BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
User avatar
By LegaForum
#5408
Službene novine Federacije BiH, broj 17/22
Na osnovu člana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim


UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O GRADU ZAVIDOVIĆI


Proglašava se Zakon o Gradu Zavidovići, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma od 21.12.2021. godine i na sjednici Doma naroda od 17.02.2022. godine.

Broj 01-02-1-119-01/22
28. februara 2022. godine
Sarajevo


Predsjednik
Marinko Čavara, s. r.ZAKON
O GRADU ZAVIDOVIĆI


Član 1.
(Predmet Zakona)

U skladu s uvjetima iz člana 5. stav 2. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 49/06 i 51/09) ovim zakonom uspostavlja se Grad Zavidovići, određuje njegov teritorij, propisuje svojstvo, organi, način izbora gradskog vijeća i gradonačelnika, uređuje donošenje privremene statutarne odluke, donošenje statuta, raspisivanje izbora i druga pitanja od značaja za primjenu ovog zakona.


Član 2.
(Teritorij)

Teritorij Grada Zavidovići čine sva naseljena mjesta, koja su se prema evidenciji Federalnog zavoda za statistiku nalazila u okviru Općine Zavidovići na dan stupanja na snagu ovog zakona.


Član 3.
(Svojstvo)

Grad Zavidovići je jedinica lokalne samouprave i ima svojstvo pravne osobe.


Član 4.
(Samoupravni organi)

(1) Samoupravni organi Grada Zavidovići su Gradsko vijeće i gradonačelnik.
(2) Samoupravni organi Grada Zavidovići poslove iz svoje nadležnosti vrše u skladu s ustavom, zakonom i Statutom Grada.
(3) Mandat vijećnika Gradskog vijeća i gradonačelnika je četiri godine.


Član 5.
(Gradsko vijeće)

(1) Organ odlučivanja Grada Zavidovići je Gradsko vijeće.
(2) Broj članova Gradskog vijeća određuje se Statutom Grada u skladu sa zakonom.
(3) Gradsko vijeće Grada Zavidovići bira se demokratskim putem na neposrednim i tajnim izborima na području cijelog grada.


Član 6.
(Gradonačelnik)

(1) Izvršni organ Grada Zavidovići je gradonačelnik.
(2) Gradonačelnik Grada Zavidovići bira se u skladu sa Zakonom o izboru, prestanku mandata, opozivu i zamjeni načelnika općina u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 19/08).


Član 7.
(Statut)

(1) Grad Zavidovići ima Statut.
(2) Statutom Grada Zavidovići propisuje se i uređuje samoupravni djelokrug Grada, njegova obilježja, sjedište, javna priznanja, organizacija, ovlaštenja i način rada njegovih organa, međusobni odnosi Gradskog vijeća i gradonačelnika, oblici neposrednog odlučivanja građana, saradnja s drugim jedinicama lokalne samouprave i druga pitanja od značaja za Grad.
(3) Statut Grada Zavidovići mora biti u skladu s Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, Ustavom Zeničko - dobojskog kantona i federalnim i kantonalnim zakonodavstvom.
(4) Statut Grada Zavidovići priprema i usvaja Gradsko vijeće dvotrećinskom većinom vijećnika Gradskog vijeća.


Član 8.
(Pravno sljedništvo)

(1) Grad Zavidovići je pravni sljednik Općine Zavidovići i ima zakonom određene nadležnosti grada i preuzima nadležnosti, prava, obaveze i imovinu općine čiji je pravni sljednik.
(2) Vijećnici Općinskog vijeća Zavidovići i načelnik Općine Zavidovići, izabrani na Općinskim izborima održanim 15. novembra 2020. godine, stupanjem na snagu ovog zakona, nastavljaju s radom kao vijećnici Gradskog vijeća i gradonačelnik Grada Zavidovići.
(3) Općinski organi uprave i upravne organizacije, stručne i druge službe i drugi općinski organi, stupanjem na snagu ovog zakona nastavljaju s radom kao organi i službe Grada Zavidovići.
(4) Javna preduzeća i javne ustanove, čiji je osnivač Općina, nastavljaju s radom kao javna preduzeća i ustanove Grada Zavidovići.


Član 9.
(Privremena statutarna odluka)

Vijećnici izabrani na Općinskim izborima za Općinu Zavidovići održanim 2020. godine donijet će Privremenu statutarnu odluku Grada Zavidovići u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga zakona, koja će važiti do donošenja Statuta Grada.


Član 10.
(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Mirsad Zaimović, s. r.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Tomislav Martinović, s. r.

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]

ODLUKA O CENTRALNOM REGISTRU KREDITA POSLOVNIH S[…]