BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Kantona Sarajevo - BiH
#4626
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TAKSI PRIJEVOZU U KANTONU SARAJEVO


Član 1.
(Novi član 20a.)

U Zakonu o taksi prijevozu u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 11/14, 26/14, 14/16 i 16/16 - Ispravka), iza člana 20., dodaje se novi član 20a. koji glasi:

"Član 20a.

(Utvrđivanje broja dopunskih taksi oznaka za prijevoz lica sa invaliditetom)

(1) Broj dopunskih taksi oznaka za prijevoz lica sa invaliditetom utvrđuje Ministarstvo u omjeru jedna dopunska taksi oznaka za prijevoz lica sa invaliditetom na 100 dopunskih taksi oznaka.

(2) Broj dopunskih taksi oznaka u Kantonu, utvrđuje se jednom godišnje na kraju tekuće godine, a na osnovu podataka iz evidencije Ministarstva.

(3) Broj slobodnih dopunskih taksi oznaka za prijevoz lica iz stava (1) ovog člana posebnim aktom utvrđuje Skupština Kantona Sarajevo na osnovu razlike broja taksi oznaka za prijevoz lica sa invaliditetom i postojećeg broja važećih dopunskih taksi oznaka za prijevoz lica sa invaliditetom, na kraju tekuće godine za narednu godinu po izvještaju resornog Ministarstva.

(4) Na osnovu akta iz stava (3) ovog člana, Ministarstvo pokreće postupak dodjele slobodnih dopunskih taksi oznaka za prijevoz lica iz stava (1) ovog člana.

(5) Broj dopunskih taksi oznaka iz stava (1) ovog člana ne ulazi u broj dopunskih taksi oznaka koji se utvrđuje u skladu sa članom 20. stav (1) ovog Zakona.

(6) Sve odredbe ovog Zakona i Federalnog zakona koje se odnose na dopunske taksi oznake odnose se i na taksi oznake za prijevoz lica sa invaliditetom."

(7) Dopunske taksi oznake za prijevoz lica sa invaliditetom ne mogu se prenositi u skladu sa odredbama člana 24. stav (3) ovoga Zakona, a prilikom zamjene vozila odobrava se isključivo zamjena za taksi vozila opremljena za taksi prijevoz lica sa invaliditetom."

Član 2.
(Izmjena člana 21.)

U članu 21. u stavu (4) riječi: "do 6 mjeseci", zamjenjuju se riječima: "za 6 mjeseci".

Član 3.
(Izmjene člana 24.)

(1) U članu 24. u stavu (3) riječi: "u bilo kojem periodu", brišu se.

(2) Stav (4) mijenja se i glasi:

"(4) Zahtjev za prenos dopunske taksi oznake, lica navedena u stavu (3) tač. a) i b) ovog člana mogu podnijeti u roku od šest mjeseci od dana nastanka smrti ili prestanka bavljenja taksi djelatnošću ili isteka važenja rješenja o dodjeli dopunske taksi oznake ili odjave djelatnosti taksi prevoznika - fizičkog lica sa kojeg se vrši prijenos dopunske taksi oznake."

Član 4.
(Dopune člana 26.)

(1) U članu 26. u stavu (2) iza riječi: "odredbi člana 20. stav (4)", dodaju se riječi: " i člana 20a. stav (4)".

(2) lza stava (5) dodaje se novi stav (6) koji glasi:

"(6) "Zahtjev za dodjelu dopunske taksi oznake podnesen prije raspisivanja javnog poziva iz stava (2) ovog člana, odbacuje se kao preuranjen."

Član 5.
(Izmjena člana 28.)

U članu 28. stav (1) mijenja se i glasi:

"(1) Kriterije i način vrednovanja za izbor taksi prijevoznika koji se prijavljuje na javni poziv iz člana 26. stav (1) ovog Zakona utvrđuje Vlada Kantona."

Član 6.
(Dopune člana 31.)

U članu 31. u stavu (1), iza tačke c) dodaju se nove tač. d) i e) koje glase:
"d) ako je zatečen od strane kantonalnog saobraćajnog inspektora da je počinio prekršaj povjeravanja obavljanja taksi prijevoza vozaču koji nije u radnom odnosu kod nadziranog pravnog subjekta (član 43. tačka c) podtačka 3) alineja druga ovog Zakona), za koji je već prekršajno kažnjavan u proteklih 24 mjeseca;

e) ako je zatečen od strane kantonalnog saobraćajnog inspektora da je počinio prekršaj iz člana 4. stav (3) tačka b) ovog Zakona, tj. omogućio da taksi vozilom upravlja lice koje nije nosilac djelatnosti, za koji je već prekršajno kažnjavan u protekla 24 mjeseca."

Član 7.
(Dopuna člana 35.)

(1) U članu 35. iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi:

"(2) Vlada Kantona će propisati Kodeks oblačenja i ponašanja taksi vozača za vrijeme obavljanja taksi prijevoza."

(2) Dosadašnji stav (2) postaje stav (3).

Član 8.
(Dopuna člana 43.)

U članu 43. u tački c) podtačka 3), dodaje se nova alineja koja glasi:

"- utvrdi da taksi vozač ne postupa u skladu sa odredbama člana 35. stav (1) ovog Zakona."

Član 9.
(Dopuna člana 54.)

U članu 54. stav (1), iza tačke e) dodaje se nova tačka f) koja glasi:

"f) povjeri obavljanje taksi prijevoza vozaču koji nije u radnom odnosu kod nadziranog pravnog subjekta (član 43. tačka c) podtačka 3) alineja druga ovog Zakona)."

Član 10.
(Izmjena člana 55.)

U članu 55. stav (1) tačka j), mijenja se i glasi:

"j) obavlja prijevoz suprotno članu 4. stav (3) tačka b) ovog Zakona, tj. omogući da taksi vozilom upravlja lice koje nije nosilac djelatnosti."

Član 11.
(Utvrđivanje prečišćenog teksta)

Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo da utvrdi prečišćeni tekst Zakona o taksi prijevozu u Kantonu Sarajevo.

Član 12.
(Stupanje na snagu)

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-16737/21
07. aprila 2021. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Skupštine Kantona Sarajevo
Elvedin Okerić, s. r.
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]