BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#4381
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FAKTORINGU FBiH

Član 1.

U Zakonu o faktoringu ("Službene novine Federacije BiH", broj 14/16) u članu 11. stav (2) riječi: "razliku između tražbine i isplaćenog avansa umanjenog" zamjenjuju se riječima: "iznos tražbine u visini isplaćenog avansa uvećan", a riječi: "i naknade faktora", brišu se.

Član 2.

Iza člana 24. dodaje se novi član 24a. koji glasi:

"Član 24a.

(Ustupanje predmeta faktoringa)

Na ustupanje predmeta faktoringa na pružaoca usluga faktoringa primjenjuju se odredbe propisa kojim se uređuju obligacioni odnosi.".

Član 3.

U članu 102. stav (2) mijenja se i glasi:

"(2) Protiv prvostepenih rješenja Agencije može se izjaviti žalba Drugostepenoj komisiji Agencije.".

Iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi:

"(3) Postupak po žalbi provodi se u skladu sa propisom kojim se reguliše rad Agencije i provedbenim aktima Agencije.".

Član 4.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedavajući

Predstavničkog doma

Parlamenta Federacije BiH

Mirsad Zaimović

Predsjedavajući

Doma naroda

Parlamenta Federacije BiH

Tomislav Martinović

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]