BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#4202
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o štrajku Republike Srpske

Član 1.

U Zakonu o štrajku („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 111/08), u članu 1. u stavu 1. poslije riječi: „prava“ dodaju se riječi: „i interesa“.
Stav 2. mijenja se i glasi:
„Štrajk je organizovani prekid rada, koji se može organizovati u privrednom društvu, ustanovi i kod drugog pravnog lica ili preduzetnika (u daljem tekstu: poslodavac).“
U stavu 3. riječi: „grani ili djelatnosti“ zamjenjuju se riječima: „području, oblasti ili grani“.

Član 2.

U članu 4. u stavu 1. poslije riječi: „reprezentativnog“ riječ: „većinskog“ briše se, kao i u cijelom tekstu Zakona u odgovarajućem padežu.
Stav 3. mijenja se i glasi:
„Odluku o stupanju u štrajk ili štrajk upozorenja u području, oblasti ili grani donosi nadležni organ sindikata kojem je utvrđena reprezentativnost u tom području, oblasti ili grani.“
U stavu 4. poslije riječi: „sindikata“ dodaju su riječi: „na nivou“.

Član 3.

U članu 6. stav 2. mijenja se i glasi:
„Odluka o stupanju u štrajk u području, oblasti ili grani dostavlja se reprezentativnom udruženju poslodavaca u tom području, oblasti ili grani, odnosno Vladi Republike Srpske, ukoliko se štrajk organizuje u područjima, odnosno oblastima ili granama u okviru područja:
a) O – Javna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje,
b) R – Obrazovanje i
v) Q – Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalnog rada, u skladu sa propisom kojim se uređuje klasifikacija djelatnosti.“
U stavu 3. poslije riječi: „poslodavaca“ dodaju se riječi: „na nivou“.

Član 4.

U članu 7. stav 2. mijenja se i glasi:
„Ako se spor ne riješi u roku od osam dana od početka štrajka, strane u sporu mogu pozvati da u rješavanju spora učestvuje predstavnik organa Republike i predstavnici reprezentativne organizacije sindikata na nivou Republike ako sindikat nije organizator štrajka, predstavnici reprezentativnog udruženja poslodavaca na nivou Republike, kao i stručnjaci iz pojedinih oblasti, ili mogu iznijeti spor pred posebno tijelo za mirenje, u skladu sa zakonom kojim se uređuje mirno rješavanje radnih sporova.“
U stavu 3. poslije riječi: „arbitražu“ dodaje se zapeta i riječi: „u skladu sa zakonom kojim se uređuje mirno rješavanje radnih sporova“.


Član 5.

Član 8. briše se.

Član 6.

Član 14. briše se.

Član 7.

Član 20. mijenja se i glasi:
„Inspekcijski nadzor nad primjenom ovog zakona vrši Republička uprava za inspekcijske poslove, u skladu sa zakonom kojim se uređuju inspekcijski poslovi.“

Član 8.

U članu 23. u stavu 1. u tački a) i članu 24. stavu 1. tački b) riječi: „i član 14. st. 1. i 2.“ brišu se.

Član 9.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske”.Broj: 02/1-021-239/20 PREDSJEDNIK
Datum: 3. mart 2020. godine NARODNE SKUPŠTINE

Nedeljko Čubrilović
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]