BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#1598
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu hartija od vrijednosti

Član 1.

U Zakonu o tržištu hartija od vrijednosti („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 92/06, 34/09, 30/12, 59/13 i 108/13) u članu 66. st. 3. i 4. mijenjaju se i glase:
„(3) Fizičko ili pravno lice koje namjerava da samostalno ili zajedno sa povezanim licima stekne ili poveća udio u osnovnom kapitalu ili glasačkim pravima u brokersko-dilerskom društvu, koji je jednak ili veći od 10%, 20%, 33%, 50% i 66% dužno je da pribavi odobrenje Komisije.
(4) Fizičko ili pravno lice koje namjerava da samostalno ili zajedno sa povezanim licima smanji udio u osnovnom kapitalu ili glasačkim pravima u brokersko-dilerskom društvu, koji je jednak ili veći od 10%, 20%, 33%, 50% i 66% dužno je da o tome obavijesti Komisiju pismenim putem, navodeći visinu udjela koji namjerava da smanji.“
Poslije stava 4. dodaje se novi stav 5. koji glasi:
„(5) Komisija donosi akt kojim propisuje uslove za izdavanje odobrenja za sticanje ili povećanje, te postupak za obavještavanje o smanjenju udjela u osnovnom kapitalu ili glasačkim pravima u brokersko-dilerskom društvu, u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.“

Član 2.

Član 148. mijenja se i glasi:
„Član 148.

Berzu mogu osnovati domaća i strana, fizička i pravna lica.“

Član 3.

U članu 152. stav 3. briše se.

Član 4.

U članu 153. st. 1. i 2. brišu se.
Dosadašnji st. 3. i 4. postaju st. 1. i 2.

Član 5.

Član 154. mijenja se i glasi:
„(1) Fizičko ili pravno lice koje namjerava da samostalno ili zajedno sa povezanim licima stekne, poveća ili smanji udio u osnovnom kapitalu ili glasačkim pravima u berzi, koji je jednak ili veći od 10%, 20%, 33%, 50% i 66% dužno je da pribavi saglasnost Komisije.
(2) Saglasnost iz stava 1. ovog člana Komisija izdaje samo ako procijeni da se predloženim promjenama obezbjeđuje odgovorno i profesionalno poslovanje berze i ako ocijeni da to neće uticati na obavlјanje funkcije nadzora Komisije.
(3) Akcije berze za koje Komisija nije dala saglasnost iz stava 1. ovog člana za sticanje ili povećanje udjela, ne daju pravo glasa i moraju se otuđiti u roku od šest mjeseci od dana sticanja, odnosno povećanja udjela.
(4) Komisija donosi akt kojim propisuje uslove za izdavanje saglasnosti za sticanje, povećanje ili smanjenje udjela u osnovnom kapitalu ili glasačkim pravima u berzi, kao i uslove za određivanje kriterijuma podobnosti lica koja namjeravaju da stiču udio u osnovnom kapitalu ili glasačkim pravima u berzi, u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.“

Član 6.

U članu 178. u stavu 1. tačka e) briše se.

Član 7.

Poslije člana 178. dodaje se novi član 178a. koji glasi:
„Član 178a.

„(1) Odluku o prestanku obavlјanja djelatnosti berze (dobrovolјna likvidacija) donosi skupština akcionara berze kvalifikovanom većinom, pod uslovom da su svi akcionari koji su istovremeno i članovi berze bili jednoglasni.
(2) Prije donošenja odluke skupštine akcionara o dobrovolјnoj likvidaciji, berza je dužna da pribavi saglasnost Komisije.
(3) Uz zahtjev za pribavlјanje prethodne saglasnosti iz stava 2. ovog člana, berza je dužna da dostavi Komisiji:
a) predloženi plan prestanka obavlјanja djelatnosti,
b) rok i faze pripreme berze za okončanje njenih aktivnosti,
v) dokaz da je imovina berze dovolјna da berza ispuni sve svoje obaveze,
g) prijedlog lica za likvidacionog upravnika i
d) druge neophodne informacije i podatke, u skladu sa propisima Komisije.
(4) Berza je dužna da obavijesti Komisiju i javnost o donošenju odluke o prestanku obavlјanja djelatnosti, odmah ili najkasnije u roku od osam dana od dana donošenja odluke, te podnose zahtjev za brisanje iz registra dozvola izdatih za rad berze.
(5) U toku postupka likvidacije berza može preduzimati samo poslove u vezi sa sprovođenjem likvidacionog postupka i unovčavanja likvidacione mase i poslove koji su potrebni za prestanak obavlјanja djelatnosti.“

Član 8.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.
Broj: 02/1-021-1578/16 PREDSJEDNIK
Datum: 28. decembar 2016. godine NARODNE SKUPŠTINE

Nedelјko Čubrilović
ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O TRŽIŠTU HARTIJA OD VRIJEDNOSTI

Član 1.

U Zakonu o tržištu hartija od vrijednosti („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 92/06, 34/09, 30/12, 59/13 i 108/13) u članu 66. st. 3. i 4. mijenjaju se i glase:
„(3) Fizičko ili pravno lice koje namjerava da samostalno ili zajedno sa povezanim licima stekne ili poveća udio u osnovnom kapitalu ili glasačkim pravima u brokersko-dilerskom društvu, koji je jednak ili veći od 10%, 20%, 33%, 50% i 66% dužno je da pribavi odobrenje Komisije.
(4) Fizičko ili pravno lice koje namjerava da samostalno ili zajedno sa povezanim licima smanji udio u osnovnom kapitalu ili glasačkim pravima u brokersko-dilerskom društvu, koji je jednak ili veći od 10%, 20%, 33%, 50% i 66% dužno je da o tome obavijesti Komisiju pismenim putem, navodeći visinu udjela koji namjerava da smanji.“
Poslije stava 4. dodaje se novi stav 5. koji glasi:
„(5) Komisija donosi akt kojim propisuje uslove za izdavanje odobrenja za sticanje ili povećanje, te postupak za obavještavanje o smanjenju udjela u osnovnom kapitalu ili glasačkim pravima u brokersko-dilerskom društvu, u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.“

Član 2.

Član 148. mijenja se i glasi:
„Član 148.

Berzu mogu osnovati domaća i strana, fizička i pravna lica.“

Član 3.

U članu 152. stav 3. briše se.

Član 4.

U članu 153. st. 1. i 2. brišu se.
Dosadašnji st. 3. i 4. postaju st. 1. i 2.

Član 5.

Član 154. mijenja se i glasi:
„(1) Fizičko ili pravno lice koje namjerava da samostalno ili zajedno sa povezanim licima stekne, poveća ili smanji udio u osnovnom kapitalu ili glasačkim pravima u berzi, koji je jednak ili veći od 10%, 20%, 33%, 50% i 66% dužno je da pribavi saglasnost Komisije.
(2) Saglasnost iz stava 1. ovog člana Komisija izdaje samo ako procijeni da se predloženim promjenama obezbjeđuje odgovorno i profesionalno poslovanje berze i ako ocijeni da to neće uticati na obavljanje funkcije nadzora Komisije.
(3) Akcije berze za koje Komisija nije dala saglasnost iz stava 1. ovog člana za sticanje ili povećanje udjela, ne daju pravo glasa i moraju se otuđiti u roku od šest mjeseci od dana sticanja, odnosno povećanja udjela.
(4) Komisija donosi akt kojim propisuje uslove za izdavanje saglasnosti za sticanje, povećanje ili smanjenje udjela u osnovnom kapitalu ili glasačkim pravima u berzi, kao i uslove za određivanje kriterijuma podobnosti lica koja namjeravaju da stiču udio u osnovnom kapitalu ili glasačkim pravima u berzi, u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.“

Član 6.

U članu 178. u stavu 1. tačka e) briše se.

Član 7.

Poslije člana 178. dodaje se novi član 178a. koji glasi:
„Član 178a.

„(1) Odluku o prestanku obavljanja djelatnosti berze (dobrovoljna likvidacija) donosi skupština akcionara berze kvalifikovanom većinom, pod uslovom da su svi akcionari koji su istovremeno i članovi berze bili jednoglasni.
(2) Prije donošenja odluke skupštine akcionara o dobrovoljnoj likvidaciji, berza je dužna da pribavi saglasnost Komisije.
(3) Uz zahtjev za pribavljanje prethodne saglasnosti iz stava 2. ovog člana, berza je dužna da dostavi Komisiji:
a) predloženi plan prestanka obavljanja djelatnosti,
b) rok i faze pripreme berze za okončanje njenih aktivnosti,
v) dokaz da je imovina berze dovoljna da berza ispuni sve svoje obaveze,
g) prijedlog lica za likvidacionog upravnika i
d) druge neophodne informacije i podatke, u skladu sa propisima Komisije.
(4) Berza je dužna da obavijesti Komisiju i javnost o donošenju odluke o prestanku obavljanja djelatnosti, odmah ili najkasnije u roku od osam dana od dana donošenja odluke, te podnose zahtjev za brisanje iz registra dozvola izdatih za rad berze.
(5) U toku postupka likvidacije berza može preduzimati samo poslove u vezi sa sprovođenjem likvidacionog postupka i unovčavanja likvidacione mase i poslove koji su potrebni za prestanak obavljanja djelatnosti.“

Član 8.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.
Broj: 02/1-021-1578 /16 PREDSJEDNIK
Datum: 28. decembar 2016. godine NARODNE SKUPŠTINE

Nedeljko Čubrilović
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]