BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
User avatar
By pravnik
#1919
ZAKON O GRADU GORAŽDEČlan 1.Predmet ZakonaU skladu sa uvjetima iz člana 5. stav 2. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 49/06 i 51/09) ovim zakonom
uspostavlja se Grad Goražde, određuje njegova teritorija, propisuje svojstvo, organi, način izbora gradskog vijeća i gradonačelnika, uređuje donošenje privremene statutarne odluke,
donošenje statuta, raspisivanje izbora i druga pitanja od značaja za primjenu ovog zakona.Član 2.TeritorijaTeritoriju Grada Goražda čine sva naseljena mjesta koja su se prema evidenciji Federalnog zavoda za statistiku nalazila u okviru općine Goražde na dan stupanja na snagu ovog zakona.Član 3.SvojstvoGrad Goražde je jedinica lokalne samouprave i ima svojstvo pravnog lica.Član 4.Samoupravni organi(1) Samoupravni organi Grada Goražda su Gradsko vijeće i gradonačelnik.
(2) Samoupravni organi Grada Goražda poslove iz svoje nadležnosti vrše u skladu sa ustavom, zakonom i Statutom Grada.
(3) Mandat vijećnika Gradskog vijeća i gradonačelnika je četiri godine.Član 5.Gradsko vijeće(1) Organ odlučivanja Grada Goražda je Gradsko vijeće.
(2) Broj članova Gradskog vijeća određuje se Statutom Grada u skladu sa zakonom.
(3) Gradsko vijeće Grada Goražda bira se demokratskim putem na neposrednim i tajnim izborima na području cijelog grada.Član 6.Gradonačelnik(1) Izvršni organ Grada Goražda je gradonačelnik.
(2) Gradonačelnik Grada Goražda bira se u skladu sa Zakonom o izboru, prestanku mandata, opozivu i zamjeni načelnika općina u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine
Federacije BiH", br. 19/08).Član 7.Statut(1) Grad Goražde ima Statut.
(2) Statutom Grada Goražda propisuje se i uređuje samoupravni djelokrug grada, njegova obilježja, sjedište, javna priznanja, organizacija, ovlaštenja i način rada njegovih organa,
međusobni odnosi Gradskog vijeća i gradonačelnika, oblici neposrednog odlučivanja građana, saradnja sa drugim jedinicama lokalne samouprave i druga pitanja od značaja za Grad.
(3) Statut Grada Goražda mora biti u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine, Ustavom Bosanskopodrinjskog kantona i federalnim i kantonalnim zakonodavstvom.
(4) Statut Grada Goražda priprema i usvaja Gradsko vijeće dvotrećinskom većinom vijećnika Gradskog vijeća.Član 8.Pravno sljedništvo(1) Grad Goražde je pravni sljednik Općine Goražde i ima zakonom određene nadležnosti Grada i preuzima nadležnosti, prava, obaveze i imovinu općine čiji je pravni sljednik.
(2) Vijećnici Općinskog vijeća Goražda i načelnik Općine Goražde, izabrani na općinskim izborima održanim 2. Oktobra 2016. godine, stupanjem na snagu ovog zakona nastavljaju
raditi kao vijećnici Gradskog vijeća i gradonačelnik Grada Goražda.
(3) Općinski organi uprave i upravne organizacije, stručne i druge službe i drugi općinski organi, stupanjem na snagu ovog zakona, nastavljaju raditi kao organi i službe Grada Goražda.
(4) Javna preduzeća i javne ustanove, čiji je osnivač Općina, nastavljaju raditi kao javna preduzeća i ustanove Grada Goražda.Član 9.Privremena statutarna odlukaVijećnici izabrani na općinskim izborima za Općinu Goražde, održanim 2016. godine, donijet će Privremenu statutarnu odluku Grada Goražda u roku dva mjeseca od dana stupanja na
snagu ovog zakona, koja će važiti do donošenja Statuta Grada.Član 10.Stupanje na snaguOvaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".Predsjedavajuća
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiHLidija BradaraPredsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiHEdin Mušić
long long title how many chars? lets see 123 ok more? yes 60

We have created lots of YouTube videos just so you can achieve [...]

Another post test yes yes yes or no, maybe ni? :-/

The best flat phpBB theme around. Period. Fine craftmanship and [...]

Do you need a super MOD? Well here it is. chew on this

All you need is right here. Content tag, SEO, listing, Pizza and spaghetti [...]

Lasagna on me this time ok? I got plenty of cash

this should be fantastic. but what about links,images, bbcodes etc etc? [...]