BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Kantona Sarajevo - BiH
#5337
Službene novine Kantona Sarajevo, broj 52/21
Na osnovu čl. 13. stav 1. tačka e) i 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96 - Ispravka, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17) i člana 8. Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom ("Službene novine Federacije BiH", br. 36/99, 54/04, 39/06, 14/09, 45/16 i 40/18), Skupština Kantona Sarajevo, na 47. Radnoj sjednici održanoj dana 28.12.2021. godine, donijela je


ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ ZAŠTITI, ZAŠTITI CIVILNIH ŽRTAVA RATA I ZAŠTITI PORODICE SA DJECOM


Član 1.


U Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 38/14 - Prečišćeni tekst, 38/16, 44/17 i 28/18) u članu 7. u stavu 1., iza riječi: "koje" dodaju se riječi: "neposredno prije podnošenja zahtjeva".

Član 2.


U članu 9. u stavu 1. alineja 1. mijenja se i glasi:

"1. plaće i drugih primanja, izuzev naknade za topli obrok, naknade za prijevoz na posao i sa posla;".

Član 3.


U članu 11. riječi: "davanjem imovine u zakup ili najam" zamjenjuju se riječima: "a prihod ostvaren davanjem imovine u zakup ili najam, utvrđuje se na način propisan članom 12. ovog zakona."

Član 4.


Član 12. mijenja se i glasi:


"Član 12.

Prihod u smislu čl. 9. i 11. ovog zakona je prosječan prihod ostvaren u posljednjih šest mjeseci prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava iz ovog zakona, koji se dijeli sa brojem članova domaćinstva."

Član 5.


U članu 13a. iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"O obavezi iz stava 1. ovog člana, korisnika prava upoznaje nadležni prvostepeni organ u dispozitivu prvostepenog rješenja."

Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 3. i 4.

Član 6.


Član 15. mijenja se i glasi:


"Član 15.

Kantonalno ministarstvo će početkom svake kalendarske godine u skladu sa raspoloživim budžetskim sredstvima donijeti socijalni program kao skup mjera i aktivnosti koje su usmjerene na preveniranje i otklanjanje stanja socijalne nesigurnosti pojedinih kategorija stanovništva."

Član 7.


U članu 18. u stavu 1. iza riječi: "je" broj "20" zamjenjuje se brojem: "30", a iza riječi: "za" broj "10" zamjenjuje se brojem: "20".

Član 8.


Član 20. mijenja se i glasi:


"Član 20.

Srodnik je u smislu člana 22. Federalnog zakona u mogućnosti izdržavati člana porodice sa kojim ne živi u zajedničkom domaćinstvu, ako mu ostvareni prihod prelazi 60% prosječne plaće, koji se za svakog člana njegovog zajedničkog domaćinstva uvećava za 20% prosječne plaće."

Član 9.


Član 22. mijenja se i glasi:


"Član 22.

Pravo na stalnu novčanu pomoć ne mogu ostvariti osobe i domaćinstva ako je osoba ili jedan ili više članova domaćinstva vlasnik privrednog društva ili ima registrovanu obrtničku ili srodnu djelatnost, osim ako je privredno društvo u postupku stečaja ili likvidacije."

Član 10.


U članu 23. riječi: "domaćinstva koja su ostvarila" zamjenjuju se riječima: "korisnici koji su ostvarili".

Član 11.


U članu 26. stav 2. mijenja se i glasi:

"Troškovi postupka dobijanja nalaza i mišljenja iz stava 1. ovog člana u prvom i drugom stepenu padaju na teret Kantonalnog ministarstva."

St. 3. i 4., brišu se.

Član 12.


U članu 37. riječi: "a najkasnije do navršenih 40 godina života", brišu se.

Član 13.


U članu 58. dodaju se novi st. 4. i 5. koji glase:

"Centar će svakih šest mjeseci dostavljati Ministarstvu izvještaj o smještaju korisnika u ustanove socijalne zaštite i institucije koje nisu ustanove socijalne zaštite.

Način dostavljanja i sadržaj izvještaja iz stava 4. ovog člana propisaće se instrukcijom koju će donijeti Ministarstvo."

Član 14.


Član 64. mijenja se i glasi:


"Član 64.

Postupak za ostvarivanje prava iz socijalne zaštite pokreće se na zahtjev osobe u stanju socijalne potrebe, člana domaćinstva, zakonskog zastupnika ili staratelja osobe ili po službenoj dužnosti."

Član 15.


U članu 94. stav 1. mijenja se i glasi:

"Dom za djecu bez roditeljskog staranja (u daljem tekstu: Dom za djecu) pruža usluge smještaja, cjelokupnog zbrinjavanja, odgoja, obrazovanja, zdravstvene njege, cjelodnevnog boravka, poludnevnog boravka, te usluge psihosocijalne podrške djeci/mladima bez roditeljskog staranja, djeci čiji je razvoj ometen porodičnim prilikama i porodicama u riziku od razdvajanja." https://www.anwalt-derbeste.de

Član 95. mijenja se i glasi:


"Član 95.

Djelatnost Doma za djecu realizuje se kroz:




Član 16.


Član 95. mijenja se i glasi:


"Član 95.

Djelatnost Doma za djecu realizuje se kroz:

- smještaj za djecu,

- prihvatilište za djecu,

- male porodične domove,

- servis za podršku porodicama i djeci,

- mobilni tim,

- dnevni centar za djecu,

- ostale socijalne usluge u cilju zaštite djece i mladih bez roditeljskog staranja, te porodica u riziku od razdvajanja.

Član 17.


Član 135. mijenja se i glasi:


"Član 135.

Dodatak na djecu ne mogu ostvariti porodice u kojima je jedan ili više članova zajedničkog domaćinstva vlasnik privrednog društva ili ima registrovanu obrtničku ili srodnu djelatnost, osim ako je privredno društvo u postupku stečaja ili likvidacije.

Bez obzira na uslove propisane u stavu 1. ovog člana, dodatak na djecu može ostvariti dijete, odnosno porodica iz člana 136. ovog zakona."

Član 18.


U članu 136. iza stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

"Porodice koje imaju troje ili više djece, ostvaruju dodatak na djecu uvećan za 10% za svako dijete."

Član 19.


U članu 147. stav 3., briše se.

Dosadašnji stav 4. postaje stav 3..

Član 20.


U član 148. stav 1. mijenja se i glasi:

"Izuzetno od člana 7. ovog zakona, pravo na naknadu umjesto plaće ženi majci u radnom odnosu, za vrijeme dok odsustvuje sa posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta (u daljem tekstu: naknada plaće ženi-majci) žena - majka može ostvariti pod uslovom:

- da ima boravište u Kantonu Sarajevo i utvrđen status raseljene osobe, ili

- da ima boravište ili prebivalište u Kantonu Sarajevo kraće od 12 mjeseci i da otac djeteta ima prebivalište u Kantonu Sarajevo najmanje godinu dana, da je zaposlena kod poslodavca čije sjedište je u Kantonu Sarajevo, ili joj je mjesto rada u Kantonu Sarajevo i da ne ostvaruje ovo pravo u mjestu boravišta, odnosno prebivališta."

Iza stava 1. dodaju se novi st. (2), (3) i (4) koji glase:

"(2) Izuzetno od čl. 149., 153. i 157. ovog zakona, ukoliko je u tekućoj godini prosječna plaća utvrđena u skladu sa članom 13. st. (1), (2) i (3) ovog zakona manja od prosječne plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine, iznos novčane naknade plaće ženi - majci u radnom odnosu i novčane pomoći nakon porođaja ženi - majci koja nije u radnom odnosu, ne može biti manji od prosječne plaće u Federaciji Bosne i Hercegovine za prethodnu godinu.

(3) Prosječna plaća Federacije Bosne i Hercegovine iz stava (2) ovog člana se utvrđuje instrukcijom iz člana 13. stav (3) ovog zakona, na osnovu posljednjeg objavljenog statističkog podatka Federalnog zavoda za statistiku za prethodnu godinu.

(4) Neovisno od izuzetka iz stava (2) ovog člana, doprinosi za PIO, zdravstvo i osiguranje od nezaposlenosti, te poreske obaveze iz člana 150. ovog zakona, se uplaćuju isključivo na iznos naknade plaće ženi - majci iz člana 149. stav (1) ovog zakona."

Dosadašnji stav (2) postaje stav (5).

Član 21.


U članu 156. u stavu 1. riječi: "bračni drug" zamjenjuju se riječima: "otac djeteta".

Iza stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"Izuzetno od člana 6. ovog zakona, pravo na novčanu pomoć ženi-majci mogu ostvariti strane državljanke kojima je aktom nadležnog organa odobren stalni boravak u Bosni i Hercegovini i koje ispunjavaju uvjete u pogledu prebivališta u Kantonu Sarajevo."

Član 22.


U članu 159. stav 2. mijenja se i glasi:

"Izuzetno, otac djeteta koji nije u radnom odnosu može ostvariti pravo na novčanu pomoć ženi - majci u slučaju:

- smrti žene-majke;

- napuštanja djeteta od strane žene-majke;

- zasnivanja radnog odnosa žene-majke, ali ne prije 42 dana nakon porođaja;

- i u drugim opravdanim slučajevima."

Član 23.


U Glavi VI - ZAŠTITA PORODICE SA DJECOM, naziv Odjeljka: "5. Pomoć u prehrani djeteta do šest mjeseci i dodatna ishrana za majku-dojilju" mijenja se i glasi: "5. Dodatna novčana pomoć na ime prehrane djeteta do šest mjeseci i dodatne ishrane za majku-dojilju."

Član 24.


U članu 160. u stavu 1. broj "35" zamjenjuje se riječju i brojem: "najmanje 50".

Član 25.


Član 161. mijenja se i glasi:


"Član 161.

Dodatnu novčanu pomoć na ime prehrane djeteta do šest mjeseci i dodatne ishrane za majku-dojilju, ostvaruje dijete, odnosno majka-dojilja ukoliko su ispunjeni uvjeti za ostvarivanje prava na dodatak na djecu po ovom zakonu.

Dodatna novčana pomoć iz stava 1. ovog člana se dodjeljuje uz dodatak na djecu šest mjeseci nakon porođaja i ne može biti manja od 8% prosječne plaće."

Prelazna odredba


Član 26.


U cilju ostvarivanja povoljnijeg prava, prvostepeni organi su dužni po službenoj dužnosti, uskladiti sa ovim zakonom postojeća rješenja kojima se ostvaruju prava koja su predmet ovog zakona, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Postupci koji su pokrenuti prije stupanja na snagu ovog zakona, a koji nisu okončani, okončaće se po odredbama ovog zakona.

Instrukciju iz člana 13. stav 2. ovog zakona Ministarstvo će donijeti u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 27.


Ovlašćuje se Zakonodavno pravna komisija Skupštine Kantona Sarajevo da utvrdi Drugi novi prečišćeni tekst Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom.

Član 28.


Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo", a primjenjivat će se od 01.01.2022. godine.

Broj 01-31-47819/21
28. decembra 2021. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Skupštine Kantona Sarajevo
Elvedin Okerić, s. r.

UREDBA O BAZI PODATAKA REGISTRA NEKRETNINA FBiH S[…]

Službene novine Federacije BiH, broj 93/23 Na osno[…]