BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#1515
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLICIJI I UNUTRAŠNјIM POSLOVIMA RS


Član 1.

U Zakonu o policiji i unutrašnjim poslovima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 57/16), u članu 5. u stavu 1. poslije tačke 10) dodaje se nova tačka 11) koja glasi:
„11) kriminalističko-tehnička i forenzička vještačenja predmeta i tragova,“.
Dosadašnje t. 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17) i 18) postaju t. 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18) i 19).

Član 2.

U članu 6. tačka 2) mijenja se i glasi:
„2) analitički i informaciono-komunikacioni,“.
U tački 5) poslije riječi: „djelatnost“ briše se zapeta i dodaje riječ: „i“.
Tačka 6) briše se.
Dosadašnja tačka 7) postaje tačka 6).

Član 3.

U članu 8. u stavu 3. u tački 4) briše se riječ: „i“ i dodaje zapeta.
U tački 5) poslije riječi: „aktima“ dodaje se riječ: „i“ i nova tačka 6) koja glasi:
„6) zaštitu informaciono-komunikacione strukture u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima Republike Srpske“.

Član 4.

U članu 9. stav 2. briše se.
Dosadašnji stav 3. postaje stav 2.

Član 5.

U članu 10. u stavu 2. riječi: „centar javne bezbjednosti“ zamjenjuju se riječima: „policijska uprava“.
U stavu 4. riječi: „stanica javne bezbjednosti“ i zapeta brišu se.

Član 6.

U članu 11. u stavu 1. ispred riječi: „Naziv“ na početku teksta broj: „1“ u obostranoj zagradi briše se.
Stav 2. briše se.

Član 7.

U članu 20. u stavu 1. riječi: „tri godine“ zamjenjuju se riječima: „pet godina“.


Član 8.

U članu 29. stav 3. mijenja se i glasi:
„(3) Policijski službenik u okviru svojih nadležnosti propisanih zakonom vrši psihofiziološka ispitivanja, a u skladu sa aktom koji donosi direktor.“

Član 9.

U članu 47. u stavu 2. riječi: „daje upozorenje“ zamjenjuju se riječima: „izdaje naređenje“.

Član 10.

U članu 59. u stavu 1. u tački 2) poslije riječi: „odobrenje“ dodaju se riječi: „ministra ili“.

Član 11.

U članu 66. stav 4. mijenja se i glasi:
„(4) Pripravniku koji se obučava za obavlјanje poslova policijskog službenika određuje se mentor koji usmjerava i prati rad pripravnika.“

Član 12.

U članu 67. poslije riječi: „radnog staža“ dodaju se riječi: „na poslovima stručne spreme za koju se traži oslobađanje od polaganja stručnog ispita“.

Član 13.

Član 68. mijenja se i glasi:
„(1) Stručni ispit polaže se pred Komisijom za polaganje stručnog ispita za rad u Ministarstvu (u dalјem tekstu: Komisija).
(2) Komisiju iz stava 1. ovog člana rješenjem imenuje ministar.
(3) Uslovi, program, sastav Komisije i način polaganja stručnog ispita za rad u Ministarstvu propisuju se podzakonskim aktom o stručnom ispitu za rad u Ministarstvu, koji donosi ministar.“

Član 14.

U članu 74. poslije stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:
„(3) Način utvrđivanja fizičke i psihičke sposobnosti za rad policijskih službenika, kandidata za policijsku obuku, kao i lica koja se zapošlјavaju u svojstvu policijskog službenika, podzakonskim aktom propisuje ministar.“
Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

Član 15.

U članu 79. u stavu 1. u tački 3) poslije riječi: „ekstremizma“ briše se riječ: „i“ i dodaje zapeta, a poslije riječi: „jedinice“ dodaju se riječi: „i Centra za obuku“.


Član 16.

U članu 96. stav 1. mijenja se i glasi:
„(1) Čin generalnog inspektora policije stiče policijski službenik koji je raspoređen na poslove i zadatke rukovodioca osnovne organizacione jedinice.“

Član 17.

U članu 130. stav 3. briše se.
Dosadašnji stav 4. postaje stav 3.

Član 18.

U članu 137. u stavu 2. u tački 2) riječ: „oštećeni“ briše se.

Član 19.

Naziv Glave XVI: „OBRADA LIČNIH PODATAKA I ZAŠTITA TAJNIH PODATAKA“ mijenja se i glasi: „OBRADA LIČNIH PODATAKA, ZAŠTITA TAJNIH PODATAKA I RAZMJENA PODATAKA“.

Član 20.

Naziv člana 140: „Prikuplјanje i obrada“ mijenja se i glasi: „Prikuplјanje, obrada i razmjena podataka“.
Poslije stava 6. dodaju se novi st. 7, 8. i 9. koji glase:
„(7) Na osnovu zahtjeva pravnog i fizičkog lica, koji je osnovan, Ministarstvo dostavlјa lične podatke o evidencijama za koje je nadležno, o čemu donosi posebno rješenje.
(8) Prilikom dostave podataka iz stava 7. ovog člana, Ministarstvo čuva podatke o podnosiocu zahtjeva i dostavlјenim podacima u skladu sa podzakonskim aktom kojim se propisuje način vođenja i rokovi čuvanja evidencija koje vodi Ministarstvo.
(9) Ministarstvo može vršiti elektronsku razmjenu podataka iz evidencija za koje je nadležno, o čemu Vlada na prijedlog ministra donosi podzakonski akt kojim se, između ostalog, definišu tehnički načini razmjene podataka, načini zaštite podataka, pristupne tačke Ministarstva za razmjenu podataka i druga pitanja u vezi sa sadržajem podataka koji su predmet razmjene.“

Član 21.

U članu 141. u stavu 1. tačka 14) mijenja se i glasi:
„14) otiscima prstiju i dlanova u automatskom sistemu za identifikaciju,“.
Poslije stava 3. dodaju se novi st. 4. i 5. koji glase:
„(4) Pristup evidencijama i zaštita podataka može se vršiti u skladu sa važećim propisima o elektronskom potpisu.
(5) Ministarstvo može uspostaviti infrastrukturu za digitalno potpisivanje i izdavanje kvalifikovanih digitalnih certifikata u skladu sa važećim propisima.“

Član 22.

Poslije člana 141. dodaje se novi član 141a. koji glasi:
„Evidencije o građanskim stanjima i identifikacionim dokumentima
Član 141a.

(1) Ministarstvo je nadležno za vođenje evidencija JMB, prebivališta i boravišta, ličnih karata, vozačkih dozvola, putnih isprava, registrovanih vozila i dokumenata za registraciju vozila i registra novčanih kazni u skladu sa propisima koji uređuju vođenje navedenih evidencija.
(2) Ministarstvo može uspostaviti evidenciju iz stava 1. ovog člana u skladu sa propisima koji uređuju određenu oblast, o čemu se donosi posebna odluka nakon sticanja tehničkih uslova.“


Član 23.

U članu 149. stav 2. mijenja se i glasi:
„(2) Poslove iz stava 1. ovog člana organizuje i vrši Uprava za policijsku obuku i Centar za obuku.“
U stavu 3. riječi: „u Jedinici za stručnu obuku“ brišu se.


Član 24.

U članu 151. poslije stava 4. dodaju se novi st. 5. i 6. koji glase:
„(5) Kadet odgovara disciplinski i materijalno za povredu discipline, kao i za štetu nanesenu Ministarstvu namjerno ili iz grube nepažnje, u skladu sa podzakonskim aktom koji donosi ministar.
(6) Kadeti i polaznici policijske obuke ocjenjuju se u skladu sa podzakonskim aktom koji donosi ministar.“

Član 25.

U članu 170. u tački 3) poslije riječi: „(član 89. stav 2)“ riječ: „i“ briše se i dodaje zapeta.
U tački 4) poslije riječi: „(član 114)“ dodaje se riječ: „i“ i nova tačka 5) koja glasi:
„5) definisanju tehničkih načina razmjene podataka, načinu zaštite podataka, pristupne tačke Ministarstva za razmjenu podataka i drugim pitanjima u vezi sa sadržajem podataka koji su predmet razmjene (član 140. stav 9)“.


Član 26.

U članu 171. u tački 13) riječi: „(član 128. stav 4)“ zamjenjuju se riječima: „(član 129. stav 4)“.
U tački 19) poslije riječi: „(član 151. stav 3) riječ: „i“ briše se i dodaje zapeta.
U tački 20) poslije riječi: „(član 153. stav 3)“ dodaje se zapeta i nove t. 21), 22), 23) i 24) koje glase:
„21) stručnom ispitu za rad u Ministarstvu (član 68. stav 3),
22) zdravstvenim uslovima policijskih službenika i kandidata za prijem na rad i policijsku obuku u Ministarstvu (član 74. stav 3),
23) disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti kadeta (član 151. stav 5) i
24) ocjenjivanju kadeta i polaznika policijske obuke (član 151. stav 6).“

Član 27.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.


Broj: 02/1-021-1381/16 PREDSJEDNIK
Datum: 8. decembar 2016. godine NARODNE SKUPŠTINE

Nedelјko Čubrilović


ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O POLICIJI I UNUTRAŠNJIM POSLOVIMAČlan 1.

U Zakonu o policiji i unutrašnjim poslovima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 57/16), u članu 5. u stavu 1. poslije tačke 10) dodaje se nova tačka 11) koja glasi:
„11) kriminalističko-tehnička i forenzička vještačenja predmeta i tragova,“.
Dosadašnje t. 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17) i 18) postaju t. 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18) i 19).

Član 2.

U članu 6. tačka 2) mijenja se i glasi:
„2) analitički i informaciono-komunikacioni,“.
U tački 5) poslije riječi: „djelatnost“ briše se zapeta i dodaje riječ: „i“.
Tačka 6) briše se.
Dosadašnja tačka 7) postaje tačka 6).

Član 3.

U članu 8. u stavu 3. u tački 4) briše se riječ: „i“ i dodaje zapeta.
U tački 5) poslije riječi: „aktima“ dodaje se riječ: „i“ i nova tačka 6) koja glasi:
„6) zaštitu informaciono-komunikacione strukture u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima Republike Srpske“.

Član 4.

U članu 9. stav 2. briše se.
Dosadašnji stav 3. postaje stav 2.

Član 5.

U članu 10. u stavu 2. riječi: „centar javne bezbjednosti“ zamjenjuju se riječima: „policijska uprava“.
U stavu 4. riječi: „stanica javne bezbjednosti“ i zapeta brišu se.

Član 6.

U članu 11. u stavu 1. ispred riječi: „Naziv“ na početku teksta broj: „1“ u obostranoj zagradi briše se.
Stav 2. briše se.

Član 7.

U članu 20. u stavu 1. riječi: „tri godine“ zamjenjuju se riječima: „pet godina“.Član 8.

U članu 29. stav 3. mijenja se i glasi:
„(3) Policijski službenik u okviru svojih nadležnosti propisanih zakonom vrši psihofiziološka ispitivanja, a u skladu sa aktom koji donosi direktor.“

Član 9.

U članu 47. u stavu 2. riječi: „daje upozorenje“ zamjenjuju se riječima: „izdaje naređenje“.

Član 10.

U članu 59. u stavu 1. u tački 2) poslije riječi: „odobrenje“ dodaju se riječi: „ministra ili“.

Član 11.

U članu 66. stav 4. mijenja se i glasi:
„(4) Pripravniku koji se obučava za obavljanje poslova policijskog službenika određuje se mentor koji usmjerava i prati rad pripravnika.“

Član 12.

U članu 67. poslije riječi: „radnog staža“ dodaju se riječi: „na poslovima stručne spreme za koju se traži oslobađanje od polaganja stručnog ispita“.

Član 13.

Član 68. mijenja se i glasi:
„(1) Stručni ispit polaže se pred Komisijom za polaganje stručnog ispita za rad u Ministarstvu (u daljem tekstu: Komisija).
(2) Komisiju iz stava 1. ovog člana rješenjem imenuje ministar.
(3) Uslovi, program, sastav Komisije i način polaganja stručnog ispita za rad u Ministarstvu propisuju se podzakonskim aktom o stručnom ispitu za rad u Ministarstvu, koji donosi ministar.“

Član 14.

U članu 74. poslije stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:
„(3) Način utvrđivanja fizičke i psihičke sposobnosti za rad policijskih službenika, kandidata za policijsku obuku, kao i lica koja se zapošljavaju u svojstvu policijskog službenika, podzakonskim aktom propisuje ministar.“
Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

Član 15.

U članu 79. u stavu 1. u tački 3) poslije riječi: „ekstremizma“ briše se riječ: „i“ i dodaje zapeta, a poslije riječi: „jedinice“ dodaju se riječi: „i Centra za obuku“.


Član 16.

U članu 96. stav 1. mijenja se i glasi:
„(1) Čin generalnog inspektora policije stiče policijski službenik koji je raspoređen na poslove i zadatke rukovodioca osnovne organizacione jedinice.“

Član 17.

U članu 130. stav 3. briše se.
Dosadašnji stav 4. postaje stav 3.

Član 18.

U članu 137. u stavu 2. u tački 2) riječ: „oštećeni“ briše se.

Član 19.

Naziv Glave XVI: „OBRADA LIČNIH PODATAKA I ZAŠTITA TAJNIH PODATAKA“ mijenja se i glasi: „OBRADA LIČNIH PODATAKA, ZAŠTITA TAJNIH PODATAKA I RAZMJENA PODATAKA“.

Član 20.

Naziv člana 140: „Prikupljanje i obrada“ mijenja se i glasi: „Prikupljanje, obrada i razmjena podataka“.
Poslije stava 6. dodaju se novi st. 7, 8. i 9. koji glase:
„(7) Na osnovu zahtjeva pravnog i fizičkog lica, koji je osnovan, Ministarstvo dostavlja lične podatke o evidencijama za koje je nadležno, o čemu donosi posebno rješenje.
(8) Prilikom dostave podataka iz stava 7. ovog člana, Ministarstvo čuva podatke o podnosiocu zahtjeva i dostavljenim podacima u skladu sa podzakonskim aktom kojim se propisuje način vođenja i rokovi čuvanja evidencija koje vodi Ministarstvo.
(9) Ministarstvo može vršiti elektronsku razmjenu podataka iz evidencija za koje je nadležno, o čemu Vlada na prijedlog ministra donosi podzakonski akt kojim se, između ostalog, definišu tehnički načini razmjene podataka, načini zaštite podataka, pristupne tačke Ministarstva za razmjenu podataka i druga pitanja u vezi sa sadržajem podataka koji su predmet razmjene.“

Član 21.

U članu 141. u stavu 1. tačka 14) mijenja se i glasi:
„14) otiscima prstiju i dlanova u automatskom sistemu za identifikaciju,“.
Poslije stava 3. dodaju se novi st. 4. i 5. koji glase:
„(4) Pristup evidencijama i zaštita podataka može se vršiti u skladu sa važećim propisima o elektronskom potpisu.
(5) Ministarstvo može uspostaviti infrastrukturu za digitalno potpisivanje i izdavanje kvalifikovanih digitalnih certifikata u skladu sa važećim propisima.“
Član 22.

Poslije člana 141. dodaje se novi član 141a. koji glasi:
„Evidencije o građanskim stanjima i identifikacionim dokumentima
Član 141a.

(1) Ministarstvo je nadležno za vođenje evidencija JMB, prebivališta i boravišta, ličnih karata, vozačkih dozvola, putnih isprava, registrovanih vozila i dokumenata za registraciju vozila i registra novčanih kazni u skladu sa propisima koji uređuju vođenje navedenih evidencija.
(2) Ministarstvo može uspostaviti evidenciju iz stava 1. ovog člana u skladu sa propisima koji uređuju određenu oblast, o čemu se donosi posebna odluka nakon sticanja tehničkih uslova.“


Član 23.

U članu 149. stav 2. mijenja se i glasi:
„(2) Poslove iz stava 1. ovog člana organizuje i vrši Uprava za policijsku obuku i Centar za obuku.“
U stavu 3. riječi: „u Jedinici za stručnu obuku“ brišu se.


Član 24.

U članu 151. poslije stava 4. dodaju se novi st. 5. i 6. koji glase:
„(5) Kadet odgovara disciplinski i materijalno za povredu discipline, kao i za štetu nanesenu Ministarstvu namjerno ili iz grube nepažnje, u skladu sa podzakonskim aktom koji donosi ministar.
(6) Kadeti i polaznici policijske obuke ocjenjuju se u skladu sa podzakonskim aktom koji donosi ministar.“

Član 25.

U članu 170. u tački 3) poslije riječi: „(član 89. stav 2)“ riječ: „i“ briše se i dodaje zapeta.
U tački 4) poslije riječi: „(član 114)“ dodaje se riječ: „i“ i nova tačka 5) koja glasi:
„5) definisanju tehničkih načina razmjene podataka, načinu zaštite podataka, pristupne tačke Ministarstva za razmjenu podataka i drugim pitanjima u vezi sa sadržajem podataka koji su predmet razmjene (član 140. stav 9)“.


Član 26.

U članu 171. u tački 13) riječi: „(član 128. stav 4)“ zamjenjuju se riječima: „(član 129. stav 4)“.
U tački 19) poslije riječi: „(član 151. stav 3) riječ: „i“ briše se i dodaje zapeta.
U tački 20) poslije riječi: „(član 153. stav 3)“ dodaje se zapeta i nove t. 21), 22), 23) i 24) koje glase:
„21) stručnom ispitu za rad u Ministarstvu (član 68. stav 3),
22) zdravstvenim uslovima policijskih službenika i kandidata za prijem na rad i policijsku obuku u Ministarstvu (član 74. stav 3),
23) disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti kadeta (član 151. stav 5) i
24) ocjenjivanju kadeta i polaznika policijske obuke (član 151. stav 6).“

Član 27.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.


Broj: 02/1-021-1381/16 PREDSJEDNIK
Datum: 8. decembar 2016. godine NARODNE SKUPŠTINE

Nedeljko Čubrilović

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]