BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#3344
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o oružju i municiji Republike Srpske


Član 1.

U Zakonu o oružju i municiji („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 26/16, 18/17 i 31/18) u članu 11. u stavu 3. tačka 6) briše se.
Dosadašnja tačka 7) postaje tačka 6).

Član 2.

U članu 12. stav 5. mijenja se i glasi:
„(5) Postojanje uslova iz člana 11. stav 3. tačka 4) ovog zakona dokazuje se uvjerenjem o nevođenju krivičnog postupka, izdatog od nadležnog suda.“
U stavu 7. broj: „7)“ zamjenjuje se brojem: „6)“.

Član 3.

U članu 19. u stavu 1. broj: „7)“ zamjenjuje se brojem: „6)“.

Član 4.

U članu 21. u stavu 1. broj: „7)“ zamjenjuje se brojem: „6)“.

Član 5.

U članu 27. u stavu 5. riječi: „uz dokaze iz člana 11. stav 3. t. 3) do 6)“ zamjenjuju se riječima: „uz dokaze iz člana 11. stav 3. tačka 4)“.
U stavu 6. broj: „7)“ zamjenjuje se brojem: „6)“.

Član 6.

U članu 30. poslije stava 6. dodaje se novi stav koji 7. glasi:
„(7) Postupak i uslove izdavanja dozvole za nošenje oružja pravilnikom propisuje ministar.“

Član 7.

Član 54. mijenja se i glasi:
„(1) Nadležna policijska uprava će oduzeti oružje, municiju i isprave o oružju fizičkom licu:
1) ako nabavi oružje suprotno članu 11. stav 1. ovog zakona,
2) ako prestane da ispunjava neki od uslova propisan članom 11. stav 3. t. 2) i 3) i stav 4. tačka 1) i članom 12. st. 2. i 3. ovog zakona,
3) ukoliko to nalažu interesi bezbjednosti iz člana 11. stav 3. tačka 6) ovog zakona,
4) ako ne postupi u skladu sa članom 14. stav 3. ovog zakona,
5) ako ne postupi u skladu sa članom 27. stav 5. ovog zakona,
6) u slučaju iz člana 28. stav 1. tačka 3) ovog zakona,
7) ako ne postupi u skladu sa članom 34. stav 2. ovog zakona i
8) ako ne postupa u skladu sa drugim odredbama ovog zakona.
(2) Nadležna policijska uprava će oduzeti oružje, municiju i isprave o oružju fizičkom licu koje je učinilo prekršaj upotrebom oružja ili ozbiljnom prijetnjom da će oružje biti upotrijebljeno.
(3) Nadležna policijska uprava može oduzeti oružje, municiju i isprave o oružju fizičkom licu koje je učinilo prekršaj protiv javnog reda i mira sa obilježjem nasilja, prekršaj propisan ovim zakonom ili prekršaj sa obilježjima nasilja propisan drugim zakonom.
(4) Oružje oduzeto na osnovu stava 1. tačka 1) ovog člana oduzima se bez prava na naknadu.
(5) Rješenje kojim nadležna policijska uprava oduzima oružje, municiju i isprave o oružju iz stava 1. t. 1), 2), 4), 5), 6), 7) i 8) ovog člana i st. 2. i 3. ovog člana sadrži razloge o oduzimanju.
(6) U rješenju kojim se oduzima oružje, municija i isprave o oružju iz stava 1. tačka 3) ovog člana nadležna policijska uprava nije obavezana da obrazlaže razloge kojima se rukovodila prilikom donošenja rješenja.
(7) Protiv rješenja iz st. 5. i 6. ovog člana može se izjaviti žalba ministru u roku od 15 dana od dana uručenja rješenja, s tim da žalba ne odgađa izvršenje rješenja.
(8) Protiv rješenja donesenog po žalbi iz stava 7. ovog člana može se voditi upravni spor.
(9) O oružju i municiji oduzetoj u skladu sa stavom 1. tačka 1) ovog člana, oružju i municiji oduzetoj primjenom mjere bezbjednosti i zaštitne mjere oduzimanja, kao i nađenom i dobrovoljno predatom oružju, odlučuje ministar.“

Član 8.

U članu 55. u stavu 1. riječi: „nadležni centar javne bezbjednosti“ zamjenjuju se riječima: „nadležna policijska uprava“.

Član 9.

U članu 56. u stavu 1. riječi: „st. 3. i 4.“ zamjenjuju se riječima: „st. 5. i 6.“.

Član 10.

Član 57. mijenja se i glasi:
„(1) Nadležni organ će privremeno oduzeti oružje, municiju i isprave o oružju u slučaju vođenja postupka za krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti propisano Krivičnim zakonikom Republike Srpske i Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine, osim za krivična djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja.
(2) Nadležni organ će privremeno oduzeti oružje, municiju i isprave o oružju u slučaju vođenja postupka za prekršaj koji je učinjen upotrebom oružja ili ozbiljnom prijetnjom da će oružje biti upotrijebljeno.
(3) Nadležni organ može privremeno oduzeti oružje, municiju i isprave o oružju u slučaju vođenja postupka za prekršaj protiv javnog reda i mira sa obilježjima nasilja, prekršaj propisan ovim zakonom ili prekršaj sa obilježjima nasilja propisan drugim zakonom.
(4) Za oduzeto oružje, municiju i isprave o oružju nadležni organ izdaje potvrdu o oduzimanju.
(5) Oružje, municija i isprave o oružju iz st. 1, 2. i 3. ovog člana deponuju se u nadležnoj organizacionoj jedinici Ministarstva koja ih je privremeno oduzela, a ukoliko se u postupku utvrdi da vlasnik nije krivično, odnosno prekršajno odgovoran, vraća se vlasniku.“

Član 11.

U članu 61. u stavu 2. u tački 2) riječi: „iz člana 11. stav 3. t. 3), 4), 5), 6) i 7)“ zamjenjuju se riječima: „iz člana 11. stav 3. t. 3), 4), 5) i 6)“.

Član 12.

U članu 76. u stavu 1. u tački 4) poslije riječi: „(član 40. stav 4)“ riječ: „i“ briše se i dodaje zapeta.
U tački 5. poslije riječi: „(član 68. stav 3)“ dodaje se riječ: „i“ i nova tačka 6) koja glasi:
„6) o postupku i uslovima izdavanja dozvole za nošenje oružja (član 30. stav 7)“.

Član 13.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

Broj:02/1-021- /19 PREDSJEDNIK
Datum: 27. jun 2019. godine NARODNE SKUPŠTINE

Nedeljko Čubrilović
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]