповољно на друге материје са којима долази у контакт на начин који може да доведе до загађења животне средине или угрожавања здравља људи,
м) инсинерација (спаљивање) је термички третман отпада у стационарном или мобилном постројењу са искоришћењем енергије произведене сагоријевањем или без искоришћења енергије произведене сагоријевањем, чија је примарна улога термички третман отпада, а који обухвата и пиролизу, гасификацију и сагоријевање у плазми,
н) карактеризација отпада је поступак испитивања отпада којим се утврђују физичко-хемијске, хемијске и биолошке особине и састав отпада, односно одређује да ли отпад садржи или не садржи једну или више опасних карактеристика,
њ) класификација отпада је поступак сврставања отпада на једну или више листа отпада, а према његовом поријеклу, саставу и даљој намјени у складу са прописом којим регулишу категорије, испитивање и класификација отпада,
о) коинсинерација (суспаљивање) је термички третман отпада у стационарном или мобилном постројењу, чија је примарна улога производња енергије или материјалних производа и при којем се користи отпад као основно или додатно гориво, или у којем се отпад термички третира ради збрињавањa,
п) комерцијални отпад је отпад који настаје у предузећима, установама и другим институцијама које се у цјелини или дјелимично баве трговином, услугама, канцеларијским пословима, спортом, рекреацијом или забавом, осим отпада из домаћинства и индустријског отпада,
р) компостирање је третман биоразградивог отпада под дејством микроорганизама, у циљу стварања компоста, у присуству кисеоника и под контролисаним условима,
с) комунални отпад је отпад из домаћинстава (кућни отпад), као и други отпад који је због своје природе или састава сличан отпаду из домаћинства,
т) материјално поновно искоришћење отпада је сваки поступак коришћења отпада који не укључује енергетско коришћење и прераду у материјале који ће се употребљавати као гориво или друга средства за производњу енергије, а укључује припрему за поновну употребу, рециклажу и насипање,
ћ) медицински отпад је отпад који настаје пружањем здравствених услуга и вршењем научних истраживања и експеримената у области медицине (инфективни, патолошки, хемијски, токсични или фармацеутски отпад, као и цитотоксични лијекови, оштри инструменти итд.),
у) мобилно постројење за управљање отпадом је постројење за искоришћење или третман отпада на локацији на којој отпад настаје, које се задржава у временски ограниченом року на једној локацији и које је такве конструкције да није везано за подлогу или објекат и може се премјештати од локације до локације,
ф) неопасан отпад је отпад који нема карактеристике опасног отпада,
х) насипање је сваки поступак употребе отпада при којем се одговарајући неопасни отпад употребљава за потребе санације откопаних простора или у техничке сврхе уређења простора,
ц) неуређена депонија je депонија која не испуњава услове утврђене прописом којим се регулише одлагање отпада на депоније,
ч) одвојено сакупљање отпада је сакупљање приликом којег се различите врсте отпада држе одвојено према њиховој врсти и својствима, а да би се олакшао третман,
џ) одговорно лице је свако физичко лице у правном лицу, предузетник и правно лице које обавља дјелатност управљања отпадом,
ш) одлагање отпада је било који поступак или метода за трајно збрињавање отпада у складу са D-листом, којa je саставни дио прописа којим се регулишу категорије, испитивање и класификација отпада,
аа) опасан отпад је отпад који по свом поријеклу, саставу или концентрацији опасних материја може проузроковати опасност по животну средину и здравље људи и има најмање једну од опасних карактеристика утврђених прописом којим се уређују категорије, испитивање и класификација отпада, укључујући и амбалажу у коју је опасан отпад био или јесте упакован,
аб) отпад је свака материја или предмет, који власник одбацује, намјерава или мора да одбаци, у складу са законом,
ав) отпад од електричних и електронских производа су електрични и електронски производи који представљају отпад у складу са законом, укључујући све саставне дијелове, склопове и потрошни материјал који су дио производа који се одбацује,
аг) отпад од хране је сва храна која је постала отпад,
ад) отпад који садржи азбест је свака материја или предмет који садржи азбест и азбестна влакна, као и материјали и производи који садрже азбест, а које власник одбацује, намјерава или мора одбацити, а који се одвојено сакупља, пакује, складишти и одлаже на депонију на видљиво означеном мјесту намијењеном за одлагање отпада који садржи азбест,
ађ) отпадна уља су сва минерална и синтетичка уља и мазива, која су неупотребљива у сврху за коју су првобитно била намијењена, као и уљни остаци из резервоара, мјешавине уље – вода и емулзије,
ае) отпадна возила су возила која због оштећења, дотрајалости и других узрока власник одбацује, намјерава или мора одбацити, укључујући све њихове саставне дијелове и потрошне материјале који у тренутку одбацивања чине дио отпадних возила,
аж) отпадне гуме су уништене, истрошене или одбачене гуме чији је рок употребе истекао због оштећења, старости или других разлога и које се сврставају у отпад са индексним бројем, 16 01 03 из Каталога отпада, који je саставни дио прописа којим се регулишу категорије, испитивање и класификација отпада,
аз) отпадни муљ је муљ из уређаја за пречишћавање отпадних вода из домаћинства и градова,
аи) POPs – дуготрајне органске загађујуће материје (у даљем тексту: POPs материје) су органске биоакумулативне токсичне хемијске супстанце,
ај) пластична кеса за ношење је кеса за ношење са ручком или без ручке, израђена од пластике и која се даје потрошачима на продајном мјесту робе или производа,
ак) подручје за управљање отпадом је просторна цјелина која обухвата више сусједних јединица локалне самоуправе које, у складу са споразумом који закључују те јединице локалне самоуправе, заједнички управљају отпадом у циљу успостављања одрживог система управљања отпадом,
ал) поновна употреба је сваки поступак којим се производ или његови дијелови који нису отпад поновно користе у исту сврху за коју су првобитно намијењени и произведени,
аљ) поновно искоришћење отпада је било који поступак или метода којом се обезбјеђује поновно искоришћење отпада у складу са R-листом, којa je саставни дио прописа којим се регулишу категорије, испитивање и класификација отпада,
ам) посебни прописи о транспорту јесу Европски споразум о међународном друмском превозу опасних материја (у даљем тексту: ADR), Правилник о међународном превозу опасних материја жељезницом (у даљем тексту: RID) и Европски споразум о међународном превозу опасних материја унутрашњим пловним путевима (у даљем тексту: ADN),
ан) посебни токови отпада су кретања посебних категорија отпада, од мјеста настајања преко сакупљања, транспорта и третмана до коначног збрињавања,
ањ) постројење за управљање отпадом је стационарна техничка јединица за складиштење, третман или одлагање отпада, која заједно са грађевинским дијелом чини технолошку цјелину,
ао) преносива батерија или акумулатор је свака батерија, дугмаста батерија или батеријски склоп или акумулатор који је запечаћен и може се преносити у руци, а није ни индустријска батерија или акумулатор, нити аутомобилска батерија или акумулатор,
ап) превенција настанка отпада су мјере које се предузимају прије него што материја, материјал или производ постане отпад, којим се смањују количине отпада поновном употребом производа или продужењем животног вијека производа, те мјере којим се смањују штетни утицаји отпада на животну средину и здравље људи или садржај опасних материја у материјалима и производима,
ар) припрема за поновну употребу су поступци третмана којим се производи или дијелови производа који су одбачени као отпад, провјером, чишћењем или поправком припремају за поновну употребу без претходне обраде,
ас) програм продужене одговорности произвођача је скуп мјера којима се обезбјеђује да произвођачи производа сносе финансијску одговорност или финансијску и организациону одговорност за управљање отпадом у фази животног вијека производа,
ат) прекогранично кретање отпада је кретање отпада из области под јурисдикцијом једне државе до области која је под јурисдикцијом друге државе,
аћ) произвођач отпада је физичко или правно лице, чијом активношћу настаје отпад (изворни произвођач отпада) или свако физичко или правно лице које претходним третманом, мијешањем или другим поступком мијења састав или својства отпада,
ау) PCB – полихлорована једињења (у даљем тексту: PCB) су полихлоровани бифенили, полихлоровани терфенили, монометил-тетрахлородифенилметани, монометил-дихлородифенилметани, монометил-дибромодифенилметани или било која смјеса која садржи неку од ових материја у концентрацији већој од 0,005% масеног удјела,
аф) RDF је гориво добијено из дијела отпада који има калоријску вриједност и може да се користи као алтернативно гориво,
ах) регенерација отпадних уља је сваки поступак поновног искоришћавања којим се базна уља могу произвести рафинисањем отпадних уља, посебно уклањањем нечистоћа, производа оксидације и адитива садржаних у таквим уљима,
ац) рециклажа је сваки поступак поновног искоришћавања отпада којим се отпадни материјали прерађују у производе, материјале или материје за изворну или другу намјену, али не укључује поновно искоришћење у енергетске сврхе и прераду у материјале који се користе као гориво или материјале за насипање,
ач) рециклажно двориште је ограђени простор под надзором намијењен одвојеном сакупљању и привременом складиштењу различитих врста отпада,
аџ) сакупљање отпада је прикупљање отпада, укључујући и претходно разврставање и привремено складиштење отпада у сврху превоза до постројења за третман отпада,
аш) складиште је ограђени, покривени или непокривени простор који служи за држање отпада,
ба) складиштење отпада је привремено држање отпада у складишту, на локацији произвођача или власника отпада,
бб) трансфер-станица је мјесто до којег се отпад допрема и привремено складишти ради раздвајања или претовара прије транспорта на третман или одлагање,
бв) транспорт отпада је превоз отпада који обухвата утовар, превоз (као и претовар) и истовар отпада,
бг) трговац отпадом је правно лице или предузетник који у своје име и за свој рачун купује и продаје отпад, укључујући трговца отпадом који не преузима отпад у непосредни физички посјед,
бд) третман отпада јесу физички, термички, хемијски или биолошки процеси (укључујући и разврставање отпада прије третмана), који мијењају карактеристике отпада са циљем смањења запремине или опасних карактеристика, олакшања руковања са отпадом или подстицања рециклаже и у сврху поновног искоришћавања отпада,
бђ) центар за управљање отпадом је скуп више међусобно функционално и/или технолошки повезаних постројења и уређаја за третман отпада.“

Члан 3.
У члану 16. став 3. мијења се и гласи:
„(3) Стратегија чини саставни дио Стратегије заштите животне средине.“

Члан 4.

Члан 26. мијења се и гласи:
„Јединица локалне самоуправе:
а) успоставља и развија систем управљања отпадом и систем одвојеног сакупљања отпада,
б) утврђује локације за рециклажна дворишта, зелена острва и депоније, укључујући и локације за сакупљање кабастог отпада,
в) уређује, обезбјеђује, организује и спроводи управљање отпадом на својој територији,
г) спречава управљање отпадом на начин супротан овом закону и спроводи уклањање незаконито одложеног отпада,
д) сноси трошкове чишћења и санације дивљих депонија у складу са чланом 83. став 2. овог закона,
ђ) доноси заједнички или локални план управљања отпадом у складу са чл. 19. и 20. овог закона, обезбјеђује услове за реализацију планова и брине се о њиховом спровођењу,
е) уређује поступак наплате услуга у области управљања комуналним отпадом, у складу са прописима којима се регулишу комуналне дјелатности,
ж) организује едукативне кампање за подизање свијести јавности о организованом управљању отпадом,
з) организује акције чишћења јавних површина.“

Члан 5.

Члан 30. мијења се и гласи:
„(1) Произвођач производа користи технологије и развија производњу на начин којим се обезбјеђује рационално коришћење природних ресурса, материјала и енергије, подстиче поновно коришћење и рециклажу производа и амбалаже истеком рока њихове употребе и промовише еколошки одрживо управљање природним ресурсима.
(2) Произвођач производа у највећој могућој мјери уводи и користи повратну амбалажу која смањује оптерећивање животне средине отпадом у односу на амбалажу за једнократну употребу.
(3) Забрањена је производња и стављање на тржиште производа и амбалаже који садрже материјале и опасне супстанце у количинама и/или концентрацијама које би могле неповољно утицати на здравље људи и животну средину.“
Члан 6.

Члан 37. мијења се и гласи:
„(1) Управљање отпадом подразумијева сакупљање, складиштење, транспорт, третман и одлагање отпада, а организује се на начин који не представља опасност по здравље људи и животну средину у складу са овим законом.
(2) Власник отпада предаје свој отпад лицу које обавља дјелатност управљања отпадом у складу са овим законом.
(3) Власник отпада лицу из става 2. овог члана, уз отпад предаје и посебан документ о кретању отпада у складу са чл. 50. и 51. овог закона.
(4) Власник отпада одговоран је за тачност података о отпаду наведених у документу из става 3. овог члана.
(5) Одговорност власника отпада за предати отпад престаје након што лице којем је отпад предат у складу са овим законом, преузме отпад и овјери потписом и печатом посебан документ о кретању отпада.
(6) Ако власник отпада поступа са отпадом супротно овом закону и усљед тога наступи опасност или ризик по здравље људи и животну средину, инспектор му налаже мјере за отклањање неправилности и санацију настале штете.
(7) Власник отпада путем овлашћеног правног лица испитује ниво загађења насталог његовим поступањем супротно овом закону и врши мјере отклањања и заустављања загађења.
(8) Уколико поступање непознатог лица доведе до настанка опасности или ризика по здравље људи и животну средину, власник или корисник локације на којој је утврђено присуство загађења предузима хитне мјере ради заштите здравља људи и животне средине, односно приступа санацији настале штете у животној средини.
(9) У случају из става 8. овог члана, власник или корисник локације има право на накнаду трошкова санације настале штете на начин и по поступку уређеним прописом којим се регулишу облигациони односи.“

Члан 7.

У члану 42. став 5. брише се.

Члан 8.

У члану 47. у ставу 2. послије ријечи: „закона“ додаје се запета и ријечи: „а изузетно, отпад се може одлагати на постојеће неуређене депоније утврђене одлуком скупштине јединице локалне самоуправе, на подручју на којем нису успостављене заједничке депоније“.

Члан 9.

Члан 52. мијења се и гласи:
„(1) Управљање посебним категоријама отпада укључује поступање са:
а) истрошеним батеријама и акумулаторима,
б) отпадним уљима,
в) отпадним гумама,
г) отпадом од електричних и електронских производа и опреме,
д) отпадом који садржи полихлорована једињења,
ђ) отпадом од дуготрајних органских загађујућих материја,
е) отпадом који садржи азбест,
ж) отпадним возилима,
з) медицинским отпадом,
и) отпадом од титан-диоксида,
ј) амбалажним отпадом,
к) отпадом од пластичних кеса за ношење,
л) грађевинским отпадом,
љ) отпадним муљем из уређаја за пречишћавање отпадних вода.
(2) Отпад из става 1. овог члана одваја се на мјесту настанка, одвојено сакупља, складишти, те припрема за поновну употребу, рециклажу и третман у складу са прописима којима се регулише управљање посебним категоријама отпада.
(3) Фонд организује систем управљања посебним категоријама отпада за које се плаћа накнада за оптерећивање животне средине, изузев за дио амбалажног отпада којим управља оператер.
(4) Фонд организује систем из става 3. овог члана на сљедећи начин:
а) наплаћује накнаду за управљање посебним категоријама отпада,
б) финансира услуге сакупљања и третмана посебне категорије отпада,
в) примјењује остале мјере утврђене општим актима Фонда и прописима којима се регулише управљање посебним категоријама отпада.“

Члан 10.

Послије члана 52. додаје се нови члан 52а. који гласи:
„Члан 52а.

(1) Истрошене батерије и акумулатори су све батерије и акумулатори из члана 6. тачка в) овог закона који се више не употребљавају.
(2) Забрањен је промет батерија и акумулатора који садрже више од 0,0005% масених удјела живе.
(3) Забрањен је промет преносивих батерија и акумулатора, укључујући оне које су уграђене у уређаје, који садрже више од 0,002% кадмијума по маси, осим оних које се користе у сигурносним и алармним системима и медицинској опреми.
(4) Произвођач опреме са уграђеним батеријама и акумулаторима обезбјеђује једноставно издвајање истрошене батерије или акумулатора из уређаја.
(5) Произвођач и увозник батерија и акумулатора, као и произвођач и увозник опреме са уграђеним батеријама и акумулаторима, обиљежава их користећи ознаке које садрже упутства и упозорења о одвојеном сакупљању, садржају тешких метала, могућности рециклаже или одлагања и друго.
(6) Произвођач и увозник батерија и акумулатора води и чува евиденцију о количини произведених или увезених производа.
(7) Власник истрошених батерија и акумулатора, осим истрошених батерија и акумулатора из домаћинства, предаје их ради третмана лицу које за то има дозволу.
(8) Лице које врши сакупљање, складиштење и третман истрошених батерија и акумулатора посједује дозволу, води и чува евиденцију о истрошеним батеријама и акумулаторима и о количини која је сакупљена, ускладиштена или третирана и податке о томе доставља Фонду у складу са овим законом.
(9) Министар доноси правилник којим се прописује поступање са уређајима са уграђеним батеријама и акумулаторима, без обзира на њихов облик, величину, тежину, састав или употребу и датум стављања на тржиште, те начин и поступак сакупљања, складиштења и третмана истрошених батерија и акумулатора, укључујући истрошене батерије и акумулаторе из отпадних возила и отпада од електричних и електронских производа и опреме.“

Члан 11.

Члан 56. брише се.

Члан 12.

У члану 61. став 4. мијења се и гласи:
„(4) Министар надлежан за послове заштите здравља и социјалне заштите, у сарадњи са министром доноси правилник којим се прописују начин и поступак сакупљања, складиштења и третмана медицинског отпада.“

Члан 13.

Послије члана 62. додају се нови чл. 62а, 62б. и 62в. који гласе:
„Члан 62а.

(1) Управљање грађевинским отпадом врши се тако да се материјали и материје, укључујући и грађевинске производе који нису отпад, издвоје, уколико се могу без третмана користити у сврху за коју су и произведени.
(2) Власник грађевинског отпада управља грађевинским отпадом на начин да обезбиједи висок степен заштите људског здравља и заштите животне средине.
(3) Забрањено је опасни грађевински отпад мијешати са другом врстом отпада, укључујући и мијешани комунални отпад, као и грађевинске производе или материјале који немају карактеристике отпада.

Члан 62б.

(1) Управљање отпадним муљем из уређаја за пречишћавање отпадних вода подразумијева поступање са отпадним муљем тако да се обезбиједи висок степен заштите људског здравља и заштите животне средине.
(2) Анализе муља из става 1. овог члана врше се у акредитованој лабораторији.
(3) Министар надлежан за послове пољопривреде, шумарства и водопривреде, у сарадњи са министром, доноси правилник којим се прописује начин управљања са муљем када се муљ користи у пољопривреди, дозвољени садржај тешких метала и органских материја у обрађеном муљу који се користи у пољопривреди.

Члан 62в.

(1) Управљање пластичним кесама за ношење подразумијева поступање са:
а) лаганим пластичним кесама за ношење,
б) врло лаганим пластичним кесама за ношење,
в) биоразградивим пластичним кесама за ношење.
(2) Пластичне кесе из става 1. тачка а) овог члана подразумијевају пластичне кесе за ношење, дебљине мање од 50 микрона.
(3) Пластичне кесе из става 1. тачка б) овог члана подразумијевају пластичне кесе за ношење, дебљине мање од 15 микрона, које су потребне због хигијенских разлога или које служе као примарна амбалажа за храну у ринфузи.
(4) Пластичне кесе из става 1. тачка в) овог члана подразумијевају пластичне кесе израђене од пластике која се може физички и биолошки разложити на угљен-диоксид, био-масу и воду и која се третира компостирањем или анаеробном дигестијом. https://www.anwalt-bih.de
(5) Трговац је обавезан да пластичне кесе из става 1. овог члана наплаћује на каси, изузев пластичних кеса из става 1. тачка б) овог члана у које се искључиво пакује воће, поврће и ринфузни и други растресити производи.
(6) Трговац је обавезан да, на мјесту на којем се врло лагане пластичне кесе из става 3. овог члана користе за паковање робе у ринфузи, истакне обавјештење видљиво потрошачу о рационалном коришћењу ових кеса.
(7) Обвезник из члана 63ј. овог закона води евиденцију о врстама и количинама кеса из става 1. овог члана и податке о томе доставља Фонду.“

Члан 14.

У члану 63г. став 4. мијења се и гласи:
„(4) Висина накнаде обрачунава се на основу годишњег извјештаја о управљању амбалажом и амбалажним отпадом, који обвезник плаћања накнаде, оператер и обвезник који је своје обавезе управљања отпадом пренио на оператера достављају Фонду, најкасније до 20. фебруара текуће године за претходну календарску годину, у складу са овим законом, прописима донесеним на основу њега и прописом којим се регулише финансирање заштите животне средине.“
У ставу 5. ријечи: „кварталног или“ бришу се.
Став 7. мијења се и гласи:
„(7) Рјешењем о ослобађању од плаћања накнаде утврђује се да је оператер и обвезник који је своје обавезе управљања амбалажним отпадом пренио на оператера испунио циљеве управљања амбалажом и амбалажним отпадом у складу са овим законом.“

Члан 15.

У члану 63ђ. став 2. мијења се и гласи:
„(2) Оператера оснивају најмање два или више правних лица и/или предузетника који обављају своју пословну дјелатност стављањем у промет амбалаже или упакованог производа на тржиште Републике.“

Члан 16.

Послије члана 63з. додају се нови чл. 63и, 63ј. и 63к. који гласе:
„Члан 63и.

(1) За произведене или увезене производе који послије употребе постају отпад плаћа се накнада за оптерећивање животне средине посебним категоријама отпада (у даљем тексту: Накнада за посебне категорије отпада), а у сврху покривања трошкова успостављања система управљања посебним категоријама отпада.
(2) Накнада за посебне категорије отпада плаћа се за сљедеће производе:
а) пластичне кесе за ношење, изузев биоразградивих пластичних кеса за ношење,
б) батерије и акумулаторе,
в) гуме за моторна возила,
г) електричне и електронске производе и опрему,
д) минерална и синтетичка уља и мазива,
ђ) моторна возила, изузев историјских и колекционарских моторних возила, као и моторних возила дипломатских, конзуларних и међународних представништава.
(3) Критеријуми за обрачун накнаде за посебне категорије отпада су:
а) врста производа,
б) количина производа изражена у одговарајућим јединицама мјере.
(4) Јединице мјере из става 3. тачка б) овог члана су:
а) литра – за минерална и синтетичка уља и мазива,
б) килограм – за батерије и акумулаторе, возила, електричне и електронске производе и опрему, пластичне кесе и за нове и половне гуме као посебан производ (гуме за аутомобиле, аутобусе, камионе, мотоцикле, пољопривредне и грађевинске машине, приколице, летјелице, вучне машине и друге машине и уређаје),
в) комад – за гуме које су саставни дио аутомобила, аутобуса, теретних возила и приколица, радних, грађевинских и пољопривредних машина, доставних возила, трактора, авиона и других летјелица.

Члан 63ј.

(1) Обвезник плаћања Накнада за посебне категорије отпада је произвођач, увозник или трговац који производе из члана 63и. став 2. овог закона ставља први пут у промет на територији Републике.
(2) Накнада за посебне категорије отпада уплаћује се на рачун јавних прихода, распоређује на рачун Фонда и Фонд је намјенски троши за унапређивање система за управљање посебним категоријама отпада, а у складу са прописом којим се регулише заштита животне средине и прописима којимa се регулишe управљање посебним категоријама отпада.
(3) Коефицијенти Накнаде за посебне категорије отпада, по јединици мјере за сваку врсту производа који послије употребе постаје отпад, изражени у конвертибилним маркама налазе се у Прилогу 3. овог закона, који чини његов саставни дио.
(4) Фонд обрачунава Накнаду за посебне категорије отпада на основу поднесених полугодишњих извјештаја о управљању посебним категоријама отпада, које обвезник плаћања Накнаде за посебне категорије отпада доставља Фонду, и то за прво полугодиште извјештаји се достављају до 31. јула текуће године, а за друго полугодиште до 31. јануара наредне године.
(5) Уз извјештај из става 4. овог члана достављају се и докази којима се потврђује тачност података наведених у извјештају.
(6) Фонд доноси рјешење о плаћању накнаде из члана 63и. овог закона, у којем се утврђује висина Накнаде за посебне категорије отпада, образлаже начин обрачуна и утврђује начин и рок плаћања накнаде у складу са законом.
(7) Доказ о извршеној уплати Накнаде за посебне категорије отпада обвезник достаља Фонду.
(8) Извјештаји из става 4. овог члана подносе се на обрасцима извјештаја о управљању посебним категоријама отпада.
(9) Министар доноси правилник којим се прописују обрасци извјештаја о управљању посебним категоријама отпада.Члан 63к.

(1) Накнада из члана 63и. овог закона обрачунава се множењем количине производа који послије употребе постаје отпад са коефицијентом накнаде за тај производ.
(2) Накнада из члана 63и. овог закона обрачунава се према формули:
N = Kp ∙ Kn,
при томе је:
а) N – Накнада за посебне категорије отпада,
б) Kp – количина производа изражена по литри, килограму или комаду,
в)Kn – коефицијенти Накнаде за посебне категорије отпада, изражени у конвертибилним маркама.“

Члан 17.

Члан 64. мијења се и гласи:
„(1) Дјелатности управљања отпадом су:
а) сакупљање,
б) транспорт,
в) складиштење,
г) третман,
д) одлагање отпада.
(2) За обављање дјелатности сакупљање, складиштење, третман и одлагање отпада правно лице или предузетник прибавља дозволу за управљање отпадом.
(3) Дозвола за управљање отпадом издаје се за једну или више дјелатности из става 2. овог члана.
(4) Дозволу из става 2. овог члана издаје Министарство.
(5) Примјерак дозвола из става 2. овог члана Министарство доставља надлежној републичкој инспекцији и Фонду и објављује на интернет страници Министарства.
(6) Рјешење којим се издаје дозвола из става 2. овог члана је коначно у управном поступку и против њега није дозвољена жалби, али се може покренути управни спор подношењем тужбе надлежном суду у року од 30 дана од дана пријема рјешења.“

Члан 18.

Члан 66. мијења се и гласи:
„(1) Уз захтјев за издавање дозволе за управљање отпадом подноси се елаборат у једном штампаном примјерку и у једном електронском примјерку, те доказ о уплати административне таксе.
(2) Елаборат из става 1. овог члана садржи податке о:
а) подносиоцу захтјева,
б) постројењу и локацији,
в) капацитету постројења, израженом на дневном и годишњем нивоу,
г) врсти, количини и поријеклу отпада,
д) методама и технологијама које ће се користити,
ђ) инсталираној опреми и уређајима који ће се користити,
е) броју запослених и њиховим квалификацијама,
ж) квалификованом лицу одговорном за стручни рад.
(3) У прилогу елабората из става 1. овог члана доставља се сљедећа документација:
а) рјешење о регистрацији,
б) еколошка дозвола,
в) употребна дозвола,
г) финансијска гаранција или полиса осигурања за случај штете причињене трећим лицима и животној средини.
(4) За одлагање отпада, елаборат из става 1. овог члана садржи и елементе који се односе на опремање локације ради спречавања и контроле загађења, а то су: прихватни систем за отпадне воде, прихватни систем за процједне воде, систем за пречишћавање процједних вода, систем за контролу гаса из депоније и систем за сакупљање атмосферских вода, успостављање, одржавање и заштиту завршног покривача.
(5) Носилац израде елабората из става 1. овог члана је овлашћено правно лице које испуњава услове из области заштите животне средине у складу са прописом којим се регулише заштита животне средине.
(6) Овлашћено правно лице из става 5. овог члана је одговорно за тачност и квалитет података садржаних у елаборату.
(7) У случају да елаборат садржи нетачне податке или је израђен супротно правилима струке, поступа се у складу са прописом којим се регулише заштита животне средине.
(8) Министарство може да захтијева и додатне податке, информације или документацију за издавање дозволе.“

Члан 19.

Члан 70. мијења се и гласи:
„(1) Рјешења којима се издају дозволе за управљање отпадом издају се на период важења од пет година.
(2) Рјешење којим је издата дозвола из става 1. овог члана може се обновити, а захтјев за обнављање рјешења подноси се три мјесеца прије истека рока важења рјешења ради обезбјеђења континуитета важења дозволе.
(3) Обнављање рјешења из става 1. овог члана врши се достављањем доказа којима се утврђује да није дошло до значајних промјена услова на основу којих је издата дозвола која је предмет обнављања.
(4) Под доказима из става 3. овог члана подразумијевају се:
а) сви записници инспектора за заштиту животне средине о извршеним контролама о испуњености услова из дозволе која је предмет обнове, а у периоду њеног важења,
б) изјава одговорног лица, овјерена од органа надлежног за овјеру потписа, да са даном подношења захтјева за обнављање дозволе није дошло до значајних промјена услова који се односе на постројење и активности за које је издата дозвола,
в) потврда о уплати одговарајуће административне таксе,
г) други подаци приложени на захтјев Министарства.
(5) Министар доноси рјешење о обнављању дозволе ако се, на основу доказа из става 4. овог члана, утврди да су испуњени услови за обнављање рјешења.
(6) Рјешење којим се издаје дозвола из става 5. овог члана је коначно у управном поступку и против њега није дозвољена жалби, али се може покренути управни спор подношењем тужбе надлежном суду у року од 30 дана од дана пријема рјешења.
(7) Лице одговорно за управљање депонијом примјењује услове и мјере прописане дозволом из члана 68. овог закона и након затварања депоније.
(8) Ако се покрене поступак стечаја или ликвидације правног лица које има дозволу за управљање отпадом, а чијим радом је дошло до загађења локације, трошкови санације подмирују се из стечајне, односно ликвидационе масе у складу са прописима којима се регулише стечајни и ликвидациони поступци.
(9) Ако правни сљедбеник преузима права и обавезе лица које има дозволу за управљање отпадом, одговорност за испуњење услова и мјера из дозволе, укључујући санацију загађене локације, преноси се на правног сљедбеника.“

Члан 20.

Члан 71. мијења се и гласи:
„(1) Рјешење којим се издаје дозвола за управљање отпадом престаје да важи ако:
а) истекне рок на који је издато рјешење,
б) престане да важи рјешење којим је издата еколошка дозвола.
(2) Рјешење којим се издаје дозвола за дјелатност одлагања отпада престаје да важи и у случају да се пројектовани капацитет депоније попуни прије истека рока важења дозволе.
(3) Рјешење којим се издаје дозвола за управљање отпадом укида се:
а) на основу иницијативе инспектора који је у вршењу инспекцијског надзора утврдио да одговорно лице не испуњава услове прописане дозволом и није поступило, у одређеном року, по наложеним мјерама инспектора,
б) ако је покренут стечајни поступак, а дјелатности не настави неко други,
в) по захтјеву предузетника или правног лица којем је издата дозвола.
(4) Рјешењем из става 3. овог члана утврђују се мјере и активности које је потребно спровести након престанка рада предузетника или правног лица коме је издата дозвола, да би се избјегао ризик по животну средину, здравље људи и материјална добра.“

Члан 21.

Члан 74. мијења се и гласи:
„(1) Фонд организује систем управљања посебним категоријама отпада у складу са чланом 52. овог закона.
(2) Фонд доноси одлуку о подручју сакупљања одређеног отпада на основу процјене тржишне вриједности отпада, будућих количина и анализе података о просторној расподјели настајања количина отпада у претходне двије године, уважавајући Стратегију и друге планске документе.
(3) Министарство даје сагласност на одлуку из става 2. овог члана.
(4) За обављање услуге сакупљања и/или третмана одређене посебне категорије отпада за одређено подручје Фонд расписује јавни позив за подношење програма за обављање услуге сакупљања и/или третмана посебне категорије отпада.
(5) Јавни позив из става 4. овог члана објављује се у ’Службеном гласнику Републике Српске’, средствима јавног информисања и на интернет страници Фонда.
(6) Програм из става 4. овог члана обавезно садржи:
а) податке о врсти посебне категорије отпада на коју се односи програм,
б) понуду цијене за обављање услуге сакупљања и/или третмана одређене посебне категорије отпада,
в) дозволу за обављање дјелатности сакупљања и/или третмана одређене посебне категорије отпада,
г) елаборат на основу којег је издата дозвола из става 4. тачка в) овог члана,
д) овјерену фото-копију потврде о пореској регистрацији (ЈИБ),
ђ) потврду о измиреним пореским обавезама од Пореске управе Републике Српске, не старију од шест мјесеци,
е) документ који издаје надлежни суд у циљу доказивања да подносиoцу пријаве на јавни позив није изречена санкција за кривичнo дјелo против привреде и платног промета и санкција за прекршај у вези са пословањем, у периоду од пет година прије датума достављања програма,
ж) изјаву да је подносилац програма спреман да обезбиједи инструмент осигурања у складу са закљученим уговором (потписан од одговорног лица и овјерен печатом),
з) увјерење да подносилац програма није под стечајем или пред ликвидацијом, или у одређеном аранжману са повјериоцима, или је обуставио или ограничио активности, или се ради о сличним ситуацијама.
(7) Фонд доноси упутство о начину израде програма из става 4. овог члана.
(8) Обављање дјелатности сакупљања и/или третмана одређене посебне категорије отпада за одређено подручје може се повјерити на рок од пет година.
(9) Фонд доноси одлуку о одабиру најприхватљивијег програма за обављање услуге сакупљања и/или третмана одређене посебне категорије отпада за одређено подручје.
(10) Одлука из ставa 9. овог члана садржи:
а) опис дјелатности сакупљања и/или третмана посебне категорије отпада,
б) врсту посебне категорије отпада,
в) подручје на којем ће се обављати дјелатност сакупљања и/или третмана посебне категорије отпада,
г) рок трајања обављања дјелатности сакупљања и/или третмана посебне категорије отпада,
д) права и обавезе одабраног подносиоца програма,
ђ) рок у којем је одабрани подносилац програма обавезан да потпише уговор са Фондом о обављању дјелатности сакупљања и/или третмана посебне категорије отпада,
е) друга питања од значаја за обављање дјелатности сакупљања и/или третмана посебне категорије отпада у складу са овим законом и општим актима Фонда.
(11) Уговор из става 10. тачка ђ) садржи:
а) обавезе Фонда и одабраног подносиоца најприхватљивијег програма,
б) гаранцију или инструмент осигурања одабраног подносиоца најприхватљивијег програма,
в) начин исплате цијене услуге,
г) начин и рок достављања извјештаја,
д) начин престанка уговора прије истека рока на који је закључен уговор,
ђ) друга питања од значаја за обављање дјелатности сакупљања и/или третмана посебне категорије отпада у складу са овим законом и општим актима Фонда.“

Члан 22.

Члан 75. мијења се и гласи:
„(1) Прекогранично кретање отпада врши се у складу са овим законом, посебним прописима, као и међународним правом којим се уређује прекогранично кретање отпада.
(2) Прекогранично кретање отпада прати документација о кретању отпада од мјеста гдје је кретање отпада почело до његовог коначног одредишта у складу са овим законом.
(3) Извози се отпад за чији третман или одлагање на еколошки прихватљив и ефикасан начин нема техничких могућности и постројења у Републици.
(4) Неопасан отпад се може увозити у Републику ради третмана под условом да постоји постројење за третман тог отпада.
(5) Забрањен је увоз отпада ради одлагања и искоришћавања у енергетске сврхе, изузев RDF-а, уколико постоје постројења са техничким и технолошким могућностима за његово коришћење.
(6) Забрањен је увоз опасног отпада у Републику.
(7) Прекогранично кретање отпада врши се под условом да се отпад пакује, обиљежава и транспортује на начин којим се обезбјеђују услови за најмањи ризик по здравље људи и животну средину.
(8) Лице које има својство превозника у складу са прописима којим се регулише међународни превоз у јавном саобраћају обавезно је да посједује дозволу за обављање јавног превоза ствари и увјерење о оспособљености лица за обављање међународног јавног превоза.“

Члан 23.

Члан 77. мијења се и гласи:
„Забрањено је прекогранично кретање отпада ако:
а) све земље које учествују нису обавијештене,
б) све земље које учествују нису издале дозволу, уколико је ријеч о прекограничном кретању опасног отпада,
в) издата дозвола представља фалсификат или је прибављена преваром,
г) се врши супротно издатој дозволи,
д) се врши намјерно одлагање отпада супротно одредбама овог закона и општим принципима међународног законодавства о заштити животне средине.“

Члан 24.

Члан 78. мијења се и гласи:
„(1) У случају прекограничног кретања опасног отпада из Републике, Министарство обавјештава надлежне органе држава транзита и увоза у форми претходног обавјештења, праћеног одговарајућом документацијом у складу са прописом којим се утврђују листе отпада и документи за прекогранично кретање отпада.
(2) Министарство издаје дозволу за прекогранично кретање опасног отпада након што прими акте надлежних органа из става 1. овог члана, којима се одобрава транзит и увоз опасног отпада.
(3) Ако прекогранично кретање опасног отпада за које је издата дозвола из става 2. овог члана не може да се изврши у складу са претходно одобреном документацијом, односно ако се у року од 90 дана од дана доласка опасног отпада на одредиште у држави увоза не нађе рјешење за третман или одлагање опасног отпада на еколошки прихватљив начин, Република је дужна да дозволи враћање отпада, о трошку извозника.
(4) У случају из става 3. овог члана, извозник, односно лице које има дозволу за прекогранично кретање опасног отпада, обавјештава Министарство, надлежну инспекцију и орган надлежан за послове царине, који омогућавају несметано враћање опасног отпада у Републику.
(5) На основу обавјештења из става 4. овог члана, Министарство даје сагласност за враћање опасног отпада у Републику.“

Члан 25.

Члан 79. мијења се и гласи:
„(1) За потребе остваривања циљева Стратегије, као и због цјеловитог увида у стање животне средине, Министарство израђује Извјештај о управљању отпадом на територији Републике, који је саставни дио Извјештаја о стању животне средине.
(2) Извјештај о реализацији заједничког или локалног плана управљања отпадом припремају надлежна одјељења за заштиту животне средине у јединицама локалне самоуправе и достављају скупштини јединице локалне самоуправе на разматрање.
(3) Извјештај из става 2. овог члана скупштина јединице локалне самоуправе доставља Министарству.“

Члан 26.

Послије члана 80. додаје се нови члан 80а. који гласи:
„Члан 80а.

(1) Информациони систем за регистровање података о управљању отпадом (у даљем тексту: информациони систем о отпаду) је дио јединственог информационог система заштите животне средине и представља низ међусобно повезаних база података и извора података о свим врстама, количинама и категоријама отпада, као и о субјектима и инфраструктури система управљања отпадом.
(2) Фонд успоставља, организује и води информациони систем о отпаду у Републици.
(3) Податке из става 1. овог члана Фонду достављају субјекти извјештавања који се у складу са овим законом баве дјелатношћу управљања отпадом.
(4) Садржина, начин прикупљања података и вођења информационог система о отпаду, методологија, структура, категорија података, као и начин управљања подацима, уређује се посебним прописом Владе.“

Члан 27.

У члану 84. став 5. брише се.

Члан 28.

Послије члана 84. додаје се нови члан 84а. који гласи:
„Члан 84а.

(1) Финансијске гаранције представљају инструмент обезбјеђења за покривање трошкова санације штете проузроковане обављањем дјелатности управљања отпадом на територији Републике, као и загађења проузрокованог прекограничним транспортом отпада.
(2) Финансијске гаранције из става 1. овог члана којима се осигурава управљање отпадом могу бити полиса осигурања или финансијска гаранција банке.“
Члан 29.

У члану 89. испред ријечи: „Инспекцијски“ додаје се број 1 у обостраној загради.
Послије става 1. додају се нови ст. 2, 3, 4, 5, 6. и 7. који гласе:
„(2) Надзор из става 1. овог члана врши се у сарадњи са царинским и полицијским органима.
(3) Републички еколошки инспектори врше инспекцијски надзор над спровођењем мјера утврђених у стратешко-планским актима и рјешењима Министарства која се издају у складу са овим законом, те могу обављати и послове инспекцијског надзора у дијелу из надлежности еколошких инспектора у јединицама локалне самоуправе, у складу са посебним прописом којим се регулише инспекцијски надзор.
(4) Еколошки инспектори у јединицама локалне самоуправе врше инспекцијски надзор над спровођењем овог закона и прописа донесених на основу овог закона, у дијелу који се односи на успостављање и спровођење система управљања отпадом на територији јединице локалне самоуправе, те могу обављати и послове инспекцијског надзора из надлежности републичког еколошког инспектора на основу посебног овлашћења Републичке управе за инспекцијске послове у складу са посебним прописом којим се регулише инспекцијски надзор.
(5) Републички еколошки инспектори и републички здравствени инспектори врше инспекцијски надзор над спровођењем овог закона и прописа донесених на основу овог закона у дијелу који се односи на управљање медицинским отпадом, сваки у оквиру своје надлежности.
(6) Републички еколошки инспектори и републички тржишни инспектори врше инспекцијски надзор над спровођењем овог закона и прописа донесених на основу овог закона, сваки у оквиру своје надлежности, у дијелу који се односи на производе који послије употребе постају посебне категорије отпада, а за које се плаћа Накнада за посебне категорије отпада.
(7) Комунално-инспекцијски надзор над поступањем са неопасним комуналним и грађевинским отпадом на територији јединице локалне самоуправе врши се у складу са прописима којим се регулишу комуналне дјелатности.“

Члан 30.

У члану 91. тачка г) брише се.
Досадашње т. д), ђ) е), ж), з), и), ј), к), л), љ), м), н), њ), о), п), р), с), т), ћ), у), ф), х), ц), ч), џ), ш), аа), аб), ав), аг), ад), ађ), ае), аж), аз), аи), ај), ак), ал), аљ), ам), ан), ањ), ао), ап),ар), ас) и ат) постају т. г), д), ђ) е), ж), з), и), ј), к), л), љ), м), н), њ), о), п), р), с), т), ћ), у), ф), х), ц), ч), џ), ш), аа), аб), ав), аг), ад), ађ), ае), аж), аз), аи), ај), ак), ал), аљ), ам), ан), ањ), ао), ап), ар) и ас).

Члан 31.

У члану 92. у ставу 1. послије ријечи: „правно лице“ додају се ријечи: „и предузетник“ и нова тачка а) која гласи:
„а) прoизводи и ставља на тржиште производе и амбалажу који садрже материјале и опасне супстанце у количинама и/или концентрацијама супротно члану 30. став 3. овог закона,“.
Досадашње т. а), б), в), г), д), ђ), е), ж), з), и), ј), к), л), љ), м) и н) постају т. б), в), г), д), ђ), е), ж), з), и), ј), к), л), љ), м), н) и њ).
У досадашњој тачки к) која постаје тачка л) испред ријечи: „обиљежи“ додаје се ријеч: „не“.
Досадашња тачка љ) која постаје тачка м) мијења се и гласи:
„м) обавља управљање отпадом без дозволе или супротно издатој дозволи у складу са чл. 63е. и 64. овог закона,“.
У досадашњој тачки м) која постаје тачка н) ријечи: „чл. 75. и 76.“ замјењују се ријечима: „чл. 75, 76. и 78.“.
У досадашњој тачки н) која постаје тачка њ) ријечи: „чл. 63. и 63ж.“ замјењују се ријечима: „чл. 63, 63ж. и 63ј.“.

Члан 32.

Члан 94. мијења се и гласи:
„(1) Новчаном казном од 2.000 КМ до 15.000 КМ казниће се за прекршај правно лице, ако:
а) не класификује отпад, односно не изврши испитивање отпада у складу са чланом 14. ст. 4. и 5. овог закона,
б) поступа супротно члану 31. став 1. овог закона,
в) обавља транспорт отпада супротно члану 33. овог закона,
г) не води прописане евиденције као одговорно лице на депонији или не одреди квалификовано лице одговорно за стручни рад у постројењу, односно на депонији у складу са чланом 34. т. е) и ж) и чланом 35. став 1. т. ђ) и е) овог закона,
д) не преда отпад лицу које обавља дјелатност управљања отпадом у складу са чланом 37. став 2. овог закона и не попуни документ о кретању отпада или документ о кретању опасног отпада са тачним подацима, у складу са чланом 37. став 4. овог закона,
ђ) сакупљање и транспорт отпада не врши у складу са чланом 40. овог закона,
е) поступа са комуналним отпадом супротно члану 48. овог закона,
ж) не поседује документ о кретању отпада у складу са чланом 50. ст. 1. до 5. овог закона,
з) не посједује документ о кретању опасног отпада у складу са чланом 51. ст. 1. до 6. овог закона,
и) управља посебним токовима отпада супротно одредбама чл. 52. до 63к. овог закона,
ј) не води, не доставља и не чува одговарајуће податке и извјештаје у складу са чланом 80. ст. 1, 2. и 4. и чланом 80а. став 3. овог закона,
к) не води и не чува дневну евиденцију о количини и врсти произведених и увезених производа, односно не доставља извјештај Фонду у складу са чланом 84. став 3. овог закона.
(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 1.000 КМ до 2.000 КМ.
(3) За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 2.000 КМ до 10.000 КМ.
(4) Новчаном казном од 1.000 КМ до 2.000 КМ казниће се за прекршај одговорно лице у јединици локалне самоуправе или ималац јавних овлашћења, ако не обезбиједи и не спроводи управљање отпадом на територији јединице локалне самоуправе под условима и на начин утврђеним чл. 26, 27, 47, 79, 99. и 100. овог закона и Стратегијом.“Члан 33.

У члану 96. у ставу 1. т. в) и д) бришу се.
Досадашња тачка г) постаје тачка в).
Послије става 2. овог члана додаје се нови став 3. који гласи:
„(3) Влада ће, на приједлог Министарства, у року од двије године од дана ступања на снагу овог закона донијети пропис из члана 80а. став 4. овог закона.“

Члан 34.

У члану 97. у ставу 1. т. б), ж), к), о) и с) бришу се.
Досадашње т. в), г), д), ђ), е),з), и), ј), л), љ), м), н), њ), п), р), т) и ћ) постају т. б), в), г), д), ђ), е), ж), з), и), ј), к), л), љ), м), н), њ) и о).
Став 2. мијења се и гласи:
„(2) Министар надлежан за послове заштите здравља и социјалне заштите, у сарадњи са министром, у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона донијеће пропис из члана 61. став 4. овог закона.“
Послије става 2. додају се нови ст. 3. и 4. који гласе:
„(3) Министар ће у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона донијети:
а) пропис из члана 52а. став 9. овог закона,
б) пропис из члана 63ј. став 9. овог закона.
(4) Министар надлежан за послове пољопривреде, шумарства и водопривреде, у сарадњи са министром, у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона донијеће пропис из члана 62б. став 3. овог закона.“

Члан 35.

У члану 99. додају се нови ст. 4, 5. и 6. који гласе:
„(4) Локалне неуређене депоније на подручју јединица локалне самоуправе које припадају подручју на којем су успостављене заједничке депоније, које су изграђене у складу са овим законом, израђују Програм мјера у циљу санације и рекултивације тих депонија у складу са овим законом и прописом којим се регулише садржина Програма мјера са динамиком прилагођавања за рад постојећих депонија и достављају га Министарству на разматрање до 31. децембра 2021. године.
(5) Санацију и рекултивацију депонија из става 4. овог члана потребно је извршити до 31. децембра 2026. године.
(6) Јединица локалне самоуправе на чијем подручју је успостављена заједничка депонија дужна је да забрани одлагање отпада на локалним неуређеним депонијама.“

Члан 36.

Члан 100. мијења се и гласи:
„Јединица локалне самоуправе дужна је да:
а) до 2021. године изради пројекте санације и рекултивације за неуређене депоније, на које сагласност даје Министарство, а до 31. децембра 2026. године да изврши санацију и рекултивацију неуређених депонија,
б) до 2021. године изради попис локација заосталог отпада на свом подручју и хитно предузме мјере за организацију начина збрињавања заосталог отпада,
в) до 2021. године, самостално или у споразуму са једном или више јединица локалне самоуправе одреди локације за изградњу и рад постројења за складиштење, третман или одлагање свих врста отпада на свом подручју,
г) до 2021. године одреди локације за рециклажна дворишта и зелена острва, укључујући и локације за сакупљање кабастог отпада,
д) до 2025. године изгради рециклажна дворишта и зелена острва, укључујући и инфраструктуру за сакупљени кабасти отпад,
ђ) до 2026. године да успостави систем управљања отпадом на свом подручју.“

Члан 37.

Члан 101. брише се.

Члан 38.

Послије члана 103а. додаје се нови члан 103б. који гласи:
„Члан 103б.

(1) Обрачунски период из члана 63ј. овог закона почиње тећи од првог дана у мјесецу након мјесеца у којем овај закон ступа на снагу.“
Послије става 1. додају се нови ст. 2. и 3. који гласе:
„(2) Рокови који су одређени за поступање органа и странака у управним поступцима који се воде на основу овог закона престају тећи за вријеме ванредног стања.
(3) По престанку ванредног стања настављају тећи сви рокови из става 2. овог члана и у њих се урачунава и вријеме које је протекло прије проглашења ванредног стања.“

Члан 39.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.
Број: 02/1-021-621/20 ПРЕДСЈЕДНИК
Датум: 2. јул 2020. године НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ

Недељко Чубриловић
PRILOG 3.
VRSTA PROIZVODA


JEDINICA MJERE KOEFICIJENT NAKNADE ZA POSEBNE KATEGORIJE OTPADA IZRAŽEN U KONVERTIBILNIM MARKAMA PO JEDINICI MJERE
(KM/kg, KM/l i
KM po komadu)
Kn
Baterije i akumulatori:
1. Starteri kg 0,22
2. Prenosne baterije i akumulatori kg 3
3. Industrijske baterije i akumulatori kg 0,26
Mineralna i sintetička ulja i maziva l 0,20
Motorna vozila kg 0,16
Gume:
1. nove i polovne gume kao poseban proizvod (gume za automobile, autobuse, kamione, motocikle, poljoprivredne i građevinske mašine, prikolice, letjelice, vučne mašine i druge mašine i uređaje) kg 0,32
2. gume koje su sastavni dio automobila, autobusa, teretnih vozila i prikolica, radnih, građevinskih i poljoprivrednih mašina, dostavnih vozila, traktora, aviona i drugih letjelica (komplet točkova – guma i naplatak):


komad ‒ Putnički automobili i automobilske prikolice – 2,20;
‒ Traktori i dostavna vozila do 3,5 tona nosivosti – 3,5;
‒ Kamioni, autobusi i viljuškari – 20;
‒ Građevinske, poljoprivredne mašine, teretne prikolice i vučne mašine, letjelice i druga transportna sredstva – 45.

Plastične kese kg 0,30
Električni i elektronski proizvodi i oprema kg 0,60

Iznos naknade za
veš-mašine je proizvod 70% ukupne mase i koeficijenta jedinične naknade.
Iznos naknade za sve električne i elektronske proizvode i opremu, čija masa je veća od 500 kg po jedinici proizvoda ili opreme, proizvod je mase od 500 kg i koeficijenta jedinične naknade.

long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]