BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#2049
ZAKON O INTERVENTNIM NABAVKAMA Republike SrpskeČlan 1.

Ovim zakonom uređuje se način interventnih nabavki proizvoda, robe i sredstava u uslovima ozbiljnih poremećaja na tržištu Republike Srpske (u daljem tekstu: Republika).

Član 2.

Proizvodi, roba i sredstva iz člana 1. ovog zakona su: osnovni poljoprivredni proizvodi (uključujući i rezerve mesa u živoj stoci) i industrijsko-prehrambeni proizvodi neophodni za ishranu stanovništva, određeni industrijsko-neprehrambeni proizvodi, sirovine, reprodukcioni materijal, energetski proizvodi, derivati nafte i druga sredstva potrebna za proizvodnju i transport robe, koji su od posebnog značaja za Republiku.

Član 3.

Ozbiljni poremećaji na tržištu nastaju u slučaju: velikih prirodnih nepogoda, tehničko-tehnoloških, ekoloških katastrofa, ratnog stanja i neposredne ratne opasnosti i drugih vanrednih prilika koje dovode do nestašice dobara za potrebe privrede i snabdijevanja stanovništva.

Član 4.

Vlada Republike Srpske (u daljem tekstu: Vlada) donosi Odluku kojom proglašava postojanje ozbiljnih poremećaja na tržištu iz člana 3. ovog zakona.

Član 5.

(1) Vlada jednom godišnje, na prijedlog Ministarstva trgovine i turizma, najkasnije do 30. novembra tekuće godine, donosi Plan interventnih nabavki proizvoda, robe i sredstava (u daljem tekstu: Plan).
(2) Planom se definišu vrsta, količina i vrijednost proizvoda, robe i sredstava, kao i nosioci snabdijevanja u jedinicama lokalne samouprave.
(3) Nosioci snabdijevanja u jedinicama lokalne samouprave su privredna društva i druga pravna i fizička lica koja su osposobljena da na najbolji način, blagovremeno i efikasno, učine dostupnim proizvode, robu i sredstva.
(4) Ministarstvo trgovine i turizma (u daljem tekstu: Ministarstvo) u saradnji sa jedinicama lokalne samouprave sačinjava listu nosilaca snabdijevanja.
(5) Vlada jednom godišnje podnosi Narodnoj skupštini Republike Srpske Izvještaj o realizaciji Plana.Član 6.

(1) Na osnovu odluke iz člana 4. ovog zakona, a u skladu sa Planom, Ministarstvo zaključuje ugovor sa nosiocima snabdijevanja.
(2) Ministarstvo vodi Registar zaključenih ugovora sa nosiocima snabdijevanja.

Član 7.

(1) Odluku kojom se proglašava prestanak ozbiljnog poremećaja na tržištu donosi Vlada, ukoliko to nije utvrđeno odlukom iz člana 4. ovog zakona.
(2) Ministarstvo izrađuje i dostavlja Vladi na razmatranje Informaciju o realizaciji Plana interventnih nabavki proizvoda, robe i sredstava.

Član 8.

(1) Finansijska sredstva za interventne nabavke proizvoda, robe i sredstava u uslovima ozbiljnih poremećaja na tržištu Republike obezbjeđuju se u budžetu Republike.
(2) Proizvodi, roba i sredstva iz člana 2. ovog zakona nadoknađuju se prema tržišnim cijenama utvrđenim prije nastanka ozbiljnih poremećaja na tržištu.

Član 9.

Stupanjem na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o robnim rezervama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 109/11).

Član 10.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.Broj: 02/1-021-805/17 PREDSJEDNIK
Datum:20. jul 2017. godine NARODNE SKUPŠTINE

Nedeljko Čubrilović


https://epravo.ba

POSLOVNIK USTAVNOG SUDA FEDERACIJE BOSNE I HERCEG[…]

ZAKON O AGENCIJI ZA VISOKO OBRAZOVANjE REPUBLIKE […]