BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#5518
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O LEGALIZACIJI BESPRAVNO IZGRAĐENIH OBJEKATA REPUBLIKE SRPSKE

Član 1.

U Zakonu o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 62/18), poslije člana 1. dodaje se novi član 1a. koji glasi:

„Član 1a.

Legalizacija objekata predstavlja opšti interes za Republiku Srpsku, koji se ostvaruje primjenom odredaba ovog zakona.“

Član 2.

Član 8. mijenja se i glasi:
„Član 8.

(1) Objekti izgrađeni do kraja 1991. godine smatraju se legalno izgrađenim, o čemu nadležni organ donosi rješenje kojim se utvrđuje legalnost objekta, a na osnovu nekih od sljedećih dokaza:
1) aerofotogrametrijskog snimka, ako je izvršeno za područje jedinice lokalne samouprave do kraja 1991. godine,
2) evidencija nadležnih organa, ukoliko je objekat evidentiran,
3) kupoprodajnog ugovora zaključenog do tog perioda,
4) ugovora o građenju, zaključenog do tog perioda,
5) drugih dokaza, a u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku, na osnovu kojih se može utvrditi da je objekat izgrađen do kraja 1991. godine.
(2) Legalno izgrađenim objektima smatraju se i individualni stambeni i individualni stambeno-poslovni objekti, čija je bruto građevinska površina manja od 400 m2 i pomoćni objekti koji su u funkciji glavnog objekta (garaže, ljetne kuhinje, ostave i sl.), osim složenih objekata u smislu Zakona o uređenju prostora i građenju, a koji su izgrađeni do 31. decembra 2013. godine i koji se nalaze na digitalnim ortofoto planovima Republike Srpske izrađenim od 2012. do 2013. godine, sa kojim raspolaže Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove ili čije se postojanje do 31. decembra 2013. godine može dokazati na osnovu drugih dokaza iz stava 1. ovog člana, o čemu nadležni organ donosi rješenje kojim se utvrđuje legalnost objekta.
(3) Za objekte iz stava 2. ovog člana za koje je vlasnik objekta podnio zahtjev za donošenje rješenja o legalnosti, dokaz da se objekat nalazi na digitalnim ortofoto planovima pribavlja po službenoj dužnosti organ jedinice lokalne samouprave nadležan za legalizaciju objekata, a Republička uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove dužna je da na zahtjev tog organa izda uvjerenje da li se objekat nalazi na navedenom digitalnom planu.
(4) Rješenje iz st. 1. i 2. ovog člana obavezno sadrži podatke o građevinskoj parceli na kojoj je objekat izgrađen, dimenzije i spratnost objekta, bruto građevinsku i korisnu površinu objekta i druge podatke zavisno od vrste objekta.
(5) Za objekte iz ovog člana postupak izdavanja upotrebne dozvole sprovodi se prema članu 141a. Zakona o uređenju prostora i građenju, a rješenje o utvrđivanju legalnosti objekta, uz dokaz o riješenim imovinsko-pravnim odnosima, predstavlja osnov za podnošenje zahtjeva za izdavanje upotrebne dozvole.
(6) Izuzetno od stava 5. ovog člana, za individualne stambene i individualne stambeno-poslovne objekte iz st. 1. i 2. ovog člana, za koje su riješeni imovinsko-pravni odnosi, rješenje iz stava 1, odnosno rješenje iz stava 2. ovog člana zamjenjuje naknadnu građevinsku i upotrebnu dozvolu.
(7) Objekti iz ovog člana koji su nakon 1991. godine, odnosno nakon 2013. godine bespravno dograđeni ili nadograđeni podliježu legalizaciji, s tim što investitor plaća troškove legalizacije za razliku korisne površine.
(8) Vlasnici objekata iz st. 1. i 2. ovog člana oslobađaju se plaćanja posebne naknade za pretvaranje poljoprivrednog zemljišta u građevinsko, u skladu sa uslovima propisanim Zakonom o poljoprivrednom zemljištu.
(9) Republički i drugi organi uprave podnosiocu zahtjeva ili organu koji vodi postupak legalizacije izdaju dokaze potrebne za utvrđivanje legalnosti objekata iz ovog člana, bez naplaćivanja naknada ili drugih troškova.“

Član 3.

U članu 12. stav 2. mijenja se i glasi:
„(2) Odlukom iz stava 1. ovog člana propisuju se uslovi za ostvarivanje prava na subvencije, način dokazivanja statusa lica koja ostvaruju to pravo i drugi dokazi za ostvarivanje prava iz ovog zakona, visina subvencije, koja za porodice poginulih boraca i ratne vojne invalide I i II kategorije može iznositi i 100%, te način plaćanja naknada iz člana 11. ovog zakona i drugo.“

Član 4.

U članu 16. stav 1. mijenja se i glasi:
„(1) Ako je zahtjev za legalizaciju podnesen, nadležni urbanističko-građevinski inspektor će, na zahtjev investitora, odnosno vlasnika bespravnog objekta, zaključkom prekinuti postupak izvršenja rješenja o uklanjanju bespravnog objekta do pravosnažnog okončanja postupka legalizacije.“
Poslije stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi:
„(2) Izuzetno od stava 1. ovog člana, ako je inspektor rješenjem o uklanjanju bespravnog objekta utvrdio da je bespravna izgradnja započeta nakon 18. jula 2018. godine ili ako je u odgovarajućem postupku već utvrđeno da bi zadržavanje tog objekta ili dijela objekta onemogućilo privođenje zemljišta na kojem je izgrađen krajnjoj namjeni u skladu sa sprovedbenim dokumentom prostornog uređenja, inspektor će rješenjem odbiti zahtjev za donošenje zaključka o prekidu postupka izvršenja rješenja o uklanjanju bespravnog objekta u roku od osam dana od dana podnošenja zahtjeva.“
Dosadašnji st. 2. i 3. postaju st. 3. i 4.

Član 5.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.


Broj: 02/1-021-976/22 PREDSJEDNIK
Datum: 14. septembra 2022. godine NARODNE SKUPŠTINE

Nedeljko Čubrilović

POSLOVNIK USTAVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEG[…]

ZAKON O AGENCIJI ZA VISOKO OBRAZOVANjE REPUBLIKE […]