BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#3492
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o razvoju malih i srednjih preduzeća

ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RAZVOJU
MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA


Član 1.

U Zakonu o razvoju malih i srednjih preduzeća („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 50/13) u članu 5. u stavu 1. tačka v) mijenja se i glasi:
„v) ostvaruju ukupni godišnji prihod do 97.790.000 KM ili imaju vrijednost poslovne imovine do 84.099.400 KM.“

Član 2.

Član 6. mijenja se i glasi:
„(1) Prema veličini, MSP se dijele na:
a) mala preduzeća, koja čine privredni subjekti koji zapošljavaju manje od 50 radnika i čiji je ukupan godišnji prihod ili ukupna vrijednost poslovne imovine na kraju poslovne godine manja od 19.558.000 KM i
b) srednja preduzeća, koja čine privredni subjekti koji zapošljavaju više od 49 i manje od 250 radnika i čiji je ukupan godišnji prihod manji od 97.790.000 KM ili čija je ukupna vrijednost poslovne imovine na kraju poslovne godine manja od 84.099.400 KM.
(2) U okviru malih preduzeća iz stava 1. tačka a) ovog člana mogu se razlikovati i mikropreduzeća koja zapošljavaju manje od deset radnika i čiji je ukupan godišnji prihod ili ukupna vrijednost poslovne imovine na kraju poslovne godine manja od 3.911.600 KM.“

Član 3.

U članu 8. u stavu 5, kao i u cijelom tekstu Zakona, riječi: „industrije, energetike i rudarstva“ zamjenjuju se riječima: „privrede i preduzetništva“ u odgovarajućem padežu.

Član 4.

U članu 10. tačka a) mijenja se i glasi:
„a) princip integrisanja preduzetništva u obrazovni sistem i edukacija preduzetnika u cilju unapređivanja poslovanja MSP i podrške razvoju ženskog i socijalnog preduzetništva, koji podrazumijeva:
1) uvođenje i razvijanje preduzetničkog učenja u obrazovni sistem u skladu sa nastavnim planovima i programima i obuka nastavnog osoblja,
2) saradnju obrazovnih institucija sa poslovnom zajednicom,
3) donošenje programa podrške, sprovođenje obuka, stvaranje uslova za bolji pristup finansiranju i udruživanju preduzetnica,
4) uspostavljanje okvira za socijalno preduzetništvo, koje je usmjereno na postizanje društvenih ciljeva radi zadovoljavanja potreba specifičnih grupa stanovništva i uvođenje fiskalnih i drugih povlastica za ovaj vid preduzetništva,“.
U tački v) riječi: „princip donošenja propisa koji doprinose“ zamjenjuju se riječima: „princip donošenja propisa koji prvo vode računa o MSP i doprinosi“.
U podtački 4), kao i u cijelom tekstu Zakona, riječi: „Republičke agencije za razvoj MSP“ zamjenjuju se riječima: „Razvojne agencije Republike Srpske“ u odgovarajućem padežu.
U tački ž) u podtački 6) tačka sa zapetom zamjenjuje se zapetom, a poslije podtačke 6) dodaje se nova podtačka 7) koja glasi:
„7) podrška razvoju informaciono-komunikacionih tehnologija,“.

Član 5.

U članu 11. poslije tačke đ) dodaje se nova tačka e), koja glasi:
„e) organizacije komorskog sistema udruživanja privrednih društava i preduzetnika,“.
Dosadašnje t. e) i ž) postaju t. ž) i z).

Član 6.
https://www.anwalt-bih.de
U članu 15. u stavu 1. poslije riječi: „MSP“ dodaje se zapeta i riječi: „u skladu sa pravilima koja su utvrđena u propisima kojima se uređuje državna pomoć“.

Član 7.

U članu 26. u stavu 1. riječ: „devet“ zamjenjuje se brojem: „14“.
Stav 2. mijenja se i glasi:
„(2) Savjet čini po jedan predstavnik: Ministarstva privrede i preduzetništva, Ministarstva finansija, Ministarstva za evropske integracije i međunarodnu saradnju, Ministarstva trgovine i turizma, Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo, Ministarstva prosvjete i kulture, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Razvojne agencije Republike Srpske, Privredne komore Republike Srpske, Zanatsko-preduzetničke komore Republike Srpske i četiri predstavnika MSP, i to po dva na prijedlog Privredne komore Republike Srpske i Zanatsko-preduzetničke komore Republike Srpske.“
Poslije stava 6. dodaje se novi stav 7, koji glasi:
„(7) Privredna komora Republike Srpske i Zanatsko-preduzetnička komora Republike Srpske predlažu predstavnike iz stava 2. ovog člana imajući u vidu sljedeće:
a) jednaku geografsku zastupljenost privrednih subjekata prema područjima rada komora,
b) ravnopravnu polnu zastupljenost i
v) prioritetnost privrednih subjekata iz proizvodnih oblasti.“

Član 8.

U članu 27. stav 1. mijenja se glasi:
„(1) Razvojna agencija Republike Srpske (u daljem tekstu: Agencija) je pravno lice koje obavlja razvojne, stručne i operativne poslove u cilju privlačenja i realizacije ulaganja, promocije i unapređivanja izvoza i konkurentnosti MSP i preduzetništva u cjelini, kao i druge aktivnosti koje doprinose razvoju privrede Republike Srpske.“

Član 9.

Član 28. mijenja se i glasi:
„(1) Nadležnosti Agencije su:
a) saradnja sa republičkim organima i drugim organizacijama i institucijama u vezi sa pitanjima od značaja za unapređivanje razvoja preduzetništva,
b) unapređivanje saradnje između nadležnih organa jedinica lokalne samouprave, kao i lokalnih, odnosno međuopštinskih razvojnih agencija,
v) istraživanje i prikupljanje podataka i informacija, analiziranje i izvještavanje u vezi sa stanjem u oblasti MSP,
g) učešće u izradi i realizaciji Strategije i ostalih razvojnih dokumenata,
d) sprovođenje programa i projekata sa ciljem unapređivanja položaja, aktivnosti i konkurentnosti MSP,
đ) pružanje podrške za podsticanje osnivanja, poslovanja i razvoja MSP,
e) pružanje stručnih usluga u cilju podsticanja ulaganja u MSP,
ž) pružanje podrške u privlačenju i realizaciji ulaganja,
z) pružanje podrške za povećanje zapošljavanja i pružanje podrške programima prekvalifikacije i dokvalifikacije radnika,
i) sprovođenje programa i projekata sa ciljem unapređenja poslovanja privrednih subjekata na domaćem tržištu i u izvoznim aktivnostima, u saradnji sa resorno nadležnim ministarstvima,
j) pripremanje i realizacija programa edukacije instruktora, konsultanata i mentora za potrebe razvoja preduzetništva i angažovanje kod privrednih subjekata,
k) vođenje registra konsultanata za potrebe MSP,
l) podrška uspostavljanju preduzetničke infrastrukture,
lj) vođenje portala o poslovnim zonama Republike Srpske,
m) pružanje podrške inovatorskoj djelatnosti, stimulisanje stvaranja novih proizvoda i uvođenja novih tehnologija,
n) podrška ženskom, omladinskom, ruralnom preduzetništvu i drugim vidovima socijalnog preduzetništva,
nj) promocija preduzetništva,
o) pružanje podrške za učešće na sajmovima u zemlji i inostranstvu,
p) vođenje i održavanje preduzetničkog portala Republike Srpske,
r) saradnja sa međunarodnim institucijama i učestvovanje u izradi i realizaciji međunarodnih i domaćih programa i projekata za podršku MSP i privrede u cjelini,
s) podrška razvoju tržišta rizičnog kapitala u Republici Srpskoj i
t) obavljanje i drugih poslova u skladu sa ovim zakonom.
(2) Agencija obavezno organizuje sjednice sa predstavnicima lokalnih, odnosno međuopštinskih razvojnih agencija i nadležnih organa jedinica lokalne samouprave, radi unapređivanja saradnje, utvrđivanja programa i projekata koji će se zajednički realizovati i razmatranja drugih pitanja od značaja za razvoj preduzetništva.
(3) Sjednice iz stava 2. ovog član organizuju se po potrebi, a najmanje jednom godišnje.“
https://advokat-prnjavorac.com/zakoni_bih.html

Član 10.

U članu 29. u stavu 2. riječi: „na još jedan mandat“ brišu se.

Član 11.

U članu 30. stav 2. mijenja se i glasi:
„(2) U Upravni odbor Agencije, Vlada imenuje predstavnike:
a) Ministarstva,
b) Ministarstva trgovine i turizma,
v) Ministarstva za evropske integracije i međunarodnu saradnju,
g) Ministarstva finansija,
d) Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo,
đ) Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i
e) Ministarstva prosvjete i kulture.“

Član 12.

Poslije člana 35. u nazivu odjeljka 2. poslije riječi: „Lokalne“ dodaje se riječ: „razvojne“.

Član 13.

U članu 36. u stavu 1. riječi: „lokalne agencije za razvoj MSP“ zamjenjuju se riječima: „lokalne razvojne agencije“.
U stavu 2. riječi: „međuopštinska agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća“ zamjenjuju se riječima: „međuopštinska razvojna agencija“.

Član 14.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.Broj: 02/1-021-925/19 PREDSJEDNIK
Datum: 27. septembar 2019. godine NARODNE SKUPŠTINE

Nedeljko Čubrilović

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]