BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Kantona Sarajevo - BiH
#5342
Službene novine Kantona Sarajevo, broj 1/22
Na osnovu člana 13. stav (1) tačka i) i člana 18. stav (1) tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96 - Ispravka, 3/96 - Ispravka, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04, 6/13 i 31/17), Skupština Kantona Sarajevo, na 47. Radnoj sjednici održanoj dana 28.12.2021. godine, donijela jeZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KONCESIJAMA KANTONA SARAJEVO


Član 1.
(Izmjena člana 2.)

U Zakonu o koncesijama ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 27/11 i 15/13) u članu 2. brišu se riječi: "ili fizičkom".

Član 2.
(Izmjena i dopuna člana 3.)

U članu 3. brišu se riječi: "ili fizičkim", a iza riječi: "Zakonom" dodaju se zarez i riječi: "radi ekonomskog razvoja Kantona".

Član 3.
(Izmjene člana 5.)

U članu 5. u tački c) brišu se riječi: "ili fizičko domaće", a u tački h) brišu se riječi: "ili fizičko".

Član 4.
(Izmjene i dopune člana 6.)

(1) U članu 6. stav (1) mijenja se i glasi:

"(1) Predmeti koncesije prema odredbama ovog zakona su:

1) izgradnja i/ili korištenje saobraćajnica u nadležnosti Kantona;

2) izgradnja i/ili korištenje hidroenergetskih objekata instalisane snage do 5 MW;

3) izgradnja i/ili korištenje postrojenja za pretvaranje pogonske snage vjetra u električnu energiju;

4) izgradnju i/ili korištenje postrojenja za pretvaranje energije sunca u električnu energiju;

5) izgradnja i/ili korištenje kombinovanih postrojenja za pretvaranje pogonske snage vjetra i energije sunca u električnu energiju;

6) izgradnja i/ili korištenje termoelektrana;

7) izgradnja i/ili korištenje termoenergetskih postrojenja za proizvodnju (primarno) toplotne energije;

8) izgradnja i/ili korištenje objekata vodoprivrede i vodosnabdijevanja (hidroakumulacije, objekti snabdijevanja vodom sa zahvatom vode u količini iznad jedan litar u sekundi, korištenje vodotoka i drugih voda);

9) komunalne usluge (vodosnabdijevanje, distribucija gasa, distribucija toplotne energije, pogrebne usluge i dr.);

10) kantonalni i općinski prevoz lica;

11) sve vrste linijskog prevoza putnika na području Kantona;

12) privredno, sportsko i turističko korištenje žičare;

13) korištenje poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu;

14) korištenje ljekovitih, termalnih, mineralnih i termomineralnih voda;

15) hidromelioracioni sistemi i sistemi za vađenje materijala iz vodotoka i vodnih površina;

16) istraživanje i/ili korištenje nemetalnih mineralnih sirovina, uključujući sve sekundarne mineralne sirovine propisane posebnim zakonom;

17) istraživanje i/ili korištenje svih vrsta energetskih i drugih mineralnih sirovina, uključujući sve vrste soli i solnih voda utvrđenih posebnim zakonom;

18) odlaganje čvrstog otpada;

19) reciklaža metalnih i nemetalnih otpadaka i ostataka;

20) gospodarenje privrednim lovištima i privredni ribolov;

21) hoteli i ostali turistički objekti;

22) pojedine djelatnosti unutar zaštićenih područja prirode, te za korištenje drugih zaštićenih prirodnih vrijednosti i speleoloških objekata;

23) zdravstvene i farmaceutske usluge u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", br. 46/10 i 75/13) i Zakonom o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11);

24) sportsko rekreativni objekti;

25) druga opća i javna dobra, sadržaji i usluge pogodni za dodjelu koncesije i koji spadaju u nadležnost Kantona, a koji nisu određeni ovim zakonom."

(2) Iza stava (1) dodaju se novi st. (2), (3) i (4) koji glase:

"(2) Za predmete koncesije iz stava (1) tač. 2), 3), 4), 5), 6), 8), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 20) i 21) resorno ministarstvo je Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), za predmete koncesije iz stava (1) tač. 1), 10) i 11) resorno ministarstvo je Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo, za predmete koncesije iz stava (1) tač. 7), 9), 18), 19) i 22) resorno ministarstvo je Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, za predmete koncesije iz stava (1) tačke 23) resorno ministarstvo je Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo i za predmete koncesije iz stava (1) tačke 24) resorno ministarstvo je Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo."

(3) Za predmete koncesije iz stava (1) tačke 25) Vlada Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Vlada Kantona) će u konkretnom slučaju posebnim aktom odrediti resorno ministarstvo.

(4) Pravno ili fizičko lica koje je vlasnik i/ili korisnik mikropostrojenja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije na području Kantona, instalisane snage u zbiru do 23 kW, izuzeto je iz obaveze potpisivanja koncesionog ugovora."

(3) Dosadašnji stav (2) postaje stav (5).

(4) Dosadašnji stav (3) postaje stav (6), u kojem se dodaju nove rečenice koje glase: "Nosilac izrade ovog posebnog propisa je Ministarstvo, a priprema ga stručno radno tijelo formirano rješenjem Vlade Kantona, koje čine predstavnici Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo i resornih ministarstava iz stava (2) ovog člana, predstavnici jedinica lokalne samouprave i lica iz reda istaknutih stručnjaka iz područja prava. Rok za donošenje ovog posebnog propisa je 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.".

Član 5.
(Izmjene člana 7.)

U članu 7. u st. (1) i (6) riječi: "Sva ministarstva Kantona" zamjenjuju se riječima: "Ministarstva iz člana 6. stava (2) ovog zakona".

Član 6.
(Izmjena i dopuna člana 8.)

(1) U članu 8. u stavu (1) iza riječi: "Vlade Kantona", brišu se riječi: "Sarajevo (u daljnjem tekstu: Vlada Kantona)".

(2) Iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi:

"(2) U slučaju da, u postupku rješavanja po zahtjevu (samonicijativnoj ponudi) za dodjelu koncesije iz člana 20. ovog zakona, Vlada Kantona ocijeni opravdanim provođenje postupka dodjele predmetne koncesije putem javnog poziva iz člana 17. ovog zakona, Skupština Kantona Sarajevo donosi odluku o pristupanju dodjeli predmetne koncesije, na prijedlog Vlade Kantona."

Član 7.
(Izmjene člana 15.)

(1) U članu 15. u stavu (1) iza riječi: "ministarstava" dodaju se zarez i riječi: "osim u slučaju zaključenja ugovora o koncesiji po zahtjevu (samoinicijativnoj ponudi) za dodjelu koncesije u kojem ta sredstva osigurava podnosilac ove ponude".

(2) U stavu (2) riječi: "privrede Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo)" brišu se.

Član 8.
(Dopune člana 16.)

U članu 16. iza stava (8) dodaju se novi st. (9) i (10) koji glase:

"(9) Ministarstvo uz saglasnost Vlade Kantona donosi pravilnik kojim se detaljnije uređuje postupak dodjele koncesije putem javnog poziva, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

(10) Rok za okončanje postupka dodjele koncesije putem javnog poziva je 90 (devedeset) dana, a 120 (stodvadeset) dana u slučaju objave međunarodnog javnog poziva i u slučaju iz člana 17. stava (2) ovog zakona."

Član 9.
(Izmjene i dopune člana 20.)

(1) U članu 20. u stavu (2) iza riječi: "oblast koncesije" dodaju se riječi: "koje propisuje resorno ministarstvo".

(2) U stavu (4) riječ: "Ministarstvo" zamjenjuje se riječima: "Resorno ministarstvo".

(3) U stavu (5) broj i riječ: "30 (trideset)" zamjenjuje se brojem i riječi: "15 (petnaest)", a riječ: "Ministarstvo" zamjenjuje se riječima: "resorno ministarstvo".

(4) U stavu (7) riječ: "Ministarstvo" zamjenjuje se riječima: "Resorno ministarstvo", a iza riječi: "ovlaštenje" dodaju se riječi: "za pregovore i saglasnost na tekst ugovora o koncesiji".

(5) U stavu (9) iza riječi: "prijema" dodaje se riječ: "urednog".

(6) Iza stava (9) dodaju se novi st. (10), (11) i (12) koji glase:

"(10) U slučaju postojanja javnog interesa za dodjelu koncesije Vlada Kantona donosi Odluku o postojanju javnog interesa za dodjelu koncesije u roku od 45 (četrdesetpet) dana od dana prijema urednog zahtjeva za dodjelu koncesije.

(11) Vlada Kantona na prijedlog resornog ministarstva daje saglasnost na tekst ugovora o koncesiji u roku od 30 (trideset) dana od dana davanja ovlaštenja za pregovore.

(12) Resorno ministarstvo uz saglasnost Vlade Kantona donosi pravilnik kojim se detaljnije uređuje postupak dodjele koncesije na osnovu zahtjeva (samoinicijativne ponude) za dodjelu koncesije, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. Ovim pravilnikom se propisuju i dokumenti koji su specifični za predmet koncesije, odnosno oblast predmeta koncesije, koji se obavezno dostavljaju uz zahtjev za dodjelu koncesije, kao i dokumenti koje ponuđač obavezno dostavlja općini radi davanja saglasnosti općinskog vijeća za provođenje postupka dodjele predmetne koncesije."

(7) Dosadašnji stav (10) postaje stav (13), u kojem se riječi: "stava (9)" zamjenjuju riječima: "st. (9) i (10)".

Član 10.
(Izmjene i dopune člana 21.)

(1) U članu 21. u stavu (1) iza tačke 8) dodaje se nova tačka 9) koja glasi:

"9) obaveze koncesionara da preuzme sve rizike od nastalih štetnih posljedica korištenjem koncesionog prava,"

(2) U stavu (1) dosadašnje tačke: 9), 10), 11), 12), 13). 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21), 22), 23), 24) i 25) postaju tačke: 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21), 22), 23), 24), 25) i 26).

(3) Iza stava (4) dodaje se novi stav (5) koji glasi:

"(5) Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo uz saglasnost Vlade Kantona donosi pravilnik kojim se detaljno uređuje pitanje mjera finansijskog obezbjeđenja ugovora o koncesiji, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. U postupku donošenja ovog pravilnika, Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo obavezno pribavlja i mišljenja resornih ministarstava iz člana 6. stava (2) ovog zakona."

Član 11.
(Izmjene i dopune člana 22.)

(1) U članu 22. u nazivu člana iza riječi: "koncesija" dodaju se veznik "i" i riječ: "ograničenja".

(2) Iza stava (1) dodaju se novi st. (2) i (3) koji glase:

"(2) Rok početka korištenja koncesije ne može biti duži od pet godina od dana zaključivanja ugovora o koncesiji. Samo u izuzetnom slučaju ovaj rok se može produžiti za period do dvije godine.

(3) Ugovor o koncesiji ne može se zaključiti sa koncesionarom koji nije ispunio u potpunosti sve obaveze iz bilo kojeg zaključenog ugovora o koncesiji sa koncesorom."

(3) Dosadašnji stav (2) postaje stav (4).

Član 12.
(Izmjene člana 23.)

(1) U članu 23. u stavu (1) briše se rečenica: "Ugovor o koncesiji se može prenijeti samo ukoliko su ispunjeni uslovi iz ugovora koji se odnose na investiranje.".

(2) U stavu (2) iza riječi: "koncesiji" briše se rječica: "ne".

Član 13.
(Dopuna člana 24.)

U članu 24. u stavu (2) na kraju rečenice dodaje se riječ: "druga.".

Član 14.
(Izmjene i dopune člana 28.)

U članu 28. u stavu (3) ispred riječi: "datum" dodaju se riječi: "naziv koncesionara, adresa sjedišta koncesionara,", a iza riječi: "početka" dodaju se veznik "i" i riječi: "datum završetka".

Član 15.
(Izmjena člana 29.)

U članu 29. brišu se riječi: "ili fizičko".

Član 16.
(Izmjene i dopune člana 32.)

(1) U članu 32. stav (3) mijenja se i glasi:

"(3) U slučaju neispunjenja ugovorenih obaveza plaćanja naknade za koncesije, resorno ministarstvo je obavezno poduzimati sve mjere naplate istih kod nadležnih organa, o čemu obavještava Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo i koncesora."

(2) U stavu (4) riječ: "koncesor" zamjenjuje se riječima: "resorno ministarstvo", riječ: "dužan" zamjenjuje se sa riječi: "dužno", iza riječi: "Pravobranilaštvo" dodaje se zarez i riječi: "Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo", a riječi: "Ministarstvo finansija" zamjenjuju se sa riječi: "koncesora". https://www.anwalt-derbeste.de

(3) Iza stava (4) dodaju se novi st. (5), (6), (7) i (8) koji glase:

"(5) Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo dostavlja resornom ministarstvu mjesečne izvještaje o uplatama koje se odnose na korištenje koncesionog prava, a resorno ministarstvo dostavlja koncesoru polugodišnji i godišnji izvještaj o svim pitanjima koja se odnose na predmete koncesije iz svog resora.

(6) Za predmete koncesije iz odnosne općine, resorno ministarstvo dostavlja općinskom načelniku jedan primjerak zaključenog ugovora o koncesiji, u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaključivanja. Ova obaveza odnosi se i na svaki zaključeni aneks ugovora o koncesiji.

(7) Za predmete koncesije iz odnosne općine, resorno ministarstvo dostavlja općinskom načelniku godišnji izvještaj iz stava (5) ovog člana.

(8) Vlada Kantona dostavlja Skupštini Kantona Sarajevo godišnji izvještaj o stanju provođenja ovog zakona, koje uključuje i pitanja izvršavanja zaključenih ugovora o koncesiji."

Član 17.
(Izmjene člana 34.)

(1) U članu 34. u stavu (1) riječi: "prirodno bogatstvo, dobro u općoj upotrebi," zamjenjuju se riječima: "predmet koncesije".

(2) U stavu (3) riječi: "prirodno bogatstvo, dobro u općoj upotrebi" zamjenjuju se riječima: "predmet koncesije".

Član 18.
(Dopune člana 35.)

U članu 35. iza stava (7) dodaju se novi st. (8), (9) i (10) koji glase:

"(8) Korisnik predmeta koncesije iz člana 6. stava (1) tačke 4) ovog zakona, koji ima dozvolu za rad, dužan je podnijeti zahtjev za dodjelu koncesije u skladu sa članom 20. ovog zakona u roku od 30 (trideset) dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

(9) Ako ugovor o koncesiji po zahtjevu iz stava (8) ovog člana ne bude zaključen u roku od 90 (devedeset) dana od dana podnošenja urednog zahtjeva nadležni inspekcijski organ rješenjem će zabraniti korištenje predmeta koncesije.

(10) Vlada Kantona će, na prijedlog Ministarstva, uredbom propisati korištenje objekata snabdijevanja vodom sa zahvatom vode u količini do jedan litar u sekundi, u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. U postupku donošenja ove uredbe, Ministarstvo obavezno pribavlja i mišljenja jedinica lokalne samouprave. Ugovor o korištenju vode iz ovih objekata može se zaključiti na period do pet godina, koji se može obnavljati."

Član 19.
(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-47859/21
28. decembra 2021. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Skupštine Kantona Sarajevo
Elvedin Okerić, s. r.

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Na osnovu člana 2[…]

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Kolegij Pravobran[…]

Procedura za Sticanje Državljanstva BiH pored Zako[…]