BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#3342
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit Republike SrpskeZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBITČlan 1.

U Zakonu o porezu na dobit („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 94/15 i 1/17) u članu 4. stav 1. tačka 4) mijenja se i glasi:
„4) pravna lica koja su registrovana za obavljanje nedobitne djelatnosti i koja ostvaruju prihode: iz budžeta ili javnih fondova, od sponzorstva ili donacija u novcu ili naturi, članarina, kao i prihode od prodaje ili prenosa dobara, osim dobara koja se koriste ili su se koristila za obavljanje djelatnosti na tržišnoj osnovi“.


Član 2.

U članu 7. u tački 5) poslije riječi: „amortizaciji“ riječ: „i“ briše se i dodaje se zapeta.
U tački 6) poslije riječi: „zaliha“ tačka se briše i dodaje riječ „i“.
Poslije tačke 6) dodaje se nova tačka 7) koja glasi:
„7) prihodi od naplaćenih otpisanih potraživanja, koji su u prethodnim poreskim periodima bili uključeni u poresku osnovicu, a nisu bili priznati kao rashod u poreskom bilansu.“

Član 3.

U članu 10. dodaje se novi stav 3. koji glasi:
„(3) Izuzetno od člana 9. tačka 13) ovog zakona, rashod od umanjenja vrijednosti zaliha po osnovu usklađivanja vrijednosti priznaje se u poreskom periodu u kojem su te zalihe prodate, odnosno otpisane pod uslovima propisanim članom 11. ovog zakona.“


Član 4.

U članu 12a. dodaje se novi stav 4. koji glasi:
„(4) Izuzetno od stava 3. ovog člana, amortizacija se priznaje za izvršena ulaganja u stalna sredstva koja nisu u vlasništvu poreskog obveznika, pod uslovima da takva ulaganja povećavaju nabavnu vrijednost sredstva i da ne umanjuju zakupninu kod ugovora o zakupu.“
Dosadašnji st. 4, 5, 6, 7. i 8. postaju st. 5, 6, 7, 8. i 9.


Član 5.

U članu 13. u stavu 2. riječi: „odnosno kada obaveza bude izmirena i dođe do odliva resursa po osnovu datog rezervisanja,“ brišu se.


Član 6.

U članu 14. u stavu 1. poslije riječi: „zajma“ dodaju se riječi: „i kredita“.Član 7.

U članu 22. u stavu 1. riječi: „za kategorije kredita B, C, D i E“ zamjenjuju se riječima: „osim za plasmane koji u skladu s tim propisom imaju najkvalitetnije karakteristike“.


Član 8.

Naziv odjeljka 4. i član 26. mijenjaju se i glase:
„4. Umanjenje poreske osnovice za ulaganja u proizvodnju
Član 26.

(1) Poreski obveznik koji na teritoriji Republike Srpske izvrši ulaganje u opremu i postrojenja za obavljanje registrovane proizvodne djelatnosti ima pravo na umanjenje poreske osnovice za vrijednost izvršenog ulaganja.
(2) Ministar, u skladu sa Uredbom o klasifikaciji djelatnosti Republike Srpske, donosi rješenje kojim utvrđuje listu djelatnosti iz stava 1. ovog člana u svrhu ostvarenja prava na umanjenje poreske osnovice poreza na dobit.
(3) Opremom i postrojenjem iz stava 1. ovog člana smatra se oprema i postrojenja koja se neposredno koriste u procesu proizvodnje, odnosno prerade.
(4) Umanjenje poreske osnovice vrši se u poreskom periodu u kojem su oprema i postrojenja iz stava 1. ovog člana stavljeni u upotrebu.
(5) Obveznik ne može ostvariti pravo na umanjenje poreske osnovice za opremu i postrojenja koja je stekao poklonom.
(6) U slučaju da su oprema i postrojenja iz stava 1. ovog člana nabavljeni finansijskim lizingom, poreska osnovica se umanjuje za vrijednost otplaćene glavnice lizinga u tom poreskom periodu.
(7) Ukoliko poreski obveznik otuđi ili dâ na korištenje opremu i postrojenje prije isteka perioda od tri godine od trenutka njihovog stavljanja u upotrebu, gubi pravo iz stava 1. ovog člana i dužan je da obračuna i plati porez koji bi bio plaćen da nije koristio pravo na umanjenje poreske osnovice uz pripadajuću kamatu u skladu sa zakonom.“


Član 9.

U članu 37. dodaje se novi stav 2. koji glasi:
„(2) Izuzetno od stava 1. ovog člana, Ministarstvo finansija može odrediti da se u pojedinim slučajevima koristi drugačija poreska godina.“
Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 3. i 4.
Član 10.

U članu 46. u tački 2) riječi: „u opremu, postrojenja i nepokretnosti“ mijenjaju se riječima „u opremu i postrojenja“.

Član 11.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“, osim člana 8. ovog zakona koji stupa na snagu 1. januara 2019. godine.Broj:02/1-021- /19 PREDSJEDNIK
Datum: 27. jun 2019. godine NARODNE SKUPŠTINE

Nedeljko Čubrilović

ZAKON O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJO[…]