BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Zenicko-dobojskog kantona
#3020
ZAKON O INSPEKCIJAMA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA
("Službene novine Zeničko-dobojskog kantona", br. 6/2011)


DIO PRVI - OPĆI DIOPOGLAVLJE I. OPĆE ODREDBE

Član 1

(Predmet Zakona)

Ovim Zakonom uređuje se vršenje poslova inspekcijskog nadzora iz nadležnosti Kantonalne uprave za inspe-kcijske poslove Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Kantonalna uprava), radi osiguranja izvršenja kantonalnih i drugih zakona i drugih propisa (u daljem tekstu: zakoni i drugi propisi), organizacija i djelokrug rada Kantonalne uprave, inspektori i njihov status, planiranje, izvještavanje, normativi i evidencija vršenja inspekcijskog nadzora, nadležnost kantonalne inspekcije, preventivno djelovanje kantonalnih inspektora u vršenju inspekcijskog nadzora, postupak inspekcijskog nadzora, prava, obaveze i odgovornosti kantonalnih inspektora i subjekata nadzora i druga pitanja koja su od značaja za funkcionisanje inspekcijskog nadzora u Zeničko-dobojskom kantonu (u daljem tekstu: Kanton).

Član 2

(Pojmovi korišteni u Zakonu)

Pojmovi korišteni u ovom Zakonu imaju sljedeće značenje:

a) inspekcijski organ - kantonalni organ nadležan za vršenje inspekcijskih poslova;

b) inspektor - državni službenik sa posebnim ovlaštenjima;

c) inspekcijski nadzor - vrsta upravnog nadzora koja se ostvaruje neposrednim uvidom u zakonitost rada, poslovanje i postupanje pravnih i fizičkih lica koja obavljaju registrovanu djelatnost i fizičkih lica koja obavljaju djelatnost bez odobrenja, u pogledu pridržavanja zakona i drugih propisa, te poduzimanje upravnih i drugih mjera u skladu sa zakonom i drugim propisima;

d) inspekcijski poslovi - poslovi za koje su ovlašteni inspektori u okviru inspekcijskog nadzora, a to su:

1) preventivni - poduzimanje mjera i radnji radi sprječavanja povrede propisa;

2) korektivni - donošenje rješenja o otklanjanju nedostataka, zabrani poduzimanja radnji koje su u suprotnosti sa zakonima i drugim propisima, obavještavanje nadležnog organa o utvrđenim nedostacima u postupku utvrđivanja ispunjavanja minimalno-tehničkih i drugih uslova i poduzimanje drugih upravnih mjera i radnji za koje je inspektor ovlašten zakonom ili drugim propisom;

3) represivni - izdavanje prekršajnog naloga ili podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom sudu, ako povreda propisa predstavlja prekršaj ili podnošenje izvještaja o počinjenom krivičnom djelu nadležnom tužilaštvu, ako povreda propisa predstavlja krivično djelo;

4) inspekcijski pregled - neposredni pregled poslovnih prostorija, drugih objekata i prostora, procesa rada i zaštite na radu, proizvoda, roba i usluga, isprava i druge dokumentacije, kao i drugih radnji u skladu sa svrhom inspekcijskog nadzora kod subjekta nadzora;

5) kontrolni inspekcijski nadzor - kontrola u izvršenju i postupanju subjekta nadzora po naloženim upravnim i drugim mjerama u postupku otklanjanja uočenih nepravilnosti;

e) predmet prekršaja - predmeti, roba, proizvodi, dokumentacija, sredstva rada i druge stvari i materijali kojim je učinjen prekršaj ili krivično djelo ili su nastali u izvršenju ili pokušaju izvršenja prekršaja ili krivičnog djela;

f) subjekt nadzora - pravno lice, fizičko lice registrovano kod nadležnog organa za obavljanje određene djelatnosti i fizičko lice koje obavlja određenu djelatnost bez rješenja nadležnog organa, nad kojim se vrši inspekcijski nadzor iz tačke c) ovog člana;

g) stručna institucija - ovlaštena organizacija za ispitivanje i ocjenjivanje usaglašenosti stanja i proizvoda sa propisima.

Član 3

(Ravnopravnost spolova)

Gramatička terminologija korištena u ovom Zakonu podrazumijeva oba spola.

Član 4

(Inspekcijski nadzor)

Inspekcijski nadzor se vrši:

a) poduzimanjem inspekcijskih radnji na utvrđivanju stanja radi izvršavanja zakona i drugih propisa kod subjekta nadzora;

b) poduzimanjem preventivnih mjera u skladu sa ovim Zakonom;

c) nalaganjem upravnih mjera radi sprječavanja i otklanjanja nezakonitosti u izvršavanju zakona i drugih propisa (u daljnjem tekstu: upravne mjere) i

d) poduzimanjem drugih mjera i radnji određenih ovim Zakonom i drugim propisom.

Član 5

(Uloga i značaj inspekcijskog nadzora)

(1) Inspekcijskim nadzorom osigurava se zakonitost i zaštita javnog i privatnog interesa u skladu sa zakonom.

(2) Inspekcijski nadzor je posao od općeg interesa za Kanton.

Član 6

(Propisivanje inspekcijskog nadzora)

Inspekcijski nadzor i nalaganje upravnih i drugih mjera i radnji može se propisati zakonom i drugim propisom.

Član 7

(Organizovanje inspekcijskog nadzora)

Inspekcijski nadzor, prema ovom Zakonu, vrše kantonalne inspekcije organizovane u Kantonalnoj upravi.

Član 8

(Lica koja vrše inspekcijski nadzor)

Inspekcijski nadzor vrše glavni kantonalni inspektori i kantonalni inspektori (u daljem tekstu: inspektor), kao državni službenici sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima.

Član 9

(Načela vršenja inspekcijskog nadzora)

(1) U postupku vršenja inspekcijskog nadzora, inspektor se pridržava načela zakonitosti, javnosti, odgovornosti, efikasnosti, ekonomičnosti, profesionalne nepristrasnosti, dosljednosti, nediskriminacije i političke nezavisnosti.

(2) U postupku inspekcijskog nadzora inspektor se pridržava načela pravičnosti, tako da mjera naložena od strane inspektora bude srazmjerna težini učinjene povrede propisa.

(3) Postupak inspekcijskog nadzora, pravila i procedure, dostupni su javnosti u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj: 32/01).

(4) Inspektor mjerama preventivnog djelovanja pruža stručnu pomoć subjektu nadzora u primjeni propisa iz oblasti vršenja inspekcijskog nadzora.

(5) Kod nalaganja upravne mjere subjektu nadzora, inspektor će naložiti upravnu mjeru koja je blaža, ako se tom mjerom postiže svrha radi koje se mjera nalaže.

POGLAVLJE II. ORGANIZACIJA I DJELOKRUG RADA KANTONALNE UPRAVE

Član 10

(Organizacija Kantonalne uprave)

(1) Kantonalne inspekcije određene ovim Zakonom su u sastavu Kantonalne uprave.

(2) Kantonalna uprava je samostalni kantonalni organ uprave.

(3) Sjedište Kantonalne uprave je u Zenici.

(4) Kantonalna uprava može imati kancelarije van sjedišta.

Član 11

(Djelokrug rada Kantonalne uprave)

Kantonalna uprava obavlja sljedeće poslove:

a) inspekcijske poslove iz nadležnosti kantonalnih inspekcija koje su ovim Zakonom organizovane u njenom sastavu;

b) vrši inspekcijski nadzor nad primjenom kantonalnih propisa i nadzor nad primjenom propisa donesenih od nadležnih organa Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine, u skladu sa zakonom;

c) poduzima upravne i druge mjere u vršenju inspekcijskog nadzora;

d) koordinira rad kantonalnih inspekcija;

e) donosi provedbene propise, opće i pojedinačne upravne i druge akte iz svoje nadležnosti;

f) donosi programe i planove vršenja inspekcijskog nadzora;

g) vodi evidenciju o subjektima nadzora;

h) vodi evidenciju o izvršenom inspekcijskom nadzoru;

i) vodi evidenciju o radu inspektora;

j) vodi evidenciju o službenim iskaznicama inspektora;

k) donosi program stručne obuke;

l) po potrebi učestvuje u stručnoj pripremi kantonalnih propisa nad kojim nadzor vrši kantonalna inspekcija;

m) prati stanje u oblasti inspekcijskog nadzora i podnosi izvještaje o radu Vladi Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Vlada Kantona) i Skupštini Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Skupština Kantona);

n) podnosi posebne izvještaje o poduzetim upravnim i drugim mjerama Vladi Kantona;

o) rješava po žalbama na prvostepena rješenja općinskih inspektora donesenih na osnovu kantonalnih propisa, ako kantonalnim propisom nije drugačije propisano;

p) ostvaruje saradnju sa drugim nadležnim organima i

r) obavlja druge upravne i stručne poslove određene kantonalnim zakonima i drugim propisima.

Član 12

(Djelokrug rada kantonalnih inspekcija)

Djelokrug rada kantonalnih inspekcija iz člana 17. ovog Zakona utvrđuje se zakonom i drugim propisom kojim je uređena određena oblast.

Član 13

(Unutrašnja organizacija Kantonalne uprave)

(1) Unutrašnja organizacija Kantonalne uprave utvrđuje se Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

(2) Pravilnik iz stava (1) ovog člana donosi direktor Kantonalne uprave (u daljem tekstu: Direktor), uz saglasnost Vlade Kantona.

Član 14

(Rukovođenje Kantonalnom upravom)

(1) Kantonalnom upravom rukovodi Direktor.

(2) Direktora postavlja Vlada Kantona u skladu sa Zakonom o državnoj službi.

(3) Direktor za svoj rad odgovara Vladi Kantona.

Član 15

(Direktor Kantonalne uprave)

Direktor je rukovodeći državni službenik koji:

a) rukovodi, predstavlja i zastupa Kantonalnu upravu;

b) organizuje i osigurava zakonito i efikasno vršenje inspekcijskog nadzora iz nadležnosti kantonalnih inspekcija koje su u sastavu Kantonalne uprave;

c) donosi propise i druge akte za koje je ovlašten zakonom i

d) obavlja druge poslove iz nadležnosti Kantonalne uprave koji su određeni ovim Zakonom i drugim propisima.

Član 16

(Rukovodeći državni službenici)

(1) Rukovodeći državni službenici u Kantonalnoj upravi su:

a) sekretar Kantonalne uprave;

b) pomoćnik direktora i

c) glavni kantonalni inspektor.

(2) Rukovodeće državne službenike iz stava (1) ovog člana postavlja Direktor u skladu sa Zakonom o državnoj službi.

(3) Rukovodeći državni službenici iz stava (1) tačka a) i b) ovog člana za svoj rad odgovaraju Direktoru, a rukovodeći državni službenici iz stava (1) tačka c) ovog člana za svoj rad odgovaraju pomoćniku direktora, Direktoru i Vladi Kantona.

Član 17

(Kantonalne inspekcije)

U sastavu Kantonalne uprave su:

a) kantonalna inspekcija rada za oblast radnih odnosa;

b) kantonalna inspekcija rada za oblast zaštite na radu;

c) kantonalna tržišna inspekcija;

d) kantonalna turističko-ugostiteljska inspekcija;

e) kantonalna inspekcija za cestovni promet;

f) kantonalna inspekcija za ceste;

g) kantonalna elektroenergetska inspekcija;

h) kantonalna termoenergetska inspekcija;

i) kantonalna rudarsko-geološka inspekcija;

j) kantonalna poljoprivredna inspekcija;

k) kantonalna vodna inspekcija;

l) kantonalna šumarska inspekcija;

m) kantonalna lovna inspekcija;

n) kantonalna inspekcija zaštite prirode;

o) kantonalna inspekcija zaštite okoline;

p) kantonalna urbanistička inspekcija;

r) kantonalna građevinska inspekcija;

s) kantonalna veterinarska inspekcija;

t) kantonalna zdravstvena inspekcija;

u) kantonalna sanitarna inspekcija i

v) kantonalna farmaceutska inspekcija.

Član 18

(Radna mjesta glavnih kantonalnih inspektora)

Glavni kantonalni inspektori su:

a) glavni kantonalni inspektor rada;

b) glavni kantonalni tržišni inspektor;

c) glavni kantonalni turističko-ugostiteljski inspektor;

d) glavni kantonalni inspektor za cestovni promet;

e) glavni kantonalni poljoprivredni inspektor;

f) glavni kantonalni vodni inspektor;

g) glavni kantonalni urbanistički inspektor;

h) glavni kantonalni veterinarski inspektor i

i) glavni kantonalni sanitarni inspektor.

Član 19

(Radna mjesta kantonalnih inspektora)

Kantonalni inspektori su:

a) kantonalni inspektor rada za oblast radnih odnosa;

b) kantonalni inspektor rada za oblast zaštite na radu;

c) kantonalni tržišni inspektor;

d) kantonalni turističko-ugostiteljski inspektor;

e) kantonalni inspektor za cestovni promet;

f) kantonalni inspektor za ceste;

g) kantonalni elektro-energetski inspektor;

h) kantonalni termo-energetski inspektor;

i) kantonalni rudarsko-geološki inspektor;

j) kantonalni poljoprivredni inspektor;

k) kantonalni vodni inspektor;

l) kantonalni šumarski inspektor;

m) kantonalni lovni inspektor;

n) kantonalni inspektor zaštite prirode;

o) kantonalni inspektor zaštite okoline;

p) kantonalni urbanistički inspektor,

r) kantonalni građevinski inspektor;

s) kantonalni veterinarski inspektor;

t) kantonalni zdravstveni inspektor;

u) kantonalni sanitarni inspektor i

v) kantonalni farmaceutski inspektor.

POGLAVLJE III. INSPEKTORI I NJIHOV STATUS

Član 20

(Radno pravni status inspektora)

Na radno pravni status inspektora i druga pitanja koja nisu uređena ovim Zakonom, shodno se primjenjuju zakoni i drugi propisi koji važe za državne službenike u organima uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija).

Član 21

(Opći uslovi za postavljenje inspektora)

Opći uslovi za postavljenje inspektora utvrđeni su Zakonom o državnoj službi i Zakonom o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj: 35/ 05).

Član 22

(Posebni uslovi za obavljanje poslova inspektora)

Posebni uslovi za obavljanje poslova inspektora utvrđuju se Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Kantonalne uprave, u skladu sa propisima koji regulišu inspekcijski nadzor u određenoj oblasti.

Član 23

(Postavljenje inspektora)

Inspektori se postavljaju u skladu sa Zakonom o državnoj službi.

Član 24

(Poseban dodatak na plaću)

Osnovna plaća inspektora uvećava se za procenat od 20% kao dodatak za obavljanje poslova sa posebnim uslovima rada.

Član 25

(Iskaznica inspektora)

(1) Inspektor ima iskaznicu kojom dokazuje svoje službeno svojstvo, identitet i ovlaštenja propisana zakonom.

(2) Oblik i sadržaj iskaznice inspektora propisuje Direktor.

(3) Iskaznicu inspektoru izdaje Direktor.

Član 26

(Ocjenjivanje rada inspektora)

Rad inspektora ocjenjuje se u skladu sa Zakonom o državnoj službi.

Član 27

(Stručno usavršavanje inspektora)

Inspektor je obavezan da se neprestano stručno usavršava za vršenje inspekcijskog nadzora, prema programu stručne obuke inspektora, koji donosi Direktor u skladu sa Zakonom o državnoj službi.

Član 28

(Čuvanje službene i druge tajne)

(1) Inspektor je dužan čuvati službenu i svaku drugu tajnu sa kojom se upozna u vršenju inspekcijskog nadzora.

(2) Inspektor je dužan čuvati tajnost prijave koja se odnosi na inspekcijski nadzor.

(3) Dužnost čuvanja službene tajne u smislu stava (1) i (2) ovog člana traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti inspektora.

(4) Inspektor i nakon prestanka radnog odnosa ima dužnost čuvanja proizvodne, poslovne tajne i postupaka procesa rada koje su mogli saznati u toku vršenja inspekcijskog nadzora.

Član 29

(Primjena Etičkog kodeksa)

U svom radu inspektor se rukovodi načelima Etičkog kodeksa za državne službenike u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj: 7/05 i 82/09, u daljem tekstu: Etički kodeks).

Član 30

(Disciplinska odgovornost inspektora)

Disciplinska odgovornost inspektora, utvrđivanje povreda službene dužnosti, pokretanje disciplinskog postupka i izricanje disciplinskih mjera provodi se u skladu sa odredbama Zakona o državnoj službi, Uredbe o pravilima disciplinskog postupka za disciplinsku odgovornost u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj: 72/04 i 75/09) i Etičkim kodeksom.

POGLAVLJE IV. PLANIRANJE, IZVJEŠTAVANJE, NORMATIVI I EVIDENCIJA VRŠENJA INSPEKCIJSKOG NADZORA

Član 31

(Planiranje i izvještavanje o inspekcijskom nadzoru)

(1) Kantonalna uprava donosi godišnji program rada i mjesečne planove inspekcijskog nadzora.

(2) Program i plan inspekcijskog nadzora sadrži vrstu i obim inspekcijskog nadzora po upravnim oblastima.

(3) Prilikom izrade programa i planova inspekcijskog nadzora iz stava (2) ovog člana, planirat će se veći broj inspekcijskih kontrola kod subjekata nadzora koji obavljaju djelatnost sa povećanim stepenom rizika za život, zdravlje i imovinu građana.

(4) Kantonalna uprava podnosi izvještaj o radu Vladi Kantona najmanje dva puta godišnje, a Skupštini Kantona dostavlja godišnji izvještaj o radu.

(5) Prilikom izrade programa i planova rada, planirat će se vršenje inspekcijskog nadzora putem mješovitih inspekcijskih timova, ovisno od vrste i obima inspekcijskog nadzora i djelatnosti subjekta nadzora.

(6) Direktor, u izuzetnim slučajevima, donosi poseban plan inspekcijskog nadzora.

(7) Prema posebnom planu iz stava (6) ovog člana, inspekcijski nadzor u određenoj oblasti ili ciljanoj grupi subjekata nadzora, bit će javan i promovisat će se putem medija ili na drugi prikladan način, sa ciljem da djeluje preventivno prema subjektu nadzora, kao i na pripremu tog subjekta za inspekcijski nadzor.

(8) Godišnji program i plan rada u provedbi federalnih propisa, Kantonalna uprava će na zahtjev direktora Federalne uprave dostaviti na mišljenje Federalnoj upravi za inspekcijske poslove (u daljem tekstu: Federalna uprava).

(9) Inspektor je dužan godišnji, kvartalni i mjesečni izvještaj o radu dostaviti glavnom kantonalnom inspektoru, a inspektori koji nemaju glavnog kantonalnog inspektora, izvještaj o radu dostavljaju pomoćniku direktora.

(10) Glavni kantonalni inspektor je dužan godišnji, kvartalni i mjesečni izvještaj o radu dostaviti pomoćniku direktora.

(11) Oblik, sadržaj i način sačinjavanja izvještaja o radu utvrđuje Direktor.

Član 32

(Normativ za vršenje inspekcijskog nadzora)

Stručni kolegij Kantonalne uprave u proširenom sastavu, utvrđuje normativ vršenja inspekcijskog nadzora iz nadležnosti inspekcija.

Član 33

(Vrijeme trajanja inspekcijskog nadzora)

(1) Vršenje redovnog inspekcijskog nadzora kod istog subjekta nadzora nije ograničeno brojem dana.

(2) Izuzetno, redovni inspekcijski nadzor tržišne inspekcije i inspekcije rada kod istog subjekta nadzora može trajati najduže 12 dana godišnje.

(3) Ako se radi o subjektu nadzora koji ima jednu ili više organizacionih jedinica, inspekcijski nadzor iz stava (2) ovog člana može trajati duže od 12 dana godišnje.

(4) Ako inspekcijski nadzor traje manje od četiri sata, računa se kao pola dana, a ako inspekcijski nadzor traje više od četiri sata, računa se kao jedan dan.

(5) Izuzetno, ako postoje osnovane sumnje o značajnom kršenju zakona ili ako inspekcijski nadzor zbog obima zahtijeva duže vrijeme trajanja, Direktor može rješenjem odrediti da inspekcijski nadzor kod subjekta nadzora traje duže od 12 dana.

(6) Odgovorno lice subjekta nadzora može odbiti saradnju u inspekcijskom nadzoru, ako inspektor nema rješenje o dozvoli prekoračenja broja dana inspekcijskog nadzora.

Član 34

(Evidencije o inspekcijskom nadzoru)

(1) Kantonalna uprava vodi evidenciju o inspekcijskom nadzoru za inspekcije u svom sastavu.

(2) Evidenciju o inspekcijskom nadzoru vodi inspektor.

(3) Po uspostavljanju uslova za elektronsko vođenje evidencije o inspekcijskom nadzoru Direktor će u roku od 6 mjeseci, donijeti Pravilnik o elektronskom vođenju evidencije o inspekcijskom nadzoru.

POGLAVLJE V. NADLEŽNOST KANTONALNE INSPEKCIJE

Član 35

(Stvarna i mjesna nadležnost)

(1) Kantonalna inspekcija vrši inspekcijski nadzor nad primjenom propisa u okviru nadležnosti određenih zakonom i drugim propisom.

(2) Kantonalna inspekcija vrši inspekcijski nadzor iz svoje nadležnosti na području Kantona.

Član 36

(Povjeravanje stručnih poslova specijalizovanim institucijama)

(1) Obavljanje određenih stručnih poslova za potrebe inspekcijskog nadzora (ispitivanje kvaliteta roba i proizvoda, određene ekspertize i sl.), koji zahtjevaju posebnu tehničku opremu i specijalizovane stručnjake ili primjenu naučnih metoda i tehničkih postupaka, može se povjeriti ovlaštenim stručnim institucijama koji obavljaju takve poslove.

(2) Direktor odlučuje o povjeravanju stručnih poslova iz stava (1) ovog člana.

Član 37

(Vršenje inspekcijskog nadzora po ovlaštenju Direktora)

Kada to potreba službe zahtjeva, Direktor može, izuzetno, ovlastiti i drugog državnog službenika Kantonalne uprave, koji ispunjava uslove iz člana 21. i 22. ovog Zakona, da izvrši samo određene poslove inspekcijskog nadzora, odnosno da inspektoru pomogne u vršenju određenog nadzora, o čemu Direktor donosi rješenje.

Član 38

(Zabrana vršenja inspekcijskog nadzora iz nadležnosti druge inspekcije)

Inspektor koji vrši inspekcijski nadzor iz određene upravne oblasti ne može vršiti inspekcijski nadzor iz nadležnosti inspekcije iz druge upravne oblasti, osim u slučajevima i pod uslovima određenim ovim Zakonom.

Član 39

(Postupanje inspektora u slučaju nadležnosti druge inspekcije)

Ako inspektor utvrdi povredu zakona i drugih propisa iz nadležnosti druge inspekcije, odnosno drugog organa uprave, pismeno će, odmah, a najkasnije u roku od 3 dana, obavijestiti nadležnu inspekciju, odnosno organ uprave.

Član 40

(Dopuštenost vršenja inspekcijskog nadzora iz nadležnosti druge inspekcije)

(1) Kada je potrebno hitno izvršiti inspekcijski nadzor radi zaštite javnog interesa, inspektor iz jedne upravne oblasti može izvršiti inspekcijski nadzor iz druge upravne oblasti, uz saglasnost Direktora.

(2) O izvršenom inspekcijskom nadzoru obavijestit će se nadležni inspektor u roku od tri dana od dana izvršenog inspekcijskog nadzora.

Član 41

(Prijedlog za rješavanje sukoba nadležnosti između kantonalnih inspekcija)

U slučaju sukoba nadležnosti između kantonalnih inspekcija, prijedlog za rješavanje tog sukoba može podnijeti kantonalna inspekcija koja je posljednja postupala ili kantonalna inspekcija koja smatra da je nadležna za postupanje, u roku od tri dana od dana saznanja o sukobu nadležnosti.

Član 42

(Rješavanje sukoba nadležnosti između kantonalnih inspekcija)

(1) Sukob nadležnosti između kantonalnih inspekcija u sastavu Kantonalne uprave i drugih kantonalnih inspekcija Zeničko-dobojskog kantona rješava Vlada Kantona.

(2) Sukob nadležnosti između kantonalnih inspekcija u sastavu Kantonalne uprave rješava Direktor.

Član 43

(Sukob nadležnosti između kantonalnih i federalnih inspekcija)

(1) Sukob nadležnosti između kantonalnih i federalnih inspekcija, rješavaju sporazumno Direktor Kanto-nalne uprave za inspekcijske poslove i Direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove, u roku od tri dana od dana nastanka sukoba.

(2) Ako se sukob nadležnosti ne riješi sporazumno u roku iz stava (1) ovog člana, sukob nadležnosti rješava Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine.

Član 44

(Sukob nadležnosti između kantonalnih i općinskih inspekcija)

(1) Sukob nadležnosti između kantonalnih i općinskih inspekcija, rješavaju sporazumno Direktor i Načelnik Općine, u roku od tri dana od dana nastanka sukoba.

(2) Ako se sukob nadležnosti ne riješi sporazumno u roku iz stava (1) ovog člana, sukob nadležnosti rješava Kantonalni sud u Zenici.

DIO DRUGI - POSTUPAK INSPEKCIJSKOG NADZORAPOGLAVLJE I. PREVENTIVNO DJELOVANJE U VRŠENJU INSPEKCIJSKOG NADZORA

Član 45

(Preventivno djelovanje inspektora)

U vršenju inspekcijskog nadzora, inspektor poduzima preventivne mjere i radnje radi sprječavanja povrede zakona i drugih propisa, sprječavanja nastajanja štetnih posljedica i otklanjanja uzroka koji bi doveli do štetnih posljedica ukoliko iste nisu nastupile, u cilju zaštite javnog i privatnog interesa.

Član 46

(Preventivne mjere)

(1) Preventivnim mjerama inspektor:

a) upoznaje subjekte nadzora o obavezama iz zakona i drugih propisa, i sankcijama u slučaju njihovog nepridržavanja;

b) ukazuje na štetne posljedice koje mogu nastati zbog nepridržavanja zakona i drugih propisa;

c) poduzima mjere za otklanjanje uzroka koji mogu dovesti do štetnih posljedica i o tome donosi rješenje;

d) upoznaje subjekte nadzora o pravima i obavezama koje imaju u postupku inspekcijskog nadzora, u skladu sa zakonom;

e) obavještava nadležne organe o uočenim nedostacima koji nisu posebno propisani i sankcionisani zakonom i drugim propisom;

f) pismeno ukazuje nadležnim organima na teškoće u primjeni zakona i drugih propisa u postupku ostvarivanja prava i obaveza subjekata nadzora kod tih organa, sa ciljem da se taj postupak što je moguće više, olakša i pojednostavi;

g) upoznaje subjekte nadzora sa olakšicama utvrđenim zakonom i drugim propisima;

h) gradi povjerenje sa subjektima nadzora;

i) ostvaruje saradnju sa udruženjima građana, odgovarajućim službama i drugim pravnim i fizičkim licima, koji mogu dati podatke o subjektima nadzora i

j) sarađuje i međusobno razmjenjuje informacije sa drugim inspektorima, u cilju postizanja što efikasnijeg preventivnog djelovanja u postupku inspekcijskog nadzora.

(2) Subjekt nadzora je dužan postupiti po rješenju inspektora o naloženim preventivnim mjerama iz stava (1) tačka c) ovog člana.

POGLAVLJE II. INSPEKCIJSKI NADZOR

Odjeljak A. Prava, obaveze, ovlaštenja i odgovornosti inspektora

Član 47

(Prava, obaveze i odgovornosti inspektora)

Prilikom vršenja inspekcijskog nadzora, inspektor ima prava, obaveze i odgovornosti propisane ovim Zakonom i drugim propisima.

Član 48

(Primjena međunarodnih konvencija)

Inspektor je dužan primjenjivati međunarodne konvencije koje je ratificirala Bosna i Hercegovina.

Član 49

(Ovlaštenja inspektora)

(1) Inspektor je ovlašten da:

a) utvrđuje identitet subjekta nadzora i drugih lica od značaja za inspekcijski nadzor;

b) pregleda poslovne i druge prostorije koje služe ili mogu služiti obavljanju djelatnosti, objekte i opremu, postrojenja, uređaje, instalacije, proces rada i proizvode;

c) utvrđuje da li subjekt nadzora ima odgovarajuće odobrenje za obavljanje djelatnosti i akt o ispunjavanju minimalno-tehničkih i kadrovskih uslova za obavljanje djelatnosti i druge akte propisane zakonom;

d) utvrđuje da li subjekt nadzora ispunjava propisane uslove vezane za prostor koji koristi za obavljanje registrovane djelatnosti;

e) nadzire način obavljanja djelatnosti-procesa rada, sigurnost roba, kvalitet proizvoda i pruženih usluga;

f) vrši uvid u poslovnu i tehničku dokumentaciju, poslovne knjige i druge evidencije i podatke, diskove sa informatičkim sistemima, isprave, druge dokumente i ugovore, uvozne deklaracije, knjigovodstvenu i drugu dokumentaciju koja se odnosi na njihovo poslovanje, zatečene predmete i robu bez obzira na namjenu i mjesto gdje se nalaze, bilješke i drugu korespondenciju o poslovanju subjekta nadzora;

g) saslušava stranke, svjedoke i druga lica čija je izjava od značaja za utvrđivanje činjenica u vršenju inspekcijskog nadzora;

h) uzima uzorke radi laboratorijske i druge stručne analize;

i) poduzima upravne i druge mjere u skladu sa ovim i drugim zakonima;

j) poduzima preventivne aktivnosti u vršenju inspekcijskog nadzora;

k) zabrani pristup mjestu na kojem se vrši inspekcijski nadzor;

l) izda prekršajni nalog ili podnese zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka;

m) obavlja druge službene radnje u svrhu inspekcijskog nadzora i

n) po pismenom nalogu Direktora, izvrši inspekcijski nadzor u stambenoj ili drugoj prostoriji, ako ima saznanja da se određena stambena ili druga prostorija koristi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti bez odobrenja nadležnog organa.

(2) Pored ovlaštenja iz stava (1) ovog člana, inspektor ima prava i obaveze u skladu sa posebnim propisima da:

a) zaustavlja i kontroliše svako prometno sredstvo koje učestvuje u unutrašnjem cestovnom prometu, osim vozila Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, ministarstava unutrašnjih poslova, Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) i Državne granične službe (DGS), te vozila stranih organizacija;

b) zabrani obavljanje radnji koje mogu izazvati opasnost po život, zdravlje, okolinu i nanijeti materijalnu štetu;

c) privremeno oduzme nezakonito stečenu imovinsku korist i

d) podnese izvještaj o počinjenom krivičnom djelu nadležnom tužilaštvu, ako u toku inspekcijskog nadzora utvrdi da uočene povrede kod subjekta nadzora imaju obilježje krivičnog djela.

Član 50

(Inspekcijski nadzor kada je subjekt nadzora nepoznat)

Ako je subjekt nadzora nepoznat ili se ne odazove pozivu inspektora radi omogućavanja vršenja inspekcijskog nadzora, inspektor će izvršiti inspekcijski nadzor u skladu sa nastalim okolnostima, uz prisustvo drugog lica koje zaključkom odredi.

Član 51

(Pokretanje postupka poništavanja i ukidanja rješenja po pravu nadzora)

Ako inspektor utvrdi da konačno rješenje kojim je subjektu nadzora utvrđeno određeno pravo, nije u skladu sa zakonom čiju primjenu nadzire i drugim propisom, o istom će u skladu sa Zakonom o upravnom postupku, pismeno obavijestiti nadležni organ i zatražiti da se navedeno rješenje poništi ili ukine po pravu nadzora.

Član 52

(Neometanje redovnog rada subjekta nadzora)

Inspektor je dužan obaviti inspekcijski nadzor na način da što manje ometa redovan proces rada, odnosno obavljanje djelatnosti kod subjekta nadzora.

Odjeljak B. Prava i obaveze subjekta nadzora

Član 53

(Pružanje stručne pomoći)

Subjekt nadzora ima pravo na pružanje stručne pomoći od strane inspektora koji vrši inspekcijski nadzor, a koja se odnosi na upućivanje na propise iz oblasti vršenja inspekcijskog nadzora i preventivno djelovanje.

Član 54

(Izjašnjenje o činjenicama i dokazima)

(1) Kod vršenja inspekcijskog nadzora inspektor samostalno određuje koje će dokaze koristiti za utvrđivanje činjeničnog stanja.

(2) Inspektor će upoznati subjekt nadzora sa dokazima koji nisu kod njega pribavljeni i omogućiti mu da se o njima izjasni.

(3) Kada inspektor utvrđuje činjenično stanje u postupku inspekcijskog nadzora, subjekt nadzora ima pravo da se izjasni o svim činjenicama i dokazima koji su utvrđeni u postupku inspekcijskog nadzora.

Član 55

(Podnošenje pravnih lijekova)

Subjekt nadzora ima pravo da podnosi redovna i vanredna pravna sredstva na upravne akte koje mu dostavi inspektor, u skladu sa zakonom i drugim propisom.

Član 56

(Obaveze subjekta nadzora)

(1) Subjekt nadzora dužan je omogućiti inspektoru vršenje inspekcijskog nadzora.

(2) Subjekt nadzora dužan je sudjelovati u inspekcijskom nadzoru.

(3) Subjekt nadzora dužan je postupiti po rješenju inspektora iz člana 88. ovog Zakona.

(4) Subjekt nadzora dužan je postupiti po usmeno naloženoj upravnoj mjeri iz člana 87. stav 1. tačka b) i člana 91. stav (3).

(5) Inspekcijski nadzor kod subjekta nadzora dužno je omogućiti i svako drugo lice koje ima veze sa poslovima na koje se odnosi inspekcijski nadzor.

(6) Tokom vršenja inspekcijskog nadzora, odgovorno lice subjekta nadzora obavezno je prisustvovati u svim fazama inspekcijskog nadzora ili pismeno ovlastiti drugo lice.

(7) Ako se u trenutku inspekcijskog nadzora ne može osigurati odgovorno lice, inspektor će na licu mjesta ostaviti poziv da u roku od dva dana, a izuzetno do sedam dana, odgovorno lice mora biti u naznačeno vrijeme u objektu.

(8) Subjekt nadzora dužan je na zahtjev inspektora dostavi tražene podatke, koji su potrebni za vršenje inspekcijskog nadzora.

(9) Izuzetno, u slučajevima i pod uslovima određenim ovim Zakonom ili drugim propisom, inspektor može izvršiti inspekcijski nadzor i bez sudjelovanja subjekta nadzora.

(10) Subjekt nadzora dužan je nadležnom inspektoru dati na uvid poslovne knjige i drugu službenu dokumentaciju, podatke, materijale i obavijesti potrebne za pravilno utvrđivanje svih činjenica i okolnosti u vršenju inspekcijskog nadzora, odmah na licu mjesta ili naknadno u roku koji odredi inspektor.

Član 57

(Obaveza obavještavanja)

Subjekt nadzora obavezno obavještava nadležnog inspektora i nadležnu policijsku upravu o slučajevima nastanka opasnosti po život i zdravlje građana i materijalnih dobara, na način kako je to propisano zakonom ili drugim propisom.

Član 58

(Dostavljanje traženih podataka)

(1) Ako se u toku vršenja inspekcijskog nadzora ocijeni da su za pravilno utvrđivanje činjenica potrebni podaci i dokumentacija i drugih lica zaposlenih kod subjekta nadzora ili su ta lica u poslovnom odnosu sa subjektom nadzora, na zahtjev inspektora subjekt nadzora dužan je dati na uvid i te podatke i dokumentaciju.

(2) Zahtjev iz stava (1) ovog člana, inspektor nalaže usmeno, a prema okolnostima to može odrediti i zaključkom.

(3) Protiv zaključka iz stava (2) ovog člana ne može se izjaviti posebna žalba.

Član 59

(Omogućavanje uzimanja uzoraka)

Subjekt nadzora dužan je omogućiti inspektoru uzimanje uzoraka proizvoda, radi ispitivanja kod stručne institucije ovlaštene za ispitivanje kvaliteta i/ili zdravstvene ispravnosti proizvoda, ukoliko je u inspekcijskom nadzoru potrebno utvrditi usklađenost proizvoda sa propisanim standardima.

Član 60

(Ponavljanje ispitivanja na zahtjev subjekta nadzora)

(1) Izvještaj o obavljenom ispitivanju uzorka, inspektor je dužan dostaviti subjektu nadzora.

(2) Subjekt nadzora ima pravo tražiti da se ispitivanje uzorka ponovi na isti način i istom metodom kod druge ovlaštene institucije, ukoliko nije zadovoljan nalazom i mišljenjem ovlaštene institucije koja je izvršila prvo ispitivanje.

(3) Kod uzimanja uzoraka u postupku vršenja inspekcijskog nadzora, a u cilju utvrđivanja usklađenosti sa propisanim ili deklarisanim sastavom i propisanim oblikom, subjekt nadzora ima pravo uvida u zapisnik o uzimanju uzoraka.

Član 61

(Educiranje)

Subjekt nadzora obavezan je da se educira o zakonima i drugim propisima koje primjenjuje u svom radu.

Član 62

(Pozivanje odgovornih i drugih lica)

(1) U inspekcijskom nadzoru inspektor može pozvati u službene prostorije Kantonalne uprave ili na mjesto obavljanja inspekcijske radnje ovlašteno lice subjekta nadzora i svako drugo lice radi davanja izjave, uvida u dokumentaciju i davanja potrebnih podataka za pravilno utvrđivanje činjeničnog stanja.

(2) Lica iz stava (1) ovog člana mogu se pozvati u radne dane u okviru radnog vremena, a izuzetno i u sve dane i izvan tog vremena, ako se radi o hitnosti.

(3) Poziv se upućuje u pismenom obliku, a izuzetno i usmeno ili drugim sredstvima komuniciranja.

Član 63

(Odazivanje na poziv)

(1) Pozvano lice dužno je odazvati se pozivu inspektora.

(2) Ako se pozvano lice ne odazove pozivu, a izostanak ne opravda u roku od 24 sata od dana prijema poziva, inspektor može u skladu sa zakonom i drugim propisom odrediti da se to lice prisilno privede, a pored toga može se kazniti i novčanom kaznom u iznosu od 50 KM.

(3) Troškovi prisilnog privođenja padaju na teret lica koje se privodi.

(4) O prisilnom privođenju inspektor donosi zaključak na koji se ne može izjaviti posebna žalba.

Odjeljak C. Postupak inspekcijskog nadzora

Član 64

(Primjena Zakona o upravnom postupku)

(1) U svim pitanjima koja nisu propisana ovim ili drugim zakonom primjenjuje se Zakon o upravnom postupku ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj: 2/98 i 48/99).

(2) U vršenju inspekcijskog nadzora inspektor je dužan pridržavati se načela utvrđenih ovim Zakonom i Zakonom o upravnom postupku.

Član 65

(Pokretanje postupka inspekcijskog nadzora)

Postupak inspekcijskog nadzora pokreće se po službenoj dužnosti.

Član 66

(Inspekcijski nadzor na pismeni zahtjev)

(1) Inspekcijski nadzor u skladu sa ovim Zakonom izvršit će se i na pismeni zahtjev:

a) Vlade Kantona i

b) Kantonalnog ministra, direktora kantonalne uprave i direktora kantonalne upravne organizacije.

(2) Pravna i fizička lica mogu podnijeti pismeni zahtjev nadležnoj inspekciji da izvrši inspekcijski nadzor.

(3) Nadležna inspekcija će o poduzetim mjerama pismeno izvijestiti podnosioca zahtjeva u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

(4) Inspektor je dužan čuvati kao službenu tajnu identitet podnosioca zahtjeva.

Član 67

(Nalog za vršenje inspekcijskog nadzora)

(1) Inspekcijski nadzor inspektor može vršiti i na osnovu naloga za inspekcijski nadzor.

(2) Nalog inspektoru može izdati glavni kantonalni inspektor, pomoćnik direktora i Direktor.

(3) Nalog se izdaje u pismenom obliku i sadrži:

a) naziv inspekcijskog organa, broj i datum izdavanja;

b) naziv subjekta nad kojim se vrši nadzor;

c) predmet inspekcijskog nadzora;

d) ime i prezime i službeno svojstvo inspektora koji će izvršiti inspekcijski nadzor;

e) datum početka i rok za izvršenje inspekcijskog nadzora i

f) službeno svojstvo i potpis izdavoca naloga i otisak pečata.

(4) Ukoliko se prema okolnostima ne može jasno odrediti subjekt nadzora, u nalogu se ne navodi naziv subjekta nadzora.

(5) Ako kod istog subjekta nadzora inspekcijski nadzor istovremeno obavlja više inspektora, za sve inspektore može se izdati jedan nalog.

Član 68

(Predstavljanje inspektora subjektu nadzora)

Prije početka vršenja inspekcijskog nadzora, inspektor je dužan predstaviti se subjektu nadzora uz predočenu službenu iskaznicu.

Član 69

(Obaveze organa uprave i pravnih lica sa javnim ovlaštenjima)

Organi uprave i pravna lica koja imaju javna ovlaštenja, dužni su obavijestiti nadležnu inspekciju o svim nezakonitim radnjama za koje su saznali u obavljanju svojih poslova i dostaviti sve dokaze kojim raspolažu.

Član 70

(Obavještavanje organa koji je povjerio javna ovlaštenja)

Ako pravna lica sa javnim ovlaštenjima ne vrše povjerene poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima, inspektor koji vrši inspekcijski nadzor će poduzeti mjere propisane zakonom i pismeno obavijestiti organ koji je povjerio javna ovlaštenja, kako bi isti poduzeo mjere osiguranja za vršenje javnih ovlaštenja u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 71

(Mjesto vršenja inspekcijskog nadzora)

(1) Inspekcijski nadzor se vrši na mjestu gdje treba utvrditi činjenice o primjeni propisa na koje se odnosi inspekcijski nadzor.

(2) Ako se inspekcijski nadzor vrši u poslovnim prostorijama subjekta nadzora, odgovorno lice dužno je inspektoru osigurati odgovarajuće uslove za rad.

(3) Inspektor može pozvati subjekt nadzora da u prostorije organa nadležnog za vršenje inspekcijskih poslova dostavi potrebnu dokumentaciju, radi vršenja inspekcijskog nadzora.

Član 72

(Vrijeme vršenja inspekcijskog nadzora)

(1) Inspektor može vršiti inspekcijski nadzor kod subjekta nadzora bez prethodne najave u bilo koje doba dana i noći u toku njegovog radnog vremena, a izuzetno i izvan radnog vremena, ukoliko postoji opravdana potreba za vršenje inspekcijskog nadzora.

(2) Ako se inspekcijski nadzor vrši u poslovnim prostorijama subjekta nadzora, a ne može se završiti u toku njegovog radnog vremena, inspektor može izvršiti privremeno pečaćenje poslovnog prostora ili dijela poslovnog prostora ili samo opreme u tom prostoru, u kojem se nalaze stvari ili dokumentacija na koje se odnose radnje inspekcijskog nadzora, u cilju dovršenja započetog inspekcijskog nadzora.

(3) Inspektor donosi zaključak o privremenom pečaćenju poslovnog prostora ili opreme iz stava (2) ovog člana, protiv kojeg se ne može izjaviti posebna žalba.

Član 73

(Utvrđivanje podataka o subjektu nadzora)

(1) U inspekcijskom nadzoru inspektor utvrđuje:

a) identifikaciju subjekta nadzora i to:

1) identitet za fizičko lice;

2) oblik organizovanja za pravno lice i

3) podatke o odgovornom licu za predstavljanje i zastupanje pravnog lica prema aktu o osnivanju i upisu u sudski registar.

b) posjedovanje propisane dokumentcije za obavljanje djelatnosti:

1) rješenje o upisu u sudski ili drugi registar;

2) rješenje za obavljanje djelatnosti (obrtnica, odobrenje i sl.) i

3) drugu propisanu dokumentaciju koju mora posjedovati u skladu sa zakonom i drugim propisom.

Član 74

(Dužnost omogućavanja rada inspektora)

Subjekt nadzora, kao i svako drugo lice, dužno je omogućiti inspektoru vršenje inspekcijskog nadzora i ne smije sprječavati i otežavati rad inspektora.

Član 75

(Uzimanje uzoraka proizvoda)

(1) Ako je u inspekcijskom nadzoru potrebno utvrditi usklađenost proizvoda sa propisanom zdravstvenom ispravnosti i deklarisanim sastavom, odnosno propisanim i deklarisanim kvalitetom, inspektor može uzeti uzorak tih proizvoda u propisanoj količini i propisanom broju uzoraka i dati ih na ispitivanje ovlaštenoj instituciji.

(2) Za ispitivanje zdravstvene ispravnosti ili kvaliteta proizvoda, inspektor može uzeti od istog proizvoda najviše tri uzorka u količini koja je potrebna za ispitivanje.

(3) Inspektor je dužan sastaviti zapisnik o uzimanju uzoraka.

(4) Inspektor će pismeno izvijestiti subjekt nadzora o rezultatu obavljenog ispitivanja uzorka, najkasnije u roku od tri dana od dana prijema nalaza od ovlaštene institucije, odnosno u skladu sa posebnim propisima.

Član 76

(Ponavljanje ispitivanja proizvoda)

(1) Ako je subjekt nadzora nezadovoljan nalazom ispitivanja proizvoda, ima pravo tražiti od inspektora da se ispitivanje ponovi na uzorku uzetom za potrebe superanalize kod prvog uzorkovanja, istom metodom, kod druge ovlaštene institucije.

(2) Inspektor ima pravo tražiti da se ispitivanje ponovi na uzorku uzetom za potrebe superanalize kod prvog uzorkovanja, istom metodom kod druge ovlaštene institucije.

(3) Zahtjev za ponavljanje ispitivanja proizvoda iz stava (1) ovog člana, podnosi se u roku od tri dana od dana dostavljanja nalaza prvog ispitivanja.

(4) Ako rezultat ponovljenog ispitivanja proizvoda nije istovjetan sa prvim nalazom, mjerodavan je nalaz ponovljenog ispitivanja.

Član 77

(Troškovi ispitivanja uzoraka)

(1) Subjekt nadzora dužan je o svom trošku dati potrebnu količinu uzorka proizvoda za ispitivanje.

(2) Troškove ispitivanja uzoraka proizvoda snosi subjekt nadzora, ako se utvrdi da uzorak ne odgovara zakonu i drugom propisu.

(3) Ako uzorak proizvoda odgovara zakonu i drugom propisu, troškovi ispitivanja padaju na teret Kantonalne uprave, ako posebnim propisom nije drugačije propisano.

Član 78

(Donošenje pravilnika)

Direktor će pravilnikom propisati način uzimanja uzoraka proizvoda, kao i dostavljanje uzoraka na ispitivanje ovlaštenim institucijama.

Član 79

(Privremeno izuzimanje poslovne i druge dokumentacije)

(1) U inspekcijskom nadzoru inspektor može privremeno izuzeti poslovnu i drugu dokumentaciju, radi utvrđivanja činjenica u postupku inspekcijskog nadzora.

(2) Inspektor izdaje potvrdu o privremeno izuzetoj dokumentaciji, u kojoj će se navesti šta je izuzeto sa potpunom identifikacijom (naziv dokumenta, broj, datum i dr.) i rok vraćanja iste.

Član 80

(Privremeno oduzimanje predmeta prekršaja)

(1) Inspektor može u inspekcijskom nadzoru privremeno, a najkasnije do okončanja sudskog postupka, oduzeti predmet prekršaja.

(2) Inspektor izdaje potvrdu o privremeno oduzetom predmetu prekršaja.

Član 81

(Radnje inspekcijskog postupka kod drugih lica koja nisu subjekt nadzora)

(1) Inspektor ima pravo vršiti inspekcijske radnje i kod drugih lica koja nisu subjekt nadzora, ako se kod istih obavlja djelatnost, nalaze stvari, predmeti, isprave i sl., koje su od značaja za inspekcijski nadzor kod subjekta nadzora.

(2) Ako lice iz stava (1) ovog člana ne dopusti inspektoru vršenje potrebne inspekcijske radnje, inspektor može prema tom licu poduzeti istu mjere kao i prema subjektu nadzora.

Član 82

(Pomoć policije u vršenju inspekcijskog nadzora)

(1) Ako se u vršenju inspekcijskog nadzora onemogući inspektoru obavljanje nadzora pružanjem fizičkog otpora ili ako se takav otpor osnovano očekuje, inspektor može zatražiti pomoć nadležne policije.

(2) Nadležna policija obavezna je pružiti potrebnu zaštitu i omogućiti da se inspekcijski nadzor izvrši.

Član 83

(Zapisnik o inspekcijskom nadzoru)

(1) Inspektor je obavezan sastaviti zapisnik o izvršenom inspekcijskom nadzoru u skladu sa Zakonom o upravnom postupku.

(2) Zapisnik se sastavlja na licu mjestu u toku vršenja inspekcijskog nadzora, a može se nastaviti i završiti u službenim prostorijama Kantonalne uprave.

(3) Jedan primjerak zapisnika predaje se subjektu nadzora, odmah nakon sastavljanja.

Član 84

(Primjedbe na zapisnik o inspekcijskom nadzoru)

(1) Subjekt nadzora ima pravo staviti primjedbe na zapisnik o izvršenom inspekcijskom nadzoru.

(2) Primjedbe na zapisnik, odnosno izjava da nema primjedbi, obavezno se upisuju u zapisnik.

(3) Ukoliko se primjedbe na zapisnik prilažu uz zapisnik, one se ovjeravaju potpisom i pečatom odgovornog lica u subjektu nadzora.

(4) Ako ovlašteno lice odbija da potpiše zapisnik ili se udalji prije zaključenja zapisnika, to će se upisati u zapisnik i navesti razlog zbog kog je odbijeno potpisivanje zapisnika.

Član 85

(Razmatranje primjedbi na zapisnik o inspekcijskom nadzoru)

(1) Inspektor je obavezan pročitati sadržaj zapisnika subjektu nadzora.

(2) Inspektor će razmotriti primjedbe na zapisnik o izvršenom inspekcijskom nadzoru i prema potrebi upotpuniti inspekcijske radnje na koje se primjedbe odnose.

(3) Primjedbe na zapisnik se cijene i obrazlažu u postupku donošenja upravnog akta.

Član 86

(Dokazna snaga zapisnika o inspekcijskom nadzoru)

Zapisnik o inspekcijskom nadzoru ima dokaznu snagu javne isprave, ako je sastavljen u skladu sa Zakonom u upravnom postupku.

Odjeljak D. Upravne i druge mjere

Član 87

(Upravne i druge mjere koje inspektor poduzima u inspekcijskom nadzoru)

Ako nadležni inspektor utvrdi da subjekt nadzora ne postupa u skladu sa obavezama koje su utvrđene propisima, obavezan je poduzeti odgovarajuće upravne i druge mjere i to:

a) naložiti da se utvrđeni nedostaci i nepravilnosti otklone na način i u roku kako je određeno ovim Zakonom i posebnim propisima;
https://www.advokat.attorney/
b) usmeno naložiti subjektu nadzora da odmah poduzme odgovarajuće mjere i radnje u cilju otklanjanja utvrđenih nepravilnosti, ukoliko postoji opasnost po život i zdravlje ljudi i životinja, odnosno opasnost po okolinu;

c) privremeno zabraniti obavljanje djelatnosti kada je to određeno ovim Zakonom i posebnim propisima;

d) privremeno zabraniti rad subjektu nadzora ako obavlja djelatnost bez odobrenja nadležnog organa i odmah zapečatiti poslovni prostor ili sredstva rada;

e) zabraniti poduzimanje radnji koje su u suprotnosti sa zakonom ili drugim propisima;

f) privremeno oduzeti, staviti pod nadzor, odrediti prodaju ili uništenje predmeta prekršaja i

g) odrediti druge mjere koje su određene ovim Zakonom i posebnim propisima.

Član 88

(Rješenje inspektora o upravnim mjerama)

(1) Inspektor određuje upravne mjere rješenjem u skladu sa Zakonom o upravnom postupku.

(2) Rješenje kojim se nalažu upravne mjere, inspektor donosi u zakonom propisanom roku, a kod usmeno naložene upravne mjere, rješenje donosi u roku propisanom u članu 91. stav (3) ovog Zakona.

(3) Ako se određuje upravna mjera koja se mora odmah izvršiti ili odmah započeti njeno izvršenje, rješenje o upravnoj mjeri može se donijeti i na odgovarajućem obrascu, a određeni podaci i odluke se mogu napisati rukom.

Član 89

(Javno objavljivanje upravne mjere)

(1) Upravnu mjeru inspektor će javno objaviti, ako se na taj način postiže potpunija svrha inspekcijskog nadzora.

(2) Upravna mjera javno se objavljuje na oglasnoj tabli u sjedištu subjekta nadzora, u medijima ili na drugi pogodan način.

Član 90

(Privremena zabrana rada)

(1) Kod upravne mjere privremene zabrane rada inspektor može zabraniti rad u cijelosti ili djelimično, a zabrana počinje teći od dana uručenja rješenja.

(2) Inspektor će odmah na licu mjesta privremeno zabraniti rad subjektu nadzora i izvršiti pečaćenje poslovnih prostorija i sredstava rada subjekta nadzora, ako obavlja djelatnost:

a) bez rješenja ili suprotno rješenju o upisu u registar nadležnog suda, osim u slučajevima kada je drugačije propisano posebnim propisom;

b) bez rješenja ili suprotno rješenju nadležnog organa kojim se odobrava ili daje saglasnost za obavljanje određene djelatnosti, osim u slučajevima kada je drugačije propisano posebnim propisom.

(3) Inspektor, upravnu mjeru iz stava (2) ovog člana neće poduzeti ako će takvim postupkom ugroziti javni interes, život i zdravlje ljudi i životinja ili uzrokovati opasnost po okolinu.

(4) Žalba na rješenje iz stava (2) ovog člana ne odlaže izvršenje rješenja.

Član 91

(Usmeno nalaganje upravne mjere)

(1) Ako je prema ocjeni inspektora potrebno poduzeti hitne mjere i radnje na otklanjanju neposredne opasnosti po život i zdravlje ljudi ili nastanak veće materijalne štete, inspektor će usmeno odrediti upravnu mjeru u skladu sa članom 87. stav (1) tačka b) ovog Zakona i istovremeno naložiti da se ista odmah izvrši.

(2) Inspektor će usmeno odrediti upravnu mjeru i kada je to određeno posebnim propisom.

(3) Usmeno naložena upravna mjera je odmah izvršna, unosi se u zapisnik, a inspektor donosi pismeno rješenje u roku od 3 dana od dana usmeno naložene upravne mjere.

Član 92

(Pečaćenje poslovnih prostorija i sredstava rada subjekta nadzora)

(1) Kada je subjektu nadzora zabranjen rad, inspektor će odmah, na licu mjesta pečaćenjem ili na drugi odgovarajući način zatvoriti poslovne prostorije u kojima je zabranjen rad ili zapečatiti sredstva rada.

(2) Način zatvaranja poslovnih prostorija ili pečaćenja sredstava rada iz stava (1) ovog člana, inspektor će odrediti rješenjem o zabrani rada.

(3) Inspektor će sastaviti zapisnik o poduzetim radnjama iz stava (1) ovog člana.

(4) Uputstvo o načinu pečaćenja i načinima drugih oblika zatvaranja poslovnih prostorija i sredstava rada, propisat će Direktor.

Član 93

(Privremeno oduzimanje ili stavljanje pod nadzor predmeta prekršaja)

(1) Inspektor može prilikom vršenja inspekcijskog nadzora, privremeno oduzeti ili staviti pod nadzor predmet prekršaja.

(2) Inspektor je dužan izdati potvrdu o privremenom oduzimanju predmeta prekršaja sa tačnim naznačenjem oduzetog predmeta prekršaja, u koju se unosi deklarisana ili procijenjena vrijednost predmeta prekršaja.

(3) Inspektor može odrediti vještaka da izvrši procjenu vrijednosti privremeno oduzetog predmeta prekršaja.

Član 94

(Čuvanje i smještaj privremeno oduzetog predmeta prekršaja)

(1) Privremeno oduzeti predmet prekršaja ostavlja se na čuvanje kod subjekta nadzora ili subjekta ovlaštenog za smještaj privremeno oduzetog predmeta prekršaja koji je određen rješenjem.

(2) Subjekt iz stava (1) ovog člana, dužan je čuvati predmet prekršaja do pravosnažne odluke nadležnog suda.

(3) Troškove čuvanja i smještaja privremeno oduzetog predmeta prekršaja snosi subjekt nadzora od kojeg je predmet prekršaja privremeno oduzet. O troškovima odlučuje inspektor zaključkom u skladu sa Zakonom o upravnom postupku.

(4) Pravo na naknadu troškova nema subjekt nadzora od kojeg je predmet prekršaja privremeno oduzet, ako je kod istog ostavljen na čuvanje.

Član 95

(Određivanje prodaje i uništenja privremeno oduzetog predmeta prekršaja)

(1) Ako je privremeno oduzeti predmet prekršaja podložan brzom kvarenju, ili bi njegovo čuvanje imalo nesrazmjerne troškove, inspektor je ovlašten odrediti prodaju predmeta, o čemu je dužan izvijestiti nadležni sud.

(2) Ako je zabranjen promet predmeta prekršaja iz stava (1) ovog člana ili je isti protupravno nastao, odnosno služi izvršenju radnji koje su u suprotnosti sa propisima, inspektor će odrediti njegovo uništenje ili na drugi način onemogućiti njegov promet.

(3) Inspektor donosi rješenje o određivanju prodaje ili uništenja predmeta prekršaja, protiv kojeg se može izjaviti žalba.

(4) Žalba na rješenje iz stava (3) ovog člana ne odlaže izvršenje rješenja.

Član 96

(Donošenje propisa)

Vlada Kantona, na prijedlog Direktora, donijet će propis o postupku, čuvanja, smještaja, načinu prodaje ili uništenja privremeno oduzetog predmeta prekršaja.

Član 97

(Dostava pismena subjektu nadzora)

Dostava pismena subjektu nadzora (poziv, zapisnik, zaključak, rješenje i drugi akti) vrši se prema pravilima Zakona o upravnom postupku, osim u slučajevima koji su drugačije propisani posebnim zakonom.

Odjeljak E. Pravni lijekovi protiv rješenja i zaključka inspektora

Član 98

(Žalba na rješenje i zaključak inspektora)

(1) Na rješenje kantonalnog inspektora o naloženim upravnim mjerama može se izjaviti žalba u roku od osam dana od dana prijema rješenja.

(2) O žalbi na rješenje kantonalnog inspektora, koje je doneseno na osnovu kantonalnih zakona i drugih kantonalnih propisa, rješava nadležno kantonalno ministarstvo iz upravne oblasti na koju se odnosi inspekcijski nadzor.

(3) O žalbi na rješenje kantonalnog inspektora, koje je doneseno na osnovu federalnih zakona i drugih federalnih propisa, rješava nadležno federalno ministarstvo iz upravne oblasti na koju se odnosi inspekcijski nadzor, ako zakonom nije propisano da o žalbi rješava drugi federalni organ uprave.

(4) O žalbi na rješenje općinskog inspektora, koje je doneseno na osnovu kantonalnog zakona i drugih kantonalnih propisa, rješava nadležni kantonalni inspektor, ako kantonalnim zakonom nije drugačije propisano.

(5) Žalba na rješenje inspektora o upravnim mjerama odlaže izvršenje rješenja, ako ovim i posebnim zakonom nije drugačije propisano.

(6) Odredbe ovog člana odnose se i na zaključak inspektora protiv kojeg je dopuštena žalba.

Član 99

(Rok za rješavanje žalbe)

Žalbu na rješenje i zaključak inspektora, nadležni drugostepeni organ dužan je riješiti u roku od 30 dana od dana predaje žalbe, ako posebnim propisom nije određen kraći rok.

Član 100

(Upravni spor)

Rješenje kantonalnog inspektora doneseno po žalbi na rješenje i zaključak općinskog inspektora, konačni su upravni akti i protiv njih se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim sudom.

Odjeljak F. Izvršenje upravnih mjera

Član 101

(Obavještavanje o izvršenju upravne mjere)

(1) Kad se upravna mjera sastoji od radnji koje subjekt nadzora mora izvršiti u određenom roku, subjekt nadzora dužan je odmah, a najkasnije u roku od tri dana nakon izvršenja rješenja, pismeno obavijestiti inspektora koji je donio rješenje o upravnoj mjeri, o izvršenju tih radnji.

(2) Obavijest se može i usmeno saopćiti na zapisnik u službenim prostorijama Kantonalne uprave.

(3) Uz obavjest prilažu se i odgovarajući dokazi, kojima se dokazuje izvršenje upravne mjere.

Član 102

(Nadziranje izvršenja upravne mjere)

(1) Inspektor po službenoj dužnosti nadzire izvršenje upravne mjere, vršenjem kontrolnog inspekcijskog nadzora, o čemu sastavlja zapisnik.

(2) Inspektor nadzire da se izvršenje provede pravilno u skladu sa zaključkom o dozvoli izvršenja i daje upute neposrednom izvršiocu.

Član 103

(Produženje roka izvršenja upravne mjere)

(1) Nadležni inspektor može na zahtjev subjekta nadzora, koji se podnese prije isteka roka ili tri dana po isteku roka za izvršenje upravne mjere, produžiti rok izvršenja do 30 dana, o čemu sačinjava službenu zabilješku.

(2) Rok izvršenja upravne mjere može se produžiti, ako su ispunjeni sljedeći uslovi:

a) subjekt nadzora ima dokaz o registraciji, odnosno odobrenje za rad, a upravna mjera se odnosi na otklanjanje drugih propusta i nepravilnosti;

b) subjekt nadzora je započeo sa izvršenjem upravne mjere i

c) ako se osnovano može očekivati da će subjekt nadzora izvršiti upravnu mjeru u produženom roku za izvršenje.

(3) Izuzetno, inspektor može uz saglasnost Direktora produžiti rok za izvršenje upravne mjere iz stava (1) ovog člana, ako to nalažu posebne okolnosti.

Član 104

(Odlaganje izvršenja rješenja o upravnoj mjeri zabrane rada)

(1) Izuzetno, ako je protiv konačnog rješenja o zabrani rada subjektu nadzora, pokrenut upravni spor kod nadležnog suda, inspektor može na zahtjev subjekta nadzora, uz pismenu saglasnost glavnog inspektora i Direktora, odložiti izvršenje tog rješenja do konačne odluke suda, ako bi izvršenje rješenja o zabrani rada nanijelo štetu subjektu nadzora koja bi se teško mogla nadoknaditi.

(2) Odlaganje izvršenja rješenja o zabrani rada neće se dopustiti, ako je propisom na osnovu kojeg je takva upravna mjera određena izričito propisano da se izvršenje mora odmah provesti po donošenju rješenja.

Član 105

(Zaključak o prisilnom izvršenju rješenja)

(1) Kad subjekt nadzora nije u roku koji mu je određen izvršio upravnu mjeru, koja se sastoji u nenovčanoj obavezi ili je izvršio samo djelimično, inspektor je dužan donijeti zaključak o prisilnom izvršenju rješenja.

(2) Protiv zaključka o prisilnom izvršenju rješenja nije dopuštena posebna žalba, a isti postaje izvršan dostavljanjem subjektu nadzora.

(3) Ako je neophodno iz posebnih razloga zaštite javnog interesa, prisilno izvršenje može se provesti i na dan državnog praznika, nedjeljom i noću.

Član 106

(Izvršenje upravne mjere putem drugog lica)

(1) Ukoliko subjekt nadzora ne izvrši upravnu mjeru ili je ne izvrši u cijelosti, a ona je takve prirode da je može izvršiti i drugo lice, inspektor će donijeti zaključak o izvršenju rješenja putem drugog lica, a troškove izvršenja snosi subjekt nadzora.

(2) U zaključku o izvršenju rješenja putem drugog lica, inspektor će navesti lice putem kojeg će se izvršiti upravna mjera, a posebnim zaključkom može odrediti subjektu nadzora da položi određeni novčani iznos na račun Kantona, na ime podmirenja troškova izvršenja.

Član 107

(Izvršenje upravne mjere radi ispunjenja novčanih potraživanja)

Izvršenje upravne mjere radi ispunjenja novčanih potraživanja provodi se sudskim putem u skladu sa Zakonom o izvršnom postupku ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj: 32/03, 52/03, 33/06, 39/06 i 39/09).

Član 108

(Zapisnik o prisilnom izvršenju upravne mjere)

(1) Inspektor sastavlja zapisnik o postupku i načinu provođenja zaključka o prisilnom izvršenju upravne mjere.

(2) Zapisnik je dokaz o toku i sadržaju radnji koje su provedene u postupku prisilnog izvršenja.

Član 109

(Prekid izvršenja upravne mjere)

(1) Izvršenje rješenja o upravnoj mjeri koje je započeto, može se prekinuti samo zbog posebnih okolnosti izazvanih višom silom, a nastavit će se čim one prestanu, o čemu se subjekt nadzora i ostali učesnici u izvršenju usmeno obavještavaju.

(2) Ukoliko se izvršenje ne može nastaviti istog dana, inspektor će o prekidu donijeti poseban zaključak protiv kojeg nije dopuštena žalba.

Član 110

(Obustava izvršenja upravne mjere)

(1) Inspektor će obustaviti postupak prisilnog izvršenja rješenja ukoliko utvrdi:

a) da je obaveza subjekta nadzora izvršena;

b) da se provodi prema osobi koja nije u obavezi;

c) da je upravni akt na osnovu kojeg je donesen zaključak o izvršenju rješenja poništen ili ukinut i

d) ako je izvršenje nemoguće zbog okolnosti izazvanih višom silom.

(2) Inspektor donosi zaključak o obustavi izvršenja upravne mjere, protiv kojeg nije dopuštena posebna žalba.

Član 111

(Izvršenje upravne mjere radi osiguranja)

(1) Radi osiguranja izvršenja, inspektor može zaključkom dozvoliti izvršenje rješenja i prije nego što ono postane izvršno, ako bi izvršenje moglo biti osujećeno ili znatno otežano poslije izvršnosti rješenja.

(2) O dozvoli izvršenja upravne mjere, prije njene izvršnosti inspektor donosi poseban zaključak.

(3) Protiv zaključka o izvršenju upravne mjere radi osiguranja može se izjaviti posebna žalba koja ne odlaže izvršenje rješenja.

POGLAVLJE III. ODNOS IZMEĐU KANTONALNE UPRAVE I DRUGIH ORGANA

Član 112

(Odnos Kantonalne uprave prema organima izvršne i zakonodavne vlasti)

Na odnos Kantonalne uprave prema organima izvršne vlasti, organima zakonodavne vlasti, ombudsmanima i pravnim licima, primjenjuju se odredbe Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Član 113

(Odnos između Kantonalne uprave i općinskih inspekcija)

(1) Odnosi između Kantonalne uprave i općinskih inspekcija zasnivaju se na pravima i obavezama koje svaki od tih organa ima u odnosu na izvršavanje kantonalnih zakona i drugih kantonalnih propisa.

(2) Kantonalna uprava obavezna je osigurati izvršavanje kantonalnih propisa iz stava (1) ovog člana na području Kantona i poduzimati potrebne mjere da općinski organi uprave obavljaju poslove iz oblasti uprave koji su kantonalnim zakonom povjereni na vršenje općini i u tom pogledu ima pravo tražiti od tih organa spise, dokumentaciju i izvještaje o obavljanju poslova predviđenim u tim propisima, a općinski organi uprave dužni su dostavljati tražene podatke u rokovima koje odredi Kantonalna uprava.

Član 114

(Odnos između Kantonalne uprave, drugih organa, lica i medija)

(1) Kantonalne inspekcije dužne su sarađivati sa drugim organima, pravnim licima, udruženjima, medijima, građanima i drugim subjektima u pitanjima od značaja za Kanton, radi efikasnog provođenja propisa nad kojima vrše inspekcijski nadzor, kao i radi sprječavanja i otklanjanja štetnih posljedica.

(2) Kantonalni inspektor dužan je obavijestiti nadležni organ ukoliko prilikom vršenja inspekcijskog nadzora uoči određene nejasnoće i nedostatke u primjeni kantonalnih zakona i drugih kantonalnih propisa.

Član 115

(Pružanje pravne pomoći)

(1) Zahtjevi Kantonalne uprave, odnosno kantonalne inspekcije za pružanje pravne pomoći od strane drugih organa smatraju se hitnim i po njima se mora postupiti najkasnije u roku od 10 dana od dana prijema zahtjeva.

(2) Kantonalna uprava odnosno kantonalne inspekcije dužne su pružiti pravnu pomoć po zahtjevu za pružanje pravne pomoći od strane drugih organa uprave.

DIO TREĆI - KAZNENE I ZAVRŠNE ODREDBEPOGLAVLJE I. KAZNENE ODREDBE

Član 116

(Prekršaji i prekršajne kazne)

(1) Novčanom kaznom od 2.000,00 KM do 15.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice, ako:

a) ne postupi po rješenju inspektora (član 46. stav (2) i član 56. stav (3));

b) ne sudjeluje u vršenju inspekcijskog nadzora (član 56. stav (2));

c) onemogući inspektoru vršenje inspekcijskog nadzora ili sprječava i znatno otežava rad inspektora (član 56. stav (1) i (5), član 74. i član 81. stav (2));

d) ne prisustvuje svim fazama inspekcijskog nadzora ili pismeno ne ovlasti drugo lice (član 56. stav (6));

e) ne dostavi tražene podatke, poslovne knjige i drugu dokumentaciju, koji su potrebni za vršenje inspekcijskog nadzora ili dostavi netačne ili lažne podatke (član 56. stav (8) i (10) i član 58. stav (1));

f) ne obavijesti inspektora i nadležnu upravu policije o slučajevima nastanka opasnosti po život i zdravlje građana i materijalnih dobara, na način kako je to propisano zakonom ili drugim propisom (član 57.);

g) ne omogući inspektoru uzimanje uzoraka proizvoda za ispitivanje zdravstvene ispravnosti i kvaliteta (član 59.);

h) ne izvrši usmeno naloženu upravnu mjeru na otklanjanju neposredne opasnosti po život i zdravlje ljudi i nastanku veće materijalne štete (član 56. stav (4));

i) ne čuva privremeno oduzeti predmet prekršaja (član 94. stav (2)).

(2) Za prekršaje iz stava (1) ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 500,00 KM do 2.000,00 KM.

(3) Za prekršaje iz stava (1) ovog člana kazniće se i fizičko lice novčanom kaznom od 300,00 KM do 1.500,00 KM.

(4) Novčanom kaznom od 500,00 KM do 1.500,00 KM kaznit će se za prekršaj fizičko lice, ako obavlja djelatnost bez odobrenja nadležnog organa (član 90. stav (2)).

POGLAVLJE II. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 117

(Propisivanje organizovanja inspekcija u sastavu drugih organa)

(1) Ako je neophodno zbog prirode djelatnosti i funkcionalne povezanosti sa drugim poslovima državne uprave u određenoj oblasti, kantonalnim zakonom se mogu organizirati inspekcije i u sastavu drugih organa uprave u Kantonu, ili odrediti vršenje inspekcijskog nadzora u sklopu drugih radnih mjesta u tim organima, naročito kad se radi o manjem obimu inspekcijskih poslova.

(2) Odredbe stava (1) ovog člana ne odnose se na inspekcije određene ovim Zakonom.

(3) Kad je inspekcijski nadzor organizovan u okviru drugog organa uprave u Kantonu ili je vršenje inspekcijskog nadzora određeno u okviru drugog radnog mjesta u organu uprave, primjenjuju se odredbe ovog Zakona, ukoliko posebnim zakonom nije drugačije propisano.

Član 118

(Donošenje propisa, obrazaca i drugih akata)

Propisi, obrasci i drugi akti, propisani ovim Zakonom, donijet će se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Član 119

(Primjena dosadašnjih propisa)

Do donošenja provedbenih propisa i općih akata određenih ovim Zakonom, primjenjivat će se odgovarajući propisi i opći akti koji su bili na snazi do dana stupanja na snagu ovog Zakona. postupak započet prije stupanja na snagu ovog Zakona) Inspekcijski postupak započet prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu ovog Zakona, završit će se prema tim propisima.

Član 120

(Inspekcijski postupak započet prije stupanja na snagu ovog Zakona)

Inspekcijski postupak započet prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu ovog Zakona, završit će se prema tim propisima.

Član 121

(Izvršenje rješenja)

Neizvršena rješenja inspektora koja su postala izvršna prije stupanja na snagu ovog Zakona, izvršit će se prema propisima koji su važili na dan izvršnosti rješenja, ukoliko je to povoljnije za subjekt nadzora.

Član 122

(Usklađivanje zakona i drugih propisa)

Odredbe zakona i drugih propisa, koje su u suprotnosti sa ovim Zakonom, uskladit će se sa odredbama ovog Zakona, u roku od godinu dana od dana njegovog stupanja na snagu.

Član 123

(Stupanje na snagu Zakona)

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona".
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]