BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#3341
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policiji i unutrašnjim poslovima



Član 1.

U Zakonu o policiji i unutrašnjim poslovima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 57/16 i 110/16), u članu 5. u stavu 2. poslije riječi: „organizacije“ riječ: „i“ briše se i dodaje se zapeta, a poslije riječi: „ustanove“ dodaje se zapeta i riječi: „pravna i fizička lica“.

Član 2.

U članu 8. u stavu 1. riječi: „Krivičnim zakonom Republike Srpske“ zamjenjuju se riječima: „Krivičnim zakonikom Republike Srpske“.


Član 3.

U članu 14. tačka 4) mijenja se i glasi:
„4) predlaže finansijski plan za potrebe policijskih službenika,“.


Član 4.

Član 21. mijenja se i glasi:
„(1) U slučaju da Narodna skupština Republike Srpske u skladu sa Ustavom Republike Srpske proglasi vanredno stanje, usljed elementarne nepogode ili opšte opasnosti širih razmjera za Republiku Srpsku ili dio Republike Srpske, direktor angažuje jednu ili više posebnih jedinica policije za tu namjenu.
(2) Izuzetno od stava 1. ovog člana, u posebnim slučajevima koji zahtijevaju dodatno angažovanje policijskih službenika, na prijedlog rukovodioca osnovne organizacione jedinice Ministarstva, direktor angažuje jednu ili više posebnih jedinica policije.
(3) Naredbom o angažovanju jedinica iz st. 1. i 2. ovog člana određuju se sastav, starješina, naoružanje, oprema i zadatak jedinica, u skladu sa operativnim planom rada u konkretnom slučaju.
(4) Angažovanje jedinica iz stava 3. ovog člana naređuje direktor uz saglasnost ministra.


Član 5.

U članu 29. u stavu 1. tačka 4) mijenja se i glasi:
„4) pozivanje lica, obavljanje razgovora i uzimanje izjave,“.
Poslije tačke 5) dodaje se nova tačka 6) koja glasi:
„6) lišenje slobode lica,“.
Dosadašnje t. 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) i 14) postaju t. 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14) i 15).
U stavu 2. broj: „13“ zamjenjuje se brojem: „14“.
Poslije stava 4. dodaju se novi st. 5, 6. i 7. koji glase:
„(5) Policijski službenici radi izvršenja ovlašćenja iz oblasti posebnih istražnih radnji propisanih zakonima o krivičnom postupku Republike Srpske i Bosne i Hercegovine sprovode postupak legendiranja prije i nakon donošenja naredbe o sprovođenju istrage radi izmjene identiteta lica i izrade odgovarajućih dokumenata, radi učestvovanja u pravnom prometu.
(6) Postupak legendiranja prije donošenja naredbe za sprovođenje istrage pokreće se na osnovu odluke direktora.
(7) Za sprovođenje posebne istražne radnje ‘korišćenje prikrivenih istražilaca i korišćenje informatora’ Ministarstvo angažuje obučenog policijskog službenika Ministarstva ili policijskog službenika druge države ukoliko na drugi način nije moguće sprovesti tu radnju.“


Član 6.

U članu 36. stav 1. mijenja se i glasi:
„(1) Policijski službenik, u skladu sa zakonom, može pozvati lice na razgovor radi prikupljanja obavještenja, davanja obavještenja i upozorenja, izdavanja naređenja i uzimanja izjave.“

Član 7.

Poslije člana 39. dodaje se naziv člana i član 39a. koji glasi:
„Lišenje slobode
Član 39a.

(1) Policijski službenik može lišiti slobode lice ako postoje razlozi predviđeni u čl. 197. i 204. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, a Ministarstvo je dužno da takvo lice, bez odgađanja, u zakonom utvrđenom roku, sprovede nadležnom tužiocu.
(2) Policijski službenik može lišiti slobode lice ako postoje razlozi predviđeni u članu 170. Zakona o prekršajima Republike Srpske, a Ministarstvo je dužno da takvo lice, bez odgađanja, u zakonom utvrđenom roku, sprovede nadležnom sudu.
(3) Ministarstvo obavještava nadležnog tužioca ili nadležni sud o razlozima i vremenu lišenja slobode.“

Član 8.

U članu 47. u stavu 3. poslije tačke 7) dodaje se nova tačka 8) koja glasi:
„8) službeni konji,“.
Dosadašnje t. 8), 9), 10), 11) i 12) postaju t. 9), 10), 11), 12) i 13).

Član 9.

U članu 55. poslije stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:
„(3) Ukoliko je prijavljeno nasilje, odnosno prijetnja nasiljem u porodici, policijski službenici dužni su da, u saradnji sa drugim nadležnim organima, odmah preduzmu potrebne mjere i radnje u skladu sa zakonom, čijim vršenjem se sprečava, odnosno zaustavlja nasilje koje za posljedicu može imati nanošenje teških tjelesnih povreda ili lišenje života.“

Član 10.

U članu 71. stav 1. mijenja se i glasi:
„(1) Kandidat zasniva radni odnos u Ministarstvu kao policijski službenik:
1) u činu mlađeg policajca – sa najmanje IV stepenom stručne spreme i
2) u činu mlađeg inspektora – sa najmanje VII stepenom stručne spreme.“
Stav 3. mijenja se i glasi:
„(3) Izuzetno od stava 1. ovog člana, kandidat može zasnovati radni odnos u Ministarstvu u činu mlađeg policajca sa završenom Višom školom unutrašnjih poslova ili Visokom školom unutrašnjih poslova ili drugom visokoškolskom ustanovom sa kojom Ministarstvo ima zaključen ugovor u skladu sa članom 154. ovog zakona.“

Član 11.

U članu 74. u stavu 1. tačka 2) mijenja se i glasi:
„2) da ima između 18 i 25 godina za početni čin – mlađi policajac i do 30 godina za početni čin – mlađi inspektor, izuzev za lice sa završenom Višom školom unutrašnjih poslova, odnosno Visokom školom unutrašnjih poslova i ako se zapošljavanje vrši u skladu sa članom 72. ovog zakona i do 30 godina za lice sa završenom drugom visokoškolskom ustanovom sa kojom Ministarstvo ima zaključen ugovor u skladu sa članom 154. ovog zakona, ukoliko zasniva radni odnos u Ministarstvu u činu mlađeg policajca,“.
U tački 3) riječi: „VI stepen stručne spreme“ zamjenjuju se riječima: „VII stepen stručne spreme“.

Član 12.

U članu 85. poslije stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:
„(4) Na rješenje o rasporedu bez internog oglasa policijski službenik može podnijeti žalbu Policijskom odboru u roku od 15 dana po prijemu rješenja, a žalba ne odgađa izvršenje rješenja.“

Član 13.

U članu 99. poslije stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:
„(3) Ne ocjenjuje se policijski službenik koji je u prethodnoj kalendarskoj godini radio manje od šest mjeseci.“
Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

Član 14.

U članu 141. u stavu 5. poslije riječi: „certifikata“ dodaje se zapeta i riječi: „te vršiti personalizaciju dokumenata, uključujući i policijsku legitimaciju iz člana 24. ovog zakona i identifikacioni dokument iz člana 69. ovog zakona“.
Poslije stava 5. dodaje se novi stav 6. koji glasi:
„(6) Ministar donosi pravilnik kojim se uređuje uspostavljanje sistema zaštite za evidencije iz člana 8. stav 3. tačka 6), evidencija iz stava 1. ovog člana i člana 141a. ovog zakona, kao i zaštite infrastrukture iz stava 5. ovog člana.“

Član 15.

U članu 141a. poslije stava 2. dodaju se novi st. 3. i 4. koji glase:
„(3) Nakon sticanja tehničkih uslova iz stava 2. ovog člana, građani mogu elektronskim putem, korišćenjem infrastrukture iz člana 141. stav 5. ovog zakona ili druge infrastrukture u skladu sa važećim propisima, podnijeti zahtjev za obavljanje poslova iz člana 6. tačka 1) ovog zakona.
(4) Ministar donosi pravilnik kojim se propisuje podnošenje zahtjeva elektronskim putem korišćenjem infrastrukture u skladu sa stavom 3. ovog člana.“

Član 16.

Poslije člana 150. dodaje se naziv člana i član 150a. koji glasi:
„Postupak prijavljivanja, selekcije i izbor kandidata za kadete
150a.

(1) Postupak prijavljivanja, selekcije i izbor kandidata koji učestvuju u javnom konkursu za kadete policijske obuke u Jedinici za policijsku obuku – Policijskoj akademiji, detaljnije se uređuje pravilnikom koji donosi ministar.
(2) Postupak prijavljivanja, selekcije i izbor kandidata koji učestvuju u javnom konkursu za kadete policijske obuke u Jedinici za policijsku obuku – Policijskoj akademiji za pripadnike Specijalne antiterorističke jedinice, detaljnije se uređuje pravilnikom koji donosi ministar.“

Član 17.

U članu 171. u tački 23) poslije riječi: „(član 151. stav 5)“ riječ: „i“ briše se i dodaje zapeta.
U tački 24) poslije riječi: „(član 151. stav 6)“ briše se riječ: „i“ i dodaje se zapeta i nove t. 25), 26), 27) i 28) koje glase:
25) uspostavljanju sistema zaštite evidencije i zaštite infrastrukture (član 141. stav 6),
26) podnošenju zahtjeva elektronskim putem korišćenjem infrastrukture (član 141a. stav 4),
27) postupku selekcije i izboru kandidata za kadete policijske obuke u Jedinici za policijsku obuku – Policijskoj akademiji (član 150a. stav 1) i
28) postupku selekcije i izboru kandidata za kadete policijske obuke u Jedinici za policijsku obuku – Policijskoj akademiji za pripadnike Specijalne antiterorističke jedinice (član 150a. stav 2).“

Član 18.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.




Broj:02/1-021- /19 PREDSJEDNIK
Datum: 27. jun 2019. godine NARODNE SKUPŠTINE

Nedeljko Čubrilović
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]