BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#4220
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju Republike Srpske

Član 1.

U Zakonu o osnovnom vaspitanju i obrazovanju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 44/17, 31/18, 84/19 i 35/20), u članu 42. poslije stava 6. dodaje se novi stav 7. koji glasi:
„(7) Ministar donosi Pravilnik o standardima kvaliteta udžbenika za osnovnu školu.“

Član 2.

U članu 52. poslije stava 6. dodaje se novi stav 7. koji glasi:
„(7) Za učenike koji iskazuju posebna interesovanja organizuje se fakultativna nastava.“

Član 3.

U članu 104. poslije stava 9. dodaje se novi stav 10. koji glasi:
„(10) Ministar, na prijedlog Zavoda, donosi Pravilnik o standardima rada pedagoga, psihologa, socijalnog radnika i defektologa u vaspitno-obrazovnim ustanovama Republike Srpske.“

Član 4.

U članu 106. stav 2. mijenja se i glasi:
„(2) Nastavu u drugoj trijadi u četvrtom i petom razredu izvodi nastavnik razredne nastave i predmetni nastavnik drugih predmeta, a nastavu u šestom razredu izvode nastavnici predmetne nastave.“

Član 5.

U članu 109. stav 1. mijenja se i glasi:
„(1) Pedagog, psiholog, socijalni radnik i defektolog obavljaju poslove u skladu sa pravilnikom iz člana 104. stav 10. ovog zakona i aktom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.“
St. 2, 3. i 4. brišu se.
Dosadašnji stav 5. postaje stav 2.

Član 6.

U članu 112. stav 11. mijenja se i glasi:
„(11) Ministar rješenjem imenuje komisiju za polaganje stručnog ispita (u daljem tekstu: Komisija) i utvrđuje visinu naknade članovima Komisije koji nisu zaposleni u Ministarstvu, a koja iznosi za predsjednika Komisije 10%, a za člana Komisije 5% najniže plate nakon oporezivanja u Republici za mjesec koji prethodi mjesecu u kojem se polaže stručni ispit.“
Član 7.

U članu 142. poslije stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:
„(4) Pomoćnik direktora se imenuje na mandat koji ne može biti duži od mandata direktora koji ga je imenovao.“
Dosadašnji st. 4, 5, 6, 7. i 8. postaju st. 5, 6, 7, 8. i 9.

Član 8.

U članu 171. poslije stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:
„(4) Ministar, na prijedlog Zavoda, donosi Pravilnik o postupku sprovođenja stručno-pedagoškog nadzora u osnovnoj školi.“

Član 9.

U članu 172. u stavu 3. poslije riječi: „stav 1. ovog zakona“ dodaje se zapeta i riječi: „kao i nad radom aktiva direktora,“.

Član 10.

Poslije člana 179a. dodaje se novi član 179b. koji glasi:
„Član 179b.

Ministar će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti pravilnike:
1) o standardima kvaliteta udžbenika za osnovnu školu (član 42. stav 7),
2) o standardima rada pedagoga, psihologa, socijalnog radnika i defektologa u vaspitno-obrazovnim ustanovama Republike Srpske (član 104. stav 10),
3) o postupku sprovođenja stručno-pedagoškog nadzora u osnovnoj školi (član 171. stav 4).“

Član 11.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.Broj: 02/1-021-575/20 PREDSJEDNIK
Datum: 18. jun 2020. godine NARODNE SKUPŠTINE

Nedeljko Čubrilović
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]