BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#1169
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O UDRUGAMA I ZAKLADAMA BOSNE I HERCEGOVINE

Nacrt

Na temelju članka IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na __ sjednici Zastupničkog doma, održanoj ______ godine, i na __ sjednici Doma naroda, održanoj ______ godine, usvojila je

ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O UDRUGAMA I ZAKLADAMA BOSNE I HERCEGOVINE

Članak 1.
U Zakonu o udrugama i zakladama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 32/01, 42/03, 63/08 i 76/11), članak 1. mijenja se i glasi:

„Članak 1.

1. Ovim se zakonom uređuju osnivanje, tijela i pravni položaj udruga i zaklada, registracija, imovina, prestanak rada i brisanje iz Registra, statusne promjene i druga pitanja značajna za rad udruga i zaklada koje se izaberu registrirati u skladu s ovim zakonom na razini Bosne i Hercegovine.

2. Ovim se zakonom uređuje i registracija ureda, predstavništava ili drugih organizacijskih oblika stranih ili međunarodnih udruga ili zaklada koje se izaberu registrirati u skladu s ovim zakonom na razini Bosne i Hercegovine.

3. Odredbe ovog zakona primjenjuju se i na registraciju sportskih saveza Bosne i Hercegovine, ako drugim zakonom nije drugačije propisano.“

Članak 2.
U članku 5. stavak 2. mijenja se i glasi:

„2. Ciljevi i djelatnosti udruga i zaklada ne mogu biti usmjereni na rušenje ustavnog poretka Bosne i Hercegovine, kršenje zajamčenih ljudskih prava ili izazivanje i poticanje neravnopravnosti, mržnje i netrpeljivosti utemeljene na rasnoj, nacionalnoj, vjerskoj ili drugoj pripadnosti ili opredjeljenju, kao i spolu, rodu, fizičkim, psihičkim ili drugim karakteristikama i sposobnostima, kao i drugim slučajevima sukladno Zakonu o zabrani diskriminacije u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“ broj 59/09-osnovni tekst).“

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. i glasi:

„5. Financijsko izvješće iz stavka 4. ovog članka, udruga i zaklada je dužna dostaviti Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) najkasnije do 30. travnja tekuće godine za prethodnu poslovnu godinu, koje će se objaviti na web. stranici Ministarstva.“

Članak 3.

U članku 7. stavak 5. mijenja se i glasi:

„5. Naziv udruge ili zaklade može biti na stranom jeziku, koji u tom slučaju mora biti pisan latiničnim ili ćiriličnim pismom.“

Iza stavka 5. dodaju se novi st. 6. i 7. i glase:

„6. U naziv udruge ili zaklade može se unijeti ime ili dio imena neke fizičke osobe, uz njezinu suglasnost, a ako je ta osoba umrla, uz suglasnost nasljednika. U naziv udruge ili zaklade može se unijeti ime ili dio imena neke povijesne ili značajne osobe, uz njezinu suglasnost, a ako je ta osoba umrla, samo ako se ime koristi na prikladan način i uz suglasnost nasljednika, ako ih ima.

7. U slučaju da je naziv udruge ili zaklade na stranom jeziku, u skladu sa stavkom 5. ovog članka, u registar se upisuje službeni prijevod naziva na službenim jezicima u uporabi u Bosni i Hercegovini.“

Dosadašnji st. 6. i 7. postaju st. 8. i 9.

Članak 4.

Iza članka 7. dodaje se novi članak 7.a, i glasi:

„Članak 7.a
Izrazi napisani samo u jednom rodu odnose se podjednako na muški i ženski rod.“

Članak 5.

U članku 9. stavak 1. mijenja se i glasi:
„1. Udrugu mogu osnovati najmanje tri fizičke osobe koje su državljani Bosne i Hercegovine i stranci koji u Bosni i Hercegovini imaju boravište ili tri pravne osobe koje su u Bosni i Hercegovini registrirane, s tim da udrugu mogu osnovati međusobno fizičke i pravne osobe, ali broj osnivača ne može biti manji od tri.“

Članak 6.

Članak 11. mijenja se i glasi:

„Članak 11.

1. Osnivački akt udruge sadrži:

a) imena i prezimena, odnosno nazive osnivača i njihova prebivališta, odnosno sjedišta;
b) naziv udruge;
c) sjedište i adresu udruge;
d) ciljeve i djelatnosti udruge;
e) ime i prezime i adresu osobe ovlaštene za obavljanje poslova upisa u Registar;
f) ime, prezime i potpise osnivača;
g) broj i datum osnivačkog akta.

2. Kada je osnivač udruge pravna osoba, osnivački akt udruge potpisuje njezin zastupnik, tako što uz puni naziv pravne osobe dodaje svoj potpis i pečat pravne osobe.“
Članak 7.

U članku 12. u stavku 1. u točki h) iza riječi „pečata“ briše se znak „točka-zarez“ i dodaju se riječi „i znaka udruge“.

Članak 8.

Članak 13. mijenja se i glasi:

„Članak 13.

1. Udruga koja je upisana u Registar može provoditi programe i projekte od javnog interesa.

2. Institucije Bosne i Hercegovine na osnovi provedenog javnog poziva, odnosno natječaja, zaključuju ugovore s udrugama o provedbi programa ili projekata od javnog interesa.

3. Programima ili projektima od javnog interesa smatraju se zaokruženi i tematski jasno određene aktivnosti čije provođenje kroz dugoročni ili vremenski ograničeni rok djelovanja daje prepoznatljivu dodatnu društvenu vrijednost kojom se podiže kvaliteta života pojedinaca, odnosno unaprjeđuje razvoj društvene zajednice.

4. Pod aktivnostima od javnog interesa udruge smatraju se posebno aktivnosti udruge koje doprinose zaštiti i promociji ljudskih prava, prava osoba s invaliditetom, djece s poteškoćama u razvoju, zaštiti i promociji nacionalnih manjina, jednakosti i ravnopravnosti u borbi protiv diskriminacije, nasilja, aktivnosti djece i mladih, borbe protiv različitih oblika ovisnosti, razvoju volonterstva, humanitarnih aktivnosti, socijalne zaštite, zaštite okoliša, prirode, zdravlja ljudi te promociji umjetnosti, obrazovanja, kulture i svih drugih aktivnosti koje se po svojoj prirodi mogu smatrati djelovanjem od javnog interesa.

5. Udruga koja je dobila sredstva za provođenje programa ili projekata iz stavka 4. ovog članka podnosi izvješće davatelju tih sredstava i informira javnost putem svoje web-stranice.

6. Udruga koja je dobila sredstva za provođenje programa ili projekata iz stavka 4. ovog članka u provedbi programa ili projekta može ostvariti porezne, carinske i druge olakšice u skladu s posebnim propisima.

7. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine će, na prijedlog Ministarstva, donijeti podzakonski akt kojim će se urediti kriteriji za izradu i provedbu programa i projekata od javnog interesa koje mogu provoditi udruge.“

Članak 9.

U članku 15. stavak 2. na kraju teksta dodaju se nove riječi:

„Popis članova udruge vodi se elektronski ili na drugi odgovarajući način i sadrži:
a) ime, prezime, odnosno naziv člana, s adresom prebivališta, odnosno sjedišta;
b) datum pristupanja i broj pristupnice udruge;
c) vrstu članstva udruge, u skladu sa statutom;
d) datum prestanka članstva u udruzi.“

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. i glasi:

„3. Popis članova udruge mora biti dostupan na uvid svim članovima udruge, nadležnim tijelima i zainteresiranim osobama, na njihov zahtjev.“

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 10.

U članku 18. stavak 1. točka b) mijenja se i glasi:

„b) odlučivanje o spajanju, podjeli i prestanku rada, osnivanju drugih pravnih osoba, kao i drugim statusnim promjenama udruge.“

Članak 11.

U članku 21. st. 1., 2., 3. i 4. mijenjaju se i glase:

„1. Zaklada koja je upisana u Registar može provoditi programe i projekte od javnog interesa.

2. Institucije Bosne i Hercegovine na temelju provedenog javnog poziva, odnosno natječaja, zaključuju ugovore sa zakladama o provedbi programa ili projekata od javnog interesa.

3. Programima ili projektima od javnog interesa smatraju se zaokruženi i tematski jasno određene aktivnosti čije provođenje kroz dugoročni ili vremenski ograničeni rok djelovanja daju prepoznatljivu dodatnu društvenu vrijednost kojom se podiže kvaliteta života pojedinaca, odnosno unaprjeđuje razvoj društvene zajednice.
Od javnog interesa smatraju se posebno aktivnosti zaklade koje doprinose zaštiti i promociji ljudskih prava, prava osoba s invaliditetom, djece s poteškoćama u razvoju, zaštiti i promociji nacionalnih manjina, jednakosti i ravnopravnosti u borbi protiv diskriminacije, nasilja, aktivnosti djece i mladih, borbe protiv različitih oblika ovisnosti, razvoju volonterstva, humanitarnih aktivnosti, socijalne zaštite, zaštite okoliša, prirode, zdravlja ljudi te promociji umjetnosti, obrazovanja, kulture i svih drugih aktivnosti koje se po svojoj prirodi mogu smatrati djelovanjem od javnog interesa.

4. Zaklada koja je dobila sredstva za provođenje programa ili projekata iz stavka 3. ovog članka podnosi izvješće davatelju tih sredstava i informira javnost putem svoje web-stranice. Zaklada koja je dobila sredstva za provođenje programa ili projekata iz stavka 3. ovog članka u provedbi programa ili projekta može ostvariti porezne, carinske i druge olakšice u skladu s posebnim propisima.

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. i glasi:

5. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine će, na prijedlog Ministarstva, donijeti podzakonski akt kojim će se urediti kriteriji za izradu i provedbu programa i projekata od javnog interesa koje mogu provoditi zaklade.“

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6.


Članak 12.

U članku 22. stavak 1. mijenja se i glasi:

„1. Zakladu može osnovati jedna ili više fizičkih ili pravnih osoba (u daljem tekstu: osnivači), s tim da udrugu mogu osnovati međusobno fizičke i pravne osobe. Osnivači ne moraju biti državljani ili pravne osobe iz Bosne i Hercegovine.“

Članak 13.

Članak 23. mijenja se i glasi:

„Članak 23.

1. Osnivački akt zaklade sadrži:

a) ime i prezime, odnosno naziv osnivača i njegovo prebivalište, odnosno sjedište;
b) naziv zaklade;
c) sjedište i adresu zaklade;
d) ciljeve i djelatnosti zaklade;
e) iznos novčanih sredstava ili drugih vidova imovine koju osnivač ulaže, a koji ne može biti manji od dvije tisuće konvertibilnih maraka;
f) ime i prezime i adresu osobe ovlaštene za obavljanje poslova upisa u Registar;
g) ime, prezime i potpis osnivača;
h) broj i datum osnivačkog akta.

2. Kada je osnivač zaklade pravna osoba, osnivački akt zaklade potpisuje njezin zastupnik, tako što uz puni naziv pravne osobe dodaje svoj potpis i pečat pravne osobe.“

Članak 14.

U članku 24. stavak 1. točka c) mijenja se i glasi:
„c) tijela zaklade, način na koji se biraju, ovlasti koje imaju, kvorum i pravila glasovanja, trajanje mandata, osoba ovlaštena da sazove upravni odbor, uvjeti i način raspuštanja, odnosno prestanak rada.“
U točki f) riječi „pripajanje, razdvajanje, transformaciju“ zamjenjuju se riječima „spajanje i podjelu“.
U točki h) iza riječi „pečata“ dodaju se riječi „i znaka“.
Članak 15.

U članku 26. stavak 4. iza riječi „biti“ riječi „osnivač zaklade“ brišu se.

Članak 16.

U članku 28. stavak 5. iza riječi „stavka“ broj „3“ zamjenjuje se brojem „4“.

Iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. i glasi:

„6.Izuzetno od odredaba stavka 5. ovog članka, kopije osobnih dokumenata (osobna iskaznica, putovnica i sl.) osnivača i članova tijela udruge ili zaklade nisu dostupne javnosti.“

Članak 17.

Članak 31. stavak 1. mijenja se i glasi:

„1. Zahtjev za upis u registar udruga ili zaklada podnosi osoba ovlaštena za podnošenje zahtjeva za upis u registar imenovana osnivačkim aktom udruge ili zaklade i sadrži:
a) zapisnik s osnivačke skupštine udruge;
b) osnivački akt;
c) popis osnivača;
d) ovjerene preslike osobnih iskaznica ili putovnica osnivača ili izvod iz registra za osnivače pravne osobe;
e) statut u dva primjerka;
f) izjavu kojom podnositelj zahtjeva pod punom moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljuje da udruga ili zaklada nije registrirana pod istim nazivom kod drugog registarskog tijela u Bosni i Hercegovini;
g) odluku o imenovanju tijela udruge ili zaklade;
h) ime i prezime i adresu osobe ovlaštene za zastupanje udruge ili zaklade;
i) primjerak znaka udruge ili zaklade, ukoliko postoji;
j) suglasnost iz članka 7. stavak 6. ovog Zakona;
k) dokaz iz članka 23. stavka 1. točke e), ako se radi o zakladi;
l) druge dokaze u skladu sa statutom udruge ili zaklade.“

Članak 18.

U članku 33. stavak 1. mijenja se i glasi:

„1. Rješenje o upisu udruge ili zaklade sadrži:
a) broj i datum;
b) registarski broj;
c) naziv i skraćeni naziv, ukoliko postoji;
d) adresu sjedišta;
e) opis znaka udruge ili zaklade, ukoliko postoji;
f) ciljeve i djelatnosti;
g) imena i prezimena osoba ovlaštenih za zastupanje udruge ili zaklade u pravnom prometu;
h) stjecanje svojstva pravne osobe.“

Članak 19.

U članku 44. na kraju teksta umjesto točke stavlja se zarez i dodaju se riječi „i na internetskoj stranici Ministarstva“.

Članak 20.

U članku 46. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. i glasi:

„ 2. Ako su osnivači udruge ili zaklade javno-pravna tijela, ista ne mogu sudjelovati u javnim natječajima sa svojim programima i projektima za dodjelu javnih sredstava, već se isti financiraju iz drugih izvora, sukladno odredbama ovog zakona.“

Članak 21.

Članak 47. mijenja se i glasi:

„Članak 47.

1. Udruge i zaklade su dužne voditi poslovne knjige i podnositi financijska izvješća sukladno propisima kojima se uređuje računovodstvo neprofitnih organizacija. Godišnje financijsko izvješće, udruga i zaklada podnosi skupštini, odnosno upravnom odboru, na način utvrđen statutom.

2. Financijsko izvješće iz stavka 1. ovog članka, udruga ili zaklada dužna je čuvati najmanje pet godina osim ako posebnim propisom nije utvrđeno duže razdoblje čuvanja.

3. Udruga ili zaklada mora učiniti dostupnim javnosti sve informacije koje se tiču rada i djelovanja udruge ili zaklade, sukladno pozitivnom zakonodavstvu.

4. Udruga ili zaklada za svoje obveze odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

5. Nad imovinom udruge ili zaklade može se provesti stečaj. Stečajni postupak provodi nadležan sud na čijem se području nalazi sjedište udruge ili zaklade, sukladno posebnim zakonima.

6. Članovi udruge ili nadležno tijelo udruge utvrđeno statutom nadziru rad udruge. Ako se utvrde nepravilnosti u provođenju statuta udruge, član udruge ili nadležno tijelo dužno je na to upozoriti skupštinu. Ako se upozorenje ne razmotri na sjednici skupštine u roku od 30 dana od dana dostavljenog pismenog upozorenja i nepravilnosti ne otklone, može se podnijeti tužba nadležnom sudu, u skladu s člankom 15. stavak 3. ovog zakona.

7. Nadležna tijela zaklade utvrđena statutom nadziru rad zaklade. Ako se utvrde nepravilnosti u provođenju statuta zaklade, nadležno tijelo zaklade dužno je na to upozoriti upravni odbor zaklade. Ako se upozorenje ne razmotri na sjednici upravnog odbora u roku od 30 dana od dana dostavljenog pismenog upozorenja i nepravilnosti ne otklone, može se podnijeti tužba nadležnom sudu.

8. Nad radom udruge i zaklade registrirane sukladno ovom Zakonu, može se provesti inspekcijski nadzor od strane Upravne inspekcije Ministarstva, a koja se odnosi na pitanja:
a) prijavljuje li udruga ili zaklada izmjene i dopune statuta, ciljeva i djelatnosti,naziva, adrese sjedišta, osoba ovlaštenih za zastupanje i prestanka rada udruge ili zaklade;
b) koriste li udruge ili zaklade u pravnom prometu podatke koji nisu upisani u registar;
c) koriste li udruge ili zaklade naziv pod kojim su upisane u registar;
d) održavaju li sjednice skupštine udruge ili upravnog odbora zaklade;
e) dostavljaju li udruge ili zaklade financijska izvješća Ministarstvu iz članka 5. stavak 5. zakona;
f) vode li udruge popis članova udruga na način propisan ovim zakonom, te
g) jesu li udruge ili zaklade prestale djelovati sukladno članku 51a. zakona.

9. U postupku provođenja inspekcijskog nadzora nad radom udruge i zaklade inspektor je ovlašten poduzeti sljedeće mjere:
a) narediti otklanjanje utvrđenih nedostataka ili nepravilnosti u određenom roku;
b) izdati obvezni prekršajni nalog;
c) obavijestiti Državnu agenciju za istrage i zaštitu u slučaju sumnje u kazneno djelo pranja novca ili financiranja terorizma.

10. O poduzetim mjerama iz prethodnog stavka ovog članka, inspektor je dužan odmah obavijestiti i registracijsko tijelo, radi upisa zabilješke u Registru.

11. Nadzor nad zakonitošću rada udruga ili zaklada, koji se odnosi na djelatnost udruge ili zaklade, vrše tijela onog nivoa vlasti koja su nadležna za praćenje stanja u toj djelatnosti, a prema registriranom sjedištu udruge ili zaklade.“

Članak 22.

U članku 51.a stavku 1. točki a) riječi „pripajanju razdvajanju ili transformaciji“ zamjenjuju se riječima „spajanju i podjeli“.

Stavak 2. mijenja se i glasi:
„2. Smatrat će se da je udruga ili zaklada prestala djelovati ako:
a) je proteklo dvostruko više vremena od vremena utvrđenog statutom udruge ili zaklade za održavanje skupštine udruge, odnosno upravnog odbora zaklade, a skupština, odnosno upravni odbor nije održan;
b) se broj članova udruge smanji ispod broja tri, a nadležno tijelo udruge u roku od tri mjeseca od nastupanja ove okolnosti, ne donese odluku o prijemu novih članova udruge;
c) se broj članova upravnog odbora zaklade smanji ispod broja tri;
d) nije moguće izvršiti promjenu statuta zaklade.
Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3., koji glasi:

„3. Osoba ovlaštena za zastupanje udruge ili zaklade dužna je u roku od 30 dana od dana kada je udruga ili zaklada prestala djelovati u skladu sa stavkom 2. ovog članka dostaviti Ministarstvu zahtjev s dokazima o prestanku rada udruge ili zaklade.“

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 23.

U članku 52. stavak 2. se briše.Članak 24.

1. Ministarstvo je dužno u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona pozvati udruge i zaklade koje su stekle status udruge ili zaklade od javnog interesa, u skladu s odredbama Zakona o udrugama i zakladama Bosne i Hercegovine, da usklade svoje akte s odredbama ovog zakona.

2. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine će, na prijedlog Ministarstva, u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti podzakonski akt kojim će urediti kriterije za izradu i provedbu programa i projekata od javnog interesa, koje mogu provoditi udruge i zaklade.“

Članak 25.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku BiH“.PSBiH, broj ____/15
______ 2015. godine
Sarajevo
Predsjedatelj Predsjedatelj
Zastupničkog doma Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH Parlamentarne skupštine BiH
__________________________ _________________________
O B R A Z L O Ž E NJ E


1. USTAVNI TEMELJ

Ustavni temelj za donošenje ovog zakona sadržan je u članku IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, prema kojem je Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine ovlaštena za donošenje zakona.

2. RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA

Razlog za donošenje zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udrugama i zakladama Bosne i Hercegovine je namjera zakonodavca da ovaj zakon učini što jednostavnijim za primjenu, te da u tom kontekstu razjasni određene nedorečenosti koje su identificirane i prisutne u postupku primjene Zakona u praksi.
Također je namjera zakonodavca da one odredbe koje su nejasne, neprecizne ili koje se nepotrebno ponavljaju urede, čime bi se osigurala brža, jednostavnija i kvalitetnija primjena Zakona.
Predloženim odredbama zakona poboljšana su postojeća rješenja u skladu sa zahtjevima i potrebama prakse, precizirane su pojedine odredbe, u cilju otklanjanja utvrđenih nepravilnosti koje su stvarale nedoumice u postupku primjene Zakona.
Predloženim izmjenama i dopunama zakona su obuhvaćeni i prijedlozi na inicijativu Moneyval tima Bosne i Hercegovine, kako bi se u cilju unaprjeđenja sustava prevencije borbe protiv pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti rad nevladinih organizacija učinio transparentnim, iz kojeg razloga su predložene izmjene kojima je propisano:
- da su udruge i zaklade dužne Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine kao registarskom tijelu dostavljati financijsko izvješće radi objave na web. stranici Ministarstva, a u svrhu osiguranja dodatnog instrumenta kojim se stvaraju uvjeti za praćenja financijskih tokova nevladinih organizacija;
- da podnositelj zahtjeva potpisuje izjavu kojom pod punom moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljuje da udruga ili zaklada nije registrirana pod istim nazivom kod drugog registarskog tijela u Bosni i Hercegovini, na koji način bi se utjecalo na zaustavljanje procesa registriranja nevladinih organizacija pod istim imenom kod drugih registarskih tijela na ostalim razinama vlasti u Bosni i Hercegovini;
- da su udruge i zaklade dužne voditi poslovne knjige i podnositi financijska izvješća sukladno propisima kojima se uređuje računovodstvo neprofitnih organizacija, kao i da se godišnje financijsko izvješće udruga i zaklada podnosi skupštini, odnosno upravnom odboru, na način utvrđen statutom, da se financijsko izvješće udruga ili zaklada čuva najmanje pet godina osim ako posebnim propisom nije utvrđeno duže razdoblje čuvanja, da udruga ili zaklada mora učiniti dostupnim javnosti sve informacije koje se tiču rada i djelovanja udruge ili zaklade, sukladno pozitivnom zakonodavstvu, da udruga ili zaklada za svoje obveze odgovara svojom cjelokupnom imovinom, da se nad imovinom udruge ili zaklade može provesti stečaj, kao i da stečajni postupak provodi nadležan sud na čijem se području nalazi sjedište udruge ili zaklade, sukladno posebnim zakonima;
- da se nad radom udruge i zaklade, registrirane sukladno ovom Zakonu, provodi inspekcijski nadzor od strane Upravne inspekcije Ministarstva, a koja se odnosi na pitanja: prijavljuje li udruga ili zaklada izmjene i dopune statuta, ciljeva i djelatnosti, naziva, adrese sjedišta, osoba ovlaštenih za zastupanje i prestanka rada udruge ili zaklade; koriste li udruge ili zaklade u pravnom prometu podatke koji nisu upisani u registar; koriste li udruge ili zaklade naziv pod kojim su upisane u registar; održavaju li sjednice skupštine udruge ili upravnog odbora zaklade; dostavljaju li udruge ili zaklade financijska izvješća Ministarstvu; vode li udruge popis članova udruga na način propisan zakonom, te jesu li udruge ili zaklade prestale djelovati sukladno odredbama zakona.
Također je propisano da je u postupku provođenja inspekcijskog nadzora nad radom udruge i zaklade inspektor ovlašten poduzeti sljedeće mjere: narediti otklanjanje utvrđenih nedostataka ili nepravilnosti u određenom roku; izdati obvezni prekršajni nalog; obavijestiti Državnu agenciju za istrage i zaštitu u slučaju sumnje u kazneno djelo pranja novca ili financiranja terorizma, te da je o poduzetim mjerama inspektor dužan odmah obavijestiti i registarsko tijelo, radi upisa zabilješke u Registru.
Pored navedenog propisano je da nadzor nad zakonitošću rada udruga ili zaklada vrše i nadležna tijela vlasti u čije područje spada praćenje stanja u području na koje se odnosi djelatnost udruge ili zaklade, a prema sjedištu udruge ili zaklade.
Istodobno je predloženo i brisanje pojedinih odredbi za koje je u postupku primjene Zakona utvrđeno da su nejasne i dvosmislene.

3. CILJ DONOŠENJA ZAKONA

Cilj izmjena i dopuna Zakona o udrugama i zakladama Bosne i Hercegovine je unaprjeđenje i poboljšanje postojećih procedura, te otklanjanje nedorečenosti u postojećim odredbama, koje su identificirane u postupku primjene zakona, čime bi se omogućila jednostavnija provedba odredaba ovog zakona, kao i u cilju propisivanja odredbi kojim bi se rad nevladinih organizacija učinio transparentnim i unaprijedio sustav prevencije u radu nevladinih organizacija u borbi protiv sprječavanja pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti.

4. NAČELA NA KOJIMA JE PRIJEDLOG ZAKONA UTEMELJEN
Sloboda udruživanja i pravo na udruživanje i pristupanje udrugama je temeljno društveno načelo demokratskih država, koje je prihvatila i Bosna i Hercegovine, obzirom da je u Bosni i Hercegovini Ustavom zajamčena sloboda udruživanja kao i Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, koja čini sastavni dio Ustava Bosne i Hercegovine i ima prioritet u odnosu na sve druge zakone.
U navedenom smislu, kroz odredbe izmjena i dopuna važećeg zakona pravo na slobodu udruživanja želi se osigurati na način da se građanima u što jednostavnijem postupku omogući što brže i jednostavnije osnivanje nevladine organizacije. Ovim izmjenama i dopunama Zakona eliminirane su određene nedorečenosti u samom propisu, kako bi se pojednostavio i ubrzao proces registracije nevladine organizacije, čime se građanima na jednostavan način omogućuje pravo na udruživanje i zajedničko izražavanje stavova u ostvarivanju i zaštiti zajedničkih interesa, a samim tim se omogućava aktivnije sudjelovanje građana u upravljanju društvenom zajednicom.

5. OBRAZLOŽENJE PREDLOŽENIH PRAVNIH RJEŠENJA

Odredbom članka 1. Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udrugama i zakladama Bosne i Hercegovine izmijenjen je članak 1. osnovnog teksta Zakona, kako bi se na cjelovit način uredio predmet zakona, i to: osnivanje, pravni položaj, registracija, prestanak rada i brisanje iz registra udruga i zaklada, zatim registracija ureda, predstavništava ili drugih organizacijski oblika stranih ili međunarodnih udruga i zaklada, kao i primjena odredaba ovog zakona na registraciju sportskih saveza Bosne i Hercegovine.

Odredbom članka 2. Prijedloga zakona izmijenjen je stavak 2. članka 5. na način da je odredba istog precizirana u dijelu koji se odnosi na zabranu vršenja ciljeva i djelatnosti udruga ili zaklada usmjerenih na rušenje ustavnog poretka Bosne i Hercegovine, kršenje zajamčenih ljudskih prava ili izazivanje i poticanje neravnopravnosti, mržnje i netrpeljivosti utemeljene na rasnoj, nacionalnoj, vjerskoj ili drugoj pripadnosti ili opredjeljenju, kao i spolu, rodu, fizičkim, psihičkim ili drugim karakteristikama i sposobnostima.
Iza stavka 4. dodat je novi stavak 5. na inicijativu Moneyval tima Bosne i Hercegovine, kako bi se u cilju unaprjeđenja sustava prevencije borbe protiv pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti rad nevladinih organizacija učinio transparentnim. Predloženom izmjenom propisano je da su udruge i zaklade dužne Ministarstvu pravde Bosne i Hercegovine kao registarskom tijelu dostavljati financijsko izvješće radi objave na web. stranici Ministarstva, a u svrhu osiguranja dodatnih instrumenata kojim se stvaraju uvjeti za praćenja financijskih tokova nevladinih organizacija.

Odredbom članka 3. Prijedloga zakona izmijenjena je dosadašnja odredba članka 7. stavka 5. čijom izmjenom je omogućeno da naziv udruge ili zaklade može biti i na stranom jeziku, koji se u tom slučaju upisuje na latiničnom ili ćiriličnom pismu.
Istim člankom je dopunjena dosadašnja odredba članka 7. stavkom 6. kojim je propisano da se u naziv udruge ili zaklade može unijeti ime ili dio imena neke fizičke osobe, uz njezinu suglasnost, a ako je ta osoba umrla, uz suglasnost nasljednika; da se u naziv udruge ili zaklade može unijeti ime ili dio imena neke povijesne ili znamenite osobe, uz njezinu suglasnost, a ako je ta osoba umrla, samo ako se ime koristi na prikladan način i uz suglasnost nasljednika, ako ih ima i stavkom 7. kojim je propisano da u slučaju da je naziv udruge ili zaklade na stranom jeziku, u registar se upisuje službeni prijevod naziva na službenim jezicima u uporabi u Bosni i Hercegovini.

Odredbom članka 4. Prijedloga zakona propisan je novi članak 7.a prema sugestiji Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, u cilju dosljedne provedbe Zakona o ravnopravnosti spolova Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 32/10).

Odredbom članka 5. Prijedloga zakona izmijenjena je odredba članka 9. stavak 1. na način preciziranja odredbe i omogućavanja da osnivači udruge mogu biti: država BiH, entiteti, županije, gradovi, općine, mjesne zajednice, državna tijela, državna poduzeća i fondovi, a što je u skladu s međunarodnim propisima, kao i Ustavom Bosne i Hercegovine. Ovom izmjenom je osigurano da se ovo pitanje na razini institucija Bosne i Hercegovine uredi na način kako je to uređeno na nižim razinama vlasti u Bosni i Hercegovini, kao i u zemljama okruženja.

Odredbom članka 6. Prijedloga zakona, sukladno zahtjevima prakse, precizirana je odredba članka 11. koja se odnosi na sadržaj osnivačkog akta udruge.

Odredbom članka 7. Prijedloga zakona precizirana je postojeća odredba članka 12. stavka 1. točke h), kako bi se omogućila što lakša i jednostavnija primjena zakona, na način da se statutom udruge uređuje i znak udruge, ako ga udruga ima.

Odredbom članka 8. Prijedloga zakona u cijelosti je izmijenjen članak 13., koji je propisivao stjecanje statusa udruge od javnog interesa. Imajući u vidu da je osnovna svrha registracije udruge unaprjeđenje i ostvarivanje nekog zajedničkog interesa ili cilja, institucije Bosne i Hercegovine imaju razlog i osnovu poticati programe od javnog interesa, a koje bi realizirale udruge, kroz dodjeljivanje sredstava za realizaciju određenih programa. Sredstva za realizaciju programa bila bi dodijeljena na temelju javnog natječaja. Udruga bi bila obvezna dodijeljena sredstva koristiti isključivo za realizaciju određenog programa. Zakonom su propisane posebne aktivnosti udruge od javnog interesa, kao i način podnošenja izvješća davatelju sredstava i informiranja javnosti.

Odredbom članka 9. Prijedloga zakona je dopunjena odredba članka 15. stavka 2., koja se odnosi na način vođenja popisa članova udruge.

Odredbom članka 10. Prijedloga zakona izmijenjen je članak 18. stavak (1) točka b) Zakona, u cilju otklanjanja uočene tehničke pogreške.

Odredbom članka 11. Prijedloga zakona izmijenjeni su st. 1., 2., 3. i 4. članka 21., koji su propisivali stjecanje statusa zaklade od javnog interesa. Imajući u vidu da je osnovna svrha registracije zaklade unaprjeđenje i ostvarivanje nekog zajedničkog interesa ili cilja, institucije Bosne i Hercegovine imaju razlog i osnovu poticati programe od javnog interesa, a koje bi realizirala zaklada, kroz dodjeljivanje sredstava za realizaciju određenih programa. Sredstva za realizaciju programa bila bi dodijeljena na temelju javnog natječaja. Zaklada je obvezna dodijeljena sredstva koristiti isključivo za realizaciju određenog programa. Zakonom su propisane posebne aktivnosti zaklade od javnog interesa, kao i način podnošenja izvješća davatelju sredstava i informiranja javnosti.

Odredbom članka 12. Prijedloga zakona izmijenjen je stavak 1. članka 22. na način preciziranja odredbe i omogućavanja da osnivači zaklade mogu biti: država BiH, entiteti, županije, gradovi, općine, mjesne zajednice, državna tijela, državna poduzeća i fondovi, a što je u skladu s međunarodnim propisima, kao i Ustavom Bosne i Hercegovine. Ovom izmjenom je osigurano da se ovo pitanje na razini institucija Bosne i Hercegovine uredi na način kako je to uređeno na nižim razinama vlasti u Bosni i Hercegovini, kao i u zemljama okruženja.

Odredbom članka 13. Prijedloga zakona izmijenjena je odredba članka 23. na način da je preciziran sadržaj osnivačkog akta zaklade.

Odredbom članka 14. Prijedloga zakona izvršena je izmjena članka 24. stavka 1. točke c), f) i h), u cilju usuglašavanja terminologije koja se koristi u tekstu odredaba ovog zakona.

Odredbom članka 15. Prijedloga zakona izmijenjena je odredba članka 26. stavka 4. kako bi se omogućilo da osnivač zaklade može biti i član upravnog odbora zaklade, odnosno da upravlja imovinom koju ulaže u zakladu, u općem interesu ili u dobrotvorne svrhe, kao i radi usuglašavanja ove odredbe s odredbama propisa iz ovog područja zemalja u okruženju.

Odredbom članka 16. Prijedloga zakona mijenja se članak 28. stavak 5. u cilju otklanjanja tehničke pogreške zbog pogrešnog pozivanja u stavku 5., tako da se broj „3“ zamjenjuje brojem „4“. Istodobno je ova odredba dopunjena novim stavkom 6., prema sugestijama Agencije za zaštitu osobnih podataka u Bosni i Hercegovini, a u cilju zaštite osobnih podataka osnivača od proizvoljnog miješanja javnih vlasti u prava građana koja se štite Europskom konvencijom o ljudskim pravima i temeljnim slobodama. Ovom odredbom propisano je da kopije osobnih dokumenata (osobna iskaznica, putovnica i sl.) osnivača i članova tijela udruge ili zaklade nisu dostupne javnosti.

Odredbom članka 17. Prijedloga zakona mijenja se članak 31. stavak 1. Zakona u cilju preciziranja norme u dijelu koji se odnosi na sadržaj zahtjeva za upis u registar udruge ili zaklade, radi lakše i jednostavnije primjene zakona, kao i iz razloga što kvalitetnije identifikacije osnivača i sprječavanja mogućnosti zlouporabe rada i djelovanja udruge ili zaklade od strane trećih osoba, čime se osigurava zakonitost rada udruge. Također ističemo da je članak 17. stavak 1. dopunjen i točkom f) kojom je propisano da podnositelj zahtjeva potpisuje izjavu kojom pod punom moralnom, materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljuje da udruga ili zaklada nije registrirana pod istim nazivom kod drugog registarskog tijela u Bosni i Hercegovini, na inicijativu Moneyval tima Bosne i Hercegovine, kako bi se u cilju unaprjeđenja sustava prevencije borbe protiv pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti rad nevladinih organizacija na području Bosne i Hercegovine učinio transparentnim, čime bi se utjecalo na zaustavljanje procesa registriranja nevladinih organizacija pod istim imenom kod drugih registarskih tijela na ostalim razinama vlasti u Bosni i Hercegovini.

Odredbom članka 18. Prijedloga zakona izmijenjen je članak 33. stavak 1. Zakona, u cilju preciziranja norme u dijelu koji se odnosi na sadržaj rješenja o upisu u registar udruge ili zaklade.

Odredbom članka 19. Prijedloga zakona dopunjen je članak 44. u skladu s načelom transparentnosti, na način da se sva rješenja o upisima u registre, koja se dostavljaju na objavu u Službeni glasnik BiH, istodobno u cijelosti objavljuju i na internetskoj stranici Ministarstva.

Odredbom članka 20. izmijenjen je članak 46. na inicijativu nevladinog sektora, tako da je iza stavka 1. dodan novi stavak 2. kojim je propisano da u slučaju kada su osnivači udruge ili zaklade javno-pravna tijela, odnosno tijela koja obavljaju poslove javne uprave, ista ne mogu sudjelovati u javnim natječajima sa svojim programima i projektima za dodjelu javnih sredstava, već se isti financiraju iz drugih izvora, sukladno odredbama ovog zakona.

Odredbom članka 21. izmijenjen je članak 47., na inicijativu Moneyval tima Bosne i Hercegovine, kako bi se u cilju unaprjeđenja sustava prevencije borbe protiv pranja novca i financiranja terorističkih aktivnosti rad nevladinih organizacija na području Bosne i Hercegovine učinio transparentnim, tako da je:
- stavkom 1. propisano da su udruge i zaklade dužne voditi poslovne knjige i podnositi financijska izvješća sukladno propisima kojima se uređuje računovodstvo neprofitnih organizacija, kao i da se godišnje financijsko izvješće udruga i zaklada podnosi skupštini, odnosno upravnom odboru, na način utvrđen statutom;
- stavkom 2. da se financijsko izvješće udruga ili zaklada čuva najmanje pet godina osim ako posebnim propisom nije utvrđeno duže razdoblje čuvanja;
- stavkom 3. da udruga ili zaklada mora učiniti dostupnim javnosti sve informacije koje se tiču rada i djelovanja udruge ili zaklade, sukladno pozitivnom zakonodavstvu;
- stavkom 4. da udruga ili zaklada za svoje obveze odgovara svojom cjelokupnom imovinom; -stavkom 5. da se nad imovinom udruge ili zaklade može provesti stečaj, a da stečajni postupak provodi nadležan sud na čijem se području nalazi sjedište udruge ili zaklade, sukladno posebnim zakonima;
-stavkom 6. je propisano da članovi udruge ili nadležno tijelo udruge utvrđeno statutom nadziru rad udruge, te da je u slučaju da utvrde nepravilnosti u provođenju statuta udruge, član udruge ili nadležno tijelo dužno na to upozoriti skupštinu. Ako se upozorenje ne razmotri na sjednici skupštine u roku od 30 dana od dana dostavljenog pismenog upozorenja i nepravilnosti ne otklone, može se podnijeti tužba nadležnom sudu;
-stavkom 7. je propisano da nadležna tijela zaklade utvrđena statutom nadziru rad zaklade, te da ako se utvrde nepravilnosti u provođenju statuta zaklade, nadležno tijelo zaklade dužno je na to upozoriti upravni odbor zaklade. Ako se upozorenje ne razmotri na sjednici upravnog odbora u roku od 30 dana od dana dostavljenog pismenog upozorenja i nepravilnosti ne otklone, može se podnijeti tužba nadležnom sudu;
- stavkom 8. je propisano da se nad radom udruge i zaklade registrirane sukladno ovom Zakonu može provesti inspekcijski nadzor od strane Upravne inspekcije Ministarstva, a koja se odnosi na pitanja: prijavljuje li udruga ili zaklada izmjene i dopune statuta, ciljeva i djelatnosti, naziva, adrese sjedišta, osoba ovlaštenih za zastupanje i prestanka rada udruge ili zaklade; koriste li udruge ili zaklade u pravnom prometu podatke koji nisu upisani u registar;
koriste li udruge ili zaklade naziv pod kojim su upisane u registar; održavaju li sjednice skupštine udruge ili upravnog odbora zaklade; dostavljaju li udruge ili zaklade financijska izvješća Ministarstvu iz članka 2. stavak 5. ovog zakona; vode li udruge popis članova udruga na način propisan ovim zakonom, te jesu li udruge ili zaklade prestale djelovati sukladno članku 51a. zakona;
- stavkom 9. je propisano da je u postupku provođenja inspekcijskog nadzora nad radom udruge i zaklade inspektor ovlašten poduzeti sljedeće mjere: narediti otklanjanje utvrđenih nedostataka ili nepravilnosti u određenom roku; izdati obvezni prekršajni nalog; obavijestiti Državnu agenciju za istrage i zaštitu u slučaju sumnje u kazneno djelo pranja novca ili financiranja terorizma;
- stavkom 10. je propisano da je o poduzetim mjerama inspektor dužan odmah obavijestiti i registarsko tijelo, radi upisa zabilješke u Registru i
- stavkom 11. je propisano da nadzor nad zakonitošću rada udruga ili zaklada, koji se odnosi na djelatnost udruge ili zaklade, vrše tijela onog nivoa vlasti koja su nadležna za praćenje stanja u toj djelatnosti, a prema registriranom sjedištu udruge ili zaklade.

Odredbom članka 22. izmijenjena je odredba članka 51.a , tako da su u stavku 1. točki a) riječi „pripajanju, razdvajanju ili transformaciji“ zamjenjuju sa riječima „spajanju i podjeli“, radi preciziranja postojeće odredbe, te usklađivanju odredbe s terminologijom korištenom kroz ostale odredbe ovog propisa. Izmijenjen je i stavak 2. ovog članka, tako da je istim na jasan i nedvosmislen način propisano kad se smatra da je udruga ili zaklada prestala djelovati i to u slučaju: kad je proteklo dvostruko više vremena od vremena utvrđenog statutom udruge ili zaklade za održavanje skupštine udruge, odnosno upravnog odbora zaklade, a skupština, odnosno upravni odbor nije održan; kad se broj članova udruge smanji ispod broja tri, a nadležno tijelo udruge u roku od tri mjeseca od nastupanja ove okolnosti, ne donese odluku o prijemu novih članova udruge; kad se broj članova upravnog odbora zaklade smanji ispod broja tri i u slučaju kad nije moguće izvršiti promjenu statuta zaklade, na inicijativu nevladinog sektora, a radi usklađivanja s Europskom konvencijom o zaštiti temeljnih ljudskih prava i sloboda.
Iza stavka 2. dodat je novi stavak 3., kojim je propisano da je osoba ovlaštena za zastupanje udruge ili zaklade dužna u roku od 30 dana od dana kada je udruga ili zaklada prestala djelovati Ministarstvu dostaviti zahtjev s dokazima o prestanku rada udruge ili zaklade.

Člankom 23. brisan je stavak 2. članka 52. zakona radi usklađivanja odredaba zakona s predloženim izmjenama u dijelu koji se odnosi na prestanak djelovanja udruga i zaklada od javnog interesa.

Člankom 24. propisane su prijelazne i završne odredbe, a stavkom 1. je propisano da s predložene odredbe odnose na pozivanje udruga i zaklade koje su stekle status udruge ili zaklade od javnog interesa, u skladu s odredbama Zakona o udrugama i zakladama Bosne i Hercegovine, da usklade svoje akte s odredbama ovog zakona, a stavkom 2. da će Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva, u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti podzakonski akt kojim će urediti kriterije za izradu i provedbu programa i projekata od javnog interesa, koje mogu provoditi udruge i zaklade.

Člankom 25. zakona propisano je da zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku BiH“.

6. USKLAĐENOST ZAKONA S EUROPSKIM ZAKONODAVSTVOM

Na razini Europske unije ne postoje službeni pravni propisi kojima se definira područje koje je predmet ovog zakona i s kojima bi se, eventualno, bilo u obvezi usklađivati zakonodavstvo Bosne i Hercegovine. Osim navedenog, na nacrt zakona Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine je pribavilo i mišljenje Direkcije za europske integracije, u kojem je navedeno da je analizom sekundarnih izvora prava Europske unije utvrđeno da materija koja se uređuje nacrtom zakona nije regulirana pravno obvezujućim aktima Europske unije, te da u tom kontekstu nije moguće ni dati ocjenu o usklađenosti.

7. PROVEDBENI MEHANIZMI I NAČIN OSIGURANJA POŠTIVANJA ZAKONA

Provođenjem ovog zakona se na opći način uređuju osnivanje, pravni položaj, registracija, prestanak rada i brisanje iz registra udruga i zaklada, kao i ureda, predstavništava ili drugih organizacijskih oblika stranih ili međunarodnih udruga i zaklada.

8. OCJENA POTREBNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA, IZVORI I NAČIN OSIGURANJA SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE ZAKONA

Provođenje zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udrugama i zakladama Bosne i Hercegovine ne zahtijeva posebna sredstva iz proračuna institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obveza Bosne i Hercegovine.

9. OPIS KONZULTACIJA VOĐENIH U PROCESU IZRADE ZAKONA

U skladu s odredbama članka 6. Pravila za konzultacije u izradbi pravnih propisa („Službeni glasnik BiH“, broj 81/06), prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udrugama i zakladama Bosne i Hercegovine je u smislu konzultacija, a nakon utvrđivanja teksta prednacrta zakona, postavljen na internet stranici Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine radi dostave komentara zainteresiranih strana u roku 15 dana od dana stavljanja prednacrta zakona na internet stranicu.
Javne konzultacije u vezi s prednacrtom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udrugama i zakladama Bosne i Hercegovine obavljene su u razdoblju od __________ 2016. godine.

10. PRIBAVLJENA MIŠLJENJA

Prije dostavljanja Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o udrugama i zakladama Bosne i Hercegovine Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, radi utvrđivanja prijedloga zakona, Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine je, u skladu s odredbama Poslovnika o radu Vijeća ministara Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 22/03-osnovni tekst) pribavilo i mišljenje nadležnih institucija, i to:
- Ureda za zakonodavstvo, broj _____________ od ________ 2016. godine;
- Ministarstva financija i trezora Bosne i Hercegovine, broj:__________/16 od ______2016. godine;
- Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, Agencije za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine, _________/16 od ________ 2016. godine;
- Agencije za zaštitu osobnih podataka u Bosni i Hercegovini, broj _________/16 od ______2016. godine i
- Direkcije za europske integracije, broj_________/16 od _______ 2016. godine.

PREGLED ODREDABA KOJE SE MIJENJAJU

ZAKON
O UDRUGAMA I ZAKLADAMA BOSNE I HERCEGOVINE

Članak 1.
Ovim zakonom uređuju se osnivanje, registracija, unutarnja organizacija i prestanak rada udruga i zaklada koje izaberu registrirati se u svojstvu udruga i zaklada na razini Bosne i Hercegovine, odnosno od kojih se zahtijeva da se registriraju u skladu s ovim zakonom.
Članak 5.
1. Udruge i zaklade samostalno utvrđuju ciljeve i djelatnosti u skladu s Ustavom i zakonom.
2. Ciljevi i djelatnosti udruge ili zaklade ne mogu biti u suprotnosti s ustavnim poretkom Bosne i Hercegovine ni usmjereni k njegovu nasilnom rušenju niti raspirivanju nacionalne, rasne i vjerske mržnje ili diskriminacije zabranjene zakonom.
3. Ciljevi i djelatnosti registrirane udruge, odnosno zaklade ne mogu uključivati angažiranje u predizbornoj kampanji, prikupljanje sredstava za kandidate ili financiranje kandidata, odnosno političkih stranaka.
4. Udruge i zaklade podnose godišnje izvješće o radu i financijsko izvješće u skladu sa zakonom, drugim propisima i statutom.
Članak 7.
1. Svaka registrirana udruga ili zaklada ima svoj puni naziv i sjedište.
2. Udruga ili zaklada u obavljanju svoje djelatnosti može upotrebljavati isključivo svoj registrirani naziv.
3. Naziv registriranih udruga ili zaklada mora biti na tri službena jezika i dva pisma koji su u uporabi u Bosni i Hercegovini.
4. Uz svoj puni naziv, udruga i zaklada može, ako je predviđeno statutom, koristiti i skraćeni naziv, koji mora biti na tri jezika i dva pisma koji su u uporabi u Bosni i Hercegovini, a koji mora sadržavati karakteristični dio punog naziva udruge ili zaklade.

5. Ako je predviđeno statutom, naziv udruge ili zaklade se može upisati u registar i na jednom ili više stranih jezika, s tim da se prvi upiše naziv na službenim jezicima koji su u uporabi u Bosni i Hercegovini. Strane udruge ili zaklade mogu upotrebljavati samo svoje registrirane nazive.
6. Udruga, odnosno zaklada može imati svoj znak.
7. Naziv, skraćeni naziv i znak udruge ili zaklade moraju se jasno razlikovati od naziva i znaka drugih registriranih udruga ili zaklada.
Članak 9.
1. Udrugu mogu osnovati najmanje tri fizičke osobe koje su državljani Bosne i Hercegovine i stranci koji u Bosni i Hercegovini imaju boravište ili pravne osobe koje su u Bosni i Hercegovini registrirane, u bilo kojoj kombinaciji, s tim da osnivači ne mogu biti država BiH, entiteti, županije, gradovi, općine, mjesne zajednice, državna tijela, državna poduzeća i fondovi.
2. Za osnivanje udruge koja ispunjava uvjete za registraciju obvezno je donošenje osnivačkog akta.
3. Radnje poduzete u vremenu između osnivanja i registracije udruge mogu stvoriti obveze samo za one koji su poduzeli te radnje. Samo najviša upravljačka tijela udruge mogu ratificirati radnje poduzete u njezino ime prije registriranja.
4. Smatra se da je udruga osnovana na neodređeno vrijeme, osim ako posebnim zakonom, osnivačkim aktom i statutom nije utvrđeno drugačije.
Članak 11.
Osnivački akt udruženja sadrži:
a) imena, prezimena i adrese, odnosno naziv i skraćeni naziv i sjedište osnivača;
b) naziv, sjedište i adresu udruge;
c) ciljeve i djelatnosti udruge;
d) ime i prezime osobe ovlaštene za obavljanje poslova upisa u registar udruga;
e) potpise osnivača ili osoba ovlaštenih za zastupanje, te jedinstveni matični broj građana, ukoliko su osnivači državljani Bosne i Hercegovine.
Članak 12.
Statut udruge sadrži:
a) naziv udruge, skraćeni naziv, ukoliko postoji, i adresu udruge;
b) ciljeve i djelatnosti udruge;
c) postupak za primanje i isključivanje članova;
d) tijela udruge, način na koji se biraju, ovlasti koje imaju, kvorum i pravila glasovanja, trajanje mandata, osobu ovlaštenu da sazove skupštinu, uvjete i način raspuštanja, odnosno prestanak rada;
e) pravila za ostvarivanje, korištenje i raspolaganje sredstvima udruge, kao i tijelo koje je ovlašteno za nadzor nad korištenjem tih sredstava;
e1) način podnošenja financijskog izvješća i izvješća o radu;
f) javnost rada;
g) postupak za izmjenu i dopunu statuta, ovlast i način donošenja drugih općih akata;
h) opis oblika i sadržaj pečata;
i) zastupanje udruge;
j) uvjete i postupak za spajanje, podjelu, odnosno prestanak rada udruge, uključujući i bilo kakav poseban kvorum ili pravila za postizanje kvalificirane većine u postupku glasovanja;
k) postupak za raspolaganje preostalom imovinom ili drugim sredstvima u slučaju raspuštanja ili prestanka rada udruge.
Članak 13.
1. Udruga može steći status udruge od javnog interesa ako njezino djelovanje nadilazi interese njegovih članova i ako je, prije svega, namijenjena interesu javnosti ili nekim njezinim segmentima, u sljedećim područjima: zdravstvo; znanost; socijalna zaštita; građansko društvo; ljudska prava i prava manjina; pomoć siromašnim i socijalno ugroženim; pomoć invalidima, djeci i starijim osobama; zaštita okoliša; tolerancija; kultura; amaterski sportovi; vjerske slobode i pomoć žrtvama elementarnih nepogoda.
2. Smatra se da udruga djeluje u dobrotvorne svrhe ako je osnovana s prvenstvenim ciljem da pomaže osobama i skupinama kojima je pomoć potrebna.
3. Status udruge od javnog interesa utvrđuje Ministarstvo. Postupak za dodjelu i ukidanje statusa udruge od javnog interesa Ministarstvo će urediti pravilnikom iz članka 56. ovog zakona.
4. Registrirana udruga od javnog interesa može ostvariti porezne, carinske i druge olakšice.
Članak 15.
1. Udruga može ustanoviti svoje kriterije za prijem u članstvo. Kriteriji za prijem u članstvo podliježu samo ograničenjima u smislu zabrane diskriminacije koja je utvrđena Ustavom i zakonima Bosne i Hercegovine.
2. Udruga je dužna voditi popis svojih članova.

3. Svaki član udruge može pokrenuti postupak pred nadležnim sudom za utvrđivanje ništavnosti općeg akta udruge koji je donesen suprotno odredbama statuta ili drugog općeg akta udruge, a najkasnije u roku od šest mjeseci od dana donošenja tog akta.

Članak 18.
Skupština, kao najviše tijelo udruge, je nadležna za:
a) donošenje statuta, izmjena i dopuna statuta i drugih akata određenih statutom;
b) odlučivanje o pripajanju, razdvajanju, transformiranju, raspuštanju i prestanku rada, kao i o drugim statusnim promjenama udruge;
c) imenovanje i razrješenje članova upravnog odbora, ako takvo tijelo udruge postoji;
d) usvajanje izvješća koja je pripremio upravni odbor, ako takvo tijelo udruge postoji;
e) odlučivanje o svim drugim pitanjima koja nisu u nadležnosti drugih tijela udruge.
Članak 21.
1. Smatra se da je djelovanje zaklade od javnog interesa ako je osnovana prvenstveno radi propagiranja, pružanja usluga ili promoviranja programa unaprjeđenja u područjima kao što su: zdravstvo; obrazovanje; znanost; socijalna zaštita; građansko društvo; ljudska prava i prava manjina; pomoć siromašnim i socijalno ugroženim; pomoć invalidima, djeci i starijim osobama; zaštita okoliša; tolerancija; kultura; amaterski sport; vjerske slobode i pomoć žrtvama elementarnih nepogoda ili za druge slične ciljeve.
2. Smatra se da zaklada djeluje u dobrotvorne svrhe ukoliko je osnovana prvenstveno s ciljem da pomaže osobama i skupinama kojima je takva pomoć potrebna.
3. Status zaklade od javnog interesa određuje Ministarstvo. Postupak za dodjelu i ukidanje statusa zaklade od javnog interesa Ministarstvo će urediti pravilnikom iz članka 56. ovog zakona.
4. Registrirana zaklada ostvaruje porezne, carinske i druge olakšice za svoj rad u skladu s posebnim zakonima.
5. Registrirana zaklada se može spojiti ili podijeliti u drugu zakladu. Spajanje je osnivanje nove zaklade na koju prelazi cjelokupna imovina zaklada koje se spajaju. Spajanjem, zaklada prestaje postojati, a na postupak spajanja zaklade primjenjuju se odredbe ovog zakona o osnivanju zaklada.
Zaklada se može podijeliti na dvije ili više zaklada. Podijeljena zaklada prestaje postojati, a na postupak upisa novonastalih zaklada primjenjuju se odredbe ovog zakona o osnivanju zaklada. Zaklada može osnovati svoje urede, predstavništva i podružnice u skladu s odredbama statuta.
Članak 22.
1. Zakladu može osnovati jedna ili više fizičkih ili pravnih osoba (u daljnjem tekstu: osnivači), s tim da osnivači ne mogu biti država Bosna i Hercegovina, entiteti, županije, gradovi, općine, mjesne zajednice, državna tijela, državna poduzeća i fondovi. Osnivači ne moraju biti državljani ili pravne osobe iz Bosne i Hercegovine.
2. Zaklada može biti osnovana jednostranom izjavom volje, ugovorom, oporukom, legatom ili drugim odgovarajućim pravnim aktom koji mora sadržavati podatke potrebne za osnivanje i upis zaklade u registar.
3. Zaklada mora imati osnivački akt, statut i upravni odbor, odnosno akte i tijela, koji su im suštinski ekvivalentni. Za stranu ili međunarodnu zakladu dovoljno je da ima akte, bez obzira kako su nazvani, i tijela, koja vrše funkcije kako ih definira ovaj zakon.
Članak 23.
Osnivački akt zaklade osobito sadrži:
a) imena i prezimena, adrese osnivača;
b) naziv zaklade, skraćeni naziv ukoliko postoji, sjedište i adresu zaklade;
c) ciljeve i djelatnosti zbog kojih je zaklada osnovana;
d) iznos novčanih sredstava ili drugih vidova imovine koje osnivač ulaže, a koji ne može biti manji od dvije tisuće konvertibilnih maraka;
e) ime, prezime i adresu osobe koja zastupa zakladu u Bosni i Hercegovini i ovlaštena je za obavljanje poslova registracije zaklade;
f) ) potpise osnivača, a za državljane Bosne i Hercegovine i jedinstvene matične brojeve.
Članak 24.
Statut zaklade sadrži:
a) naziv, skraćeni naziv, ukoliko postoji, i sjedište zaklade;
b) ciljeve i djelatnosti zaklade;
c) tijela zaklade, način njihova izbora, nadležnost, kvorum, pravila glasovanja, te uvjete i proceduru njihova raspuštanja;
d) pravila upravljanja i korištenja imovine zaklade;
d1) moguće korisnike sredstava zaklade;
e) postupke za izmjenu i dopunu statuta, kao i ovlast i postupke donošenja ostalih općih akata;
f) uvjete i postupak za pripajanje, razdvajanje, transformaciju ili prestanak rada zaklade, uključujući sva pravila glasovanja za koja je potreban poseban kvorum ili kvalificirana većina;
g) kriterije za raspolaganje imovinom zaklade u slučaju prestanka rada zaklade;
h) opis oblika i sadržaj pečata zaklade.
Članak 26.
1. Upravni odbor zaklade je odgovoran za ostvarivanje ciljeva i djelatnosti zaklade, a može obavljati i druge poslove utvrđene statutom i u skladu sa zakonom.
2. Upravni odbor zaklade čine najmanje tri člana.
3. Član upravnog odbora zaklade može biti državljanin Bosne i Hercegovine, kao i stranac u skladu sa Zakonom o kretanju i boravku stranaca i azilu.
4. Član upravnog odbora ne može biti: osnivač zaklade, maloljetna osoba, osoba zaposlena u zakladi, te član drugih tijela zaklade.
5. Upravni odbor zaklade nadležan je za:
a) donošenje statuta, izmjena i dopuna statuta i drugih akata utvrđenih statutom;
b) upravljanje imovinom zaklade;
c) imenovanje osobe ovlaštene za zastupanje i predstavljanje zaklade;
d) odlučivanje o spajanju, podjeli i prestanku rada, kao i o drugim statusnim promjenama zaklade;
e) pripremanje financijskih i drugih izvješća;
f) odlučivanje o svim drugim pitanjima koja nisu u nadležnosti drugih tijela zaklade.
Članak 28.
1. Podnošenje zahtjeva za registraciju udruga i zaklada je dobrovoljno.
2. Ministarstvo vodi registar udruga i zaklada, u skladu s odredbama ovog zakona.
3. Registar udruga i zaklada vodi se i u elektronskom obliku, za udruge i zaklade upisane u registar kod Ministarstva.
4. Registar je otvoren za javnost. Svaka osoba može osobno ili poštom zatražiti kopiju bilo kojeg upisa u registar ili bilo kojeg dokumenta iz spisa, u skladu s odredbama Zakona o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini.
5. Izuzetno od odredbi stavka 3. ovog članka, ovlašteni predstavnik udruge ili zaklade može zahtijevati od Ministarstva da određeni podaci koji su upisani u registar ne budu dostupni javnosti, ukoliko bi time mogao ugroziti osobni integritet osnivača ili članova udruge ili zaklade. O ovom zahtjevu Ministarstvo odlučuje posebnim rješenjem.

Članak 31.
1. Zahtjev za upis u registar udruge ili zaklade sadrži:
a) osnivački akt, odnosno akt osnivanja;
b) statut udruge ili zaklade;
c) popis osnivača i članova upravnih tijela;
d) imena i adrese osoba ovlaštenih za zastupanje udruge ili zaklade u Bosni i Hercegovini;
e) podatke koji se zahtijevaju u članku 45. ovog zakona, ukoliko se radi o upisu strane udruge ili zaklade;
f) naziv udruge ili zaklade, skraćeni naziv ukoliko postoji;
g) primjerak znaka udruge ili zaklade , ukoliko postoji;
h) ciljeve udruge ili zaklade.
2. Obrazac i način podnošenja zahtjeva za registraciju utvrđuju se propisima Ministarstva.
Članak 33.
1. Rješenje koje donosi Ministarstvo o upisu u registar udruge ili zaklade sadrži:
a) datum upisa;
b) registarski broj pod kojim je izvršen upis;
c) naziv, skraćeni naziv i naziv na stranom jeziku, ukoliko postoji, i adresu udruge ili zaklade;
d) znak udruge ili zaklade, ako postoji;
e) ciljeve i djelatnosti za koje je udruga ili zaklada osnovana;
f) imena i adrese osoba ovlaštenih za zastupanje udruge ili zaklade.
2.Uz primjerak rješenja o upisu u registar udruga ili zaklada Ministarstvo dostavlja primjerak ovjerenog statuta udruge ili zaklade.
Članak 44.
Rješenja o upisu u registar udruga ili zaklada, rješenja o upisu promjena činjenica u registru, kao i rješenja kojim udruga ili zaklada prestaje s radom objavljuju se u „Službenom glasniku BiH“, o trošku podnositelja zahtjeva.

Članak 47.
1. Udruge i zaklade dužne su voditi poslovne knjige i podnositi financijska izvješća u skladu s propisima kojima se uređuje računovodstvo neprofitnih organizacija. Godišnja financijska izvješća udruge i zaklade podnose se skupštini, odnosno upravnom odboru, na način utvrđen statutom.

2. Registrirana udruga ili zaklada za svoje obveze odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

3. Nad imovinom udruge ili zaklade može se provesti stečaj. Stečajni postupak provodi nadležni sud na čijem se području nalazi sjedište udruge ili zaklade u skladu s posebnim zakonima.

4. Nadzor nad zakonitošću i namjenskim korištenjem i raspolaganjem sredstvima udruge ili zaklade vrši nadležno tijelo udruge ili zaklade, utvrđeno statutom i ovim zakonom, kao i nadležna tijela.
Članak 51.a
1. Udruga ili zaklada prestaje raditi ako:
a) nadležno tijelo udruge, odnosno zaklade, donese odluku o prestanku rada ili odluku o pripajanju, razdvajanju ili transformaciji udruge, odnosno zaklade;
b) se utvrdi da je udruga ili zaklada prestala djelovati.
2. Smatrat će se da je udruga prestala djelovati ako:
a) je proteklo dvostruko više vremena od vremena utvrđenog statutom udruge za održavanje skupštine, a skupština udruge nije održana;
b) se broj članova udruge smanji ispod broja tri.
3. Kada Ministarstvo utvrdi činjenice iz st. 1. i 2. ovog članka, donosi rješenje o prestanku rada udruge, odnosno zaklade.
Članak 52.
1. Nakon raspuštanja i prestanka s radom i izmirenja obveza udruga ili zaklada će preostalu imovinu i sredstva podijeliti na način utvrđen statutom, drugoj registriranoj udruzi ili zakladi koja ima iste ili slične ciljeve i djelatnosti.
2. Nakon raspuštanja i izmirenja obveza, udruga ili zaklada kojoj je odobren status udruge ili zaklade od javnog interesa preostalu imovinu i sredstva podijelit će registriranoj udruzi od javnog interesa ili zakladi koja ima iste ili slične ciljeve. Ovo se odnosi i na sve udruge i zaklade koje su dobile sredstva od države, javne donacije, odnosno ostvarili porezne ili fiskalne olakšice u skladu sa zakonima iz bilo koje nadležnosti.

izvor: https://advokat-prnjavorac.com

POSLOVNIK USTAVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEG[…]

ZAKON O AGENCIJI ZA VISOKO OBRAZOVANjE REPUBLIKE […]