BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#938
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRGOVINIČlan 1.

U Zakonu o trgovini („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 6/07, 52/11 i 67/13) u članu 9. stav 1. mijenja se i glasi:
„(1) Trgovina na veliko je skup svih poslovnih aktivnosti u vezi sa prodajom robe ili usluga licima koja kupuju radi dalje prodaje ili korištenja u poslovne svrhe.“

Član 2.

Poslije člana 13. dodaje se novi član 13a. koji glasi:
„Član 13a.

(1) Trgovina na malo ulja za loženje ekstra lakog i lako specijalnog (El i Ls) obavlja se:
a) na benzinskim pumpnim stanicama iz posebno utvrđenih poslovnih prostorija – rezervoara izdvojenog od mjesta predviđenog za snabdijevanje pogonskim motornim gorivom i
b) iz posebno utvrđenih skladišnih poslovnih prostorija – rezervoara.
(2) Poslovne prostorije iz stava 1. ovog člana moraju biti izgrađene u skladu sa propisima o izgradnji i opremanju postrojenja za zapaljive tečnosti i skladištenju i pretakanju zapaljivih tečnosti (rezervoari).
(3) Trgovina na malo ulja za loženje ekstra lako i lako specijalno (El i Ls) na prodajnim mjestima iz stava 1. ovog člana vrši se isključivo dostavljanjem auto-cisternama na adresu kupca, koje su vidno obilježene i isključivo služe za dostavljanje ulja za loženje i koje su opremljene odgovarajućim mjernim uređajima za utvrđivanje istočene količine.
(4) Uređaji iz stava 3. ovog člana mogu se upotrebljavati nakon što odobrenje tipa, ispravnost i tačnost navedenih uređaja potvrdi nadležni organ ovlašten za kontrolu mjernih uređaja i nakon što budu žigosani.
(5) Trgovci koji obavljaju trgovinu na malo ulja za loženje ekstra lakog i lakog specijalnog (El i Ls) na način iz stava 1. ovog člana obavezni su da vode evidenciju o prometovanim količinama (nabavka i prodaja) ulja za loženje (El i Ls), tačnim podacima o isporukama kupcima, te svakodnevnu evidenciju o stanju zaliha u rezervoarima.
(6) Ministar će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona pravilnikom propisati uslove u pogledu prostora, opreme i uređaja za obavljanje trgovine na malo ulja za loženje ekstra lakog i lakog specijalnog (El i Ls) na prodajnim mjestima iz stava 1. ovog člana, oblik i sadržaj evidencije o prometovanim količinama (nabavka i prodaja) ulja za loženje ekstra lako i lako specijalno (El i Ls), oblik i sadržaj evidencije o stanju zaliha u rezervoarima, kao i oblik i sadržaj evidencije o kupcima i načinu dostavljanja evidencija Ministarstvu.
(7) Trgovac koji obavlja trgovinu na malo ulja za loženje ekstra lakog i lako specijalnog (El i Ls) dužan je da ispuni uslove za obavljanje trgovine na malo uljem za loženje ekstra lako i lako specijalno (El i Ls) u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu pravilnika iz stava 6. ovog člana.“Član 3.

U članu 49. poslije stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:
„(2) Samostalni preduzetnici registrovani za obavljanje trgovinske djelatnosti na veliko, proizvodne i zanatske djelatnosti, kada obavljaju promet robe na veliko i prodaju svoje proizvode registrovanim licima, ukoliko poslovne evidencije ne vode u skladu sa računovodstvenim propisima, obavezni su voditi evidenciju samostalnih preduzetnika za prodaju registrovanim licima, čiji će se oblik i sadržaj propisati u pravilniku kojim je propisan način vođenja trgovačke knjige.“

Član 4.

U članu 66v. u tački a) poslije riječi: „upotrebe“ riječ: „i“ briše se i dodaje zapeta.
U tački b) poslije riječi: „neusaglašena“ dodaje se riječ: „i“ i nova tačka v) koja glasi:
„v) u vršenju inspekcijskog nadzora tržišni inspektor je ovlašten i dužan da donese rješenje o zabrani prometa ulja za loženje ekstra lakog i lako specijalnog (El i Ls) ako se promet ulja za loženje ekstra lakog i lako specijalnog vrši na način suprotan članu 13a. ovog zakona“.

Član 5.

U članu 67. u stavu 1. poslije tačke b) dodaje se nova tačka v) koja glasi:
„v) ako ne vrši trgovinu ulja za loženje ekstra lako i lako specijalno (El i Ls) na način propisan članom 13a. ovog zakona,“.
Dosadašnje t. v), g), d), đ) i e) postaju t. g), d), đ), e) i ž).
Poslije stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:
„(4) Za radnju iz stav 1. tačka a) ovog člana kazniće se fizičko lice novčanom kaznom od 800 KM do 4.000 KM.“

Član 6.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

Broj: 02/1-021-1568/15 Po ovlaštenju
Datum: 10. decembar 2015. godine Predsjednika Narodne skupštine

Nenad Stevandić

Izvor: https://advokat-prnjavorac.com
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]