BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#2596
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju Republike Srpske

Član 1.

U Zakonu o naučnoistraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 6/12 i 33/14) u članu 2. u stavu 1. tačka v) mijenja se i glasi:
„v) naučnoistraživačka infrastruktura je zajednički naziv za objekte, resurse i usluge, koju naučnoistraživačka zajednica koristi za sprovođenje istraživanja i podsticanje inovacija,“.
U tački u) poslije riječi: „dobiti“ dodaje se riječ: „i“.
Poslije tačke u) dodaje se nova tačka f) koja glasi:
„f) otvorena nauka je princip opšte i besplatne dostupnosti naučnih istraživanja i podataka“.

Član 2.

U članu 4. t. a) i b) mijenjaju se i glase:
„a) razvoj nauke, tehnologije i visokog obrazovanja u institucionalnom okviru koji podstiče izvrsnost, nacionalnu i međunarodnu vidljivost u nauci i inovativnosti sa naučnoistraživačkim rezultatima koji značajno doprinose ekonomskom razvoju, konkurentnosti privrede i razvoju društva u cjelini,
b) podsticanje izvrsnosti u nauci i inovativnosti radi očuvanja, proširenja i produbljivanja naučnih saznanja i opšteg fonda znanja,“.

Član 3.

U članu 6. u tački k) poslije riječi: „saradnji“ dodaje se zapeta i briše se riječ: „i“.
U tački l) poslije riječi: „radu“ dodaje se riječ: „i“ i nova tačka lj) koja glasi:
„lj) otvorene nauke“.

Član 4.

U članu 7. poslije stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi:
„(2) Naučnoistraživački rad u Republici se obavlja i u interdisciplinarnim i multidisciplinarnim naučnim oblastima, koje uključuju dvije ili više oblasti iz stava 1. ovog člana.“
Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Član 5.

U članu 9. u stavu 1. poslije riječi: „naučni“ briše se zapeta i dodaje se riječ: „i“, a poslije riječi: „pregledni“ riječi: „i stručni“ brišu se.


Član 6.

Član 10. mijenja se i glasi:
„Naučnoistraživačka infrastruktura je zajednički naziv za objekte, resurse i usluge, koju naučnoistraživačka zajednica koristi za sprovođenje istraživanja i podsticanje inovacija i obuhvata: važnu naučnoistraživačku opremu ili set instrumenata, kolekcije, arhive naučnih podataka, elektronske infrastrukture kao što su sistemi sa bazama podataka i računarski sistemi, i komunikacijske mreže.“

Član 7.

U članu 16. u stavu 1. poslije riječi: „sadrži“ dodaju se riječi: „viziju, misiju,“.

Član 8.

U članu 17. u stavu 1. u tački i) riječi: „i naučno-stručnih“ brišu se.
Tačka k) mijenja se i glasi:
„k) unapređenja infrastrukture i nabavke opreme neophodne za naučnoistraživački rad,“.
U tački l) poslije riječi: „saradnje“ dodaje se zapeta i briše se riječ: „i“.
U tački lj) poslije riječi: „razvoja“ dodaje se zapeta i nove t. m) i n), koje glase:
„m) podsticanja naučne produktivnosti u međunarodnim referentnim časopisima i nagrađivanje za naučna dostignuća i
n) podsticanje i podrška učešća mladih na olimpijadama znanja i međunarodnim takmičenjima iz oblasti prirodnih nauka, matematike, informatike i inženjerstva“.
U stavu 3. poslije riječi: „godini“ dodaju se riječi: „i iznos sredstava za finansijsku podršku, u skladu sa zakonom“.

Član 9.

U članu 19. u stavu 1. poslije riječi: „radova,“ dodaju se riječi: „posebno na trećem ciklusu studija, kao što su doktorske disertacije i industrijski doktorati koji su rezultat rješavanja specifičnih zahtjeva u privrednom sektoru,“.
U stavu 2. poslije riječi: „inostranstvu“, dodaju se riječi: „kroz standardne akademske studije i inovativno doktorsko usavršavanje“.

Član 10.

U članu 25. u tački g) riječi: „iz pojedinih užih naučnih oblasti“ brišu se.

Član 11.

U članu 37. u stavu 1. poslije riječi: „Vlada“ dodaju se riječi: „u ime Republike“.

Član 12.

U članu 38. u tački v) poslije riječi: „instituti“ briše se zapeta i dodaje se riječ: „i“.
U tački g) poslije riječi: „centri“ briše se riječ: „i“ i dodaje se tačka.
Tačka d) briše se.

Član 13.

U članu 43. u stavu 1. tačka v) mijenja se i glasi:
„v) ima u radnom odnosu sa punim radnim vremenom najmanje osam istraživača kompetentnih za oblast nauka kojom se institut bavi, od kojih četiri istraživača u naučnom zvanju i četiri istraživača u zvanju istraživač saradnik ili višem zvanju,“.
Stav 2. briše se.
U stavu 3. riječi: „st. 1. i 2.“ zamjenjuju se riječima: „stava 1.“.
Dosadašnji stav 3. postaje stav 2.

Član 14.

U članu 49. u stavu 1. tačka v) mijenja se i glasi:
„v) ima u radnom odnosu sa punim radnim vremenom najmanje četiri istraživača kompetentnih za istraživanje i razvoj iz oblasti nauka kojom se institut bavi, od kojih najmanje jedan istraživač u naučnom zvanju i najmanje tri istraživača u zvanju istraživač saradnik ili višem zvanju,“.

Član 15.

Član 57. mijenja se i glasi:
„(1) Naučnoistraživačkim radom u smislu ovog zakona bave se i naučna udruženja.
(2) Naučno udruženje je svaki oblik dobrovoljnog povezivanja više fizičkih ili pravnih lica radi unapređenja ili ostvarenja nekog zajedničkog ili opšteg interesa ili cilja iz područja naučnoistraživačke djelatnosti u skladu sa zakonom, a čija osnovna svrha nije sticanje dobiti.
(3) Naučna udruženja mogu da učestvuju u ostvarivanju programa iz člana 17. stava 1. t. e) i ž) ovog zakona.“

Član 16.

Član 58. briše se.
Član 17.

Član 59. stav 1. mijenja se i glasi:
„(1) Udruženje mora imati najmanje dva člana u naučnom zvanju da bi imalo pravo učešća u ostvarivanju programa iz člana 57. stav 3. ovog zakona.“

Član 18.

U članu 60. u st. 1. i 2. riječi: „izuzetnih vrijednosti“ zamjenjuju se riječju: „izvrsnosti“.

Član 19.

U članu 61. u st. 1, 2. i 3. riječi: „izuzetnih vrijednosti“ zamjenjuju se riječju: „izvrsnosti“.

Član 20.

U članu 62. dodaje se novi stav 2. koji glasi:
„(2) Naučnoistraživačke organizacije u smislu Registra iz stava 1. ovog člana su naučnoistraživačke organizacije iz člana 38. ovog zakona i naučna udruženja iz člana 57. ovog zakona.“
Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 3. i 4.

Član 21.

U članu 85. poslije stava 2. dodaju se novi st. 3. i 4. koji glase:
„(3) Ukoliko se za lice koje ima naučno-nastavno zvanje pojave činjenice i dokazi navedeni u tački a) stava 1. ovog člana ili se utvrde uslovi navedeni u t. b) i v) stava 1. ovog člana, na to lice se ne primjenjuju odredbe člana 77. ovog zakona i nema pravo da učestvuje u ostvarivanju programa iz člana 17. ovog zakona, ni kao fizičko lice, niti kao član projektnog tima.
(4) Podatke o licu iz stava 3. ovog člana Ministarstvo dostavlja Ministarstvu prosvjete i kulture i visokoškolskoj ustanovi na kojoj je stečeno naučno-nastavno zvanje.“

Član 22.

Poslije člana 112. dodaje se novi član 112a, koji glasi:
„Član 112a.

(1) Ministar će u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti pravilnike o:
a) mjerilima za ostvarivanje i finansiranje programa unapređenja infrastrukture i nabavke opreme neophodne za naučnoistraživački rad,
b) podsticanju naučne produktivnosti u međunarodnim referentnim časopisima i nagrađivanje za naučna dostignuća,
v) podsticanju i podršci učešća mladih na olimpijadama znanja i međunarodnim takmičenjima iz oblasti prirodnih nauka, matematike, informatike i inženjerstva.
(2) Do donošenja podzakonskog akta iz stava 1. tačka a) ovog zakona primjenjivaće se važeći podzakonski akt ako nije u suprotnosti sa ovim zakonom.“


Član 23.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.Broj: 02/1-021-744/18 PREDSJEDNIK
Datum: 4. jul 2018. godine NARODNE SKUPŠTINE

Nedeljko Čubrilović
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]