BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#2334
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU Republike Srpske

Član 1.

U Zakonu o deviznom poslovanju („Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 96/03, 123/06, 92/09 i 20/14) u članu 2. u tački 17. podtačka 3. mijenja se i glasi:
„Fizički prenos sredstava plaćanja je svaki prenos gotovine u konvertibilnim markama, kao i prenos efektivnog stranog novca, hartija od vrijednosti i svih drugih fizički prenosivih instrumenata plaćanja iz Republike i u Republiku.“
Poslije podtačke 3. dodaje se nova podtačka 4. koja glasi:
„Pod drugim fizički prenosivim instrumentima plaćanja podrazumijevaju se prenosivi instrumenti na donosioca, kao i svi drugi gotovinski ekvivalenti, koji se smatraju gotovinom u skladu sa propisom kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.“

Član 2.

U članu 19. u stavu 8. poslije riječi: „i jemstva koje se daje“ dodaje se zapeta i riječi: „a čija je vrijednost u očiglednoj srazmjeri sa vrijednosti kredita i zajma, odnosno iznosom garancije i jemstva“.

Član 3.

U članu 19d. poslije stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:
„Obaveze izvještavanja iz stava 1. ovog člana i obezbjeđenja iz člana 19. stav 8. ovog zakona shodno se primjenjuju i na subordinirane kredite.“

Član 4.

Poslije člana 41. dodaje se novi član 41a. koji glasi:
„Član 41a.

Na druge fizički prenosive instrumente plaćanja iz člana 2. tačka 17. podt. 3. i 4. ovog zakona shodno se primjenjuju odredbe ovog zakona o unošenju i iznošenju efektivnog stranog novca, čekova i hartija od vrijednosti, propisivanju uslova i načina unošenja i iznošenja, obavezi prijavljivanja, kontroli, privremenom oduzimanju i deponovanju na poseban privremeni račun.“

Član 5.

Član 58. briše se.

Član 6.

U članu 60a. u tački 22. riječi: „(član 39)“ zamjenjuju se riječima: „(čl. 39. i 41a)“.
U tački 23. riječi: „(član 40)“ zamjenjuju se riječima: „(čl. 40. i 41a)“.
U tački 24. poslije riječi: „prijavi“ dodaju se riječi: „ili nepotpuno prijavi“, a u zagradi poslije riječi: „stav 1.“ dodaju se riječi: „i član 41a“.


Član 7.

U članu 60b. stav 1. mijenja se i glasi:
„Novčanom kaznom od 3.000 KM do 12.000 KM kazniće se za prekršaj rezident:
1. ako pri odobravanju kredita, zajmova i subordiniranih kredita, kao i izdavanju garancija i jemstava u korist nerezidenta ne ugovori i od nerezidenta ne pribavi instrumente obezbjeđenja na propisan način (član 19. stav 8),
2. ako ne izvještava Ministarstvo o kreditnim poslovima u smislu ovog zakona (član 19d. st. 1. i 4).“

Član 8.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.Broj: 02/1-021-142/18 PREDSJEDNIK
Datum: 22. februar 2018. godine NARODNE SKUPŠTINE

Nedeljko Čubrilović

Službene novine Federacije BiH, broj 19/23 Na osno[…]