BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#1515
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLICIJI I UNUTRAŠNјIM POSLOVIMA RS


Član 1.

U Zakonu o policiji i unutrašnjim poslovima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 57/16), u članu 5. u stavu 1. poslije tačke 10) dodaje se nova tačka 11) koja glasi:
„11) kriminalističko-tehnička i forenzička vještačenja predmeta i tragova,“.
Dosadašnje t. 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17) i 18) postaju t. 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18) i 19).

Član 2.

U članu 6. tačka 2) mijenja se i glasi:
„2) analitički i informaciono-komunikacioni,“.
U tački 5) poslije riječi: „djelatnost“ briše se zapeta i dodaje riječ: „i“.
Tačka 6) briše se.
Dosadašnja tačka 7) postaje tačka 6).

Član 3.

U članu 8. u stavu 3. u tački 4) briše se riječ: „i“ i dodaje zapeta.
U tački 5) poslije riječi: „aktima“ dodaje se riječ: „i“ i nova tačka 6) koja glasi:
„6) zaštitu informaciono-komunikacione strukture u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima Republike Srpske“.

Član 4.

U članu 9. stav 2. briše se.
Dosadašnji stav 3. postaje stav 2.

Član 5.

U članu 10. u stavu 2. riječi: „centar javne bezbjednosti“ zamjenjuju se riječima: „policijska uprava“.
U stavu 4. riječi: „stanica javne bezbjednosti“ i zapeta brišu se.

Član 6.

U članu 11. u stavu 1. ispred riječi: „Naziv“ na početku teksta broj: „1“ u obostranoj zagradi briše se.
Stav 2. briše se.

Član 7.

U članu 20. u stavu 1. riječi: „tri godine“ zamjenjuju se riječima: „pet godina“.


Član 8.

U članu 29. stav 3. mijenja se i glasi:
„(3) Policijski službenik u okviru svojih nadležnosti propisanih zakonom vrši psihofiziološka ispitivanja, a u skladu sa aktom koji donosi direktor.“

Član 9.

U članu 47. u stavu 2. riječi: „daje upozorenje“ zamjenjuju se riječima: „izdaje naređenje“.

Član 10.

U članu 59. u stavu 1. u tački 2) poslije riječi: „odobrenje“ dodaju se riječi: „ministra ili“.

Član 11.

U članu 66. stav 4. mijenja se i glasi:
„(4) Pripravniku koji se obučava za obavlјanje poslova policijskog službenika određuje se mentor koji usmjerava i prati rad pripravnika.“

Član 12.

U članu 67. poslije riječi: „radnog staža“ dodaju se riječi: „na poslovima stručne spreme za koju se traži oslobađanje od polaganja stručnog ispita“.

Član 13.

Član 68. mijenja se i glasi:
„(1) Stručni ispit polaže se pred Komisijom za polaganje stručnog ispita za rad u Ministarstvu (u dalјem tekstu: Komisija).
(2) Komisiju iz stava 1. ovog člana rješenjem imenuje ministar.
(3) Uslovi, program, sastav Komisije i način polaganja stručnog ispita za rad u Ministarstvu propisuju se podzakonskim aktom o stručnom ispitu za rad u Ministarstvu, koji donosi ministar.“

Član 14.

U članu 74. poslije stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:
„(3) Način utvrđivanja fizičke i psihičke sposobnosti za rad policijskih službenika, kandidata za policijsku obuku, kao i lica koja se zapošlјavaju u svojstvu policijskog službenika, podzakonskim aktom propisuje ministar.“
Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

Član 15.

U članu 79. u stavu 1. u tački 3) poslije riječi: „ekstremizma“ briše se riječ: „i“ i dodaje zapeta, a poslije riječi: „jedinice“ dodaju se riječi: „i Centra za obuku“.


Član 16.

U članu 96. stav 1. mijenja se i glasi:
„(1) Čin generalnog inspektora policije stiče policijski službenik koji je raspoređen na poslove i zadatke rukovodioca osnovne organizacione jedinice.“

Član 17.

U članu 130. stav 3. briše se.
Dosadašnji stav 4. postaje stav 3.

Član 18.

U članu 137. u stavu 2. u tački 2) riječ: „oštećeni“ briše se.

Član 19.

Naziv Glave XVI: „OBRADA LIČNIH PODATAKA I ZAŠTITA TAJNIH PODATAKA“ mijenja se i glasi: „OBRADA LIČNIH PODATAKA, ZAŠTITA TAJNIH PODATAKA I RAZMJENA PODATAKA“.

Član 20.

Naziv člana 140: „Prikuplјanje i obrada“ mijenja se i glasi: „Prikuplјanje, obrada i razmjena podataka“.
Poslije stava 6. dodaju se novi st. 7, 8. i 9. koji glase:
„(7) Na osnovu zahtjeva pravnog i fizičkog lica, koji je osnovan, Ministarstvo dostavlјa lične podatke o evidencijama za koje je nadležno, o čemu donosi posebno rješenje.
(8) Prilikom dostave podataka iz stava 7. ovog člana, Ministarstvo čuva podatke o podnosiocu zahtjeva i dostavlјenim podacima u skladu sa podzakonskim aktom kojim se propisuje način vođenja i rokovi čuvanja evidencija koje vodi Ministarstvo.
(9) Ministarstvo može vršiti elektronsku razmjenu podataka iz evidencija za koje je nadležno, o čemu Vlada na prijedlog ministra donosi podzakonski akt kojim se, između ostalog, definišu tehnički načini razmjene podataka, načini zaštite podataka, pristupne tačke Ministarstva za razmjenu podataka i druga pitanja u vezi sa sadržajem podataka koji su predmet razmjene.“

Član 21.

U članu 141. u stavu 1. tačka 14) mijenja se i glasi:
„14) otiscima prstiju i dlanova u automatskom sistemu za identifikaciju,“.
Poslije stava 3. dodaju se novi st. 4. i 5. koji glase:
„(4) Pristup evidencijama i zaštita podataka može se vršiti u skladu sa važećim propisima o elektronskom potpisu.
(5) Ministarstvo može uspostaviti infrastrukturu za digitalno potpisivanje i izdavanje kvalifikovanih digitalnih certifikata u skladu sa važećim propisima.“

Član 22.

Poslije člana 141. dodaje se novi član 141a. koji glasi:
„Evidencije o građanskim stanjima i identifikacionim dokumentima
Član 141a.

(1) Ministarstvo je nadležno za vođenje evidencija JMB, prebivališta i boravišta, ličnih karata, vozačkih dozvola, putnih isprava, registrovanih vozila i dokumenata za registraciju vozila i registra novčanih kazni u skladu sa propisima koji uređuju vođenje navedenih evidencija.
(2) Ministarstvo može uspostaviti evidenciju iz stava 1. ovog člana u skladu sa propisima koji uređuju određenu oblast, o čemu se donosi posebna odluka nakon sticanja tehničkih uslova.“


Član 23.

U članu 149. stav 2. mijenja se i glasi:
„(2) Poslove iz stava 1. ovog člana organizuje i vrši Uprava za policijsku obuku i Centar za obuku.“
U stavu 3. riječi: „u Jedinici za stručnu obuku“ brišu se.


Član 24.

U članu 151. poslije stava 4. dodaju se novi st. 5. i 6. koji glase:
„(5) Kadet odgovara disciplinski i materijalno za povredu discipline, kao i za štetu nanesenu Ministarstvu namjerno ili iz grube nepažnje, u skladu sa podzakonskim aktom koji donosi ministar.
(6) Kadeti i polaznici policijske obuke ocjenjuju se u skladu sa podzakonskim aktom koji donosi ministar.“

Član 25.

U članu 170. u tački 3) poslije riječi: „(član 89. stav 2)“ riječ: „i“ briše se i dodaje zapeta.
U tački 4) poslije riječi: „(član 114)“ dodaje se riječ: „i“ i nova tačka 5) koja glasi:
„5) definisanju tehničkih načina razmjene podataka, načinu zaštite podataka, pristupne tačke Ministarstva za razmjenu podataka i drugim pitanjima u vezi sa sadržajem podataka koji su predmet razmjene (član 140. stav 9)“.


Član 26.

U članu 171. u tački 13) riječi: „(član 128. stav 4)“ zamjenjuju se riječima: „(član 129. stav 4)“.
U tački 19) poslije riječi: „(član 151. stav 3) riječ: „i“ briše se i dodaje zapeta.
U tački 20) poslije riječi: „(član 153. stav 3)“ dodaje se zapeta i nove t. 21), 22), 23) i 24) koje glase:
„21) stručnom ispitu za rad u Ministarstvu (član 68. stav 3),
22) zdravstvenim uslovima policijskih službenika i kandidata za prijem na rad i policijsku obuku u Ministarstvu (član 74. stav 3),
23) disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti kadeta (član 151. stav 5) i
24) ocjenjivanju kadeta i polaznika policijske obuke (član 151. stav 6).“

Član 27.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.


Broj: 02/1-021-1381/16 PREDSJEDNIK
Datum: 8. decembar 2016. godine NARODNE SKUPŠTINE

Nedelјko Čubrilović


ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O POLICIJI I UNUTRAŠNJIM POSLOVIMAČlan 1.

U Zakonu o policiji i unutrašnjim poslovima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 57/16), u članu 5. u stavu 1. poslije tačke 10) dodaje se nova tačka 11) koja glasi:
„11) kriminalističko-tehnička i forenzička vještačenja predmeta i tragova,“.
Dosadašnje t. 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17) i 18) postaju t. 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18) i 19).

Član 2.

U članu 6. tačka 2) mijenja se i glasi:
„2) analitički i informaciono-komunikacioni,“.
U tački 5) poslije riječi: „djelatnost“ briše se zapeta i dodaje riječ: „i“.
Tačka 6) briše se.
Dosadašnja tačka 7) postaje tačka 6).

Član 3.

U članu 8. u stavu 3. u tački 4) briše se riječ: „i“ i dodaje zapeta.
U tački 5) poslije riječi: „aktima“ dodaje se riječ: „i“ i nova tačka 6) koja glasi:
„6) zaštitu informaciono-komunikacione strukture u skladu sa zakonskim i podzakonskim aktima Republike Srpske“.

Član 4.

U članu 9. stav 2. briše se.
Dosadašnji stav 3. postaje stav 2.

Član 5.

U članu 10. u stavu 2. riječi: „centar javne bezbjednosti“ zamjenjuju se riječima: „policijska uprava“.
U stavu 4. riječi: „stanica javne bezbjednosti“ i zapeta brišu se.

Član 6.

U članu 11. u stavu 1. ispred riječi: „Naziv“ na početku teksta broj: „1“ u obostranoj zagradi briše se.
Stav 2. briše se.

Član 7.

U članu 20. u stavu 1. riječi: „tri godine“ zamjenjuju se riječima: „pet godina“.Član 8.

U članu 29. stav 3. mijenja se i glasi:
„(3) Policijski službenik u okviru svojih nadležnosti propisanih zakonom vrši psihofiziološka ispitivanja, a u skladu sa aktom koji donosi direktor.“

Član 9.

U članu 47. u stavu 2. riječi: „daje upozorenje“ zamjenjuju se riječima: „izdaje naređenje“.

Član 10.

U članu 59. u stavu 1. u tački 2) poslije riječi: „odobrenje“ dodaju se riječi: „ministra ili“.

Član 11.

U članu 66. stav 4. mijenja se i glasi:
„(4) Pripravniku koji se obučava za obavljanje poslova policijskog službenika određuje se mentor koji usmjerava i prati rad pripravnika.“

Član 12.

U članu 67. poslije riječi: „radnog staža“ dodaju se riječi: „na poslovima stručne spreme za koju se traži oslobađanje od polaganja stručnog ispita“.

Član 13.

Član 68. mijenja se i glasi:
„(1) Stručni ispit polaže se pred Komisijom za polaganje stručnog ispita za rad u Ministarstvu (u daljem tekstu: Komisija).
(2) Komisiju iz stava 1. ovog člana rješenjem imenuje ministar.
(3) Uslovi, program, sastav Komisije i način polaganja stručnog ispita za rad u Ministarstvu propisuju se podzakonskim aktom o stručnom ispitu za rad u Ministarstvu, koji donosi ministar.“

Član 14.

U članu 74. poslije stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:
„(3) Način utvrđivanja fizičke i psihičke sposobnosti za rad policijskih službenika, kandidata za policijsku obuku, kao i lica koja se zapošljavaju u svojstvu policijskog službenika, podzakonskim aktom propisuje ministar.“
Dosadašnji stav 3. postaje stav 4.

Član 15.

U članu 79. u stavu 1. u tački 3) poslije riječi: „ekstremizma“ briše se riječ: „i“ i dodaje zapeta, a poslije riječi: „jedinice“ dodaju se riječi: „i Centra za obuku“.


Član 16.

U članu 96. stav 1. mijenja se i glasi:
„(1) Čin generalnog inspektora policije stiče policijski službenik koji je raspoređen na poslove i zadatke rukovodioca osnovne organizacione jedinice.“

Član 17.

U članu 130. stav 3. briše se.
Dosadašnji stav 4. postaje stav 3.

Član 18.

U članu 137. u stavu 2. u tački 2) riječ: „oštećeni“ briše se.

Član 19.

Naziv Glave XVI: „OBRADA LIČNIH PODATAKA I ZAŠTITA TAJNIH PODATAKA“ mijenja se i glasi: „OBRADA LIČNIH PODATAKA, ZAŠTITA TAJNIH PODATAKA I RAZMJENA PODATAKA“.

Član 20.

Naziv člana 140: „Prikupljanje i obrada“ mijenja se i glasi: „Prikupljanje, obrada i razmjena podataka“.
Poslije stava 6. dodaju se novi st. 7, 8. i 9. koji glase:
„(7) Na osnovu zahtjeva pravnog i fizičkog lica, koji je osnovan, Ministarstvo dostavlja lične podatke o evidencijama za koje je nadležno, o čemu donosi posebno rješenje.
(8) Prilikom dostave podataka iz stava 7. ovog člana, Ministarstvo čuva podatke o podnosiocu zahtjeva i dostavljenim podacima u skladu sa podzakonskim aktom kojim se propisuje način vođenja i rokovi čuvanja evidencija koje vodi Ministarstvo.
(9) Ministarstvo može vršiti elektronsku razmjenu podataka iz evidencija za koje je nadležno, o čemu Vlada na prijedlog ministra donosi podzakonski akt kojim se, između ostalog, definišu tehnički načini razmjene podataka, načini zaštite podataka, pristupne tačke Ministarstva za razmjenu podataka i druga pitanja u vezi sa sadržajem podataka koji su predmet razmjene.“

Član 21.

U članu 141. u stavu 1. tačka 14) mijenja se i glasi:
„14) otiscima prstiju i dlanova u automatskom sistemu za identifikaciju,“.
Poslije stava 3. dodaju se novi st. 4. i 5. koji glase:
„(4) Pristup evidencijama i zaštita podataka može se vršiti u skladu sa važećim propisima o elektronskom potpisu.
(5) Ministarstvo može uspostaviti infrastrukturu za digitalno potpisivanje i izdavanje kvalifikovanih digitalnih certifikata u skladu sa važećim propisima.“
Član 22.

Poslije člana 141. dodaje se novi član 141a. koji glasi:
„Evidencije o građanskim stanjima i identifikacionim dokumentima
Član 141a.

(1) Ministarstvo je nadležno za vođenje evidencija JMB, prebivališta i boravišta, ličnih karata, vozačkih dozvola, putnih isprava, registrovanih vozila i dokumenata za registraciju vozila i registra novčanih kazni u skladu sa propisima koji uređuju vođenje navedenih evidencija.
(2) Ministarstvo može uspostaviti evidenciju iz stava 1. ovog člana u skladu sa propisima koji uređuju određenu oblast, o čemu se donosi posebna odluka nakon sticanja tehničkih uslova.“


Član 23.

U članu 149. stav 2. mijenja se i glasi:
„(2) Poslove iz stava 1. ovog člana organizuje i vrši Uprava za policijsku obuku i Centar za obuku.“
U stavu 3. riječi: „u Jedinici za stručnu obuku“ brišu se.


Član 24.

U članu 151. poslije stava 4. dodaju se novi st. 5. i 6. koji glase:
„(5) Kadet odgovara disciplinski i materijalno za povredu discipline, kao i za štetu nanesenu Ministarstvu namjerno ili iz grube nepažnje, u skladu sa podzakonskim aktom koji donosi ministar.
(6) Kadeti i polaznici policijske obuke ocjenjuju se u skladu sa podzakonskim aktom koji donosi ministar.“

Član 25.

U članu 170. u tački 3) poslije riječi: „(član 89. stav 2)“ riječ: „i“ briše se i dodaje zapeta.
U tački 4) poslije riječi: „(član 114)“ dodaje se riječ: „i“ i nova tačka 5) koja glasi:
„5) definisanju tehničkih načina razmjene podataka, načinu zaštite podataka, pristupne tačke Ministarstva za razmjenu podataka i drugim pitanjima u vezi sa sadržajem podataka koji su predmet razmjene (član 140. stav 9)“.


Član 26.

U članu 171. u tački 13) riječi: „(član 128. stav 4)“ zamjenjuju se riječima: „(član 129. stav 4)“.
U tački 19) poslije riječi: „(član 151. stav 3) riječ: „i“ briše se i dodaje zapeta.
U tački 20) poslije riječi: „(član 153. stav 3)“ dodaje se zapeta i nove t. 21), 22), 23) i 24) koje glase:
„21) stručnom ispitu za rad u Ministarstvu (član 68. stav 3),
22) zdravstvenim uslovima policijskih službenika i kandidata za prijem na rad i policijsku obuku u Ministarstvu (član 74. stav 3),
23) disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti kadeta (član 151. stav 5) i
24) ocjenjivanju kadeta i polaznika policijske obuke (član 151. stav 6).“

Član 27.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.


Broj: 02/1-021-1381/16 PREDSJEDNIK
Datum: 8. decembar 2016. godine NARODNE SKUPŠTINE

Nedeljko Čubrilović
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]