BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#2596
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o naučnoistraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju Republike Srpske

Član 1.

U Zakonu o naučnoistraživačkoj djelatnosti i tehnološkom razvoju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 6/12 i 33/14) u članu 2. u stavu 1. tačka v) mijenja se i glasi:
„v) naučnoistraživačka infrastruktura je zajednički naziv za objekte, resurse i usluge, koju naučnoistraživačka zajednica koristi za sprovođenje istraživanja i podsticanje inovacija,“.
U tački u) poslije riječi: „dobiti“ dodaje se riječ: „i“.
Poslije tačke u) dodaje se nova tačka f) koja glasi:
„f) otvorena nauka je princip opšte i besplatne dostupnosti naučnih istraživanja i podataka“.

Član 2.

U članu 4. t. a) i b) mijenjaju se i glase:
„a) razvoj nauke, tehnologije i visokog obrazovanja u institucionalnom okviru koji podstiče izvrsnost, nacionalnu i međunarodnu vidljivost u nauci i inovativnosti sa naučnoistraživačkim rezultatima koji značajno doprinose ekonomskom razvoju, konkurentnosti privrede i razvoju društva u cjelini,
b) podsticanje izvrsnosti u nauci i inovativnosti radi očuvanja, proširenja i produbljivanja naučnih saznanja i opšteg fonda znanja,“.

Član 3.

U članu 6. u tački k) poslije riječi: „saradnji“ dodaje se zapeta i briše se riječ: „i“.
U tački l) poslije riječi: „radu“ dodaje se riječ: „i“ i nova tačka lj) koja glasi:
„lj) otvorene nauke“.

Član 4.

U članu 7. poslije stava 1. dodaje se stav 2. koji glasi:
„(2) Naučnoistraživački rad u Republici se obavlja i u interdisciplinarnim i multidisciplinarnim naučnim oblastima, koje uključuju dvije ili više oblasti iz stava 1. ovog člana.“
Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Član 5.

U članu 9. u stavu 1. poslije riječi: „naučni“ briše se zapeta i dodaje se riječ: „i“, a poslije riječi: „pregledni“ riječi: „i stručni“ brišu se.


Član 6.

Član 10. mijenja se i glasi:
„Naučnoistraživačka infrastruktura je zajednički naziv za objekte, resurse i usluge, koju naučnoistraživačka zajednica koristi za sprovođenje istraživanja i podsticanje inovacija i obuhvata: važnu naučnoistraživačku opremu ili set instrumenata, kolekcije, arhive naučnih podataka, elektronske infrastrukture kao što su sistemi sa bazama podataka i računarski sistemi, i komunikacijske mreže.“

Član 7.

U članu 16. u stavu 1. poslije riječi: „sadrži“ dodaju se riječi: „viziju, misiju,“.

Član 8.

U članu 17. u stavu 1. u tački i) riječi: „i naučno-stručnih“ brišu se.
Tačka k) mijenja se i glasi:
„k) unapređenja infrastrukture i nabavke opreme neophodne za naučnoistraživački rad,“.
U tački l) poslije riječi: „saradnje“ dodaje se zapeta i briše se riječ: „i“.
U tački lj) poslije riječi: „razvoja“ dodaje se zapeta i nove t. m) i n), koje glase:
„m) podsticanja naučne produktivnosti u međunarodnim referentnim časopisima i nagrađivanje za naučna dostignuća i
n) podsticanje i podrška učešća mladih na olimpijadama znanja i međunarodnim takmičenjima iz oblasti prirodnih nauka, matematike, informatike i inženjerstva“.
U stavu 3. poslije riječi: „godini“ dodaju se riječi: „i iznos sredstava za finansijsku podršku, u skladu sa zakonom“.

Član 9.

U članu 19. u stavu 1. poslije riječi: „radova,“ dodaju se riječi: „posebno na trećem ciklusu studija, kao što su doktorske disertacije i industrijski doktorati koji su rezultat rješavanja specifičnih zahtjeva u privrednom sektoru,“.
U stavu 2. poslije riječi: „inostranstvu“, dodaju se riječi: „kroz standardne akademske studije i inovativno doktorsko usavršavanje“.

Član 10.

U članu 25. u tački g) riječi: „iz pojedinih užih naučnih oblasti“ brišu se.

Član 11.

U članu 37. u stavu 1. poslije riječi: „Vlada“ dodaju se riječi: „u ime Republike“.

Član 12.

U članu 38. u tački v) poslije riječi: „instituti“ briše se zapeta i dodaje se riječ: „i“.
U tački g) poslije riječi: „centri“ briše se riječ: „i“ i dodaje se tačka.
Tačka d) briše se.

Član 13.

U članu 43. u stavu 1. tačka v) mijenja se i glasi:
„v) ima u radnom odnosu sa punim radnim vremenom najmanje osam istraživača kompetentnih za oblast nauka kojom se institut bavi, od kojih četiri istraživača u naučnom zvanju i četiri istraživača u zvanju istraživač saradnik ili višem zvanju,“.
Stav 2. briše se.
U stavu 3. riječi: „st. 1. i 2.“ zamjenjuju se riječima: „stava 1.“.
Dosadašnji stav 3. postaje stav 2.

Član 14.

U članu 49. u stavu 1. tačka v) mijenja se i glasi:
„v) ima u radnom odnosu sa punim radnim vremenom najmanje četiri istraživača kompetentnih za istraživanje i razvoj iz oblasti nauka kojom se institut bavi, od kojih najmanje jedan istraživač u naučnom zvanju i najmanje tri istraživača u zvanju istraživač saradnik ili višem zvanju,“.

Član 15.

Član 57. mijenja se i glasi:
„(1) Naučnoistraživačkim radom u smislu ovog zakona bave se i naučna udruženja.
(2) Naučno udruženje je svaki oblik dobrovoljnog povezivanja više fizičkih ili pravnih lica radi unapređenja ili ostvarenja nekog zajedničkog ili opšteg interesa ili cilja iz područja naučnoistraživačke djelatnosti u skladu sa zakonom, a čija osnovna svrha nije sticanje dobiti.
(3) Naučna udruženja mogu da učestvuju u ostvarivanju programa iz člana 17. stava 1. t. e) i ž) ovog zakona.“

Član 16.

Član 58. briše se.
Član 17.

Član 59. stav 1. mijenja se i glasi:
„(1) Udruženje mora imati najmanje dva člana u naučnom zvanju da bi imalo pravo učešća u ostvarivanju programa iz člana 57. stav 3. ovog zakona.“

Član 18.

U članu 60. u st. 1. i 2. riječi: „izuzetnih vrijednosti“ zamjenjuju se riječju: „izvrsnosti“.

Član 19.

U članu 61. u st. 1, 2. i 3. riječi: „izuzetnih vrijednosti“ zamjenjuju se riječju: „izvrsnosti“.

Član 20.

U članu 62. dodaje se novi stav 2. koji glasi:
„(2) Naučnoistraživačke organizacije u smislu Registra iz stava 1. ovog člana su naučnoistraživačke organizacije iz člana 38. ovog zakona i naučna udruženja iz člana 57. ovog zakona.“
Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 3. i 4.

Član 21.

U članu 85. poslije stava 2. dodaju se novi st. 3. i 4. koji glase:
„(3) Ukoliko se za lice koje ima naučno-nastavno zvanje pojave činjenice i dokazi navedeni u tački a) stava 1. ovog člana ili se utvrde uslovi navedeni u t. b) i v) stava 1. ovog člana, na to lice se ne primjenjuju odredbe člana 77. ovog zakona i nema pravo da učestvuje u ostvarivanju programa iz člana 17. ovog zakona, ni kao fizičko lice, niti kao član projektnog tima.
(4) Podatke o licu iz stava 3. ovog člana Ministarstvo dostavlja Ministarstvu prosvjete i kulture i visokoškolskoj ustanovi na kojoj je stečeno naučno-nastavno zvanje.“

Član 22.

Poslije člana 112. dodaje se novi član 112a, koji glasi:
„Član 112a.

(1) Ministar će u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti pravilnike o:
a) mjerilima za ostvarivanje i finansiranje programa unapređenja infrastrukture i nabavke opreme neophodne za naučnoistraživački rad,
b) podsticanju naučne produktivnosti u međunarodnim referentnim časopisima i nagrađivanje za naučna dostignuća,
v) podsticanju i podršci učešća mladih na olimpijadama znanja i međunarodnim takmičenjima iz oblasti prirodnih nauka, matematike, informatike i inženjerstva.
(2) Do donošenja podzakonskog akta iz stava 1. tačka a) ovog zakona primjenjivaće se važeći podzakonski akt ako nije u suprotnosti sa ovim zakonom.“


Član 23.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.Broj: 02/1-021-744/18 PREDSJEDNIK
Datum: 4. jul 2018. godine NARODNE SKUPŠTINE

Nedeljko Čubrilović

POSLOVNIK USTAVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEG[…]

ZAKON O AGENCIJI ZA VISOKO OBRAZOVANjE REPUBLIKE […]