BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#4202
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o štrajku Republike Srpske

Član 1.

U Zakonu o štrajku („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 111/08), u članu 1. u stavu 1. poslije riječi: „prava“ dodaju se riječi: „i interesa“.
Stav 2. mijenja se i glasi:
„Štrajk je organizovani prekid rada, koji se može organizovati u privrednom društvu, ustanovi i kod drugog pravnog lica ili preduzetnika (u daljem tekstu: poslodavac).“
U stavu 3. riječi: „grani ili djelatnosti“ zamjenjuju se riječima: „području, oblasti ili grani“.

Član 2.

U članu 4. u stavu 1. poslije riječi: „reprezentativnog“ riječ: „većinskog“ briše se, kao i u cijelom tekstu Zakona u odgovarajućem padežu.
Stav 3. mijenja se i glasi:
„Odluku o stupanju u štrajk ili štrajk upozorenja u području, oblasti ili grani donosi nadležni organ sindikata kojem je utvrđena reprezentativnost u tom području, oblasti ili grani.“
U stavu 4. poslije riječi: „sindikata“ dodaju su riječi: „na nivou“.

Član 3.

U članu 6. stav 2. mijenja se i glasi:
„Odluka o stupanju u štrajk u području, oblasti ili grani dostavlja se reprezentativnom udruženju poslodavaca u tom području, oblasti ili grani, odnosno Vladi Republike Srpske, ukoliko se štrajk organizuje u područjima, odnosno oblastima ili granama u okviru područja:
a) O – Javna uprava i odbrana; obavezno socijalno osiguranje,
b) R – Obrazovanje i
v) Q – Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalnog rada, u skladu sa propisom kojim se uređuje klasifikacija djelatnosti.“
U stavu 3. poslije riječi: „poslodavaca“ dodaju se riječi: „na nivou“.

Član 4.

U članu 7. stav 2. mijenja se i glasi:
„Ako se spor ne riješi u roku od osam dana od početka štrajka, strane u sporu mogu pozvati da u rješavanju spora učestvuje predstavnik organa Republike i predstavnici reprezentativne organizacije sindikata na nivou Republike ako sindikat nije organizator štrajka, predstavnici reprezentativnog udruženja poslodavaca na nivou Republike, kao i stručnjaci iz pojedinih oblasti, ili mogu iznijeti spor pred posebno tijelo za mirenje, u skladu sa zakonom kojim se uređuje mirno rješavanje radnih sporova.“
U stavu 3. poslije riječi: „arbitražu“ dodaje se zapeta i riječi: „u skladu sa zakonom kojim se uređuje mirno rješavanje radnih sporova“.


Član 5.

Član 8. briše se.

Član 6.

Član 14. briše se.

Član 7.

Član 20. mijenja se i glasi:
„Inspekcijski nadzor nad primjenom ovog zakona vrši Republička uprava za inspekcijske poslove, u skladu sa zakonom kojim se uređuju inspekcijski poslovi.“

Član 8.

U članu 23. u stavu 1. u tački a) i članu 24. stavu 1. tački b) riječi: „i član 14. st. 1. i 2.“ brišu se.

Član 9.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske”.Broj: 02/1-021-239/20 PREDSJEDNIK
Datum: 3. mart 2020. godine NARODNE SKUPŠTINE

Nedeljko Čubrilović

POSLOVNIK USTAVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEG[…]

ZAKON O AGENCIJI ZA VISOKO OBRAZOVANjE REPUBLIKE […]