BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
User avatar
By LegaForum
#5407
Službene novine Federacije BiH, broj 17/22
Na osnovu člana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim


UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O GRADU STOLAC

Proglašava se Zakon o Gradu Stolac, koji je usvojio Parlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma od 21.12.2021. godine i na sjednici Doma naroda od 17.02.2022. godine.

Broj 01-02-1-120-01/22
28. februara 2022. godine
Sarajevo


Predsjednik
Marinko Čavara, s. r.ZAKON
O GRADU STOLAC


Član 1.
(Predmet Zakona)

U skladu s uvjetima iz člana 5. stav 2. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 49/06 i 51/09) ovim zakonom uspostavlja se Grad Stolac, određuje njegov teritorij, propisuje svojstvo, organi, način izbora gradskog vijeća i gradonačelnika, uređuje donošenje privremene statutarne odluke, donošenje statuta, raspisivanje izbora i druga pitanja od značaja za primjenu ovog zakona.


Član 2.
(Teritorij)

Teritorij Grada Stolac čine sva naseljena mjesta, koja su se prema evidenciji Federalnog zavoda za statistiku nalazila u okviru Općine Stolac na dan stupanja na snagu ovog zakona.


Član 3.
(Svojstvo)

Grad Stolac je jedinica lokalne samouprave i ima svojstvo pravne osobe.


Član 4.
(Samoupravni organi)

(1) Samoupravni organi Grada Stolac su Gradsko vijeće i gradonačelnik.
(2) Samoupravni organi Grada Stolac poslove iz svoje nadležnosti vrše u skladu s ustavom, zakonom i Statutom Grada.
(3) Mandat vijećnika Gradskog vijeća i gradonačelnika je četiri godine.


Član 5.
(Gradsko vijeće)

(1) Organ odlučivanja Grada Stolac je Gradsko vijeće.
(2) Broj članova Gradskog vijeća određuje se Statutom Grada u skladu sa zakonom. https://www.anwalt-derbeste.de
(3) Gradsko vijeće Grada Stolac bira se demokratskim putem na neposrednim i tajnim izborima na području cijelog grada.


Član 6.
(Gradonačelnik)

(1) Izvršni organ Grada Stolac je gradonačelnik.
(2) Gradonačelnik Grada Stolac bira se u skladu sa Zakonom o izboru, prestanku mandata, opozivu i zamjeni načelnika općina u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 19/08).


Član 7.
(Statut)

(1) Grad Stolac ima Statut.
(2) Statutom Grada Stolac propisuje se i uređuje samoupravni djelokrug Grada, njegova obilježja, sjedište, javna priznanja, organizacija, ovlaštenja i način rada njegovih organa, međusobni odnosi gradskog vijeća i gradonačelnika, oblici neposrednog odlučivanja građana, saradnja sa drugim jedinicama lokalne samouprave i druga pitanja od značaja za Grad.
(3) Statut Grada Stolac mora biti u skladu s Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, Ustavom Hercegovačko - neretvanskog kantona i federalnim i kantonalnim zakonodavstvom.
(4) Statut Grada Stolac priprema i usvaja Gradsko vijeće dvotrećinskom većinom vijećnika Gradskog vijeća.


Član 8.
(Pravno sljedništvo)

(1) Grad Stolac je pravni sljednik Općine Stolac i ima zakonom određene nadležnosti Grada i preuzima nadležnosti, prava, obaveze i imovinu općine čiji je pravni sljednik.
(2) Vijećnici Općinskog vijeća Stolac i načelnik Općine Stolac, izabrani na Općinskim izborima održanim 15. novembra 2020. godine, stupanjem na snagu ovog zakona, nastavljaju s radom kao vijećnici Gradskog vijeća i Gradonačelnik Grada Stolac.
(3) Općinski organi uprave i upravne organizacije, stručne i druge službe i drugi općinski organi, stupanjem na snagu ovog zakona nastavljaju s radom kao organi i službe Grada Stolac.
(4) Javna preduzeća i javne ustanove, čiji je osnivač općina, nastavljaju s radom kao javna preduzeća i ustanove Grada Stolac.


Član 9.
(Privremena statutarna odluka)

Vijećnici izabrani na Općinskim izborima za Općinu Stolac održanim 2020. godine donijet će Privremenu statutarnu odluku Grada Stolac u roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona, koja će važiti do donošenja Statuta Grada.


Član 10.
(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Mirsad Zaimović, s. r.


Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Tomislav Martinović, s. r.
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]