BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#4629
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o odgođenom plaćanju poreskog dugaČlan 1.

U Zakonu o odgođenom plaćanju poreskog duga („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 94/15) poslije člana 6. dodaje se novi član 6a, koji glasi:
„Član 6a.

(1) Izuzetno od člana 6. ovog zakona, plaćanje poreskog duga po osnovu poreza na dobit za 2020. godinu, poreza na dohodak od samostalne djelatnosti za 2020. godinu, naknade za unapređenje opštekorisnih funkcija šuma za 2020. godinu i protivpožarne naknade za 2020. godinu odgađa se jednokratno do 30. juna 2021. godine ukoliko su uredno podnesene poreske prijave za tu vrstu poreza.
(2) Plaćanje poreskog duga iz stava 1. ovog člana nakon 30. juna 2021. godine može se dodatno odgoditi na način da se plati u šest jednakih mjesečnih anuiteta, s tim da prvi mjesečni anuitet dospijeva 31. jula 2021. godine, a posljednji 31. decembra 2021. godine.“

Član 2.

Poslije člana 7. dodaje se novi član 7a, koji glasi:
„Član 7a.

Odgađanje plaćanja poreskog duga iz člana 6a. stav 2. ovog zakona može se odobriti poreskom obvezniku kojem je taj dug utvrđen poreskom prijavom koja je podnesena uredno u rokovima utvrđenim propisima kojima se uređuje ta vrsta poreza.“


Član 3.

U članu 8. stav 1. mijenja se i glasi:
„(1) Postupak odgađanja plaćanja pokreće se zahtjevom za odgađanje plaćanja poreskog duga, koji se podnosi Ministarstvu finansija (u daljem tekstu: Ministarstvo) najkasnije:
1) u roku od 30 dana od dana dostavljanja konačnog rješenja za plaćanje poreskih obaveza poreskog obvezniku za obaveze utvrđene rješenjem Poreske uprave (u daljem tekstu: Poreska uprava),
2) u rokovima propisanim zakonom kojim se uređuje poreski postupak za izmjenu poreske prijave obaveza utvrđenih poreskom prijavom.“
Stav 2. briše se.
Dosadašnji st. 3. i 4. postaju st. 2. i 3.

Član 4.

Poslije člana 8. dodaje se novi član 8a, koji glasi:
„Član 8a.

(1) Postupak odgađanja plaćanja poreskog duga iz člana 6a. stav 2. ovog zakona pokreće se zahtjevom za odgađanje plaćanja poreskog duga, koji se podnosi Poreskoj upravi najkasnije do isteka perioda iz člana 6a. stav 1. ovog zakona.
(2) Zahtjev se može odnositi na cijeli ili dio duga iz stava 1. ovog člana.
(3) O zahtjevu iz stava 1. ovog člana rješenjem odlučuje direktor Poreske uprave.
(4) Rješenje iz stava 3. ovog člana sadrži otplatni plan za izmirenje duga.
(5) Protiv rješenja iz stava 3. ovog člana dozvoljena je žalba Ministarstvu.
(6) Na iznos poreskog duga iz člana 6a. ovog zakona, za vrijeme odgođenog plaćanja, ne obračunava se kamata.“

Član 5.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.


Broj: 02/1-021-288/21 PREDSJEDNIK
Datum: 30. marta 2021.godine NARODNE SKUPŠTINE

Nedeljko Čubrilović

ZAKON O REFERENDUMU I GRAĐANSKOJ INICIJATIVI Repu[…]