BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
User avatar
By pravnik
#3151
ZAKON O GRADU GRADIŠKA


Član 1.

Ovim zakonom uređuje se područje, nadležnosti, organi i finansiranje Grada Gradiška.


Član 2.

(1) Područje grada Gradiška čine naseljena mjesta koja su činila područje opštine Gradiška.
(2) Sjedište Grada Gradiška je u Gradišci.


Član 3.

(1) Grad Gradiška ima svojstvo pravnog lica.
(2) Grad Gradiška je pravni sljednik Opštine Gradiška.
(3) Grad Gradiška stupa u sva prava i preuzima obaveze Opštine Gradiška.


Član 4.

(1) Grad Gradiška ima Statut.
(2) Statutom Grada Gradiška, u skladu sa zakonom, uređuju se njegove nadležnosti, organizacija i rad organa, njegova obilježja, učešće građana u lokalnoj samoupravi, kao i druga pitanja od značaja za ostvarivanje prava i dužnosti Grada Gradiška.


Član 5.

(1) Grad Gradiška može da ima grb i zastavu (u daljem tekstu: simboli).
(2) Grad Gradiška može da ima praznik.
(3) Praznik, oblik, sadržaj i upotreba simbola uređuju se Statutom Grada Gradiška, u skladu sa zakonom.
(4) Grb Grada Gradiška mora biti sačinjen i opisan po pravilima heraldike.
(5) Simboli imaju sadržaje koji izražavaju istorijsko, kulturno i prirodno obilježje Grada Gradiška i ne mogu biti u istovjetnom ili modifikovanom obliku sa simbolima država ili sa znakom političke stranke, privrednog društva, ustanove, drugog pravnog lica ili organizacije.

Član 6.

(1) Grad Gradiška ima nadležnosti opštine i grada utvrđene Ustavom Republike Srpske i zakonom.
(2) Grad Gradiška vrši poslove republičke uprave koji su mu zakonom preneseni.


Član 7.

Organi Grada Gradiška su Skupština grada i gradonačelnik.


Član 8.

(1) Skupština grada Gradiška je predstavnički organ, organ odlučivanja i kreiranja politike grada.
(2) Skupštinu grada Gradiška čine odbornici, koji se biraju neposredno u skladu sa izbornim propisima.
(3) Broj odbornika Skupštine grada Gradiška utvrđuje se Statutom Grada Gradiška, u skladu sa izbornim propisima.
(4) Skupština grada Gradiška ima predsjednika i potpredsjednika.
(5) Način rada Skupštine grada Gradiška uređuje se Poslovnikom o radu Skupštine, u skladu sa zakonom i Statutom Grada Gradiška.


Član 9.

Skupština grada Gradiška ima nadležnosti Skupštine opštine Gradiška utvrđene zakonom kojim se uređuje sistem lokalne samouprave i drugim zakonima.


Član 10.

(1) Gradonačelnik Grada Gradiška je izvršni organ vlasti u Gradu Gradiška.
(2) Gradonačelnik ima zamjenika, koji mu pomaže u vršenju dužnosti, u skladu sa zakonom.
(3) Gradonačelnika biraju na izborima građani neposredno u skladu sa izbornim propisima.


Član 11.

Gradonačelnik ima nadležnosti načelnika opštine utvrđene zakonom kojim se uređuje sistem lokalne samouprave i drugim zakonima.


Član 12.

(1) Grad Gradiška ima svoju imovinu.
(2) Imovinu Grada Gradiška čini imovina bivše Opštine Gradiška.
(3) Imovinom Grada Gradiška upravljaju organi Grada Gradiška, u skladu sa zakonom.

Član 13.

Finansiranje Grada Gradiška, kao i postupak i uslovi pod kojima se Grad Gradiška može zaduživati, uređuju se zakonom.


Član 14.

Organi Opštine Gradiška, do prvih izbora koji će se sprovoditi za organe opština i gradova, vršiće dužnost organa Grada Gradiška.


Član 15.

(1) Organi Grada Gradiška preuzimaju u radni odnos funkcionere, službenike, namještenike i ostale zaposlene koji su u Opštinskoj upravi Opštine Gradiška ostvarivali prava iz radnog odnosa do stupanja na snagu ovog zakona.
(2) Funkcioneri i službenici Opštine Gradiška koji su imenovani, odnosno izabrani na mandatni period ostaju u mandatu do isteka mandata organa koji ih je izabrao, odnosno imenovao, osim u slučaju prestanka mandata, u skladu sa zakonom.
(3) Na radno-pravni status zaposlenih u organima Grada Gradiška primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje sistem lokalne samouprave, odredbe zakona kojim se uređuju prava i dužnosti iz radnog odnosa službenika i namještenika u organima jedinice lokalne samouprave, zakona kojim se uređuju statusna pitanja funkcionera jedinica lokalne samouprave, opšti propisi o radu i kolektivni ugovor.

Član 16.

Skupština grada Gradiška dužna je da donese Statut Grada Gradiška i uskladi druga opšta akta sa odredbama ovog zakona u roku od 60 dana od dana konstituisanja organa Grada Gradiška.

Član 17.

Na sva pitanja koja nisu uređena ovim zakonom, a odnose se na Grad Gradiška, kao jedinicu lokalne samouprave, primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje sistem lokalne samouprave i odredbe zakona kojim se uređuju prava i dužnosti iz radnog odnosa službenika i namještenika u organima jedinice lokalne samouprave.

Član 18.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.Broj: 02/1-021-252/19 PREDSJEDNIK
Datum: 14. mart 2019. godine NARODNE SKUPŠTINE

Nedeljko Čubrilović

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]