BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#5159
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU HARTIJA OD VRIJEDNOSTI


Član 1.

U Zakonu o tržištu hartija od vrijednosti („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 86/13, 108/13 i 4/17) član 11. mijenja se i glasi:
„(1) Kada emituje hartije od vrijednosti javnom ponudom u Republici Srpskoj, odnosno kada hartije od vrijednosti uvrštava na berzu, odnosno drugo uređeno javno tržište, emitent je dužan da prethodno objavi prospekt, osim u slučajevima propisanim odredbama ovog zakona.
(2) Prospekt iz stava 1. ovog člana obavezno sadrži cjelovitu, tačnu i objektivnu informaciju o imovini i obavezama, dobitku ili gubitku, finansijskom položaju i perspektivama emitenta i garanta emisije, svrsi prikupljanja sredstava, faktorima rizika, te o pravima koje daju hartije od vrijednosti na koje se odnosi prospekt, na osnovu koje investitor može objektivno procijeniti rizike investiranja i donijeti odluku o investiranju.
(3) Prospekt se objavljuje nakon što ga odobri Komisija.“


Član 2.

U članu 14. st. 2. i 3. mijenjaju se i glase:
„(2) Skraćeni prospekt je obavezni dio prospekta u kojem se ukratko navode najznačajniji podaci i rizici u vezi sa emitentom, garantom emisije i hartijama od vrijednosti.
(3) Izuzetno od stava 2. ovog člana, emitent nije obavezan da sastavlja skraćeni prospekt ako se prospekt odnosi na uvrštavanje dužničkih hartija od vrijednosti na berzu, odnosno drugo uređeno javno tržište čija pojedinačna nominalna vrijednost iznosi najmanje 100.000 KM.“
Poslije stava 3. dodaju se novi st. 4, 5, 6. i 7, koji glase:
„(4) U skraćeni prospekt unose se sljedeća upozorenja:
a) da se skraćeni prospekt smatra uvodom u prospekt,
b) da svako donošenje odluke u vezi sa ulaganjem u hartije od vrijednosti investitor obavezno zasniva na razmatranju prospekta kao cjeline,
v) da investitor može da izgubi dio ili cjelokupni uloženi kapital, ako takva mogućnost postoji,
g) da lica koja su sastavila skraćeni prospekt odgovaraju za naknadu štete ako skraćeni prospekt dovodi u zabludu, ako je netačan ili nedosljedan u odnosu na druge dijelove prospekta, ili ako ne pruža ključne informacije investitoru kad se čita sa drugim dijelovima prospekta.
(5) Obaveza je da je prospekt pregledan i razumljiv, a podaci u prospektu se prikazuju na način koji omogućava njihovu jednostavnu analizu.
(6) Emitent može da sastavi prospekt kao jedinstveni dokument (jedinstveni prospekt) ili kao više posebnih dokumenata (podijeljeni prospekt).
(7) Komisija donosi akt kojim detaljnije propisuje sadržaj i formu jedinstvenog ili podijeljenog prospekta iz stava 6. ovog člana, te način objavljivanja prospekta i javnog poziva, kao i kriterijume njihove javne dostupnosti.

Član 3.

Poslije člana 14. dodaju se novi čl. 14a, 14b. i 14v, koji glase:
„Član 14a.

(1) Obavezni dokumenti podijeljenog prospekta su:
a) dokument o registraciji koji sadrži informacije o emitentu,
b) obavještenje o hartijama od vrijednosti koje sadrži informacije koje se odnose na hartije od vrijednosti koje će biti javno ponuđene ili uvrštene na berzu ili drugo uređeno javno tržište,
v) skraćeni prospekt.
(2) Kada emitent, koji posjeduje dokument o registraciji odobren od Komisije, emituje hartije od vrijednosti javnom ponudom, odnosno kada hartije od vrijednosti uvrštava na berzu ili drugo uređeno javno tržište, dužan je da sačini obavještenje o hartijama od vrijednosti i skraćeni prospekt.
(3) Obavještenje o hartijama od vrijednosti i skraćeni prospekt iz stava 2. ovog člana obavezno odobrava Komisija prije emisije, odnosno uvrštenja hartija od vrijednosti.
(4) Ako je nakon odobrenja dokumenta o registraciji nastala nova okolnost koja ukazuje da su navedeni podaci netačni ili neistiniti, ili se pojave nove informacije čiji sadržaj bi mogao uticati na donošenje odluke o kupovini, zahtjev za izmjenu dokumenta o registraciji podnosi se na odobrenje Komisiji, najkasnije, istovremeno kad i obavještenje o hartijama od vrijednosti i skraćeni prospekt.
(5) U slučaju izmjene dokumenta o registraciji u skladu sa stavom 4. ovog člana, ne primjenjuje se pravo na otkaz upisa hartija od vrijednosti po osnovu izmjene prospekta.
(6) Emitent čije su hartije od vrijednosti uvrštene na berzu ili drugo uređeno javno tržište može svake finansijske godine sastaviti dokument o registraciji u obliku univerzalnog dokumenta o registraciji, u kojem su opisani organizacija društva, njegovo poslovanje, finansijski položaj, zarada i očekivanja, upravljanje i struktura vlasništva.


Član 14b.

(1) Prospekt sastavljen kao jedinstveni prospekt ili kao podijeljeni prospekt važeći je godinu dana od dana njegovog odobrenja, pod uslovom da je, po potrebi, izmijenjen u skladu sa odredbama ovog zakona o izmjenama i dopunama prospekta.
(2) Ako je prospekt sastavljen kao podijeljeni prospekt, rok važenja računa se od datuma odobrenja obavještenja o hartijama od vrijednosti iz člana 14a. stav 3. ovog zakona.
(3) Dokument o registraciji važeći je godinu dana od dana njegovog odobrenja pod uslovom da je, po potrebi, izmijenjen u skladu sa odredbama ovog zakona o izmjenama i dopunama prospekta.
(4) Važenje dokumenta o registraciji ne utiče na važenje prospekta čiji je on sastavni dio.

Član 14v.

Ako javna ponuda hartija od vrijednosti ili uvrštavanje hartija od vrijednosti na berzu, odnosno drugo uređeno javno tržište nisu obuhvaćeni ovim zakonom ili su izuzeti iz obaveze objavljivanja prospekta, emitent ili lice koje traži uvrštavanje na berzu ili drugo uređeno javno tržište može dobrovoljno sastaviti prospekt u skladu sa odredbama ovog zakona.“


Član 4.

U članu 32. u stavu 2. poslije riječi: „lica emitenta“ dodaju se zapeta i riječi: „garant emisije“.


Član 5.

Član 33. mijenja se i glasi:
„(1) Emitent je dužan da najmanje sedam dana prije početka upisa hartija od vrijednosti javno objavi prospekt i javni poziv za upis i uplatu hartija od vrijednosti.
(2) Prospekt se objavljuje na internet stranicama emitenta, berze, odnosno drugog uređenog javnog tržišta na kojem se traži uvrštenje hartija od vrijednosti, berzanskih posrednika koji sprovode poslove agenta emisije, uključujući i platne agente.
(3) Obaveza je da je prospekt dostupan investitorima u sjedištu emitenta i na svim mjestima na kojima se vrši upis hartija od vrijednosti.
(4) Javni poziv sadrži tekst prospekta ili obavještenje gdje je objavljen elektronski oblik prospekta, a objavljuje se u dnevnom listu dostupnom na cijeloj teritoriji Republike Srpske i na internet stranicama berze ili drugog uređenog javnog tržišta.
(5) Emitent je dužan da u roku od tri dana od dana objavljivanja dostavi Komisiji i banci dokaz da je javni poziv iz stava 1. ovog člana objavljen.
(6) Ako emitent ne objavi prospekt u roku iz stava 1. ovog člana, rješenje Komisije o odobrenju prospekta prestaje da važi.
(7) Emitent je dužan da obezbijedi javnu dostupnost svog prospekta za sve vrijeme važenja prospekta, a najmanje deset godina od dana njegovog objavljivanja u skladu sa stavom 1. ovog člana.
(8) Komisija je dužna da na svojoj internet stranici objavi spisak odobrenih prospekata za posljednjih deset godina, uključujući hiperlink ka prospektu objavljenom na internet stranici emitenta ili internet stranici berze, odnosno drugog uređenog javnog tržišta.“


Član 6.

Naziv pododjeljka 1.8. i član 34. mijenjaju se i glase:
„1.8. Izmjene i dopune prospekta


Član 34.

(1) Za vrijeme trajanja javne ponude emitentu nije dozvoljeno da mijenja statut i druge akte kojima se određuju prava vlasnika hartija od vrijednosti opisana u prospektu.
(2) Ako u toku trajanja javne ponude nastanu nove okolnosti koje ukazuju da su podaci navedeni u prospektu netačni ili neistiniti, ili se pojave nove informacije čiji sadržaj bi mogao uticati na donošenje odluke o kupovini, emitent je dužan da, najkasnije sljedećeg radnog dana od dana saznanja, prekine javnu ponudu hartija od vrijednosti i obavijesti Komisiju i javnost, te da Komisiji najkasnije u roku od tri dana od dana prekida javne ponude uputi zahtjev za odobrenje izmjene i dopune prospekta.
(3) Izmjene i dopune prospekta emitent je dužan da objavi u roku od tri radna dana od dana prijema rješenja Komisije na način koji je propisan za objavljivanje prospekta.
(4) Emitent je dužan da izmijenjeni prospekt dostavi svim licima koja su izvršila upis hartija od vrijednosti za vrijeme trajanja javne ponude, zajedno sa informacijom da imaju pravo da otkažu upis i datum do kog se to pravo može iskoristiti.
(5) Svako lice koje je upisalo ili uplatilo hartije od vrijednosti na osnovu podataka iz prospekta prije njegove izmjene ima pravo da u roku određenom u izmijenjenom prospektu, a koji ne može biti kraći od dva radna dana od dana prijema izmjena prospekta, otkaže upis hartija od vrijednosti i zatraži povrat uplaćenog iznosa, zajedno sa kamatom na depozit koju je emitent na ta sredstva ostvario kod banke po zaključenom ugovoru.
(6) Emitent je dužan da izvrši povrat uplaćenog iznosa, zajedno sa kamatom na depozit koju je emitent na ta sredstva ostvario kod banke po zaključenom ugovoru, u roku od tri dana od dana prijema zahtjeva iz stava 5. ovog člana.
(7) Prospekt se ne može mijenjati u dijelu koji se odnosi na obim emisije, rokove trajanja ponude i sadržaj prava definisana hartijom od vrijednosti, uključujući i način na koji su ta prava obezbijeđena.“


Član 7.

Član 60. mijenja se i glasi:
„(1) Emisija hartija od vrijednosti može se izvršiti bez obaveze objavljivanja prospekta za sljedeće javne ponude:
a) ponuda koja je upućena samo kvalifikovanim investitorima,
b) ponuda koja je upućena fizičkim ili pravnim licima u Bosni i Hercegovini, čiji broj ne može biti veći od deset, a koji nisu kvalifikovani investitori,
v) ponuda koja je upućena investitorima koji će za upisane hartije od vrijednosti uplatiti iznos od najmanje 100.000 KM po investitoru za svaku pojedinačnu ponudu,
g) ponuda hartija od vrijednosti čija pojedinačna nominalna vrijednost iznosi najmanje 100.000 KM,
d) ponuda sa ukupnom vrijednosti za hartije od vrijednosti koja je manja od 1.000.000 KM, pri čemu se ovaj iznos računa tokom perioda od godinu dana,
đ) instrumenata tržišta novca,
e) ponuda akcija koje se emituju u zamjenu za već emitovane akcije iste klase, ukoliko emisija takvih novih akcija ne podrazumijeva povećanje osnovnog kapitala društva,
ž) hartije od vrijednosti koje se nude, dodjeljuju ili će biti dodijeljene u postupku statusnih promjena društava, pod uslovom da za te hartije od vrijednosti postoji dokument sa podacima koje Komisija smatra ekvivalentnim podacima iz prospekta, uzimajući u obzir odredbe zakona kojim se uređuje poslovanje privrednih društava,
z) akcije koje se nude, dodjeljuju ili će biti dodijeljene bez naknade postojećim akcionarima ili kao dividende isplaćene u vidu akcija iste klase, kao i akcije u vezi sa kojima su dividende isplaćene, pod uslovom da postoji dokument sa podacima o broju i pravima iz akcija, kao i razlozima i detaljima u vezi sa ponudom, https://advokat-prnjavorac.com
i) hartije od vrijednosti koje nudi ili će ponuditi emitent čije su hartije od vrijednosti uključene na berzu, odnosno drugo uređeno javno tržište ili društvo koje je povezano sa emitentom, a koje nudi ili će ponuditi sadašnjim ili bivšim članovima uprave ili zaposlenima, pod uslovom da postoji dokument sa podacima o broju i prirodi hartija od vrijednosti, kao i razlozima i detaljima koji se odnose na ponudu.
(2) Emitent koji je emitovao vlasničke hartije od vrijednosti u skladu sa stavom 1. t. a) do d) ovog člana dužan je da, najkasnije u roku od jedne godine od upisa tih hartija od vrijednosti u Registar, objavi prospekt u skladu sa odredbama ovog zakona.
(3) Emitent koji je emitovao dužničke hartije od vrijednosti u skladu sa stavom 1. t. a) do d) ovog člana može da ih uvrsti na berzu ili drugo uređeno javno tržište samo pod uslovom da za tu vrstu i klasu hartija od vrijednosti objavi prospekt u skladu sa odredbama ovog zakona.
(4) Izuzetno od stava 3. ovog člana, emitent koji je emitovao dužničke hartije od vrijednosti u skladu sa stavom 1. t. a) do d) ovog člana može da ih uvrsti na poseban tržišni segment berze ili drugog uređenog javnog tržišta bez obaveze objavljivanja prospekta, pod uslovom da takvom tržišnom segmentu pristup za trgovanje imaju samo kvalifikovani investitori u smislu odredaba ovog zakona.
(5) Kada emituje hartije od vrijednosti bez obaveze objavljivanja prospekta u skladu sa stavom 1. ovog člana, emitent je dužan da, u roku od sedam dana od dana donošenja odluke, dostavi Komisiji obavijest o emisiji sa prilogom odluke i drugih dokumenata određenih propisima Komisije.
(6) Emitent koji emituje hartije od vrijednosti bez obaveze objavljivanja prospekta u skladu sa stavom 1. ovog člana dužan je da prije emisije hartija od vrijednosti investitorima stavi na raspolaganje odgovarajuće informacije, koje su u razumnoj srazmjeri sa informacijama koje u skladu sa ovim zakonom i aktima Komisije obavezno sadrži prospekt za javnu ponudu, a u vezi sa istom vrstom emitenta, hartija od vrijednosti i transakcije, pri čemu:
a) emitent nema obavezu da takve informacije dostavi Komisiji u formi propisanoj za prospekt, niti da za njih pribavi odobrenje od Komisije,
b) informacije date na raspolaganje kvalifikovanom investitoru obavezno se daju na raspolaganje i svim drugim investitorima koji učestvuju u transakciji.
(7) Komisija donosi akt kojim propisuje sadržaj odluke i drugih dokumenata koje emitent podnosi Komisiji, način obavještavanja Komisije, sadržaj informacija koje je emitent dužan da stavi na raspolaganje investitorima, kao i druge obaveze u vezi sa emisijom iz stava 1. ovog člana.“


Član 8.

U članu 60a. u stavu 2. poslije tačke đ) dodaju se zapeta i nova tačka e), koja glasi:
„e) instrumenata tržišta novca“.


Član 9.

U članu 66. stav 1. mijenja se i glasi:
„(1) Brokersko-dilersko društvo je privredno društvo koje se osniva u formi akcionarskog društva sa sjedištem u Republici Srpskoj, čija je osnovna (pretežna) djelatnost obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u skladu sa ovim zakonom za koje je pribavio dozvolu Komisije.“
Poslije stava 1. dodaje se novi stav 2, koji glasi:
„(2) Brokersko-dilersko društvo može obavljati i pomoćne djelatnosti koje su u vezi sa osnovnom djelatnošću, a koje negativno ne utiču na njeno obavljanje, kao što su: savjetovanje privrednih društava u vezi sa strukturom kapitala i poslovnom strategijom, davanje pravnih ili finansijskih savjeta iz oblasti korporativnog upravljanja, istraživanje i finansijska analiza u oblasti investiranja, obavljanje tehničke, fundamentalne i druge analize, izrada poslovnih planova, učestvovanje u izradi pravnih i drugih akata i dokumenata i ostali slični poslovi.“
Dosadašnji st. 2, 3, 4. i 5. postaju st. 3, 4, 5. i 6.


Član 10.

U članu 68. poslije stava 5. dodaje se novi stav 6, koji glasi:
„(6) Za obavljanje kastodi poslova novčani dio osnovnog kapitala brokersko-dilerskog društva ne može biti manji od 150.000 KM.“
Dosadašnji stav 6, koji postaje stav 7, mijenja se i glasi:
„(7) Brokersko-dilersko društvo koje obavlja više poslova dužno je da obezbijedi osnovni kapital prema najvišem propisanom iznosu za poslove koje obavlja, osim u slučaju obavljanja kastodi poslova, za koje poslove je potrebno obezbijediti dodatni osnovni kapital u skladu sa stavom 6. ovog člana.“


Član 11.

U članu 128. stav 3. mijenja se i glasi:
„(3) Poslove iz stava 1. ovog člana može obavljati i brokersko-dilersko društvo koje za te poslove dobije dozvolu Komisije.“


Član 12.

U članu 285. u stavu 1. poslije riječi: „tržištu“ dodaju se riječi: „ili na tržištu novca“.


Član 13.

U članu 296. u stavu 1. tačka 3) mijenja se i glasi:
„3) emitent, ako objavi prospekt prije nego što ga odobri Komisija (član 11. stav 3. ovog zakona),“.
U istom stavu t. 21), 22) i 23) mijenjaju se i glase:
„21) emitent, ako u roku iz člana 60. stav 2. ovog zakona ne objavi prospekt za uvrštenje hartija od vrijednosti na berzu, odnosno drugo uređeno javno tržište,
22) emitent, ako uvrsti hartije od vrijednosti na berzu ili drugo uređeno javno tržište suprotno članu 60. stav 3. ovog zakona,
23) emitent, ako o emisiji hartija od vrijednosti iz člana 60. stav 1. ovog zakona ne obavijesti Komisiju, odnosno investitore na način i u roku propisanim članom 60. stav 5. ovog zakona, odnosno članom 60. stav 6. ovog zakona,“.
U tački 27) broj: „3“ zamjenjuje se brojem: „4“.
U tački 64) riječi: „stav 2“ zamjenjuju se riječima: „st. 2. i 3.“.


Član 14.

U članu 297. u tački 1) broj: „3“ zamjenjuje se brojem: „4“.Član 15.

Poslije člana 301. dodaje se novi član 301a, koji glasi:
„Član 301a.

(1) Komisija će donijeti podzakonske propise utvrđene ovim zakonom u roku od 90 dana od dana njegovog stupanja na snagu.
(2) Do donošenja propisa iz stava 1. ovog člana primjenjivaće se podzakonski propisi koji su važili na dan stupanja na snagu ovog zakona, a koji sa njim nisu u suprotnosti.“


Član 16.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.Broj: 02/1-021-497/21 PREDSJEDNIK
Datum: 24. juna 2021. godine NARODNE SKUPŠTINE

Nedeljko Čubrilović

ZAKON O REFERENDUMU I GRAĐANSKOJ INICIJATIVI Repu[…]