BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#2334
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DEVIZNOM POSLOVANJU Republike Srpske

Član 1.

U Zakonu o deviznom poslovanju („Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 96/03, 123/06, 92/09 i 20/14) u članu 2. u tački 17. podtačka 3. mijenja se i glasi:
„Fizički prenos sredstava plaćanja je svaki prenos gotovine u konvertibilnim markama, kao i prenos efektivnog stranog novca, hartija od vrijednosti i svih drugih fizički prenosivih instrumenata plaćanja iz Republike i u Republiku.“
Poslije podtačke 3. dodaje se nova podtačka 4. koja glasi:
„Pod drugim fizički prenosivim instrumentima plaćanja podrazumijevaju se prenosivi instrumenti na donosioca, kao i svi drugi gotovinski ekvivalenti, koji se smatraju gotovinom u skladu sa propisom kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti.“

Član 2.

U članu 19. u stavu 8. poslije riječi: „i jemstva koje se daje“ dodaje se zapeta i riječi: „a čija je vrijednost u očiglednoj srazmjeri sa vrijednosti kredita i zajma, odnosno iznosom garancije i jemstva“.

Član 3.

U članu 19d. poslije stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:
„Obaveze izvještavanja iz stava 1. ovog člana i obezbjeđenja iz člana 19. stav 8. ovog zakona shodno se primjenjuju i na subordinirane kredite.“

Član 4.

Poslije člana 41. dodaje se novi član 41a. koji glasi:
„Član 41a.

Na druge fizički prenosive instrumente plaćanja iz člana 2. tačka 17. podt. 3. i 4. ovog zakona shodno se primjenjuju odredbe ovog zakona o unošenju i iznošenju efektivnog stranog novca, čekova i hartija od vrijednosti, propisivanju uslova i načina unošenja i iznošenja, obavezi prijavljivanja, kontroli, privremenom oduzimanju i deponovanju na poseban privremeni račun.“

Član 5.

Član 58. briše se.

Član 6.

U članu 60a. u tački 22. riječi: „(član 39)“ zamjenjuju se riječima: „(čl. 39. i 41a)“.
U tački 23. riječi: „(član 40)“ zamjenjuju se riječima: „(čl. 40. i 41a)“.
U tački 24. poslije riječi: „prijavi“ dodaju se riječi: „ili nepotpuno prijavi“, a u zagradi poslije riječi: „stav 1.“ dodaju se riječi: „i član 41a“.


Član 7.

U članu 60b. stav 1. mijenja se i glasi:
„Novčanom kaznom od 3.000 KM do 12.000 KM kazniće se za prekršaj rezident:
1. ako pri odobravanju kredita, zajmova i subordiniranih kredita, kao i izdavanju garancija i jemstava u korist nerezidenta ne ugovori i od nerezidenta ne pribavi instrumente obezbjeđenja na propisan način (član 19. stav 8),
2. ako ne izvještava Ministarstvo o kreditnim poslovima u smislu ovog zakona (član 19d. st. 1. i 4).“

Član 8.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.Broj: 02/1-021-142/18 PREDSJEDNIK
Datum: 22. februar 2018. godine NARODNE SKUPŠTINE

Nedeljko Čubrilović
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]