BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#4221
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju Republike Srpske

Član 1.

U Zakonu o predškolskom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 79/15) u članu 3. stav 2. mijenja se i glasi:
„(2) Program predškolskog vaspitanja i obrazovanja obavlja se u predškolskim ustanovama, osnovnim školama, školama za djecu sa smetnjama u razvoju i centrima za socijalni rad u nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave u kojima ne postoje predškolske ustanove, te ustanovama socijalne zaštite u kojima su smještena djeca bez roditeljskog staranja.“
U stavu 4. poslije riječi: „ishrana,“ dodaju se riječi: „pripremanje i distribucija hrane,“.

Član 2.

U članu 6. u tački 1) poslije riječi: „predškolskim ustanovama“ riječi: „ustanovama socijalne i zdravstvene zaštite u kojima su trajno zbrinuta djeca predškolskog uzrasta i drugim ustanovama za djecu“ zamjenjuju se riječima: „školama za djecu sa smetnjama u razvoju i centrima za socijalni rad u nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave u kojima ne postoje predškolske ustanove, te u ustanovama socijalne zaštite u kojima su smještena djeca bez roditeljskog staranja,“.

Član 3.

U članu 7. u stavu 1. riječi: „Predškolske ustanove, specijalne škole i ustanove zdravstvene i socijalne zaštite u kojima su zbrinuta djeca predškolskog uzrasta obavljaju djelatnosti kojima se obezbjeđuju:“ zamjenjuju se riječima: „Predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem obezbjeđuje se:“.
Stav 2. mijenja se i glasi:
„(2) U saradnji sa predškolskim ustanovama osnovne škole i škole za djecu sa smetnjama u razvoju mogu da realizuju program za djecu u godini pred polazak u školu, te program jačanja roditeljskih znanja i sposobnosti u vaspitanju predškolske djece.“

Član 4.

U članu 12. poslije stava 6. dodaju se novi st. 7. i 8. koji glase:
„(7) U izuzetnim slučajevima, u nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave, u sredinama izražene razuđenosti stanovništva i nepristupačnosti terena, naseljima sa negativnom stopom prirodnog priraštaja i mjestima gdje ne postoje predškolske ustanove, osnovne škole i škole za djecu sa smetnjama u razvoju, mogu obavljati djelatnost predškolskog vaspitanja i obrazovanja u okviru posebnog odjeljenja ili organizacione jedinice ukoliko su ispunjeni uslovi u skladu sa ovim zakonom.
(8) Centri za socijalni rad u nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave u kojima ne postoje predškolske ustanove i ustanove socijalne zaštite u kojima su smještena djeca bez roditeljskog staranja mogu obavljati djelatnost predškolskog vaspitanja i obrazovanja u okviru posebnog odjeljenja ili organizacione jedinice ukoliko su ispunjeni uslovi u skladu sa ovim zakonom.“
Dosadašnji stav 7. postaje stav 9.

Član 5.

U članu 13. u stavu 1. tačka 3) mijenja se i glasi:
„3) je obezbijeđen potreban broj stručnih saradnika, ostalih zaposlenih i dva vaspitača po jednoj vaspitnoj grupi, ukoliko se program realizuje u cjelodnevnom trajanju,“.
Poslije stava 6. dodaje se novi stav 7. koji glasi:
„(7) U slučajevima iz člana 12. stav 7, odnosno iz člana 12. stav 8. ovog zakona, ukoliko komisija utvrdi da su ispunjeni uslovi, ministar donosi rješenje o ispunjenosti uslova za obavljanje djelatnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja.“
U dosadašnjem stavu 7. koji postaje stav 8. riječi: „stava 6“ zamjenjuju se riječima: „st. 6. i 7“.
Dosadašnji st. 7. i 8. postaju st. 8. i 9.


Član 6.

U članu 14. u stavu 1. poslije riječi: „ustanove“ dodaju se riječi: „ili obavljanje djelatnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja“.
U stavu 2. poslije riječi: „ustanove“ dodaju se riječi: „ili obavljanje djelatnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja“.


Član 7.

Član 15. mijenja se i glasi:
„(1) Na osnovu rješenja iz člana 13. stav 6. ovog zakona predškolska ustanova upisuje se u registar kod nadležnog suda u roku od šest mjeseci od dana dostavljanja rješenja, čime stiče svojstvo pravnog lica.
(2) Na osnovu rješenja iz člana 13. stav 7. ovog zakona ustanova je dužna da u roku od šest mjeseci u sudskom registru nadležnog suda izvrši dopunu djelatnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja.
(3) Po dostavljanju dokaza o upisu u sudski registar, ministar donosi rješenje o odobrenju za rad predškolske ustanove ili rješenje o odobrenju za obavljanje djelatnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja za ustanove iz člana 12. stav 7, odnosno ustanove iz člana 12. stav 8. ovog zakona.
(4) Na osnovu rješenja iz stava 3. ovog člana predškolska ustanova se upisuje u Registar predškolskih ustanova, koji vodi Ministarstvo.
(5) Spisak predškolskih ustanova koje su dobile rješenje o odobrenju za rad i ustanova koja imaju rješenje o odobrenju obavljanja djelatnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja objavljuje se na kraju svake godine u ’Službenom glasniku Republike Srpske’ i na internet stranici Ministarstva.
(6) Ministar donosi Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra predškolskih ustanova.“


Član 8.

Član 16. mijenja se i glasi:
„(1) Predškolska ustanova prestaje da radi pod uslovima i u postupku utvrđenim ovim zakonom, a ukoliko:
1) ne postoji potreba za djelatnošću kojom se ustanova bavi,
2) ne ispunjava uslove koji su određeni aktom o osnivanju i ovim zakonom,
3) osnivač nije u mogućnosti obezbijediti sredstva za nastavak rada,
4) nema propisan broj radnika u radnom odnosu, u skladu sa ovim zakonom,
5) je između zakupca i zakupodavca prostora u kojem se obavlja djelatnost predškolskog vaspitanja i obrazovanja pokrenut sudski spor koji se odnosi na zakupljeni prostor.
(2) U slučaju da se vodi sudski spor koji se odnosi na zakupljeni prostor, samo ona organizaciona jedinica predškolske ustanove koja se nalazi u spornom objektu dužna je prestati sa radom.
(3) Ispunjenost uslova za nastavak rada i obavljanje djelatnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja utvrđuje se po potrebi, a obavezno svake četiri godine u saradnji sa nadležnim organima.
(4) Za nastavak rada predškolske ustanove, kao i za obavljanje djelatnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja, ustanove iz člana 12. st. 7. i 8. ovog zakona dužne su da ispunjavaju uslove iz člana 13. stav 1. t. 3), 4), 5) i 6) ovog zakona i dostave dokaz da se između zakupca i zakupodavca prostora u kojem se obavlja djelatnost predškolskog vaspitanja i obrazovanja ne vodi sudski spor.
(5) U slučajevima da ne ispunjava uslove za nastavak rada propisane ovim zakonom, predškolska ustanova dužna je da otkloni nepravilnosti i nedostatke u roku koji ne može biti duži od šest mjeseci od dana utvrđivanja nepravilnosti ili nedostataka.
(6) Ako predškolska ustanova ne otkloni utvrđene nepravilnosti i nedostatke u roku iz stava 5. ovog člana, osnivač je dužan da donese odluku o prestanku rada predškolske ustanove u roku od 60 dana od isteka roka iz stava 5. ovog člana.
(7) Odluku o prestanku rada predškolske ustanove osnivač dostavlja Ministarstvu.
(8) Ako osnivač ne donese odluku o prestanku rada predškolske ustanove u roku od 60 dana od dana isteka roka za otklanjanje nepravilnosti iz stava 5. ovog člana, ministar donosi rješenje o prestanku rada predškolske ustanove i brisanju predškolske ustanove iz Registra predškolskih ustanova.
(9) Rješenje iz stava 8. ovog člana je konačno i protiv tog rješenja nije dozvoljena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom.
(10) Na osnovu odluke osnivača o prestanku rada predškolske ustanove, ministar donosi rješenje o brisanju predškolske ustanove iz Registra predškolskih ustanova.
(11) U slučaju da ustanova iz člana 12. stav 7, odnosno ustanova iz člana 12. stav 8. ovog zakona ne ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja, dužna je da otkloni nepravilnosti i nedostatke u roku od šest mjeseci od dana utvrđivanja nepravilnosti ili nedostataka.
(12) Ako ustanova iz člana 12. stav 7, odnosno ustanova iz člana 12. stav 8. ovog zakona koja obavlja djelatnost predškolskog vaspitanja i obrazovanja ne otkloni utvrđene nepravilnosti i nedostatke u roku iz stava 11. ovog člana, dužna je da donese akt kojim se briše djelatnost predškolskog vaspitanja i obrazovanja.
(13) Osnivač ustanove iz člana 12. stav 7, odnosno ustanove iz člana 12. stav 8. ovog zakona dostavlja Ministarstvu akt kojim se briše djelatnost predškolskog vaspitanja i obrazovanja.
(14) Ako osnivač ustanove iz člana 12. stav 7, odnosno ustanove iz člana 12. stav 8. ovog zakona ne donese akt iz stava 12. ovog člana, ministar donosi rješenje kojim se zabranjuje obavljanje djelatnosti predškolskog vaspitanja i obrazovanja.
(15) Odlukom o prestanku rada predškolske ustanove i aktom iz stava 12. ovog člana propisuje se način raspoređivanja djece koja su boravila u predškolskoj ustanovi, odnosno ustanovama iz člana 12. st. 7. i 8. ovog zakona u druge odgovarajuće ustanove, pod uslovom da za to postoje mogućnosti.“

Član 9.

U članu 18. poslije stava 4. dodaje se novi stav 5. koji glasi:
„(5) Zabranjeno je koristiti riječ ’vrtić’ u nazivu predškolske ustanove koja se osniva kao klub za djecu.“
Dosadašnji st. 5, 6. i 7. postaju st. 6, 7. i 8.


Član 10.

Član 20. mijenja se i glasi:
„(1) Sve predškolske ustanove i ustanove iz člana 12. st. 7. i 8. ovog zakona primjenjuju standarde i normative za oblast predškolskog vaspitanja i obrazovanja.
(2) Ustanove iz člana 12. st. 7. i 8. ovog zakona primjenjuju odredbe ovog zakona prilikom formiranja vaspitnih grupa, angažovanja lica za realizaciju programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja i vođenja pedagoške dokumentacije.
(3) Predškolske ustanove i ustanove iz člana 12. st. 7. i 8. ovog zakona koje obavljaju djelatnost predškolskog vaspitanja i obrazovanja mogu da imaju video-nadzor u skladu sa zakonom kojim se uređuje oblast zaštite ličnih podataka, s ciljem poštovanja prava na privatnost djece, zaštite dokumentacije trajne vrijednosti i podizanja nivoa sigurnosti djece, roditelja i zaposlenih u objektu ustanove, u unutrašnjem i vanjskom prostoru.
(4) Odluku o uvođenju video-nadzora donosi organ upravljanja ustanove iz stava 3. ovog člana.
(5) Odlukom iz stava 4. ovog člana se utvrđuju pravila uspostavljanja, svrha upotrebe video-nadzora i načina obrade i zaštite podataka u vezi sa video-nadzorom.
(6) Ministar donosi Pravilnik o standardima i normativima za oblast predškolskog vaspitanja i obrazovanja.“

Član 11.

Član 24. mijenja se i glasi:
„(1) Djelatnost predškolske ustanove ostvaruje se u različitom trajanju, zavisno od potreba djece, roditelja ili staratelja i jedinice lokalne samouprave i osnivača, kao i od programske koncepcije predškolske ustanove, i to:
1) u cjelodnevnom trajanju – do 12 časova dnevno,
2) u poludnevnom trajanju – do šest časova dnevno.
(2) Predškolske ustanove mogu, ukoliko za to imaju mogućnosti, organizovati produženi boravak za učenike prve trijade osnovne škole.
(3) Produženi boravak je oblik organizovanog rada sa učenicima, prije i/ili nakon završetka nastave, koji pomaže u zbrinjavanju učenika tokom cijelog radnog dana.
(4) U produženom boravku učenici se, pod rukovodstvom voditelja produženog boravka, sistematično i planski pripremaju za nastavu i organizovano provode svoje slobodno vrijeme.
(5) U okviru produženog boravka realizuju se aktivnosti predviđene programom rada produženog boravka (u daljem tekstu: program rada), koji donosi predškolska ustanova za svaku radnu godinu.
(6) Da bi predškolska ustanova organizovala produženi boravak, dužna je da:
1) ima odgovarajući prostor i potrebnu opremu propisanu aktom kojim se propisuju standardi i normativi za predškolsko vaspitanje i obrazovanje,
2) ima odgovarajući kadar,
3) postoji zainteresovanost roditelja ili staratelja za uključivanje učenika u produženi boravak, odnosno da ima odgovarajući broj učenika za formiranje grupe,
4) ima definisan program rada.
(7) Poslove voditelja produženog boravka može obavljati:
1) lice koje ispunjava uslove za obavljanje poslova vaspitača u predškolskoj ustanovi,
2) diplomirani pedagog,
3) nastavnik razredne nastave.
(8) Radno vrijeme voditelja produženog boravka je osam sati dnevno, od čega je najmanje šest sati neposrednog rada sa učenicima.
(9) Voditelj produženog boravka treba da ima položen stručni ispit za samostalan vaspitno-obrazovni rad.
(10) Za jednu grupu učenika u produženom boravku predškolska ustanova je obavezna da angažuje jednog voditelja produženog boravka na puno radno vrijeme, a ukoliko postoji potreba, može angažovati i više voditelja produženog boravka.
(11) Poslove voditelja produženog boravka u okviru 40-časovne radne sedmice utvrđuje predškolska ustanova aktom kojim se reguliše organizacija i sistematizacija radnih mjesta.
(12) Finansiranje produženog boravka u predškolskoj ustanovi obezbjeđuje se iz sredstava osnivača predškolske ustanove, donacija, sponzorstva, učešća roditelja i drugih izvora.
(13) Predškolska ustanova prilikom upisa učenika u produženi boravak potpisuje ugovor sa roditeljem, odnosno starateljem, kojim se definišu prava i obaveze strana potpisnica ugovora, kao što su: vrijeme trajanja produženog boravka, način obezbjeđenja ishrane učenika u produženom boravku, prava i obaveze koje se odnose na praćenje učenika do škole i iz škole, način finansiranja, te ostala prava i obaveze potpisnika ugovora.
(14) Predškolska ustanova opštim aktima određuje radno vrijeme produženog boravka.
(15) U produženom boravku u predškolskoj ustanovi, u zavisnosti od prostornih uslova, može biti do 30 učenika u grupi, s tim da svakom učeniku treba da je obezbijeđeno najmanje 2,5 m2 korisnog prostora.
(16) Za evidenciju učenika koji borave u produženom boravku koristi se dnevnik rada za produženi boravak propisan pravilnikom kojim se reguliše pedagoška dokumentacija i evidencija u osnovnoj školi.
(17) Voditelji produženog boravka dnevnik rada popunjavaju čitko, detaljno i svakodnevno.“

Član 12.

Član 27. mijenja se i glasi:
„(1) Djeca sa smetnjama u razvoju su: djeca sa oštećenjem vida, sluha, sa oštećenjem u govorno-glasovnoj komunikaciji, sa tjelesnim oštećenjem i/ili hroničnim oboljenjem, sa intelektualnim oštećenjem, sa psihičkim poremećajem i/ili oboljenjem, višestrukim oštećenjima, ili sa drugim oštećenjem ili oboljenjem, koji dovode do poteškoća u psihomotornom i senzomotornom razvoju, a koja značajno otežavaju funkcionisanje u aktivnostima svakodnevnog života.
(2) Uključivanje djece iz stava 1. ovog člana u predškolske ustanove i škole za djecu sa smetnjama u razvoju, koja imaju nalaz i mišljenje o procjeni potreba i usmjeravanju djece i omladine sa smetnjama u razvoju, ostvaruje se na osnovu preporuka stručne komisije formirane u skladu sa propisima kojima se uređuje socijalna zaštita, u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se propisuje osnovno vaspitanje i obrazovanje za pitanja dobne granice za upis djeteta u osnovnu školu.
(3) Odluku o uključivanju djece iz stava 1. ovog člana, a na osnovu preporuke stručnog vijeća predškolske ustanove donosi direktor, poštujući princip najboljeg interesa djeteta.
(4) Vaspitno-obrazovni rad sa djecom sa smetnjama u razvoju ostvaruje se prema individualizovanom vaspitno-obrazovnom programu, zavisno od potreba i mogućnosti djece.
(5) Za djecu kod kojih se nakon upisa u predškolsku ustanovu uoče odstupanja od tipičnog razvoja, a nemaju nalaz i mišljenje o procjeni potreba i usmjeravanju djece i omladine sa smetnjama u razvoju komisije formirane u skladu sa propisima kojima se uređuje socijalna zaštita, obezbjeđuje se opservacija na osnovu koje se donosi preporuka opservacionog tima predškolske ustanove.
(6) Stručnu pomoć u okviru opservacionog perioda iz stava 5. ovog člana opservacionom timu predškolske ustanove pružaju stručna lica iz resursnog centra za inkluzivno vaspitanje i obrazovanje.
(7) Ukoliko opservacioni tim iz stava 5. ovog člana utvrdi da je potrebna dalja procjena djeteta, dijete se upućuje na procjenu komisiji formiranoj u skladu sa propisima kojima se uređuje socijalna zaštita.
(8) Izradu programa iz stava 4. ovog člana vrši jedan od stručnih organa predškolske ustanove uz podršku odgovarajućeg stručnog lica, zavisno od potrebe.
(9) Ministar donosi Pravilnik o načinu i uslovima ostvarivanja programa u predškolskim ustanovama za djecu sa smetnjama u razvoju.“

Član 13.

Poslije člana 27. dodaje se novi član 27a. koji glasi:
„Član 27a.

(1) Škola za djecu sa smetnjama u razvoju može da bude resursni centar za inkluzivno vaspitanje i obrazovanje.
(2) Resursni centar za inkluzivno vaspitanje i obrazovanje iz stava 1. ovog člana obavlja sljedeće poslove:
1) pruža stručnu pomoć predškolskoj ustanovi prilikom opservacije i procjene djece kod kojih je uočeno odstupanje od tipičnog razvoja u skladu sa članom 27. st. 5. i 6. ovog zakona,
2) pruža pomoć pri izradi individualizovanih vaspitno-obrazovnih programa,
3) obavlja individualni defektološki rad,
4) vrši adaptaciju didaktičkih sredstava, materijala i igre za rano učenje za djecu sa smetnjama u razvoju,
5) sprovodi obuku za upotrebu asistivnih tehnologija u vaspitanju i obrazovanju,
6) organizuje seminare i obuke za vaspitno-obrazovne radnike,
7) obavlja savjetodavni rad sa roditeljima,
8) vrši i druge poslove koji su u interesu poboljšanja položaja djece sa smetnjama u razvoju koja borave u predškolskoj ustanovi.
(3) Ministar rješenjem daje saglasnost za organizovanje rada resursnog centra za inkluzivno vaspitanje i obrazovanje u okviru škola za djecu sa smetnjama u razvoju.
(4) Škola za djecu sa smetnjama u razvoju svojim aktom o organizaciji i sistematizaciji propisuje organizaciju poslova iz stava 2. ovog člana.“

Član 14.

Član 36. mijenja se i glasi:
„(1) Program za djecu u godini pred polazak u školu organizuje se za djecu koja nisu obuhvaćena nekim oblikom predškolskog vaspitanja i obrazovanja i koja nisu pohađala cjeloviti razvojni program, a koja po propisima kojima se uređuje oblast osnovnog vaspitanja i obrazovanja u narednoj školskoj godini stiču uslove za polazak u prvi razred osnovne škole.
(2) Program za djecu u godini pred polazak u školu ostvaruje se realizacijom utvrđene mreže ishoda učenja za djecu u godini pred polazak u školu u okviru cjelovitog razvojnog programa, a u skladu sa propisom kojim se propisuje Program predškolskog vaspitanja i obrazovanja.
(3) Program za djecu u godini pred polazak u školu traje najmanje tri mjeseca u kontinuitetu, svaki radni dan, tri sata dnevno u neposrednom radu sa djecom.
(4) Za realizaciju Programa za djecu u godini pred polazak u školu, predškolska ustanova ili ustanova angažuje lice po ugovoru, bez zasnivanja radnog odnosa, u skladu sa zakonom.
(5) Lice iz stava 4. ovog člana obavezno je da ispunjava propisane uslove u vezi sa vrstom i stepenom stručne spreme za vaspitača u predškolskoj ustanovi, da ima tri godine radnog iskustva u vaspitnoj grupi i da je radno sposoban, a to dokazuje zdravstvenim uvjerenjem o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za rad sa djecom, a uvjerenje ne može biti starije od šest mjeseci.
(6) U slučaju kada ne postoji mogućnost angažovanja vaspitača u skladu sa stavom 5. ovog člana, Program za djecu u godini pred polazak u školu može da realizuje i vaspitač bez propisanog radnog iskustva.
(7) Minimalan broj djece u vaspitnim grupama za organizaciju Programa za djecu u godini pred polazak u školu je 14.
(8) Izuzetno od stava 7. ovog člana, u nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave, u sredinama izražene razuđenosti stanovništva i nepristupačnosti terena, naseljima sa negativnom stopom prirodnog priraštaja, Program za djecu u godini pred polazak u školu se može organizovati i u manjim vaspitnim grupama od broja propisanog u stavu 7. ovog člana.“

Član 15.

Poslije člana 36. dodaje se novi član 36a. koji glasi:
„Član 36a.

(1) Ministarstvo, najkasnije pet mjeseci prije početka realizacije Programa iz člana 36. stav 1. ovog zakona, obavještava jedinice lokalnih samouprava, predškolske ustanove i ustanove iz člana 12. stav 7. ovog zakona o uslovima i načinu izbora predškolskih ustanova i ustanova iz člana 12. stav 7. ovog zakona u kojima će se realizovati Program iz člana 36. stav 1. ovog zakona.
(2) Izbor predškolske ustanove i ustanova iz člana 12. stav 7. ovog zakona vrši se na osnovu broja prijavljene djece za pohađanje Programa iz člana 36. stav 1. ovog zakona, obezbijeđenih prostornih i kadrovskih uslova, obezbijeđenih sredstava za ostale troškove neophodne za realizaciju tog programa i Izvještaja o realizaciji Programa za prethodnu godinu u kojoj je realizovan Program iz člana 36. stav 1. ovog zakona.
(3) Ostali troškovi iz stava 2. ovog člana za realizaciju Programa iz člana 36. stav 1. ovog zakona podrazumijevaju troškove za prevoz djece ukoliko je to potrebno, ishranu djece, te održavanje i zagrijavanje prostora i komunalne usluge.
(4) Predškolska ustanova ili ustanova iz člana 12. stav 7. ovog zakona Ministarstvu dostavlja spisak prijavljene djece za učešće u Programu iz člana 36. stav 1. ovog zakona i dokaz da su obezbijeđeni uslovi propisani stavom 2. ovog člana, najkasnije 30 dana od dana obavještenja iz stava 1. ovog člana.
(5) Prilikom pripreme plana raspodjele sredstava za realizaciju Programa iz člana 36. stav 1. ovog zakona uzimaju se u obzir i podaci o prijavljenoj djeci iz nerazvijenih i izrazito nerazvijenih jedinica lokalnih samouprava, predškolskim ustanovama i ustanovama iz člana 12. stav 7. ovog zakona koje će uključiti više djece iz ruralnih sredina, djece samohranih roditelja, djece sa smetnjama u razvoju, kao i predškolskim ustanovama i ustanovama iz člana 12. stav 7. ovog zakona koje su dostavile dokaz da korisnici usluga neće obezbjeđivati sredstva za ostale troškove iz stava 3. ovog člana neophodne za realizaciju Programa iz člana 36. stav 1. ovog zakona.
(6) Jedinice lokalne samouprave, predškolske ustanove i ustanove u kojim će se realizovati Program iz člana 36. stav 1. ovog zakona obavještavaju se najkasnije dva mjeseca prije početka realizacije Programa o planu raspodjele sredstava za realizaciju Programa iz člana 36. stav 1. ovog zakona.
(7) Predškolska ustanova i ustanova iz člana 12. stav 7. ovog zakona treba da prije početka realizacije Programa iz člana 36. stav 1. ovog zakona objavi spisak uključene djece u taj program na svojoj oglasnoj tabli ili internet stranici sa podacima o imenu i prezimenu, te datumu rođenja djeteta.
(8) Predškolska ustanova ili ustanova iz člana 12. stav 7. ovog zakona koja samostalno realizuje i finansira Program iz člana 36. stav 1. ovog zakona obavještava Ministarstvo o početku realizacije tog programa i dostavlja Izvještaj o realizaciji Programa za prethodnu godinu u kojoj je realizovan Program iz člana 36. stav 1. ovog zakona.
(9) Minimalan broj djece u vaspitnim grupama samostalno određuju ustanove iz stava 8. ovog člana.
(10) U slučaju organizovanja Programa iz člana 36. stav 1. ovog zakona predškolska ustanova ili ustanova iz člana 12. stav 7. ovog zakona treba da primjenjuju normative koje se odnose na prostorne i kadrovske uslove, te standarde i normative koji se odnose na maksimalni broj djece u vaspitnoj grupi djece uzrasta od pet do šest godina.“

Član 16.

Član 38. mijenja se i glasi:
„Na početku svake radne godine, kao i u slučaju djetetovog odsustva iz ustanove dužeg od 15 dana, iz zdravstvenih razloga roditelj djeteta koje pohađa predškolsku ustanovu je obavezan da donese mišljenje nadležnog pedijatra, odnosno specijaliste porodične medicine o tome da li dijete može nastaviti pohađati ustanovu, a na osnovu laboratorijskih nalaza koji sadrže bris grla, nosa i stolice na parazite kako bi se preventivno djelovalo na zdravlje ostale djece i spriječilo širenje zaraznih bolesti, posebno u periodu adaptacije.“

Član 17.

U članu 43. u stavu 7. tačka 8) mijenja se i glasi:
„8) mješovita vrtićka grupa – do 23 djece.“
Stav 8. mijenja se i glasi:
„(8) U predškolskoj ustanovi u jednoj vaspitnoj grupi može se uključiti jedno dijete sa smetnjama u razvoju koje ima nalaz i mišljenje o procjeni potreba i usmjeravanju djece i omladine sa smetnjama u razvoju komisije formirane u skladu sa propisima kojima se uređuje socijalna zaštita.“
Poslije stava 8. dodaju se novi st. 9. i 10.
„(9) Izuzetno od stava 8. ovog člana, ukoliko predškolska ustanova ima manji broj vaspitnih grupa u odnosu na broj upisane djece sa smetnjama u razvoju, u vaspitnu grupu se može uključiti najviše dvoje djece sa smetnjama u razvoju.
(10) Ukoliko vaspitnu grupu pohađa dijete sa smetnjama u razvoju, broj djece u grupi se umanjuje za tri.“
U dosadašnjem stavu 9. koji postaje stav 11. riječi: „Broj djece u vaspitnoj grupi na bolničkom liječenju može biti manji od broja djece propisanog stavom 7. ovog člana, a za djecu u vaspitnoj grupi u specijalnim ustanovama“ zamjenjuju se riječima: „Za djecu u vaspitnoj grupi u školama za djecu sa smetnjama u razvoju“.
Dosadašnji st. 9, 10, 11. i 12. postaju st. 11, 12, 13. i 14.


Član 18.

Član 46. mijenja se i glasi:
„(1) Nevladine organizacije, druge ustanove i organizacije, kao i fizička lica mogu, na osnovu mišljenja Ministarstva, realizovati programe, projekte, istraživanja ili druge aktivnosti u predškolskim ustanovama, s tim da se za realizaciju tih aktivnosti ne mogu naplaćivati sredstva od roditelja.
(2) Programi, projekti, istraživanja i druge aktivnosti iz stava 1. ovog člana moraju služiti ciljevima i zadacima vaspitanja i obrazovanja i ne mogu remetiti redovno odvijanje vaspitno-obrazovnog procesa.
(3) Na prijedlog stručnog vijeća, direktor predškolske ustanove na početku radne godine donosi odluku o izboru časopisa za djecu koje će ponuditi djeci.
(4) Časopis za djecu treba da bude primjeren uzrastu djeteta, da ima vaspitno-obrazovnu vrijednost, odnosno da služi ciljevima i zadacima vaspitanja i obrazovanja.
(5) Predškolska ustanova može da koristi radne listove za djecu od ovlaštenog izdavača za izdavanje udžbenika ili od druge izdavačke kuće, ali uz prethodnu saglasnost Ministarstva.
(6) Časopisi za djecu i radni listovi su dodatni materijali, te se roditelj djeteta ne može obavezivati da kupi časopis za dijete.
(7) U predškolskoj ustanovi nije dopušteno promovisanje i prodaja robe i/ili usluga koje ne služe ciljevima vaspitanja i obrazovanja ili su štetne za zdravlje, rast i razvoj djece predškolske dobi.
(8) Ministar donosi Uputstvo o etičkom kodeksu tokom realizacije programa, projekata i istraživanja sa djecom u predškolskim ustanovama.“

Član 19.

U članu 50. stav 1. mijenja se i glasi:
„(1) U javnoj predškolskoj ustanovi koja ima više od pet vaspitnih grupa angažuje se jedan stručni saradnik, u zavisnosti od potrebe predškolske ustanove.“

Član 20.

U članu 51. u stavu 2. riječi: „u specijalnim ustanovama“ zamjenjuju se riječima: „u školama za djecu sa smetnjama u razvoju“.

Član 21.

Poslije člana 54. dodaje se novi član 54a. koji glasi:
„Član 54a.

(1) Za izuzetne rezultate i zalaganje u radu sa djecom, za učestvovanje u razvijanju i javnom predstavljanju primjera dobre prakse, za uspješnu primjenu savremenih dostignuća, metoda i tehnologija u vaspitno-obrazovnom procesu, za doprinos unapređivanju kvaliteta rada predškolske ustanove i razvijanju pozitivne atmosfere u predškolskoj ustanovi, te doprinos njenom ugledu u domaćim i međunarodnim okvirima, vaspitači ili stručni saradnici mogu biti nagrađeni Svetosavskom nagradom.
(2) Izbor kandidata za dodjelu Svetosavske nagrade vrši se putem javnog poziva koji raspisuje Ministarstvo.
(3) Javni poziv se objavljuje u decembru tekuće godine i otvoren je za dostavljanje prijava kandidata, najmanje 15 dana od dana objavljivanja.
(4) Ministar rješenjem imenuje Komisiju za dodjelu Svetosavske nagrade.
(5) Uslovi koje kandidat obavezno ispunjava prilikom prijavljivanja na javni poziv za dodjelu Svetosavske nagrade su:
1) da je u radnom odnosu u predškolskoj ustanovi u godini u kojoj se dodjeljuje nagrada,
2) da ima najmanje 15 godina radnog staža na mjestu vaspitača ili/i stručnog saradnika.
(6) Kriterijumi za bodovanje prilikom utvrđivanja liste kandidata za dodjelu Svetosavske nagrade su:
1) da je vaspitač ili stručni saradnik autor ili koautor didaktičke igračke, sredstva ili materijala za rano učenje,
2) da vaspitač ili stručni saradnik ima objavljene radove u stručnim časopisima iz djelokruga svoga rada,
3) da je vaspitač ili stručni saradnik autor knjige, kompozicije ili drugog sadržaja koji se može koristiti u radu predškolske ustanove, a koji je odobren za upotrebu od strane Zavoda,
4) inovativnost i kreativnost u radu vaspitača ili stručnog saradnika, primjena raznovrsnih i savremenih inovativnih metoda i tehnologija u vaspitno-obrazovnom radu,
5) doprinos vaspitača ili stručnog saradnika unapređivanju kvaliteta rada predškolske ustanove u vaspitno-obrazovanom radu,
6) dokazan doprinos unapređenju partnerstva sa roditeljima u organizovanju različitih sadržaja kao što su radionice, obuke, priredbe i drugo.
(7) Komisija iz stava 4. ovog člana predlaže ministru da se Svetosavska nagrada dodijeli vaspitaču ili stručnom saradniku koji ispunjava uslove i kriterijume propisane st. 5. i 6. ovog člana.
(8) Dobitniku Svetosavske nagrade ministar dodjeljuje povelju i novčanu nagradu.
(9) Novčana nagrada iz stava 8. ovog člana dodjeljuje se u visini prosječne mjesečne plate nakon oporezivanja isplaćene u obrazovanju nastavniku u Republici, u prethodnom mjesecu prije dodjeljivanja nagrade.
(10) Ministar donosi Pravilnik o postupku za dodjeljivanje Svetosavske nagrade vaspitačima i stručnim saradnicima.“

Član 22.

U članu 61. poslije riječi: „objekata“ dodaju se riječi: „a na osnovu normativa utvrđenih propisom o standardima i normativima za oblast predškolskog vaspitanja i obrazovanja,“.

Član 23.

U članu 62. poslije stava 1. dodaju se novi st. 2. i 3, koji glase:
„(2) Prilikom raspisivanja konkursa, potrebno je navesti da li se prima pripravnik ili lice sa radnim iskustvom.
(3) U slučaju da se raspisuje konkurs za lica sa radnim iskustvom, potrebno je navesti da pravo učešća na konkursu imaju i lica iz člana 65a. stav 1. ovog zakona.“
Dosadašnji st. 2, 3, 4, 5, 6 i 7. postaju st. 3, 4, 5, 6, 7, 8. i 9.

Član 24.

U članu 63. poslije stava 5. dodaju se novi st. 6. i 7. koji glase:
„(6) U slučajevima kada se na ponovljeni raspisani javni konkurs za prijem vaspitača, u javnoj ili privatnoj predškolskoj ustanovi, ne prijavi lice koje ispunjava uslove iz člana 52. ovog zakona, direktor može, na određeno vrijeme, primiti diplomiranog pedagoga, a najduže do šest mjeseci.
(7) Radniku iz stava 6. ovog člana radni odnos ne može prerasti u radni odnos na neodređeno vrijeme.“

Član 25.

U članu 64. briše se stav 3.

Član 26.

Član 65. mijenja se i glasi:
„(1) Nakon obavljenog pripravničkog staža, pripravnik polaže stručni ispit.
(2) Pripravnik vaspitač i stručni saradnik polaže stručni ispit u skladu sa Pravilnikom o polaganju stručnog ispita za vaspitno-obrazovne radnike u predškolskoj ustanovi, a zdravstveni radnik na osnovu Programa i načina polaganja stručnog ispita za zdravstvene radnike, koji je propisao ministar nadležan za poslove zdravlja i socijalne zaštite.
(3) Stručni ispit se polaže po programu koji obuhvata metodiku vaspitno-obrazovnog rada, pedagogiju, psihologiju, osnove ustavnog uređenja i propise iz oblasti vaspitanja i obrazovanja u Republici.
(4) Stručni ispit se sastoji iz praktičnog i usmenog dijela ispita.
(5) Praktični dio stručnog ispita kandidat polaže u predškolskoj ustanovi, a usmeni dio ispita u Ministarstvu.
(6) Ministar rješenjem imenuje komisiju za polaganje stručnog ispita i utvrđuje visinu naknade predsjedniku komisije za polaganje stručnog ispita u iznosu od 10% i članu komisije za polaganje stručnog ispita, koji nije zaposlen u Ministarstvu, u iznosu od 5% najniže plate nakon oporezivanja u Republici za mjesec koji prethodi mjesecu u kojem se polaže stručni ispit.
(7) Ministar donosi rješenje kojim se utvrđuje visina naknade za polaganje stručnog ispita u iznosu od 80% najniže plate nakon oporezivanja u Republici za mjesec koji prethodi mjesecu u kojem se podnosi prijava za polaganje stručnog ispita.
(8) U slučaju da kandidat ne položi usmeni dio ispita, upućuje se na popravni iz tog dijela ispita.
(9) U slučaju iz stava 8. ovog člana ministar rješenjem utvrđuje visinu naknade za polaganje popravnog ispita u iznosu od 40% najniže plate nakon oporezivanja u Republici za mjesec koji prethodi mjesecu u kojem se podnosi prijava.
(10) Troškove prvog polaganja stručnog ispita snosi predškolska ustanova u kojoj je pripravnik zaposlen.
(11) Lice iz člana 66. ovog zakona samo plaća troškove polaganja stručnog ispita.
(12) Polaganje stručnog ispita obavlja se u više ispitnih rokova.
(13) Ministar, u skladu sa brojem prijavljenih kandidata, unutar ispitnih rokova donosi rješenje kojim određuje datum za polaganje praktičnog, usmenog i pismenog dijela stručnog ispita.
(14) Bračni supružnik i djeca poginulog ili nestalog borca Republike, te lica sa invaliditetom, bez obzira na uzrok i vrijeme nastanka invalidnosti, a čiji status se dokazuje uvjerenjem nadležnih organa Republike, oslobađaju se plaćanja naknade iz st. 7. i 9. ovog člana.
(15) Rješenje o oslobađanju plaćanja naknade za polaganje stručnog ispita donosi ministar, na zahtjev kandidata.
(16) Ministar donosi Pravilnik o polaganju stručnog ispita za vaspitno-obrazovne radnike u predškolskoj ustanovi.“
Član 27.

Poslije člana 65. dodaje se novi član 65a. koji glasi:
„Član 65a.

(1) Vaspitač ili stručni saradnik koji je stekao radni staž ili iskustvo van predškolske ustanove u svojoj struci u trajanju od godinu dana, a nije položio stručni ispit, može zasnovati radni odnos ukoliko ispunjava uslove propisane ovim zakonom.
(2) Lice iz stava 1. ovog člana dužno je položiti stručni ispit u roku od deset mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa u predškolskoj ustanovi, a u protivnom prestaje mu radni odnos.
(3) Lice iz stava 1. ovog člana nema status pripravnika, a stručni ispit polaže pod istim uslovima propisanim za pripravnika.
(4) Lice koje je položilo stručni ispit za vaspitno-obrazovni rad na radnom mjestu vaspitača i steklo stručnu spremu potrebnu za poslove stručnog saradnika oslobađa se polaganja stručnog ispita za stručnog saradnika, a stručni saradnik koji je položio stručni ispit za vaspitno-obrazovni rad na radnom mjestu stručnog saradnika i stekao stručnu spremu potrebnu za poslove vaspitača, oslobađa se polaganja stručnog ispita za vaspitače.“

Član 28.

Član 66. mijenja se i glasi:
„Predškolska ustanova može sa nezaposlenim licem zaključiti ugovor o stručnom osposobljavanju radi obavljanja pripravničkog staža u skladu sa propisom kojim se uređuju radni odnosi.“


Član 29.

U članu 76. poslije stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:
„(4) Ukoliko predškolska ustanova nema organizacionih jedinica, nije potrebno formirati stručne aktive, a poslove stručnih aktiva obavlja stručno vijeće ili stručni tim.“

Član 30.

U članu 77. u stavu 1. poslije riječi: „radu“ dodaju se riječi: „u štampanom i elektronskom obliku za predškolske ustanove koje imaju implementiran jedinstveni informacioni sistem Ministarstva“.

Član 31.

U članu 79. stav 7. briše se.


Član 32.

U članu 98. poslije stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:
„(2) Sredstva iz stava 1. ovog člana obuhvataju naknade za angažovana lica za izvršeni posao sa pripadajućim obavezama u skladu sa zakonom, pedagošku dokumentaciju za dokumentovanje programa, nabavku didaktičkih sredstava, potrošnog materijala i materijala za igru i rano učenje.“
U dosadašnjem stavu 2. koji postaje stav 3. riječi: „korisnik usluga“ zamjenjuju se riječima: „osnovna škola ili druga ustanova u kojoj se realizuje predškolski program“.
Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Član 33.

Član 99. mijenja se i glasi:
„(1) Javni fond za dječiju zaštitu obezbjeđuje naknadu za sufinansiranje boravka u predškolskoj ustanovi djece kojima je utvrđen status djeteta bez roditeljskog staranja u skladu sa propisima kojima se uređuje socijalna zaštita, kao i djece sa smetnjama u razvoju koja imaju nalaz i mišljenje stručne komisije o procjeni potreba i usmjeravanju djece i omladine sa smetnjama u razvoju, formirane u skladu sa propisima kojima se uređuje socijalna zaštita, uzrasta od šest mjeseci do polaska u osnovnu školu, a koja imaju prebivalište na teritoriji Republike.
(2) Naknada iz stava 1. ovog člana određuje se u iznosu novčanog učešća korisnika usluga u javnoj predškolskoj ustanovi koju je utvrdio osnivač javne predškolske ustanove na teritoriji jedinice lokalne samouprave u kojoj će dijete pohađati predškolsku ustanovu.
(3) Naknada iz stava 1. ovog člana obezbjeđuje se na teret sredstava za zadovoljavanje razvojnih potreba djece.
(4) Jedinica lokalne samouprave obezbjeđuje sredstva za sufinansiranje boravka u predškolskoj ustanovi djetetu čija je porodica korisnik prava na novčanu pomoć i djetetu žrtvi nasilja u porodici u skladu sa propisima kojima se uređuje oblast socijalne zaštite.
(5) Program predškolskog vaspitanja i obrazovanja za djecu bez roditeljskog staranja smještenu u ustanovu socijalne zaštite za smještaj djece i omladine bez roditeljskog staranja, finansira se na teret te ustanove.“

Član 34.

Član 100. briše se.

Član 35.

U članu 105. u stavu 3. poslije tačke 3) dodaju se nove t. 4), 5), 6) i 7), koje glase:
„4) nema obezbijeđen potreban broj stručnih saradnika, ostalih zaposlenih i dva vaspitača po jednoj vaspitnoj grupi, ukoliko se program realizuje u cjelodnevnom trajanju (član 13. stav 1. tačka 3),
5) koristi riječ vrtić u nazivu predškolske ustanove koja se osniva kao klub za djecu (član 18. stav 5),
6) ne da saglasnost na godišnji program rada i ne usvoji izvještaj o radu (član 21),
7) ne imenuje direktora, niti vršioca dužnosti direktora (član 83. stav 1),“.
Dosadašnja tačka 4) postaje tačka 8).
Poslije stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:
„(4) Novčanom kaznom od 1.500 KM do 3.000 KM kazniće se za prekršaj osnivač osnovne škole, škole za djecu sa smetnjama u razvoju, centra za socijalni rad u nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave u kojima ne postoje predškolske ustanove, te ustanove socijalne zaštite u kojoj su smještena djeca bez roditeljskog staranja ukoliko ne donese akt kojim se briše djelatnost predškolskog vaspitanja i obrazovanja (član 16. stav 12).“
Dosadašnji stav 4. postaje stav 5.Član 36.

Poslije člana 106. dodaje se novi član 106a, koji glasi:
„Član 106a.

Ministar će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti:
1) Pravilnik o postupku za dodjeljivanje Svetosavske nagrade (član 54a. stav 10),
2) Uputstvo o etičkom kodeksu tokom realizacije programa, projekata i istraživanja sa djecom u predškolskim ustanovama (član 46. stav 8).“

Član 37.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.Broj: 02/1-021-574/20 PREDSJEDNIK
Datum: 18. jun 2020. godine NARODNE SKUPŠTINE

Nedeljko Čubrilovićhttps://www.anwalt-bih.de
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]