BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#1599
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA REPUBLIKE SRPSKE


Član 1.

U Zakonu o platama zaposlenih u javnim službama Republike Srpske, („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/14), član 1. mijenja se i glasi:
„Ovim zakonom uređuju se način utvrđivanja i visina plata zaposlenih u javnim službama koje vrše javna ovlašćenja iz oblasti rada, zdravstvenog osiguranja, zapošlјavanja, dječije zaštite, socijalne zaštite, vodoprivrede i drugim javnim službama koje nisu obuhvaćene posebnim zakonom kojim se reguliše oblast plata.“

Član 2.

U članu 2. u tački d), poslije riječi: „Republike Srpske“, riječ: „i“ briše se i dodaje se zapeta.
U tački đ) poslije riječi: „Republika Srpska“, briše se tačka i dodaje se zapeta.
Poslije tačke đ), dodaju se nove t. „e)“ i „ž)“, koje glase:
„e) Javnoj ustanovi ‘Vode Srpske’ i
ž) javnim ustanovama i fondovima čiji je osnivač Republika Srpska.“

Član 3.

U članu 6. stav 3. mijenja se i glasi:
„(3) Osnovna plata za svaku navršenu godinu staža osiguranja uvećava se do navršenih 25 godina 0,3%, a nakon navršenih 25 godina, svaka naredna godina 0,5%.“

Član 4.

Poslije člana 20. dodaje se novi član 20a. koji glasi:
„Član 20a.

U roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, uskladiće se svi podzakonski akti kojima je regulisan obračun i isplata plata i drugih ličnih primanja zaposlenih u javnim službama Republike Srpske.“

Član 5.

Ovaj zakon objavlјuje se u „Službenom glasniku Republike Srpske“, a stupa na snagu 1. januara 2017. godine.


Broj: 02/1-021-1561/16 PREDSJEDNIK
Datum: 24. decembar 2016. godine NARODNE SKUPŠTINE

Nedelјko Čubrilović
ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA REPUBLIKE SRPSKE


Član 1.

U Zakonu o platama zaposlenih u javnim službama Republike Srpske, („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 31/14), član 1. mijenja se i glasi:
„Ovim zakonom uređuju se način utvrđivanja i visina plata zaposlenih u javnim službama koje vrše javna ovlašćenja iz oblasti rada, zdravstvenog osiguranja, zapošljavanja, dječije zaštite, socijalne zaštite, vodoprivrede i drugim javnim službama koje nisu obuhvaćene posebnim zakonom kojim se reguliše oblast plata.“

Član 2.

U članu 2. u tački d), poslije riječi: „Republike Srpske“, riječ: „i“ briše se i dodaje se zapeta.
U tački đ) poslije riječi: „Republika Srpska“, briše se tačka i dodaje se zapeta.
Poslije tačke đ), dodaju se nove t. „e)“ i „ž)“, koje glase:
„e) Javnoj ustanovi ‘Vode Srpske’ i
ž) javnim ustanovama i fondovima čiji je osnivač Republika Srpska.“

Član 3.

U članu 6. stav 3. mijenja se i glasi:
„(3) Osnovna plata za svaku navršenu godinu staža osiguranja uvećava se do navršenih 25 godina 0,3%, a nakon navršenih 25 godina, svaka naredna godina 0,5%.“

Član 4.

Poslije člana 20. dodaje se novi član 20a. koji glasi:
„Član 20a.

U roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona, uskladiće se svi podzakonski akti kojima je regulisan obračun i isplata plata i drugih ličnih primanja zaposlenih u javnim službama Republike Srpske.“

Član 5.

Ovaj zakon objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srpske“, a stupa na snagu 1. januara 2017. godine.


Broj: 02/1-021-1561/16 PREDSJEDNIK
Datum: 24. decembar 2016. godine NARODNE SKUPŠTINE

Nedeljko Čubrilović

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]