BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#4446
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak Republike Srpske

Službeni glasnik Republike Srpske broj: 123/20 od dana: 28.12.2020


Član 1.

U Zakonu o porezu na dohodak („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 60/15, 5/16, 66/18 i 105/19) u članu 8. u stavu 4. u tački 13) riječ: „i“ na kraju teksta zamjenjuje se zapetom.
U stavu 4. u tački 14) poslije riječi: „svrhe“ dodaju se zapeta i nove t. 15), 16) i 17), koje glase:
„15) nasljeđe,
16) poklon učinjen između srodnika po krvi u pravoj liniji, bračnih i vanbračnih supružnika, braće i sestara, usvojenika i usvojioca,
17) pokloni ukupne vrijednosti do 10.000 KM na godišnjem nivou“.


Član 2.

U članu 36. u stavu 1. riječi: „sa ili bez naknade“ zamjenjuju se riječima: „uz novčanu ili nenovčanu naknadu“.


Član 3.

Poslije člana 36. dodaje se novi član 36a, koji glasi:
„Član 36a.

Kapitalnim dobitkom, odnosno gubitkom ne smatra se razlika nastala:
1) na imovini stečenoj nasljeđem,
2) prenosom prava na imovini koji se vrši između bračnih i vanbračnih supružnika i srodnika po krvi u prvom nasljednom redu,
3) prenosom prava na imovini koji se vrši između razvedenih bračnih supružnika, a u neposrednoj je vezi sa razvodom,
4) prenosom prava na imovini koju je poreski obveznik imao u svom vlasništvu neprekidno najmanje sedam godina prije izvršenog prenosa.“


Član 4.

U članu 38. stav 2. mijenja se i glasi:
„(2) U svrhu određivanja kapitalnog dobitka i kapitalnog gubitka putem razmjene za drugo pravo prodajnom cijenom se smatra tržišna cijena prava koju obveznik daje u razmjenu.“
Član 5.

U članu 39. u stavu 2. riječi: „u slučaju prenosa bez naknade ili putem razmjene, kao i“ brišu se.
Poslije stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:
„(3) U slučaju prenosa prava i imovine stečene poklonom, nabavnom cijenom smatra se cijena po kojoj je to pravo ili imovinu stekao pravni prethodnik poreskog obveznika (poklonodavac).“
Dosadašnji st. 3, 4, 5, 6, 7, 8. i 9. postaju st. 4, 5, 6, 7, 8, 9. i 10.

Član 6.

Ovaj zakon objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srpske“, a stupa na snagu 1. januara 2021. godine.


Broj: 02/1-021-1053/20 PREDSJEDNIK
Datum: 2. decembra 2020.godine NARODNE SKUPŠTINE

Nedeljko Čubrilović

POSLOVNIK USTAVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEG[…]

ZAKON O AGENCIJI ZA VISOKO OBRAZOVANjE REPUBLIKE […]