BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Kantona Sarajevo - BiH
#5204
Službene novine Kantona Sarajevo, broj 33/21
Na osnovu člana 12. tačka b) i člana 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 1/96, 2/96-Ispravka, 3/96 - Ispravka, 16/97, 14/00, 14/01, 28/04, 6/13 i 31/17) Skupština Kantona Sarajevo, na 40. Radnoj sjednici održanoj dana 09.08.2021. godine, donijela je


ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OSNOVNOM ODGOJU I OBRAZOVANJU Kantona Sarajevo


Član 1.
(Izmjena člana 8.)

U Zakonu o osnovnom odgoju i obrazovanju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 23/17, 33/17, 30/19 i 34/20), u članu 8. u st. (4) i (5) riječi: "obrazovanje, nauku i mlade", zamjenjuju se riječima: "odgoj i obrazovanje".

Član 2.
(Izmjene i dopune člana 24.)

(1) U članu 24. stav (5) brišu se riječi: "na prijedlog Prosvjetno-pedagoškog zavoda".

(2) U stavu (8) iza riječi: "mature", dodaju se riječi: "na osnovu odluke ministra, a".

(3) Stav (14) mijenja se i glasi:

"(14) Škola je obavezna da u toku školske godine, u obimu od najmanje 90% realizira nastavni plan i program".

Član 3.
(Izmjena člana 27.)

Član 27. mijenja se i glasi:


"Član 27.

(Godišnji program rada škole)

(1) Rad u školi u toku školske godine realizira se na osnovu godišnjeg programa rada škole (u daljem tekstu: godišnji program) u skladu sa razvojnim planom škole koji se donosi u skladu sa metodologijom izrade godišnjeg programa rada škole.

(2) Godišnji program sadrži obavezne i druge oblike rada, kao i izvještaj o realiziranju godišnjeg programa za prethodnu školsku godinu.

(3) Nastavničko vijeće utvrđuje prijedlog godišnjeg programa na osnovu nacrta kojeg priprema direktor, a usvaja ga školski odbor.

(4) Ako zbog izuzetnih okolnosti dođe do izmjene 40-satne radne sedmice iz člana 85. stav (1) ovog zakona, nije potrebno provoditi proceduru donošenja izmjena i dopuna godišnjeg programa rada škole.

(5) Škola, nakon usvajanja, dostavlja godišnji program rada u elektronskoj verziji, najkasnije do 30. septembra za tekuću školsku godinu, i to po jedan primjerak osnivaču, odnosno Ministarstvu i nadležnom organu općine."

Član 4.
(Izmjene i dopuna člana 33.)

Član 33. mijenja se i glasi:


"Član 33.

(Početak i trajanje školske godine)

(1) Školska godina počinje 1. septembra, a završava se 31. augusta naredne godine.

(2) Nastavna godina počinje prvog radnog dana u septembru tekuće, a završava se najkasnije do 30. juna naredne godine, osim ako ministar drugačije ne propiše školskim kalendarom.

(3) Školska godina počinje i završava intoniranjem državne himne i podizanjem zastave države Bosne i Hercegovine.

(4) Nastava u školi izvodi se po polugodištima i traje najmanje 35, a najviše 37 radnih sedmica, s tim da se nastavni plan i program realizira u okviru najmanje 33, a najviše 35 radnih sedmica

(5) Nastava u prvom i završnom razredu škole traje, za jednu sedmicu kraće, u odnosu na nastavu iz stava (4) ovog člana.

(6) Nastava u prvom polugodištu počinje prvog radnog dana u septembru i završava se po pravilu 31. decembra tekuće kalendarske godine.

(7) Zimski odmor za učenike traje četiri sedmice i koristi se po pravilu nakon završetka prvog polugodišta.

(8) Nastava u drugom polugodištu počinje poslije zimskog odmora i završava se nakon ispunjenja uvjeta iz st. (4) i (5) ovog člana.

(9) Odgojno-obrazovni rad izuzetno može trajati i kraće od vremena propisanog st. (4) i (5) ovog člana i može se prekidati u toku polugodišta, odnosno školske godine, u slučaju proglašenja prirodne katastrofe, elementarne nepogode, stanja neposredne ugroženosti i ratnog stanja, o čemu na prijedlog ministra odluku donosi Vlada, kao i odluku o pomjeranju početka nastave u prvom i drugom polugodištu i produžetak zimskog odmora, zavisno od klimatskih ili drugih uvjeta, s tim da u toku školske godine bude ostvaren godišnji fond nastavnih sati, u skladu sa članom 24. stav (15) ovog zakona.

(10) Ministar utvrđuje školski kalendar za svaku školsku godinu i objavljuje ga najkasnije do 30. juna tekuće godine za narednu školsku godinu.

(11) Ukoliko je osnivač škole vjerska zajednica odnosno crkva, nastavni kalendar za svaku školsku godinu donosi osnivač uz saglasnost ministra.

(12) Nastavni kalendar donosi se najkasnije dva mjeseca prije početka školske godine."

Član 5.
(Dopune člana 36.)

Član 36. mijenja se i glasi:


"Član 36.

(Organizacija nastave)

(1) Škola organizira nastavni proces u petodnevnoj radnoj sedmici.

(2) Nastavni čas u osnovnoj školi traje 45 minuta, a u centrima 40 minuta, osim ako nastavnim planom i programom nije drukčije određeno.

(3) Nastava se organizira po razredima, a neposredno izvodi u odjeljenju ili u grupi u skladu sa nastavnim planom i programom.

(4) Škola je obavezna u Godišnjem programu rada, za realizaciju predmetne nastave, planirati četiri sedmice izvođenja nastave u online okruženju i to po dvije sedmice u svakom polugodištu, a u skladu sa utvrđenim rasporedom časova i satnicom za redovnu nastavu.

(5) Za učenike I, II, III razreda može se organizovati fleksibilno trajanje nastavnog časa unutar zadanog dnevnog vremenskog okvira.

(6) U toku sedmice učenici I, II I III razreda mogu imati najviše 20 časova svih oblika odgojno-obrazovnog rada s tim da u toku dana ne mogu imati više od četiri časa redovne nastave.

(7) U toku sedmice učenici IV, V i VI razreda mogu imati najviše 25 časova nastave, s tim da u toku dana ne mogu imati više od pet časova redovne nastave.

(8) U toku sedmice učenici VII, VIII i IX razreda mogu imati najviše 30 časova nastave, s tim da u toku dana ne mogu imati više od šest časova redovne nastave.

(9) Izuzetno, učenici od V do IX razreda u toku sedmice mogu imati jedan čas više redovne nastave u odnosu na broj časova propisan u st. (6) i (7) ovog člana i to samo kada se radi o predmetima koji se u skladu sa standardima i normativima za osnovnu školu dijele u grupe.

(10) Nastavnik je obavezan svake druge školske godine realizirati ogledni čas.

(11) Direktor škole može, u izuzetnim slučajevima, odlučiti da produži ili skrati trajanje časova, ili donijeti odluku da se nastava realizira u online okruženju najduže do dvije sedmice, o čemu je obavezan obavijestiti Ministarstvo.

(12) Ministar može, u izuzetnim okolnostima, odlučiti da produži ili skrati trajanje časova ili da se nastava realizira u online okruženju, u pojedinim ili svim školama na području Kantona.

(13) Učenici u toku jednog nastavnog dan po rasporedu ne mogu imati dva časa istog predmeta, osim ako to ne zahtijeva organizacija rada i način izvođenja nastavnog predmeta."

Član 6.
(Dopuna člana 37.)

U članu 37. iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi:

"(3) U realizaciji nastave u online okruženju mogu se koristiti digitalni i drugi sadržaji, koji se pripremaju u skladu sa kriterijima za evaluaciju digitalnih i drugih obrazovnih sadržaja, koje donosi ministar."

Član 7.
(Izmjena člana 51.)

U članu 51. stav (3) mijenja se i glasi:

"(3) Rezultati provedenog samovrednovanja dostavljaju se školskom odboru i vijeću roditelja, koji na osnovu dostavljenih pokazatelja daju preporuke za unapređenje odgojno-obrazovnih procesa u školi."

Član 8.
(Izmjene člana 57.)

(1) U članu 57. stav (1) riječ: "aprilu" zamjenjuje se riječima: "mjesecu februaru".

(2) U stavu (5) riječ: "maju" zamjenjuje se riječju: "martu".

(3) Stav (10) mijenja se i glasi:

"(10) Škola je obavezna da o obavljenom upisu školskih obveznika dostavi izvještaj o upisu osnivaču, Ministarstvu i općini na čijem se području nalazi, najkasnije do 15. marta za februarski upisni rok, a najkasnije do 31. avgusta za djecu koja se upišu u tom mjesecu."

Član 9.
(Izmjena člana 81.)

U članu 81. stav (1) u tački a) riječi: "instrukcijom ministra" zamjenjuju se riječima: "pravilnikom o izostancima učenika koji donosi ministar".

Član 10.
(Izmjena člana 88.)

U članu 88. stav (9) mijenja se i glasi:

"(9) Javni konkurs se raspisuje i provodi u skladu sa pozitivno-pravnim propisima kojima se reguliše zasnivanje radnog odnosa."

(3) Dosadašnji st. (10), (11), (12) i (13) se brišu.

Član 11.
(Izmjena člana 94.)

U članu 94. stav (5) tačka e) mijenja se i glasi:

"e) u vanrednim situacijama kada je direktor spriječen da obavlja dužnost, imenuje nastavnika ili stručnog saradnika koji ispunjava uvjete za direktora koji će, pored svojih poslova, obavljati poslove i zadatke direktora, sve dok traje ta spriječenost, a najduže 60 dana."

Član 12.
(Izmjena člana 95.)

U članu 95. stav (5) brišu se riječi: "a najdalje do isteka tekućeg mandata direktora škole".

Član 13.
(Izmjena člana 96.)

U članu 96. stav (2) tačka p) mijenja se i glasi:

"p) utvrđuje raspored radnog vremena svih radnika u skladu sa zakonom, pedagoškim standardima i normativima i kolektivnim ugovorima,".

Član 14.
(Izmjene člana 111.)

(1) U članu 111. stav (4) mijenja se i glasi:

"(4) Stručni nadzor nad radom osnovne škole vrši Ministarstvo putem Instituta za razvoj preduniverzitetskog obrazovanja, a izvještaj o izvršenom nadzoru dostavlja Ministarstvu, u roku od 15 dana od dana izvršenog nadzora."

(2) Stav (5) se briše.

(3) Dosadašnji stav (6) postaje stav (5).

(3) Dosadašnji stav (6) postaje stav (5).

Član 15.
(Izmjena člana 119.)

Član 119. mijenja se i glasi:


"Član 119.

(Obaveze ministra u donošenju i usklađivanju ostalih propisa i akata)

(1) Ministar će, u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti bliže propise o:

a) nastavnim planovima i programima (član 24. ovog zakona);

b) postupku utvrđivanja uvjeta, o sadržaju i načinu vođenja Registra (član 16. ovog zakona);

c) pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji (čl. 39. i 47. ovog zakona);

d) eksperimentalnim i alternativnim programima (član 28. ovog zakona);

e) vannastavnim i vanškolskim aktivnostima (član 29. ovog zakona);

f) nostrifikaciji i ekvivalenciji svjedodžbi (član 32. ovog zakona);

g) udžbenicima i nastavnim sredstvima (član 37. ovog zakona);

h) kućnom redu i etičkom kodeksu (član 38. ovog zakona);

i) polaganju eksterne mature, vanjskom vrednovanju i samovrednovanju (čl. 24. i 51. ovog zakona);

j) sistemu uspostave, osiguranja i upravljanja kvalitetom (član 53. ovog zakona);

k) nadarenim učenicima (član 60. ovog zakona);

l) načinu i obliku provođenja odgojno-obrazovne podrške i stručnog tretmana (član 61. ovog zakona);

m) neprihvatljivim oblicima ponašanja i zaštiti učenika;

n) načinu postupanja svih učesnika odgojno-obrazovnog procesa (član 63. ovog zakona)

o) posebnim nastavnim planovima i programima za školovanje učenika s teškoćama (član 66. ovog zakona)

p) osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju učenika sa teškoćama u razvoju u redovnim školama (član 69. ovog zakona)

r) praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika sa teškoćama (član 70. ovog zakona)

s) dodjeli pohvala, priznanja i nagrada za učenike (član 80. ovog zakona);

t) polaganju stručnog ispita (član 90. ovog zakona);

u) o stručnom usavršavanju (član 91. ovog zakona);

v) o stručnom ispitu sekretara škole (član 101. ovog zakona) i

z) nadzoru nad zakonitošću rada i stručnom nadzoru (član 111. ovog zakona).

(2) Ministar će, u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, sa njegovim odredbama uskladiti sve akte iz svoje nadležnosti.

(3) Ministar će u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu donijeti pravilnik o izostancima učenika.

(4) Ministar će, u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti metodologiju realizacije nastave u online okruženju i po kombinovanom modelu sa smjernicama za njihovu realizaciju.

(5) Do donošenja novih nastavnih planova i programa koristit će se postojeći nastavni planovi i programi.

(6) S ciljem efikasnijeg upravljanja budžetskim sredstvima i javnim prihodima, Ministarstvo u ime osnivača može za sve ili više škole provoditi javne nabavke."

Član 16.
(Dopune člana 121.)

(1) U članu 121. iza stava (1) dodaju se novi st. (2) i (3) koji glase:

"(2) U osnovnoj školi radni odnos mogu zasnovati i lica koja su završila prvi ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa do kraja 2020./2021. školske godine. Ova lica su obavezna završiti II ciklus bolnonjskog visokoobrazovnog procesa u roku od četiri godine od stupanja na snagu ovog zakona.

(3) U osnovnoj školi radni odnos mogu zasnovati i lica koja su stekla VI stepen stručne spreme, po predbolonjskom sistemu studiranja. Ova lica su obavezna doškolovati se, u roku od tri godine, od dana donošenja programa doškolovavanja."

(2) Dosadašnji st. (2), (3), (4), (5) i (6) postaju st. (4), (5), (6), (7) i (8).

Član 17.
(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-30587/21
09. augusta 2021. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Skupštine Kantona Sarajevo
Elvedin Okerić, s. r.
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]