BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#4220
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju Republike Srpske

Član 1.

U Zakonu o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 44/17, 31/18, 84/19 i 35/20), u članu 42. poslije stava 6. dodaje se novi stav 7. koji glasi:
„(7) Ministar donosi Pravilnik o standardima kvaliteta udžbenika za osnovnu školu.“

Član 2.

U članu 52. poslije stava 6. dodaje se novi stav 7. koji glasi:
„(7) Za učenike koji iskazuju posebna interesovanja organizuje se fakultativna nastava.“

Član 3.

U članu 104. poslije stava 9. dodaje se novi stav 10. koji glasi:
„(10) Ministar, na prijedlog Zavoda, donosi Pravilnik o standardima rada pedagoga, psihologa, socijalnog radnika i defektologa u vaspitno-obrazovnim ustanovama Republike Srpske.“

Član 4.

U članu 106. stav 2. mijenja se i glasi:
„(2) Nastavu u drugoj trijadi u četvrtom i petom razredu izvodi nastavnik razredne nastave i predmetni nastavnik drugih predmeta, a nastavu u šestom razredu izvode nastavnici predmetne nastave.“

Član 5.

U članu 109. stav 1. mijenja se i glasi:
„(1) Pedagog, psiholog, socijalni radnik i defektolog obavljaju poslove u skladu sa pravilnikom iz člana 104. stav 10. ovog zakona i aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.“
St. 2, 3. i 4. brišu se.
Dosadašnji stav 5. postaje stav 2.

Član 6.

U članu 112. stav 11. mijenja se i glasi:
„(11) Ministar rješenjem imenuje komisiju za polaganje stručnog ispita (u daljem tekstu: Komisija) i utvrđuje visinu naknade članovima Komisije koji nisu zaposleni u Ministarstvu, a koja iznosi za predsjednika Komisije 10%, a za člana Komisije 5% najniže plate nakon oporezivanja u Republici za mjesec koji prethodi mjesecu u kojem se polaže stručni ispit.“
Član 7.

U članu 142. poslije stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:
„(4) Pomoćnik direktora se imenuje na mandat koji ne može biti duži od mandata direktora koji ga je imenovao.“
Dosadašnji st. 4, 5, 6, 7. i 8. postaju st. 5, 6, 7, 8. i 9.

Član 8.

U članu 171. poslije stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:
„(4) Ministar, na prijedlog Zavoda, donosi Pravilnik o postupku sprovođenja stručno-pedagoškog nadzora u osnovnoj školi.“

Član 9.

U članu 172. u stavu 3. poslije riječi: „stav 1. ovog zakona“ dodaje se zapeta i riječi: „kao i nad radom aktiva direktora,“.

Član 10.

Poslije člana 179a. dodaje se novi član 179b. koji glasi:
„Član 179b.

Ministar će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti pravilnike:
1) o standardima kvaliteta udžbenika za osnovnu školu (član 42. stav 7),
2) o standardima rada pedagoga, psihologa, socijalnog radnika i defektologa u vaspitno-obrazovnim ustanovama Republike Srpske (član 104. stav 10),
3) o postupku sprovođenja stručno-pedagoškog nadzora u osnovnoj školi (član 171. stav 4).“

Član 11.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.Broj: 02/1-021-575/20 PREDSJEDNIK
Datum: 18. jun 2020. godine NARODNE SKUPŠTINE

Nedeljko Čubrilović

ZAKON O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJO[…]