BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#5491
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima RS


ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INVESTICIONIM FONDOVIMA


Član 1.

U Zakonu o investicionim fondovima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 92/06, 82/15 i 94/19) u članu 2. u alineji šestoj riječi: „investicioni fond rizičnog kapitala“ zamjenjuju se riječima: „alternativni investicioni fond“.
Alineja deseta mijenja se i glasi:
„’Profesionalni investitor’ – investitor koji ispunjava uslove utvrđene zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrijednosti,“.
Alineja jedanaesta mijenja se i glasi:
„’Mali investitor’ – investitor koji nije profesionalni investitor,“.
Poslije alineje šesnaeste dodaju se nove alineje sedamnaesta, osamnaesta, devetnaesta, dvadeseta i dvadeset prva, koje glase:
„’Alternativni investicioni fond’ (u daljem tekstu: AIF) – investicioni fond koji prikuplja sredstva od većeg broja investitora sa namjerom da ih ulaže u skladu sa unaprijed utvrđenom strategijom i ciljem ulaganja investicionog fonda u korist tih vlasnika udjela (u skladu sa glavom XI ovog zakona),
’Otvoreni AIF’ – posebna imovina, koja nema svojstvo pravnog lica, a koju osniva i kojom upravlja društvo za upravljanje AIF-om (u daljem tekstu: DUAIF), u svoje ime i za zajednički račun vlasnika udjela u AIF-u, u skladu sa glavom XI ovog zakona, pravilima poslovanja ili prospektom tog AIF-a, kada postoji obaveza njegovog objavljivanja,
’Profesionalni investitor u AIF’ – mali investitor koji ispunjava uslove utvrđene ovim zakonom,
’Instrumenti slični vlasničkim instrumentima’ – vrsta instrumenata finansiranja koja predstavlja kombinaciju vlasničkog kapitala i duga, pri čemu je profit od takvih instrumenata povezan sa dobiti ili gubitkom pravnog lica u koje je alternativni investicioni fond uložio svoju imovinu, a otplata instrumenata u slučaju neispunjenja obaveza nije potpuno obezbijeđena,
’Finansijska poluga’ – svaka metoda pomoću koje društvo za upravljanje alternativnim investicionim fondovima povećava izloženost alternativnog investicionog fonda kojim upravlja, bilo pozajmljivanjem novca ili hartija od vrijednosti, bilo zauzimanjem pozicija sa derivatima u koje je ugrađena finansijska poluga ili na drugi način.“


Član 2.

U članu 11. u stavu 2. u tački a) riječi: „kvalifikovanih investitora“ zamjenjuju se riječima: „profesionalnih investitora“, kao i kroz cijeli tekst Zakona u odgovarajućem padežu.


Član 3.

U članu 13. tačka b) mijenja se i glasi:
„b) alternativni investicioni fond“.


Član 4.

U članu 22b. u stavu 4. riječi: „najkasnije u roku od tri mjeseca od podnošenja zahtjeva“ zamjenjuju se riječima: „u roku utvrđenim zakonom kojim se uređuje opšti upravni postupak“.

Član 5.

U članu 23. stav 1. mijenja se i glasi:
„(1) Djelatnosti društva za upravljanje su:
a) osnovna djelatnost, koja obuhvata osnivanje i upravljanje investicionim fondom,
b) dodatne djelatnosti:
1) upravljanje portfeljom na diskrecionoj i pojedinačnoj osnovi u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrijednosti,
2) pružanje savjetodavnih usluga klijentima u vezi sa poslovanjem sa hartijama od vrijednosti (poslovi investicionog savjetovanja) u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrijednosti.“
Stav 3. mijenja se i glasi:
„(3) Pored djelatnosti iz stava 1. ovog člana, društvo za upravljanje može da obavlja i djelatnosti upravljanja:
a) AIF-om osnovanim u skladu sa odredbama ovog zakona, koji je subjekt nadzora Komisije, i pod uslovom da za to dobije dozvolu Komisije,
b) fondovima osnovanim u skladu sa posebnim zakonima, ako je od Komisije pribavilo dozvolu za upravljanje takvim fondovima.
Poslije stava 3. dodaju se novi st. 4, 5. i 6, koji glase:
„(4) Društvu za upravljanje koje nema dozvolu za obavljanje osnovne djelatnosti Komisija ne može izdati dozvolu za obavljanje dodatnih djelatnosti iz stava 1. tačka b) i stava 3. ovog člana.
(5) Na uslove za izdavanje dozvole za obavljanje dodatnih djelatnosti, način obavljanja poslova i nadzor nad obavljanjem djelatnosti iz stava 1. tačka b) ovog člana primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje tržište hartija od vrijednosti.
(6) Komisija donosi akt kojim propisuje uslove i postupak izdavanja dozvole za obavljanje osnovne i dodatne djelatnosti društva za upravljanje, te drugih djelatnosti propisanih ovim zakonom, kao i način izvještavanja o tim poslovima.“

Član 6.

U članu 27a. stav 2. mijenja se i glasi:
„(2) Minimalni uslovi stručnog znanja i iskustva iz stava 1. tačka a) ovog člana ispunjeni su ako lice ima visoku stručnu spremu i najmanje tri godine iskustva na stručnim poslovima u društvu za upravljanje, odnosno pet godina iskustva u obavljanju poslova na radnom mjestu koje zahtijeva posebno znanje u vezi sa funkcionisanjem finansijskog tržišta i ulaganjem u hartije od vrijednosti.“

Član 7.

U članu 27g. stav 2. mijenja se i glasi:
„(2) Minimalni uslovi stručnog znanja i iskustva iz stava 1. tačka a) ovog člana ispunjeni su ako lice ima visoku stručnu spremu i najmanje tri godine iskustva na stručnim poslovima u društvu za upravljanje, odnosno pet godina iskustva u obavljanju poslova na radnom mjestu koje zahtijeva posebno znanje u vezi sa funkcionisanjem finansijskog tržišta i ulaganjem u hartije od vrijednosti.“


Član 8.

U članu 36. poslije stava 5. dodaje se novi stav 6, koji glasi:
„(6) Odredbe ovog člana shodno se primjenjuju i u slučaju kada društvo namjerava da obavlja poslove upravljanja fondovima u Federaciji BiH i Brčko Distriktu BiH.“


Član 9.

U članu 47. u stavu 2. u tački l) poslije riječi: „udjela“ riječ: „i“ briše se i dodaje se zapeta.
U tački lj) poslije riječi: „emituje“ dodaju se zapeta i nova tačka m), koja glasi:
„m) u slučaju da obavlja dodatne djelatnosti iz člana 23. stav 1. tačka b) ovog zakona, ulaže dio ili cijelu imovinu portfelja kojim upravlja u investicione fondove kojim upravlja, osim ako za to nije pribavilo prethodnu saglasnost akcionara, odnosno vlasnika udjela“.


Član 10.

U članu 100. u stavu 1. u tački v) poslije riječi: „Evropske unije“ dodaju se zapeta i riječi: „uključujući udjele otvorenih investicionih fondova s javnom ponudom kojima se trguje na uređenom tržištu (engl. Exchange-Traded Fund)“.


Član 11.

U članu 101. stav 3. briše se.
Dosadašnji st. 4. do 8. postaju st. 3. do 7.


Član 12.

U članu 109. u stavu 1. poslije riječi: „podjele fonda“ dodaju se riječi: “ili promjene podvrste fonda“.
Stav 2. mijenja se i glasi:
„(2) Nakon pribavljanja saglasnosti Komisije iz stava 1. ovog člana, društvo za upravljanje dužno je da vlasnike udjela obavijesti o odobrenim izmjenama i upozna ih sa činjenicom da od fonda mogu tražiti otkup udjela bez odbitka izlazne naknade prije uvođenja promjena, kao i o danu kada odobrene izmjene prospekta stupaju na snagu.“
Poslije stava 2. dodaju se novi st. 3, 4, 5. i 6, koji glase:
„(3) Dostava obavještenja iz stava 2. ovog člana vlasnicima udjela se vrši na način kako je ugovorena poslovna komunikacija.
(4) Društvo za upravljanje dužno je da obavještenje iz stava 2. ovog člana objavi na vidljivom mjestu, na svojoj internet stranici i u dva dnevna lista dostupna na cijeloj teritoriji Republike Srpske, najmanje jednom u svakih četrnaest dana, tokom perioda od dva mjeseca do dana uvođenja promjena.
(5) Odobrene izmjene prospekta stupaju na snagu po isteku dva mjeseca od dana prve objave promjena u dnevnom listu iz stava 4. ovog člana.
(6) Društvo za upravljanje dužno je da u roku iz stava 5. ovog člana izvrši otkup udjela po svim zaprimljenim zahtjevima, prije stupanja na snagu uvedenih promjena, po cijeni na dan kada je zaprimljen zahtjev, u skladu sa prospektom i podzakonskim aktom Komisije.“
Dosadašnji st. 3. i 4. postaju st. 7. i 8.


Član 13.

U članu 136. u tački g) riječi: „u Republici Srpskoj ili državi članici, ili nekoj drugoj državi“ brišu se.


Član 14.

U članu 150. u stavu 4. riječi: „investicionog fonda rizičnog kapitala“ zamjenjuju se riječima „alternativnog investicionog fonda“, a poslije riječi: „prospektu fonda“ dodaju se riječi: „ili pravilima poslovanja“.


Član 15.

U članu 155. u stavu 4. poslije riječi: „jednaka“ dodaju se riječi: „posljednjoj utvrđenoj važećoj“, a riječi: „koja se obračunava na osnovu tržišne cijene svih hartija od vrijednosti iz portfelja fonda“ brišu se.


Član 16.

Naziv glave XI i članovi od 194. do 223. mijenjaju se i glase:
„XI – ALTERNATIVNI INVESTICIONI FONDOVI

Član 194.

(1) Na AIF koji se osniva kao otvoreni fond i sa kojim se upravlja u skladu sa odredbama ove glave, shodno se primjenjuju odredbe glave V ovog zakona, kao i druge njegove odredbe primjenljive na otvorene investicione fondove sa privatnom ponudom, ako odredbama ove glave nije utvrđeno drugačije.
(2) Na AIF za ulaganje u nepokretnosti, koji se osniva kao zatvoreni fond sa privatnom ponudom, shodno se primjenjuju odredbe glave IV ovog zakona, kao i druge njegove odredbe primjenljive na otvorene investicione fondove sa privatnom ponudom, ako odredbama ove glave nije utvrđeno drugačije.
(3) Na DUAIF, koji osniva i upravlja AIF-om u skladu sa odredbama ove glave, shodno se primjenjuju odredbe glave II ovog zakona koje uređuju osnivanje društva za upravljanje.
(4) Fondu koji posluje kao investicioni fond nije dozvoljeno da se preoblikuje u AIF.
(5) Privatna ponuda AIF-a je svaka ponuda upućena profesionalnim investitorima i profesionalnim investitorima u AIF, data u bilo kojem obliku i upotrebom bilo kojeg sredstva, koja sadržava dovoljno informacija o uslovima ponude i o ponuđenim udjelima AIF-a, na osnovu kojih se investitor može odlučiti na upis tih udjela, a koja je po svojim karakteristikama uslovljena minimalnim iznosom ulaganja određenoj grupi investitora ili brojem investitora.1. Otvoreni AIFČlan 195.

(1) Otvoreni AIF sa privatnom ponudom je posebna imovina bez svojstva pravnog lica, koji je osnovan s ciljem da prikuplja novčana sredstva od investitora sa namjerom da ih ulaže u skladu sa unaprijed utvrđenom strategijom i ciljem ulaganja investicionog fonda, isključivo u korist vlasnika udjela tog investicionog fonda, i koji zahtjeva dozvolu za osnivanje i upravljanje.
(2) DUAIF podnosi Komisiji zahtjev za izdavanje dozvole za poslovanje i prijave upisa otvorenog AIF-a, koji, pored elemenata propisanih članom 126. t. a), b), d) i đ) ovog zakona, obavezno sadrži i:
a) profil rizičnosti i informacije o rizicima vezanima za otvoreni AIF kojim namjerava da upravlja,
b) pravila poslovanja otvorenog AIF-a,
v) dokaz da DUAIF ispunjava organizacione zahtjeve propisane ovim zakonom, iz kojeg je moguće zaključiti da ima adekvatnu organizacionu strukturu za upravljanje tom vrstom otvorenog AIF-a.
(3) Izdavanjem dozvole za osnivanje i upravljanje otvorenim AIF-om smatra se da je Komisija odobrila pravila poslovanja otvorenog AIF-a i izdala dozvolu za zaključenje ugovora o obavljanju depozitarnih poslova.
(4) Komisija odbija zahtjev za osnivanje i upravljanje otvorenim AIF-om ako:
a) DUAIF nije zaključio ugovor o obavljanju poslova depozitara,
b) pravila poslovanja otvorenog AIF-a nisu u skladu sa odredbama ovog zakona,
v) je utvrdila da DUAIF neće biti u mogućnosti da ispuni uslove ovog zakona neophodne za upravljanje vrstom otvorenog AIF-a za čije osnivanje je podnio zahtjev, u skladu sa ovim zakonom,
g) DUAIF nema adekvatnu organizacionu strukturu za upravljanje vrstom otvorenog AIF-a, za čije osnivanje je podnio zahtjev,
d) ako lica koja stvarno upravljaju poslovanjem DUAIF-a nemaju dobar ugled i iskustvo u pogledu strategije ulaganja otvorenim AIF-om, kojim DUAIF upravlja,
đ) ako postoje smetnje djelotvornom obavljanju nadzora od Komisije.
(5) Ako se otvoreni AIF ne osnuje u roku od 12 mjeseci od izdavanja dozvole za osnivanje i upravljanje, Komisija rješenjem ukida dozvolu za osnivanje i upravljanje otvorenim AIF-om.
(6) Pravnom licu i preduzetniku nije dozvoljeno koristiti pojam „alternativni investicioni fond“ ili „AIF“, niti pojmove izvedene ili skraćene iz tog pojma u svom poslovnom imenu ili nazivu, odnosno nazivu svog proizvoda ili usluge, izuzev ukoliko te pojmove koriste u skladu sa odredbama ovog zakona.
(7) Komisija donosi akt kojim propisuje sadržaj i uslove za izdavanje i oduzimanje dozvole za osnivanje i upravljanje otvorenim AIF-om.


2. Udjeli u otvorenom AIF-u

Član 196.

(1) Otvoreni AIF može emitovati samo jednu vrstu udjela i nije mu dozvoljeno da emituje druge vrste hartija od vrijednosti koje nose prava na bilo koji dio imovine fonda.
(2) Udjeli u otvorenom AIF-u smatraju se hartijama od vrijednosti i mogu se prodavati i prenositi isključivo profesionalnim investitorima i profesionalnim investitorima u otvoreni AIF, u skladu sa pravilima poslovanja.
(3) Profesionalni investitor u AIF je mali investitor, koji ispunjava sljedeće uslove:
a) ima dovoljno iskustva i stručnih znanja koje ga čine sposobnim da može da razumije rizike ulaganja u AIF, kao i da je ulaganje u AIF u skladu sa njegovim investicionim ciljevima, a što cijeni DUAIF,
b) za potrebe investiranja u jedan AIF spreman je da uplati minimalno 50.000 KM, na način kako je propisano pravilima poslovanja AIF-a, te koji ispunjava jedan od sljedećih uslova:
1) vrijednost njegove neto imovine je najmanje 500.000 KM,
2) radi ili je radio u finansijskom sektoru najmanje godinu dana na poslovima koji zahtijevaju znanje o ulaganjima koja su uporediva sa ulaganjima u AIF, ili ako njegovo poslovanje, bilo za sopstveni račun ili za račun drugih lica, obuhvata upravljanje, sticanje ili raspolaganje imovinom iste vrste kao i imovina AIF-a,
3) da je klijent, na za njega mjerodavnom tržištu hartija od vrijednosti, izvršio prosječno deset transakcija, unutar svakog tromjesečja, u posljednjoj godini.

Član 197.

(1) Period početne ponude udjela otvorenog AIF-a utvrđuje se pravilima poslovanja otvorenog AIF-a.
(2) U toku perioda početne ponude otvoreni AIF, u skladu sa pravilima poslovanja, može da:
a) prikuplja novčana sredstva,
b) prikuplja obavezujuće ponude na uplatu sredstava u otvoreni AIF.
(3) U slučaju iz stava 2. tačka a) ovog člana:
a) ukupni iznos primljenih novčanih sredstava drži se na računu otvorenog AIF-a, otvorenom kod depozitara i nije dozvoljeno da se ulaže sve do trenutka kada otvoreni AIF ne stekne uslove za raspolaganje sredstvima, u skladu sa pravilima poslovanja,
b) ulaganje prikupljenih novčanih sredstava može da započne tek po isteku perioda početne ponude udjela.
(4) Prije uspješnog okončanja početne ponude udjela, investitorima se ne obračunavaju i ne naplaćuju naknade.
(5) U slučaju da početna ponuda udjela nije okončana uspješno i nisu prikupljena sredstva u skladu sa pravilima poslovanja otvorenog AIF-a, DUAIF je dužan da:
a) u slučaju iz stava 2. tačka a) ovog člana, vrati uplaćena sredstva vlasnicima udjela u roku od osam dana ili
b) u slučaju iz stava 2. tačka b) ovog člana, odbije zaprimljene obavezujuće ponude investitora i da ih o tome obavijesti pismenim putem.
(6) Komisija donosi akt kojim propisuje posebna pravila za početnu ponudu udjela otvorenog AIF-a.


Član 198.

Kupovina udjela u otvorenom AIF-u i isplata udjela vrši se na način i u vrijeme navedeno u pravilima poslovanja otvorenog AIF-a, u skladu sa odredbama ovog zakona i podzakonskim aktima Komisije.


Član 199.

(1) Vlasnik udjela otvorenog AIF-a može u svakom trenutku, ako pravilima poslovanja nije drugačije određeno, zahtijevati od DUAIF-a da otkupi njegove udjele, a DUAIF je dužan da takve udjele otkupi i isplati iz imovine otvorenog AIF-a, pod uslovima propisanim pravilima poslovanja otvorenog AIF-a, a u skladu sa ovim zakonom i podzakonskim aktima Komisije.
(2) Izuzetno od stava 1. ovog člana, vlasnik udjela ne može u svakom trenutku zahtijevati otkup njegovih udjela ako je pravilima poslovanja propisano da se isplate udjela vlasnicima ne vrše u periodu za koji je predviđeno trajanje fonda, odnosno do njegove likvidacije.
(3) Ako DUAIF od vlasnika udjela u otvorenom AIF-u otkupi udjele, smatraće se da je vlasnik udjela konačno i bezuslovno otuđio udjele.
(4) Komisija donosi akt kojim propisuje uslove, rokove i postupak otkupa udjela otvorenog AIF-a.


Član 200.

(1) Emisija i otkup udjela otvorenog AIF-a može se obustaviti ako DUAIF i depozitar smatraju da je to u najboljem interesu vlasnika udjela ili potencijalnih vlasnika udjela otvorenog AIF-a.
(2) DUAIF je dužan da obustavu emisije i otkupa udjela otvorenog AIF-a, bez odgađanja, prijavi Komisiji i istovremeno obavijesti depozitara, kao i da na svojoj internet stranici objavi takvu obustavu.
(3) Ako depozitar nije saglasan sa odlukom DUAIF-a o obustavi emisije i otkupa udjela otvorenog AIF-a, dužan je da o tome, bez odgađanja, obavijesti Komisiju, a u takvim uslovima obustavu nije dopušteno sprovoditi.
(4) Ako DUAIF ne prijavi Komisiji obustavu emisije i otkupa, depozitar je dužan da to učini bez odgađanja.
(5) Komisija može naložiti DUAIF-u i depozitaru da privremeno obustave emisiju i otkup udjela otvorenog AIF-a, ako postoje osnovani razlozi za obustavljanje izdavanja i otkupa u interesu vlasnika ili potencijalnih vlasnika udjela otvorenog AIF-a.
(6) Komisija može zahtijevati od DUAIF-a dokumentaciju i informacije neophodne za procjenu opravdanosti odluke o obustavljanju emisije i otkupa udjela otvorenog AIF-a.
(7) Ukoliko Komisija procijeni da obustavljanje emisije i otkupa udjela otvorenog AIF-a ugrožava interese vlasnika udjela otvorenog AIF-a, Komisija nalaže depozitaru prestanak privremene obustave emisije i otkupa, te o tome obavještava DUAIF.
(8) Komisija donosi akt kojim propisuje uslove za obustavu i nastavak izdavanja i otkupa udjela otvorenog AIF-a.


3. Registar udjela


Član 201.

(1) Registar udjela u otvorenom AIF-u vodi DUAIF, Centralni registar ili treće lice kojem je DUAIF povjerio vođenje registra u elektronskoj formi.
(2) Lice koje vodi registar udjela dužno je da vlasnicima udjela, najmanje jednom godišnje, dostavi izvod o stanju i prometu udjela otvorenog AIF-a kojih su vlasnici.
(3) Podaci iz registra iz stava 1. ovog člana objavljuju se na zaštićenom dijelu internet stranice DUAIF-a, u skladu sa aktima Komisije, a pristup tom dijelu internet stranice mogu imati samo zaposleni u DUAIF-u, vlasnici udjela u otvorenom AIF-u i Komisija.
(4) Lice koje vodi registar udjela otvorenog AIF-a dužno je da, kao poslovnu tajnu, čuva podatke o vlasnicima udjela, stanju udjela, kao i o uplatama i isplatama, koje na osnovu zahtjeva dostavlja:
a) vlasniku udjela, i to samo podatke koji se odnose na tog vlasnika udjela,
b) depozitaru,
v) licu koje dokaže pravni interes,
g) pravosudnim i upravnim organima, kao i drugim licima u okviru ovlašćenja, a u skladu sa zakonom.
(5) Lice koje vodi registar udjela dužno je da čuva deset godina dokumentaciju o raspolaganju udjelima otvorenog AIF-a.4. Utvrđivanje vrijednosti imovine AIF-aČlan 202.

(1) DUAIF je dužan da za svaki otvoreni AIF kojim upravlja utvrdi vrijednost ukupne imovine otvorenog AIF-a i ukupnih obaveza otvorenog AIF-a, čija razlika predstavlja neto vrijednost imovine otvorenog AIF-a.
(2) Komisija donosi akt kojim propisuje način i postupak utvrđivanja neto vrijednosti imovine po udjelu u otvorenom AIF-u i obaveze izvještavanja o obračunu neto vrijednosti imovine i cijeni udjela u otvorenom AIF-u.


Član 203.

(1) Način utvrđivanja vrijednosti imovine određuje:
a) eksterni procjenjivač koji je pravno ili fizičko lice, nezavisno od otvorenog AIF-a, DUAIF-a i bilo kojeg drugog lica povezanog sa otvorenim AIF-om ili DUAIF-om,
b) sam DUAIF, pod uslovom da je izvršavanje poslova utvrđivanja vrijednosti imovine funkcionalno nezavisno od poslova upravljanja portfeljom otvorenog AIF-a, a druge mjere da obezbjeđuju sprečavanje sukoba interesa i sprečavanje uticaja na zaposlene.
(2) DUAIF je dužan da prilikom osnivanja otvorenog AIF-a za svaki otvoreni AIF kojim upravlja usvoji računovodstvenu politiku, odnosno metodologiju vrednovanja, kao i da ih, bez odgađanja, dostavi depozitaru otvorenog AIF-a i eksternom procjenjivaču.
(3) Depozitar otvorenog AIF-a ne može biti imenovan za eksternog procjenjivača otvorenog AIF-a, ako poslove depozitara nije funkcionalno i hijerarhijski razdvojio od poslova eksternog procjenjivača i ako moguće sukobe interesa ne prepoznaje na odgovarajući način, njima ne upravlja, ne prati ih i ne objavljuje vlasnicima udjela otvorenog AIF-a.
(4) Depozitar je odgovoran za kontrolu obračuna vrijednosti neto imovine, pri čemu je dužan da vodi računa o tome da DUAIF ili eksterni procjenjivač obračunava neto vrijednost imovine otvorenog AIF-a i cijenu udjela u otvorenom AIF-u u skladu sa računovodstvenim politikama, odnosno metodologijama vrednovanja DUAIF-a.
(5) Ako depozitar prilikom kontrole obračuna neto vrijednosti imovine otvorenog AIF-a utvrdi netačnost ili nepravilnost, o tome bez odgađanja pismenim putem obavještava DUAIF.
(6) Kada vrednovanje obavlja eksterni procjenjivač, DUAIF je dužan da obezbijedi:
a) da je eksterni procjenjivač registrovan za obavljanje navedene djelatnosti,
b) da eksterni procjenjivač može da obezbijedi dovoljno profesionalnih garancija za efikasno obavljanje vrednovanja u skladu sa podzakonskim aktima Komisije.
(7) Imenovanom eksternom procjenjivaču nije dozvoljeno da prenese posao vrednovanja na treća lica.
(8) Ako vrednovanje ne obavlja nezavisan eksterni procjenjivač, Komisija može da zahtijeva od DUAIF-a da eksterni procjenjivač ili, po potrebi, ovlašćeni revizor potvrdi postupke vrednovanja ili obračuna vrijednosti, a na trošak DUAIF-a.
(9) DUAIF je odgovoran za pravilan obračun vrijednosti imovine otvorenog AIF-a, kao i obračun i objavljivanje neto vrijednosti imovine otvorenog AIF-a, pri čemu na odgovornost DUAIF-a prema otvorenom AIF-u i njegovim vlasnicima udjela ne utiče činjenica da je DUAIF imenovao eksternog procjenjivača.
(10) Eksterni procjenjivač odgovoran je prema DUAIF-u za sve gubitke koje snosi DUAIF zbog nepažnje eksternog procjenjivača ili njegovog namjernog propuštanja u izvršavanju obaveza.
(11) Ovlašćeni revizor otvorenog AIF-a dužan je da u toku revizije godišnjih izvještaja revidira primjenu načela utvrđivanja vrijednosti sadržanih u podzakonskim aktima Komisije, da bi se utvrdilo da su na osnovu primjene tih načela utvrđene vrijednosti neto imovine otvorenog AIF-a i cijene udjela u otvorenom AIF-u tačne, kao i da naknada za upravljanje i druge naknade i troškovi predviđeni ovim zakonom, podzakonskim aktima Komisije i pravilima poslovanja otvorenog AIF-a ne prelaze dozvoljene iznose.


5. Depozitar


Član 204.

(1) DUAIF je dužan da za svaki otvoreni AIF kojim upravlja imenuje depozitara u skladu sa odredbama ovog zakona, te sa njim u pisanoj formi zaključi ugovor o pružanju usluga depozitara, u skladu sa ovim zakonom.
(2) Na depozitara otvorenog AIF shodno se primjenjuju odredbe glave III ovog zakona kojima se uređuje banka depozitar.
(3) Za imovinu otvorenog AIF-a koja nije imovina iz člana 136. ovog zakona, depozitar otvorenog AIF-a provjerava vlasništvo takve imovine i o njoj, ako se uvjerio u njeno vlasništvo, vodi evidenciju.
(4) Obavezno je da se procjena vlasništva otvorenog AIF-a nad imovinom iz stava 3. ovog člana zasniva na dokumentaciji i informacijama koje dostavlja otvoreni AIF ili DUAIF, kao i na spoljnim dokazima, ako postoje, o čemu je depozitar dužan da vodi ažurnu evidenciju.
(5) Komisija donosi akt kojim propisuje sadržaj ugovora iz stava 1. ovog člana, detaljnije uslove za obavljanje poslova depozitara, kao i kadrovske i organizacione osposobljenosti i tehničke opremljenosti za obavljanje poslova depozitara.6. Pravila poslovanja otvorenog AIF-a


Član 205.

(1) Pravila poslovanja predstavljaju osnovni dokument otvorenog AIF-a kojim se uređuju sve bitne karakteristike, prava i obaveze otvorenog AIF-a i DUAIF-a, kao i odnosi između DUAIF-a i investitora i otvorenog AIF-a i investitora, a koji obavezno sadrži informacije na osnovu kojih investitori mogu stvoriti potpun stav prema fondu i donijeti odluku o ulaganju, a posebno o rizicima povezanim sa prirodom fonda i njegovog portfelja.
(2) DUAIF je dužan da za svaki otvoreni AIF kojim upravlja, prije zaključenja ugovora o ulaganju, investitoru besplatno dostavi:
a) pravila poslovanja otvorenog AIF-a,
b) posljednji godišnji finansijski izvještaj otvorenog AIF-a,
v) informacije o posljednjoj utvrđenoj neto vrijednosti imovine otvorenog AIF-a i cijeni udjela u otvorenom AIF-u.
(3) Obavezno je da su informacije navedene u pravilima poslovanja istinite, tačne, potpune i dosljedne.
(4) Pravila poslovanja otvorenog AIF-a obavezno sadrže najmanje sljedeće podatke:
a) naziv otvorenog AIF-a, naznaku vrste otvorenog AIF-a, https://www.anwalt-derbeste.de
b) datum osnivanja otvorenog AIF-a i vrijeme njegovog trajanja u slučaju da je osnovan na određeno vrijeme,
v) mjesto gdje je moguće dobiti primjerak pravila poslovanja i dodatne informacije o otvorenom AIF-u,
g) najniži iznos novčanih sredstava koji je predviđen da se prikupi i radnje koje se preduzimaju ukoliko se novčana sredstva ne prikupe,
d) sažete podatke o poreskim propisima koji se primjenjuju na otvoreni AIF i koji su bitni za investitora, te pojedinosti o tome obračunavaju li se odbici iz prihoda ili kapitalne dobiti koje otvoreni AIF plaća vlasniku udjela,
đ) osnovne karakteristike udjela u otvorenom AIF-u, a posebno:
1. prirodu prava iz udjela u otvorenom AIF-u (stvarnopravni, obligacionopravni, lični ili drugi),
2. prava koja proizlaze iz udjela u otvorenom AIF-u, pravo na informisanje (dostavljanje i davanje na uvid revidiranih godišnjih izvještaja), pravo na udio u dobiti, pravo na otkup udjela otvorenog AIF-a, odnosno obaveza otkupa udjela, pravo na isplatu dijela ostatka likvidacione mase otvorenog AIF-a i druga prava koja proizlaze iz udjela,
e) razloge zbog kojih je dozvoljeno donijeti odluku o likvidaciji otvorenog AIF-a, te postupak likvidacije,
ž) postupke i uslove emisije udjela u otvorenom AIF-u, najniži iznos pojedinog ulaganja u otvoreni AIF, način upisa, odnosno emisije udjela, početnu cijenu udjela, postupke i uslove ponude udjela, način i uslove otkupa i isplate udjela, te okolnosti u kojima može doći do obustave emisije ili otkupa,
z) informacije o načinu i učestalosti isplate prihoda ili dobiti otvorenog AIF-a vlasnicima udjela,
i) opis investicione strategije i ciljeva otvorenog AIF-a,
j) opis vrsta imovine u koje otvoreni AIF može da ulaže, tehnika koje može koristiti, kao i svih povezanih rizika i ograničenja ulaganja,
k) okolnosti u kojima otvoreni AIF može koristiti finansijsku polugu, vrstu i izvor dozvoljene finansijske poluge i povezanih rizika, ograničenja u vezi sa korišćenjem finansijske poluge, mjera pokrića finansijske poluge kolateralom i postupci u vezi sa ponovnom upotrebom kolaterala i imovine, kao i maksimalan nivo finansijske poluge koju DUAIF ima pravo da koristi za otvoreni AIF,
l) uslove zaduživanja otvorenog AIF-a,
lj) opis postupaka kojima otvoreni AIF može promijeniti strategiju investiranja, investicionu politiku ili oba dokumenta, kao i obavezu obavještavanja i drugih prava vlasnika udjela kod namjere uvođenja navedenih promjena,
m) opis uslova pod kojima se mijenjaju pravila poslovanja otvorenog AIF-a, kao i opis postupaka koji se preduzimaju radi zaštite postojećih investitora, prvenstveno u smislu obavještavanja i drugih prava vlasnika udjela kod namjere uvođenja tih promjena,
n) opis bitnih pravnih posljedica ugovornog odnosa u svrhu ulaganja, uključujući informacije o sudskoj nadležnosti, važećem pravu i o tome da li postoje pravni instrumenti koji obezbjeđuju priznavanje i izvršenje presuda na teritoriji na kojoj je osnovan otvoreni AIF,
nj) podatke o DUAIF-u, depozitaru otvorenog AIF-a, ovlašćenom revizoru i drugim licima davaocima usluga, te opis njihovih dužnosti i prava vlasnika udjela u odnosu na njih,
o) opis poslova upravljanja portfeljom i upravljanja rizicima koje je DUAIF prenio na treće lice i poslova čuvanja imovine koje je depozitar prenio na treće lice, podatke o trećem licu kojem su preneseni poslovi i sukobu interesa koji mogu nastati,
p) opis načina na koji se DUAIF osigurao od rizika profesionalne odgovornosti koji proizlaze iz registrovane djelatnosti DUAIF-a,
r) opis postupka vrednovanja imovine otvorenog AIF-a i metodologije određivanja cijena za vrednovanje imovine, uključujući metode koje se koriste za vrednovanje imovine koju je teško procijeniti, te učestalost utvrđivanja vrijednosti imovine otvorenog AIF-a u skladu sa ovim zakonom,
s) vrijeme, metodu i učestalost izračunavanja cijene za emisiju novih udjela u otvorenom AIF-u i otkup postojećih i način objavljivanja cijena, opis iznosa i učestalosti plaćanja dozvoljenih naknada i troškova emisije ili otkupa udjela u otvorenom AIF-u,
t) postupak i uslove za emisiju i prodaju udjela u otvorenom AIF-u,
ć) opis upravljanja rizikom likvidnosti otvorenog AIF-a, uključujući prava otkupa u redovnim, kao i u vanrednim okolnostima, te postojeće oblike otkupa ugovorene s vlasnicima udjela,
u) opis svih vrsta naknada, troškova i izdataka, kao i njihovih maksimalnih iznosa, koje vlasnici udjela mogu snositi direktno ili indirektno, kao i jasan i nedvosmislen opis obračuna naknada,
f) opis načina na koji DUAIF vlasnicima udjela obezbjeđuje pravično postupanje, opis povlašćenog tretmana za investitore, ako investitor dobije povlašćeni tretman ili ima pravo da dobije povlašćeni tretman, vrste tih investitora i njihove pravne ili ekonomske veze sa otvorenim AIF-om ili DUAIF-om,
h) način dostupnosti posljednjih revidiranih finansijskih izvještaja,
c) istorijski prinos otvorenog AIF-a, kada postoji,
č) opis načina objavljivanja informacija koje se zahtijevaju u skladu sa članom 207. stav 2. ovog zakona,
dž) trajanje poslovne godine,
š) ostale informacije predviđene ovim zakonom i propisima donesenim na osnovu ovog zakona.
(5) Pravilima poslovanja otvorenog AIF-a, DUAIF je dužan da propiše i način na koji, prije sklapanja ugovora o investiranju, obavještava o svim mjerama koje je preduzeo depozitar da bi se ugovorno oslobodio od odgovornosti u slučaju prenosa poslova na treće lice, kao i o svim promjenama koje se odnose na odgovornost depozitara.
(6) Osim podataka iz st. 1, 4. i 5. ovog člana, pravila poslovanja otvorenog AIF-a moraju sadržati i:
a) osnovna prava, obaveze i odgovornosti DUAIF-a prema investitorima otvorenog AIF-a i otvorenom AIF-u, investitora prema otvorenom AIF-u, te način i uslove njihovog ostvarivanja i zaštite,
b) osnovna prava, obaveze i odgovornosti DUAIF-a prema depozitaru, depozitara prema DUAIF-u i vlasnicima udjela otvorenog AIF-a, kao i prava i obaveze vlasnika udjela prema depozitaru,
v) osnovne podatke o uslovima poslovanja DUAIF-a i nadzoru nad njegovim poslovanjem,
g) poslovne ciljeve i strategiju DUAIF-a,
d) organizacionu strukturu DUAIF-a sa jasnim linijama odgovornosti,
đ) način naknade štete vlasnicima udjela AIF-a za slučaj pogrešnog obračuna vrijednosti udjela u otvorenom AIF-u i povrede ograničenja ulaganja, u skladu sa članom 48. ovog zakona,
e) podatke o sukobu interesa i načinu njegovog rješavanja, naročito u odnosu na mogući sukob interesa između otvorenog AIF-a, odnosno vlasnika udjela otvorenog AIF-a i osnivača, odnosno vlasnika kvalifikovanog udjela u DUAIF-u ili povezanih lica sa DUAIF-om, sukob interesa između otvorenih AIF-ova međusobno, te sukob interesa koji proizlaze iz drugih djelatnosti i poslova iz člana 217. stava 1. tačka b) i stava 3. ovog zakona, ako ih DUAIF obavlja,
ž) opis postupka rješavanja sporova između DUAIF-a i investitora,
z) podatak o prenosivosti udjela, kao i o načinu njihovog raspolaganja, prenosa i opterećenosti.
(7) Pored podataka iz st. 1, 4, 5. i 6. ovog člana, pravila poslovanja, tamo gdje je to primjenjivo, sadrže i podatke o:
a) najmanjem i najvećem dopuštenom broju investitora,
b) postojanju odbora, koji čine predstavnici vlasnika udjela, poslove koje obavlja, način rada i broj članova odbora,
v) roku za pristup novih investitora otvorenom AIF-u, ukoliko je otvoreni AIF osnovan na određeno vrijeme,
g) najnižoj prvoj uplati investitora u otvoreni AIF.
(8) DUAIF je dužan da obavijesti Komisiju o svakoj izmjeni pravila poslovanja otvorenog AIF-a u propisanom roku.


7. Izvještavanje o poslovanju otvorenog AIF-a


Član 206.

(1) DUAIF je dužan da za svaki otvoreni AIF kojim upravlja, kao i za svaki otvoreni AIF čiji se udjeli u AIF-u stavljaju na tržište, izradi redovan godišnji finansijski izvještaj.
(2) Komisija donosi akt kojim propisuje strukturu i sadržaj, način i rokove objavljivanja redovnog godišnjeg finansijskog izvještaja otvorenog AIF-a, kao i strukturu, sadržinu, način i rokove dostave drugih izvještaja otvorenog AIF-a, koje je DUAIF obavezan da sastavlja za potrebe Komisije.


Član 207.

(1) DUAIF je dužan da redovno izvještava Komisiju o glavnim tržištima na kojima trguje i instrumentima kojima trguje za račun otvorenih AIF-ova.
(2) Izvještaji iz stava 1. ovog člana obavezno sadrže informacije o instrumentima kojima DUAIF trguje, o tržištima na kojima je vlasnik udjela ili gdje aktivno trguje, kao i o glavnim izloženostima i najvažnijim koncentracijama za svaki od otvorenih AIF-ova kojima DUAIF upravlja.
(3) DUAIF koji upravlja otvorenim AIF-om koji koristi finansijsku polugu u značajnoj mjeri, dužan je da na zahtjev Komisije dostavi informacije o ukupnom nivou finansijske poluge koji koristi svaki otvoreni AIF kojim upravlja, razdvojene na finansijsku polugu koja proizlazi od pozajmljivanja novčanih sredstava ili hartija od vrijednosti i na finansijsku polugu ugrađenu u finansijske derivate i mjeru do koje je imovina otvorenog AIF-a ponovno korišćena u okviru sporazuma o finansijskoj poluzi.


Član 208.

(1) Na svim mjestima na kojima se nude udjeli u otvorenom AIF-u, obavezno je omogućiti uvid u pravila poslovanja otvorenog AIF-a, ključne informacije i posljednje redovne godišnje finansijske izvještaje.
(2) DUAIF je dužan da za svaki otvoreni AIF kojim upravlja, kao i za svaki od otvorenih AIF-ova čije udjele u otvorenom AIF-u stavlja na tržište, periodično, u zavisnosti od vrste imovine otvorenog AIF-a i učestalosti prodaje i otkupa udjela, a u skladu sa pravilima poslovanja, objavljuje vlasnicima udjela otvorenog AIF-a:
a) procenat imovine otvorenog AIF-a koji podliježe posebnim mjerama koje proizlaze iz njene nelikvidne prirode,
b) nove mjere za upravljanje likvidnošću otvorenog AIF-a,
v) trenutni profil rizičnosti otvorenog AIF-a i sisteme upravljanja rizicima.
(3) DUAIF koji upravlja otvorenim AIF-om ili stavlja na tržište udjele u otvorenom AIF-u koji koristi finansijsku polugu, redovno objavljuje za svaki takav AIF:
a) sve promjene maksimalnog nivoa finansijske poluge koje DUAIF može koristiti za otvoreni AIF, kao i pravo ponovnog korišćenja kolaterala ili sve garancije odobrene u okviru sporazuma o finansijskoj poluzi,
b) ukupan iznos finansijske poluge koji koristi otvoreni AIF.
(4) Na zahtjev investitora DUAIF je dužan da, bez odgađanja, dostavi informacije o limitima koji se primjenjuju kod upravljanja rizicima otvorenog AIF-a, postupcima koji se koriste u tu svrhu, kao i o promjenama u rizičnosti i prinosima osnovnih vrsta finansijskih instrumenata u koje je uložena imovina otvorenog AIF-a.


8. Ograničenja ulaganja otvorenog AIF-a


Član 209.

(1) Ulaganje imovine otvorenog AIF-a podliježe ograničenjima utvrđenim ovim zakonom, podzakonskim aktima Komisije i pravilima poslovanja otvorenog AIF-a.
(2) Ograničenje ulaganja imovine otvorenog AIF može se prekoračiti kada otvoreni AIF ostvaruje prava prvenstva upisa ili prava upisa koja proizlaze iz prenosivih hartija od vrijednosti ili instrumenata tržišta novca koji čine dio njegove imovine i prilikom prodaje imovine otvorenog AIF-a radi isplate većeg broja udjela u otvorenom AIF-u.
(3) Ako je prekoračenje ograničenja iz stava 1. ovog člana posljedica okolnosti na koje DUAIF nije mogao uticati ili ostvarivanja prava upisa iz stava 2. ovog člana, DUAIF je dužan da uskladi ulaganje AIF-a na jedan od sljedećih načina:
a) kako je to direktno predviđeno pravilima poslovanja otvorenog AIF-a,
b) ako to nije utvrđeno pravilima poslovanja, a postoji utvrđena procedura dobijanja saglasnosti i donošenja odluka vlasnika udjela otvorenog AIF-a u takvim slučajevima, tada je dužan da pribavi saglasnost vlasnika udjela na postupanje koje predlaže, vodeći računa o njihovom najboljem interesu,
v) ako to nije moguće u skladu sa t. a) i b) ovog stava, uskladiti ulaganje u roku od šest mjeseci od dana nastanka prekoračenja ulaganja i preduzeti transakcije sa imovinom otvorenog AIF-a na prvom mjestu u svrhu usklađivanja ulaganja imovine otvorenog AIF-a, pri čemu se obavezno uzimaju u obzir interesi vlasnika udjela otvorenog AIF-a, nastojeći pri tome da eventualni gubitak svede na najmanju moguću mjeru.
(4) Ako je prekoračenje ograničenja iz stava 1. ovog člana posljedica transakcije koju je zaključio DUAIF, a kojom se u trenutku zaključenja prekoračilo ograničenje ulaganja ili dodatno povećalo prekoračenje, DUAIF je dužan da uskladi ulaganje otvorenog AIF-a po saznanju za prekoračenje ograničenja.
(5) DUAIF je dužan da otvorenom AIF-u ili vlasnicima udjela otvorenog AIF-a nadoknadi nastalu štetu zbog prekoračenja ulaganja.
(6) Ograničenja ulaganja iz stava 1. ovog člana mogu biti prekoračena u prvih šest mjeseci od dana osnivanja otvorenog AIF-a, uz poštovanje načela diverzifikacije rizika i zaštite interesa vlasnika udjela.


Član 210.

(1) Imovina otvorenog AIF-a može se sastojati od imovine definisane u članu 136. ovog zakona, kao i od:
a) udjela u društvima sa ograničenom odgovornošću ili u drugim privrednim društvima,
b) potraživanja po datim zajmovima,
v) nepokretnosti,
g) robe,
d) instrumenata sličnih vlasničkim instrumentima u koje može ulagati otvoreni AIF privatnog kapitala, u skladu sa ovim zakonom i podzakonskim aktima Komisije,
đ) neuvrštenih hartija od vrijednosti,
e) emisionih jedinica (kvota),
ž) druge imovine, ako je to izričito predviđeno pravilima poslovanja AIF-a.
(2) Prilikom ulaganja imovine otvorenog AIF-a, DUAIF je dužan da se pridržava sljedećih uslova:
a) ukupna vrijednost ulaganja u prenosive hartije od vrijednosti, udjele ili instrumente tržišta novca čiji je emitent jedno lice i vrijednosti depozita kod tog lica i izloženosti koje proizlaze iz transakcija sa finansijskim derivatima kojima se trguje na OTC tržištu zaključenih sa tim licem ne može da pređe 40% vrijednosti imovine otvorenog AIF-a, pri čemu se povezana lica smatraju jednim emitentom,
b) ograničenje iz tačke a) ovog stava ne primjenjuje se na prenosive hartije od vrijednosti ili instrumente tržišta novca čiji je emitent, ili za koje garantuje Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, ili jedinica lokalne samouprave Republike Srpske, država članica ili jedinica lokalne uprave države članice, država koja nije članica Evropske unije, ili međunarodna javna organizacija čije su članice jedna ili više država članica,
v) ako se imovina otvorenog AIF-a ulaže u udjele ili akcije investicionih fondova kojima upravlja, direktno ili na osnovu delegiranja, DUAIF ili neko drugo društvo sa kojim je taj DUAIF povezan zajedničkom upravom ili kontrolom, ili bitnim direktnim ili indirektnim međusobnim vlasničkim učešćem, takav DUAIF ili drugo društvo ne može naplaćivati ulaznu ili izlaznu naknadu kod ulaganja otvorenog AIF-a u udjele ili akcije tih drugih investicionih fondova,
g) ako se značajan dio imovine otvorenog AIF-a ulaže u udjele ili akcije drugih investicionih fondova, u pravilima poslovanja AIF-a, uz maksimalnu naknadu za upravljanje koju je moguće zaračunati iz imovine samog otvorenog AIF-a, obavezno je da se jasno navede i maksimalna naknada za upravljanje koju je moguće zaračunati iz imovine drugih investicionih fondova u koje se namjerava ulagati, a u godišnjim izvještajima otvorenog AIF-a obavezno je da se naznači maksimalni procenat naknade za upravljanje koja je obračunata iz imovine otvorenog AIF-a i iz imovine drugog investicionog fonda u koji je taj otvoreni AIF uložio,
d) ukupna vrijednost ulaganja u instrumente slične vlasničkim instrumentima iz stava 1. tačka d) ovog člana ne može da pređe 20% vrijednosti imovine otvorenog AIF-a,
đ) ukupna vrijednost ulaganja u nepokretnosti fonda opšte prirode ne može da pređe 40%, pri čemu se povezana lica smatraju jednim emitentom.
(3) Ograničenje iz stava 2. tačka a) ovog člana ne primjenjuje se na AIF-e privatnog kapitala i AIF-e preduzetničkog kapitala.Član 211.

(1) Otvorenom AIF-u je dozvoljeno da stiče nepokretnosti u Bosni i Hercegovini i u državama članicama EU, OECD i CEFTA, i to:
a) stambene ili poslovne zgrade,
b) građevinsko zemljište na kojem se grade građevine iz tačke a) ovog stava, ako se prema objektivnim kriterijumima može računati na završetak izgradnje u primjerenom roku, ne dužem od dvije godine,
v) neizgrađeno građevinsko zemljište na kojem je prema važećim propisima dozvoljena gradnja stambenih ili poslovnih zgrada,
g) poljoprivredno zemljište,
d) druge nepokretnosti koje su izričito predviđene pravilima poslovanja otvorenog AIF-a.
(2) Otvoreni AIF može da stekne nepokretnosti iz stava 1. ovog člana:
a) ako se nalaze na geografskim područjima naznačenim u pravilima poslovanja otvorenog AIF-a,
b) za koje je DUAIF od eksternog procjenjivača primio izvještaj koji sadrži procjenu vrijednosti nepokretnosti, u roku od 15 dana od dana izrade tog izvještaja, a koji sadrži eventualnu opterećenost hipotekama i izjavu da bi nepokretnost na zahtjev DUAIF-a mogla u primjereno kratkom roku biti otuđena po procijenjenoj vrijednosti,
v) koje su stečene ili čije sticanje je ugovoreno u roku od šest mjeseci od dana primanja izvještaja iz tačke b) ovog stava i po cijeni ne većoj od 105% procijenjene vrijednosti, ukoliko DUAIF-u nisu poznati uslovi koji upućuju da izvještaj iz tačke b) ovog stava više nije relevantan ili
g) koje se mogu steći direktno ili posredstvom jednog ili više društava posebne namjene čiji je vlasnik u cijelosti otvoreni AIF i čija je svrha da ostvaruje prava vlasništva nad nepokretnošću za račun otvorenog AIF-a.
(3) Ako je izričito predviđeno pravilima poslovanja otvorenog AIF-a, ulaganjem u nepokretnosti smatraju se i ulaganja u:
a) udjele ili akcije privrednih društava čiji je predmet poslovanja isključivo ili pretežno sticanje, prodaja, davanje u zakup ili upravljanje nepokretnostima,
b) udjele drugog AIF-a za ulaganje u nepokretnosti,
v) druge prenosive hartije od vrijednosti ili finansijske derivate čija cijena zavisi od nepokretnosti.


9. Vrste alternativnih investicionih fondova sa privatnom ponudom


Član 212.

(1) Vrste AIF-a sa privatnom ponudom su:
a) AIF opšte prirode,
b) posebne vrste AIF-a:
1) AIF privatnog kapitala (private equity),
2) AIF preduzetničkog kapitala (venture capital),
3) fond fondova,
4) hedž fond,
5) specijalizovani AIF,
6) AIF za ulaganje u nepokretnosti.
(2) AIF-i iz stava 1. tačka a) i tačka b) podt. 1), 2), 3), 4) i 5) ovog člana osnivaju se kao otvoreni investicioni fondovi, dok se AIF iz stava 1. tačka b) podtačka 6) ovog člana osniva kao zatvoreni AIF.
(3) Komisija donosi akt kojim propisuje osnovne karakteristike AIF-a iz stava 1. ovog člana, dozvoljena ulaganja, ograničenja ulaganja, zaduživanja, kriterijume za procjenu ispunjavanja uslova za profesionalne investitore u AIF.Član 213.

(1) Imovina AIF-a opšte prirode može se ulagati u imovinu iz člana 136. i člana 210. stav 1. t. b), v) g) i đ) ovog zakona i obaveza je da se izvrši barem šest različitih ulaganja u imovinu.
(2) Tri ulaganja najveće vrijednosti iz stava 1. ovog člana ne mogu da pređu vrijednost od 60% vrijednosti AIF-a.
(3) Uplata profesionalnih investitora u AIF opšte prirode je jednokratna, bez obaveze daljnjih uplata.


Član 214.

(1) Posebne vrste AIF-a utvrđuju se u zavisnosti od vrste pretežnog ulaganja imovine AIF-a.
(2) Pod pretežnim ulaganje podrazumijeva se ulaganje od najmanje 70% neto vrijednosti imovine AIF-a u određenu vrstu imovine.


Član 215.

(1) AIF za ulaganje u nepokretnosti je onaj AIF čija se imovina, u skladu sa pravilima poslovanja, pretežno ulaže u nepokretnosti ili imovinu koja se smatra ulaganjem u nepokretnosti u skladu sa članom 211. st. 1, 2. i 3. ovog zakona.
(2) AIF za ulaganje u nepokretnosti obavezno u svom poslovnom imenu sadrži riječi: „za ulaganje u nepokretnosti“.
(3) Ograničenja ulaganja AIF-a za ulaganje u nepokretnosti mogu biti prekoračena u prve dvije godine od njegovog osnivanja.


10. Društvo za upravljanje alternativnim investicionim fondovima


Član 216.

(1) Društvo za upravljanje alternativnim investicionim fondom je privredno društvo koje se osniva u formi akcionarskog društva ili društva sa ograničenom odgovornošću sa sjedištem u Republici Srpskoj, čija je osnovna djelatnost upravljanje alternativnim investicionim fondovima, odnosno upravljanje zajedničkim portfeljom AIF-a i upravljanje rizicima, kao i obavljanje drugih poslova određenih ovim zakonom, te dodatnih poslova koje DUAIF može obavljati uz djelatnost upravljanja.
(2) Pravo na obavljanje djelatnosti DUAIF stiče upisom u registre kod Komisije.
(3) U zavisnosti od ukupne vrijednosti imovine AIF-a kojima upravlja DUAIF i kategorije investitora kojima se nude udjeli AIF-a, razlikuju se DUAIF i mali DUAIF.
(4) DUAIF obavezno u svom poslovnom imenu sadrži riječi: „društvo za upravljanje alternativnim investicionim fondovima“.


11. Djelatnost DUAIF-a


Član 217.

(1) Djelatnosti DUAIF-a su:
a) osnovna djelatnost, koja obuhvata upravljanje AIF-om,
b) dodatne djelatnosti:
1) upravljanje portfeljom na diskrecionoj i pojedinačnoj osnovi, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrijednosti,
2) pružanje savjetodavnih usluga klijentima u vezi sa poslovanjem sa hartijama od vrijednosti (poslovi investicionog savjetovanja), u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište hartija od vrijednosti.
(2) Upravljanje AIF-om obuhvata:
a) osnivanje AIF-a,
b) upravljanje portfeljom AIF-a,
v) upravljanje rizicima,
g) administrativne poslove, koji uključuju:
1) vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izvještaja,
2) odnose sa investitorima,
3) utvrđivanje vrijednosti imovine fonda i obračun cijene udjela,
4) usklađivanje poslovanja društva sa zakonima i mjerodavnim propisima,
5) objavljivanje i obavještavanje vlasnika udjela,
6) isplata vlasnika udjela iz imovine ili dobiti fonda,
7) isplata udjela u otvorenom investicionom fondu,
8) vođenje registra vlasnika udjela,
9) vođenje arhive u skladu sa odredbama ovog zakona,
10) ostale administrativne poslove koje odobri Komisija,
d) promovisanje AIF-a i prodaja udjela,
đ) aktivnosti u vezi sa imovinom AIF-a (upravljanje objektima, djelatnost upravljanja nekretninama, savjetovanje društava o strukturi kapitala, poslovnim strategijama i srodnima pitanjima, savjetovanje i usluge vezane za spajanje i kupovinu društava i druge usluge povezane sa upravljanjem AIF-om).
(3) Pored djelatnosti iz stava 1. ovog člana, DUAIF može da obavlja i djelatnosti upravljanja:
a) investicionim fondovima osnovanim u skladu sa odredbama ovog zakona, koji su subjekat nadzora Komisije, i pod uslovom da za to dobije dozvolu Komisije,
b) fondovima osnovanim prema posebnim zakonima, pod uslovom da je od Komisije dobilo dozvolu za upravljanje takvim fondovima.
(4) DUAIF-u koji nema dozvolu za obavljanje osnovne djelatnosti Komisija ne može izdati dozvolu za obavljanje dodatnih djelatnosti iz stava 1. tačka b) i stava 3. ovog člana.
(5) DUAIF ne može da obavlja druge djelatnosti osim djelatnosti navedenih u ovom zakonu.
(6) Djelatnost upravljanja AIF-om može obavljati:
a) DUAIF, koji je od Komisije dobio dozvolu za poslovanje,
b) društvo za upravljanje investicionim fondovima osnovano u skladu sa odredbama ovog zakona, pod uslovom da za to dobije dozvolu Komisije.
(7) DUAIF je dužan da, prilikom obavljanja djelatnosti iz stava 1. tačka b) ovog člana, pored odredaba ovog zakona, primjenjuje i odredbe zakona kojim se uređuje tržište hartija od vrijednosti i podzakonskih propisa koji se odnose na visinu kapitala, organizacione zahtjeve, uslove poslovanja i zaštitu klijenata, postupanje po nalogu i izvršavanje naloga nadležnih organa, pravila poslovnog ponašanja prema klijentima prilikom obavljanja poslova sa hartijama od vrijednosti, kao i nadzor nad obavljanjem poslova sa hartijama od vrijednosti.
(8) DUAIF može da upravlja jednim ili više AIF-ova.


Član 218.

DUAIF koji obavlja dodatne djelatnosti iz člana 217. stav 1. tačka b) ovog zakona, ne može ulagati dio ili cijelu imovinu portfelja kojim upravlja u investicione fondove kojim upravlja, osim ukoliko za to ne dobije prethodnu saglasnost vlasnika udjela.


12. Osnovni kapital i adekvatnost kapitala DUAIF-a


Član 219.

(1) Najniži iznos osnovnog kapitala DUAIF-a je 250.000 KM, a malog DUAIF-a je 100.000 KM.
(2) U slučaju da ukupna neto vrijednost imovine fondova kojima upravlja pređe iznos od 450.000.000 KM, DUAIF je dužan da obezbijedi dodatni kapital u iznosu od 0,02% iznosa za koji neto vrijednost imovine fondova kojima upravlja prelazi navedeni granični iznos, ali tako da ukupan iznos osnovnog kapitala i dodatnog kapitala ne prelazi iznos od 15.000.000 KM.
(3) Komisija može, na zahtjev DUAIF-a, posebnim rješenjem da oslobodi DUAIF od obaveze da obezbijedi do 50% dodatnog iznosa kapitala iz stava 2. ovog člana, pod uslovom da DUAIF ima bankarsku garanciju u jednakom iznosu, koju je izdala banka sa sjedištem u Republici Srpskoj, odnosno koja posluje u Republici Srpskoj u skladu sa zakonom kojim se uređuje poslovanje banaka.
(4) Da bi se pokrili mogući rizici od profesionalne odgovornosti koji proizlaze iz djelatnosti DUAIF-a, DUAIF je dužan da:
a) obezbijedi dodatni kapital koji je dovoljan za pokriće mogućih gubitaka od rizika neispunjavanja obaveza i nepostupanja pažnjom dobrog stručnjaka ili
b) ima osiguranje od profesionalne odgovornosti koje je dovoljno za pokriće navedenih rizika.
(5) Kapital DUAIF-a, uključujući dodatni iznos kapitala iz stava 4. tačka a) ovog člana, obavezno se ulaže u likvidnu imovinu ili imovinu koja se lako može pretvoriti u novac u kratkom roku i ne može biti namijenjen špekulativnom trgovanju.
(6) Smatra se da je kapital uložen u likvidnu imovinu ako se drži u oročenim ili neoročenim novčanim depozitima u banci, koji su raspoloživi na prvi poziv, ili ako se drži u kratkoročnim dužničkim hartijama od vrijednosti čiji je emitent Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, jedinice lokalne samouprave Republike Srpske, država članica, ili jedinica lokalne uprave države članice, država koja nije članica Evropske unije, ili međunarodna javna organizacija čije su članice jedna ili više država članica, u skladu sa propisima.
(7) Odredbe st. 1, 2 i 3. ovog člana ne primjenjuju se na DUAIF ako je ono istovremeno i društvo za upravljanje investicionim fondovima.
(8) Komisija donosi akt kojim propisuje način obračuna kapitala, karakteristike osnovnog i dodatnog kapitala za pokriće mogućih rizika i karakteristike stavki koje ih čine, odbitne stavke i ograničenja kapitala, rizike koje dodatni kapital ili osiguranje od profesionalne odgovornosti koje se obavezno pokrivaju, kao i uslove za utvrđivanje njihove dostatnosti i način njihovog tekućeg prilagođavanja, procjene rizika, kao i način izvještavanja o ispunjenju obaveza iz ovog člana.


13. Mali DUAIF


Član 220.

(1) Malim DUAIF-om smatra se DUAIF koji neposredno ili posredno, preko društva s kojim je povezan kvalifikovanim učešćem ili na drugi način koji ga čini povezanim licem s tim društvom, upravlja AIF-ovima čija ukupna imovina ne prelazi iznos od 5.000.000 KM, uključujući imovinu stečenu korišćenjem finansijske poluge.
(2) Mali DUAIF je dužan da od Komisije dobije dozvolu za rad malog DUAIF-a, pri čemu se na postupak izdavanja dozvole shodno primjenjuju odredbe ovog zakona i propisa donesenih na osnovu njega o izdavanju dozvole za rad DUAIF-a.
(3) Mali DUAIF je dužan da Komisiju obavještava:
a) o glavnim instrumentima s kojima trguje, glavnim izloženostima i značajnim koncentracijama AIF-ova kojima upravlja,
b) bez odgađanja, o činjenici da više ne ispunjava uslove ograničenja iznosa imovine kojom upravlja,
v) o svim drugim okolnostima i činjenicama od značaja za izvršavanje svojih dužnosti, na zahtjev Komisije.
(4) Mali DUAIF ne može da:
a) obavlja dodatne, odnosno druge djelatnosti osim djelatnosti upravljanja AIF-om,
b) upravlja AIF-om osnovanim izvan Republike Srpske.
(5) Mali DUAIF osnovan u formi društva sa ograničenom odgovornošću nije dužan da ima upravni odbor.
(6) Na mali DUAIF ne primjenjuju se odredbe ovog zakona koje se odnose na:
a) dva obavezna izvršna direktora koja društvo zajednički zastupaju u obavljanju poslova osnivanja i upravljanja AIF-om iz člana 27v. stav 1. ovog zakona, odnosno mali DUAIF može imati jednog izvršnog direktora koji vodi poslove i zastupa DUAIF, a koji je dužan da posjeduje zvanje investicionog menadžera, kao i znanje jednog od jezika koji su u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini, a koje je primjereno za obavljanje dužnosti izvršnog direktora malog DUAIF-a,
b) obavezu izrade i dostave polugodišnjih izvještaja iz glave VII ovog zakona,
v) dodatni iznos kapitala iz člana 219. stav 4. ovog zakona,
(7) Mali DUAIF dužan je da u svom poslovanju i u svim materijalima namijenjenim investitorima jasno istakne da nije u obavezi da primjenjuje sve odredbe ovog zakona, kao i da ukaže na rizike koji postoje za investitore.

(8) Ako mali DUAIF upravlja sa više AIF-ova, za potrebe utvrđivanja iznosa imovine iz stava 1. ovog člana, ukupna imovina svih AIF-ova kojima DUAIF upravlja zbraja se.
(9) Komisija donosi akt kojim propisuje sadržaj zahtjeva za izdavanje dozvole za poslovanje malog DUAIF-a, dokumentaciju koja se prilaže uz zahtjev, kao i sistem interne kontrole za mali DUAIF.Član 221.

(1) Kada ukupna vrijednost imovine svih AIF-a kojima upravlja mali DUAIF pređe iznos iz člana 220. stav 1. ovog zakona, a mali DUAIF procijeni da taj prelazak nije privremen, dužan je da u roku od 30 dana od dana prekoračenja Komisiji podnese zahtjev za izdavanje dozvole za poslovanje DUAIF-a.
(2) Nezavisno od iznosa propisanog odredbama ovog zakona, mali DUAIF može da podnese Komisiji zahtjev za izdavanje dozvole za poslovanje DUAIF-a.14. Osnivanje DUAIF-a


Član 222.

(1) DUAIF podnosi Komisiji zahtjev za izdavanje dozvole za poslovanje.
(2) Uz zahtjev za izdavanje dozvole za poslovanje, pored dokumentacije iz člana 29. ovog zakona, DUAIF dostavlja Komisiji informacije o strategijama ulaganja, uključujući vrste fondova, politike AIF-a u pogledu korišćenja finansijske poluge, te o profilu rizičnosti i drugim važnim informacijama o AIF-ovima kojima upravlja ili namjerava da upravlja.
(3) DUAIF je dužan trajno da ispunjava uslove pod kojima mu je Komisija izdala dozvolu za poslovanje.


15. DUAIF-i koji upravljaju AIF-ovima koji koriste finansijsku polugu


Član 223.

(1) Informacije prikupljene na osnovu člana 207. ovog zakona Komisija koristi u svrhu utvrđivanja do koje mjere finansijska poluga doprinosi povećanju sistemskog rizika u finansijskom sistemu, rizicima poremećaja na tržištu ili rizicima za dugoročni ekonomski rast.
(2) DUAIF je dužan da dokaže da su ograničenja u vezi sa finansijskom polugom, koja su utvrđena za svaki AIF kojim upravlja, razumna i da on u svakom trenutku poštuje ta ograničenja.
(3) DUAIF koji, za račun AIF-a kojim upravlja, stiče, otuđuje ili drži akcije nelistiranog društva, dužan je da obavijesti Komisiju o procentu koji AIF ima u pravu glasa u nelistiranom društvu svaki put kad takav procenat dosegne, pređe ili padne ispod 10%, 20%, 30%, 50% i 75%.
(4) Komisija donosi akt kojim propisuje obaveze DUAIF-a koji za račun AIF-ova kojima upravlja stiču kontrolu nad nelistiranim društvima ili emitentima, te sadržaj i način obavještavanja o sticanju većinskog učešća u kapitalu i kontrole u nelistiranom društvu.“


Član 17.

U članu 232. u stavu 1. poslije riječi: „društvo za upravljanje“ dodaju se zapeta i riječi: „odnosno DUAIF i mali DUAIF“.
T. anj), ao), ap), ar), as) i at) mijenjaju se i glase:
„anj) izvještaj o rezultatima poslovanja otvorenog AIF-a ne sadrži podatke u skladu sa propisanim odredbama (član 208),
ao) ne poštuje ograničenja ulaganja (čl. 209. i 210),
ap) ulaže u nepokretnosti suprotno odredbama zakona (član 211),
ar) počne obavljati djelatnost bez dozvole Komisije (član 216. stav 2),
as) uloži dio ili cijelu imovinu portfelja kojim upravlja u fondove kojim upravlja bez prethodne saglasnosti vlasnika udjela (član 218),
at) ne obezbijedi dodatni kapital za pokriće rizika od profesionalne odgovornosti (član 219. stav 4)“.
Poslije tačke at) dodaju se nove t. ać), au) i af), koje glase:
„ać) ne poštuje utvrđena ograničenja za mali DUAIF (član 220. stav 4),
au) u slučaju prelaska praga vrijednosti imovine kojom upravlja, Komisiji ne podnese zahtjev za izdavanje dozvole za poslovanje DUAIF-a (član 221),
af) ne obavijesti Komisiju o sticanju ili otuđenju akcija nelistiranog društva za upravljanje (član 224).“
Dosadašnje t. ać) i au) postaju t. ah) i ac).

Član 18.

U članu 237. poslije stava 2. dodaje se novi stav 3, koji glasi:
„(3) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000 KM do 5.000 KM kazniće se za prekršaj pravno lice, odnosno u iznosu od 500 KM do 2.500 KM fizičko lice, ako u utvrđenom roku Komisiji ne dostavi obavijest iz člana 22a. stav 5. ovog zakona.“

Član 19.

Poslije člana 244v. dodaju se novi čl. 244g. i 244d, koji glase:
„Član 244g.

(1) Komisija će odgovarajuće propise za primjenu ovog zakona donijeti u roku od 120 dana od dana njegovog stupanja na snagu.
(2) Do donošenja propisa iz stava 1. ovog člana primjenjuju se podzakonski propisi koji su važili na dan stupanja na snagu ovog zakona, a koji sa njim nisu u suprotnosti.Član 244d.

(1) Društva za upravljanje dužna su da usklade svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona u roku od 120 dana od dana njegovog stupanja na snagu.
(2) Izuzetno od stava 1. ovog člana, društva za upravljanje dužna su da usklade svoje poslovanje sa članom 11. ovog zakona (kojim je brisan stav 3. člana 101. Zakona) u roku od godinu dana od dana njegovog stupanja na snagu.“

Član 20.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.Broj: 02/1-021-676/22 POTPREDSJEDNIK
Datum: 23. juna 2022. godine NARODNE SKUPŠTINE

Denis Šulić

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Na osnovu člana 2[…]

Službeni glasnik BiH, broj 15/24 Kolegij Pravobran[…]

Procedura za Sticanje Državljanstva BiH pored Zako[…]