BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#1969
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O NOTARIMA REPUBLIKE SRPSKE

Službeni glasnik Republike Srpske broj: 68/17 od 26.07.2017


Član 1.

U Zakonu o notarima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 86/04, 2/05, 74/05, 76/05, 91/06, 37/07, 50/10, 78/11 i 20/14) naziv člana i član 5. mijenja se i glasi:
„Forma notarskog ispita

(1) Notarski ispit se organizuje, sprovodi i polaže u skladu sa odredbama ovog zakona, Pravilnika o polaganju notarskog ispita i Programa za polaganje notarskog ispita koje donosi ministar pravde Republike Srpske (u daljem tekstu: ministar).
(2) Notarski ispit se sastoji od pismenog i usmenog ispita.
(3) Pismeni ispit se sastoji od tri ispitna zadatka kojima se provjerava i utvrđuje sposobnost kandidata za sačinjavanje notarskih isprava iz oblasti obligacionog i stvarnog prava, porodičnog i nasljednog prava, privrednog prava i izvršnog postupka.
(4) Usmeni ispit se sastoji iz provjere znanja iz propisa obuhvaćenih programom iz stava 1. ovog člana.“


Cijeli zakon se moze skinuti na linku iznad.

Pozdrav, trenutno sam zaposlen u firmi sa SSS, u m[…]