BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#3342
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit Republike SrpskeZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBITČlan 1.

U Zakonu o porezu na dobit („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 94/15 i 1/17) u članu 4. stav 1. tačka 4) mijenja se i glasi:
„4) pravna lica koja su registrovana za obavljanje nedobitne djelatnosti i koja ostvaruju prihode: iz budžeta ili javnih fondova, od sponzorstva ili donacija u novcu ili naturi, članarina, kao i prihode od prodaje ili prenosa dobara, osim dobara koja se koriste ili su se koristila za obavljanje djelatnosti na tržišnoj osnovi“.


Član 2.

U članu 7. u tački 5) poslije riječi: „amortizaciji“ riječ: „i“ briše se i dodaje se zapeta.
U tački 6) poslije riječi: „zaliha“ tačka se briše i dodaje riječ „i“.
Poslije tačke 6) dodaje se nova tačka 7) koja glasi:
„7) prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja, koji su u prethodnim poreskim periodima bili uključeni u poresku osnovicu, a nisu bili priznati kao rashod u poreskom bilansu.“

Član 3.

U članu 10. dodaje se novi stav 3. koji glasi:
„(3) Izuzetno od člana 9. tačka 13) ovog zakona, rashod od umanjenja vrijednosti zaliha po osnovu usklađivanja vrijednosti priznaje se u poreskom periodu u kojem su te zalihe prodate, odnosno otpisane pod uslovima propisanim članom 11. ovog zakona.“


Član 4.

U članu 12a. dodaje se novi stav 4. koji glasi:
„(4) Izuzetno od stava 3. ovog člana, amortizacija se priznaje za izvršena ulaganja u stalna sredstva koja nisu u vlasništvu poreskog obveznika, pod uslovima da takva ulaganja povećavaju nabavnu vrijednost sredstva i da ne umanjuju zakupninu kod ugovora o zakupu.“
Dosadašnji st. 4, 5, 6, 7. i 8. postaju st. 5, 6, 7, 8. i 9.


Član 5.

U članu 13. u stavu 2. riječi: „odnosno kada obaveza bude izmirena i dođe do odliva resursa po osnovu datog rezervisanja,“ brišu se.


Član 6.

U članu 14. u stavu 1. poslije riječi: „zajma“ dodaju se riječi: „i kredita“.Član 7.

U članu 22. u stavu 1. riječi: „za kategorije kredita B, C, D i E“ zamjenjuju se riječima: „osim za plasmane koji u skladu s tim propisom imaju najkvalitetnije karakteristike“.


Član 8.

Naziv odjeljka 4. i član 26. mijenjaju se i glase:
„4. Umanjenje poreske osnovice za ulaganja u proizvodnju
Član 26.

(1) Poreski obveznik koji na teritoriji Republike Srpske izvrši ulaganje u opremu i postrojenja za obavljanje registrovane proizvodne djelatnosti ima pravo na umanjenje poreske osnovice za vrijednost izvršenog ulaganja.
(2) Ministar, u skladu sa Uredbom o klasifikaciji djelatnosti Republike Srpske, donosi rješenje kojim utvrđuje listu djelatnosti iz stava 1. ovog člana u svrhu ostvarenja prava na umanjenje poreske osnovice poreza na dobit.
(3) Opremom i postrojenjem iz stava 1. ovog člana smatra se oprema i postrojenja koja se neposredno koriste u procesu proizvodnje, odnosno prerade.
(4) Umanjenje poreske osnovice vrši se u poreskom periodu u kojem su oprema i postrojenja iz stava 1. ovog člana stavljeni u upotrebu.
(5) Obveznik ne može ostvariti pravo na umanjenje poreske osnovice za opremu i postrojenja koja je stekao poklonom.
(6) U slučaju da su oprema i postrojenja iz stava 1. ovog člana nabavljeni finansijskim lizingom, poreska osnovica se umanjuje za vrijednost otplaćene glavnice lizinga u tom poreskom periodu.
(7) Ukoliko poreski obveznik otuđi ili dâ na korištenje opremu i postrojenje prije isteka perioda od tri godine od trenutka njihovog stavljanja u upotrebu, gubi pravo iz stava 1. ovog člana i dužan je da obračuna i plati porez koji bi bio plaćen da nije koristio pravo na umanjenje poreske osnovice uz pripadajuću kamatu u skladu sa zakonom.“


Član 9.

U članu 37. dodaje se novi stav 2. koji glasi:
„(2) Izuzetno od stava 1. ovog člana, Ministarstvo finansija može odrediti da se u pojedinim slučajevima koristi drugačija poreska godina.“
Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 3. i 4.
Član 10.

U članu 46. u tački 2) riječi: „u opremu, postrojenja i nepokretnosti“ mijenjaju se riječima „u opremu i postrojenja“.

Član 11.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“, osim člana 8. ovog zakona koji stupa na snagu 1. januara 2019. godine.Broj:02/1-021- /19 PREDSJEDNIK
Datum: 27. jun 2019. godine NARODNE SKUPŠTINE

Nedeljko Čubrilović
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]