BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#5278
ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE SA ZAKONSKOM SNAGOM O KOMPENZACIONOM FONDU REPUBLIKE SRPSKEČlan 1.

U Uredbi sa zakonskom snagom o Kompenzacionom fondu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 46/20 i 53/20) u članu 2. stav 1. mijenja se i glasi:
„(1) Cilj ove uredbe je pružanje pomoći u sprovođenju mjera prevencije radi sprečavanja širenja infekcija virusima; dijagnostikovanja, liječenja, rehabilitacije i zbrinjavanja lica oboljelih od virusa i postvirusnih rekonvalescenata, te saniranje posljedica nastalih usljed pojave zaraznih bolesti i poteškoća nastalih usljed širenja zarazne bolesti izazvane virusom korona (SARS-CoV-2).“
U stavu 2. t. 3) i 4) mijenjaju se i glase:
„3) Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, JZU Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske, zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj, ustanovama socijalne zaštite za smještaj lica u Republici Srpskoj, centrima za socijalni rad u Republici Srpskoj,
4) zaposlenima u javnom sektoru u Republici Srpskoj.“Član 2.

U članu 3. stav 1. mijenja se i glasi:
„(1) Direktna podrška podrazumijeva mjere finansijske i nefinansijske pomoći i podsticaja radi ostvarenja cilja navedenog u članu 2. stav 1. ove uredbe.“
St. 5. i 6. brišu se.


Član 3.

Član 6. mijenja se i glasi:
„Djelatnost Kompenzacionog fonda je upravljanje i raspolaganje namjenskim sredstvima direktne podrške za realizaciju cilja iz člana 2. stav 1. ove uredbe.“Član 4.

Član 9. mijenja se i glasi:
„(1) Sredstva iz člana 7. stav 1. ove uredbe odobravaju se poslovnim subjektima i preduzetnicima koji su pretrpili ili trpe štetu usljed širenja zarazne bolesti izazvane virusom korona (SARS-CoV-2) na način:
1) da im je na osnovu zaključka Republičkog štaba za vanredne situacije u postupku obaveznog sprovođenja mjera za reagovanje na pojavu i sprečavanje širenja zarazne bolesti izazvane virusom korona (SARS-CoV-2), odlukom Vlade zabranjeno obavljanje djelatnosti ili su imali djelimični ili potpuni prekid rada,
2) da su upućivali radnike na plaćeno odsustvo (čekanje) zbog smanjenog obima poslovanja.
(2) Za ostvarivanje prava na sredstva iz stava 1. ovog člana poslovni subjekti i preduzetnici obavezni su da ispunjavaju sljedeće opšte uslove:
1) da imaju registrovano sjedište u Republici Srpskoj,
2) da imaju finansijski gubitak, odnosno pad poslovnog prihoda nastao kao posljedica širenja zarazne bolesti izazvane virusom korona (SARS-CoV-2).
(3) Postupak dodjele sredstava poslovnim subjektima i preduzetnicima sprovodi se na osnovu javnog poziva za dodjelu sredstava, u kojem se obavezno navode predmet, iznos raspoloživih sredstava za dodjelu, uslovi za učešće, spisak potrebne dokumentacije, obrazac zahtjeva, način, mjesto i rok za podnošenje zahtjeva.
(4) Kompenzacioni fond utvrđuje iznos sredstava raspoloživih za dodjelu, a resorno nadležno ministarstvo raspisuje javni poziv za dodjelu sredstava, koji objavljuje u jednom od sredstava javnog informisanja dostupnom na teritoriji Republike Srpske i na internet stranici nadležnog ministarstva.
(5) Resorno nadležno ministarstvo sprovodi postupak i po završenom postupku javnog poziva dostavlja Upravnom odboru Kompenzacionog fonda prijedlog za dodjelu sredstava.
(6) Odluku o isplati sredstava finansijske i nefinansijske pomoći i podsticaja donosi Upravni odbor Kompenzacionog fonda.
(7) Na prijedlog Upravnog odbora Kompenzacionog fonda Vlada donosi uredbu kojom precizira način i postupak utvrđivanja nastale štete i objavljivanje javnog poziva za dodjelu sredstava poslovnim subjektima i preduzetnicima radi saniranja štete nastale širenjem zarazne bolesti izazvane virusom korona (SARS-CoV-2).“Član 5.

Poslije člana 9. dodaju se novi čl. 9a, 9b. i 9v, koji glase:
„Član 9a.

(1) Sredstva iz člana 7. stav 1. ove uredbe odobravaju se Zavodu za zapošljavanje za subvencionisanje doprinosa za nezaposlenost koja je nastala usljed širenja zarazne bolesti izazvane virusom korona (SARS-CoV-2), u slučaju da Zavod za zapošljavanje ne raspolaže dovoljnim iznosom sredstava za subvencionisanje tih doprinosa iz redovnih sredstava.
(2) Korisnik sredstava iz stava 1. ovog člana uz obrazložen zahtjev za dodjelu sredstava dostavlja resornom nadležnom ministarstvu pregled podnesenih zahtjeva za subvencionisanje doprinosa za nezaposlenost i specifikaciju potrebnih sredstava. https://www.anwalt-derbeste.de
(3) Na osnovu obrazloženog zahtjeva iz stava 2. ovog člana, resorno nadležno ministarstvo upućuje informaciju Upravnom odboru Kompenzacionog fonda sa prijedlogom odluke o subvencionisanju doprinosa za nezaposlenost.
(4) Upravni odbor Kompenzacionog fonda donosi odluku iz stava 3. ovog člana i vrši doznaku odobrenih sredstava.
(5) Korisnik sredstava Kompenzacionog fonda iz stava 4. ovog člana dužan je doznačena sredstva namjenski iskoristiti u skladu sa odlukom Upravnog odbora Kompenzacionog fonda, te nakon realizacije odluke o odobravanju sredstava, dostaviti izvještaj o namjenskom utrošku finansijskih sredstava Upravnom odboru Kompenzacionog fonda putem resorno nadležnog ministarstva.Član 9b.

(1) Sredstva iz člana 7. stav 1. ove uredbe odobravaju se korisnicima iz člana 2. stav 2. tačka 3) ove uredbe radi pomoći u sprovođenju mjera prevencije sprečavanja širenja infekcije virusima, dijagnostikovanja, liječenja, rehabilitacije i zbrinjavanja lica oboljelih od virusa i postvirusnih rekonvalescenata.
(2) Korisnici sredstava iz stava 1. ovog člana, uz obrazložen zahtjev za dodjelu sredstava finansijske i nefinansijske pomoći i podsticaja, dostavljaju resornom nadležnom ministarstvu pregled planiranih aktivnosti i specifikaciju troškova.
(3) Kompenzacioni fond utvrđuje iznos sredstava raspoloživih za dodjelu, a resorno nadležno ministarstvo utvrđuje kriterijume za dodjelu sredstava u zavisnosti od epidemiološke situacije, broja korisnika obuhvaćenih pojedinim mjerama iz stava 1. ovog člana i broja zaposlenih po pojedinim ustanovama kao korisnicima sredstava.
(4) Na osnovu zahtjeva iz stava 2. ovog člana, utvrđenih kriterijuma za dodjelu sredstava i prateće dokumentacije resorno nadležno ministarstvo upućuje informaciju Upravnom odboru Kompenzacionog fonda sa prijedlogom odluke.
(5) Odluku o isplati sredstava finansijske i nefinansijske pomoći i podsticaja donosi Upravni odbor Kompenzacionog fonda, na osnovu prijedloga resorno nadležnog ministarstva iz stava 4. ovog člana, te u skladu sa donesenom odlukom vrši doznaku odobrenih sredstava.
(6) Korisnik sredstava Kompenzacionog fonda iz stava 5. ovog člana dužan je doznačena sredstva namjenski iskoristiti u skladu sa odlukom Upravnog odbora Kompenzacionog fonda, te nakon realizacije odluke o odobravanju sredstava finansijske i nefinansijske pomoći i podsticaja, dostaviti izvještaj o namjenskom utrošku sredstava Upravnom odboru Kompenzacionog fonda putem resorno nadležnog ministarstva.Član 9v.

(1) Sredstva iz člana 7. stav 1. ove uredbe odobravaju se zaposlenima u javnom sektoru, u slučaju da su obavljali poslove pod posebno otežanim uslovima rada u postupku obaveznog sprovođenja mjera za reagovanje na pojavu i sprečavanje širenja zarazne bolesti izazvane virusom korona (SARS-CoV-2), na prijedlog resorno nadležnog ministarstva.
(2) Korisnici sredstava iz stava 1. ovog člana, uz obrazložen zahtjev za dodjelu sredstava, resorno nadležnom ministarstvu dostavljaju pregled preduzetih aktivnosti, broj zaposlenih koji su obavljali poslove pod posebno otežanim uslovima rada i specifikaciju troškova.
(3) Kompenzacioni fond utvrđuje iznos sredstava raspoloživih za dodjelu, a resorno nadležno ministarstvo utvrđuje kriterijume za dodjelu sredstava u zavisnosti od epidemiološke situacije i broja korisnika obuhvaćenih pojedinim mjerama iz stava 1. ovog člana.
(4) Na osnovu zahtjeva iz stava 2. ovog člana, utvrđenih kriterijuma za dodjelu sredstava i prateće dokumentacije resorno nadležno ministarstvo upućuje informaciju Upravnom odboru Kompenzacionog fonda sa prijedlogom odluke o odobravanju sredstava za zaposlene u javnom sektoru koji su obavljali poslove pod posebno otežanim uslovima rada.
(5) Upravni odbor Kompenzacionog fonda donosi odluku iz stava 4. ovog člana, te u skladu sa donesenom odlukom vrši doznaku odobrenih sredstava.
(6) Korisnik sredstava Kompenzacionog fonda iz stava 5. ovog člana dužan je doznačena sredstva namjenski iskoristiti u skladu sa odlukom Upravnog odbora Kompenzacionog fonda, te nakon realizacije odluke iz stava 4. ovog člana, dostaviti izvještaj o namjenskom utrošku sredstava Upravnom odboru Kompenzacionog fonda putem resorno nadležnog ministarstva.“


Član 6.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.


Broj: 02/1-021-740/21 PREDSJEDNIK
Datum: 30. septembra 2021. godine NARODNE SKUPŠTINE

Nedeljko Čubrilović
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]