BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#5456
Službene novine Federacije BiH, broj 34/22
Na osnovu člana IV.B.7. a)(IV) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, donosim


UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O FINANSIJSKOJ KONSOLIDACIJI I RESTRUKTURIRANJU JAVNIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE


Broj 01-02-1-216-01/22
28. aprila 2022. godine
Sarajevo


Predsjednik
Marinko Čavara, s. r.ZAKON
O FINANSIJSKOJ KONSOLIDACIJI I RESTRUKTURIRANJU JAVNIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE


I - OPĆE ODREDBE


Član 1.
(Predmet zakona)

(1) Ovim zakonom uređuje se finansijska konsolidacija i restrukturiranje javnih zdravstvenih ustanova (u daljem tekstu: zdravstvena ustanova) čiji je osnivač općina, kanton, Federacija Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija) i jedan ili više kantona zajedno, te Federacija u skladu s članom 53. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine Federacije BiH", br. 46/10 i 75/13), izvore plaćanja nastalih dugovanja, postupak i način izmirenja dugovanja na osnovu kojih se vrši finansijska konsolidacija zdravstvenih ustanova, iznos umanjenja duga i druga pitanja koja se odnose na finansijsku konsolidaciju i restrukturiranje zdravstvenih ustanova.
(2) Finansijska konsolidacija i restrukturiranje utvrđeno ovim zakonom provodi se s ciljem postizanja stanja likvidnosti i solventnosti zdravstvenih ustanova, jačanja odgovornosti u upravljanju rizikom u poslovanju javnih zdravstvenih ustanova, u skladu sa ovim zakonom, kao i Zakonom o finansijskom poslovanju, propisima donijetim na osnovu tih zakona, uvođenja novih zdravstvenih tehnologija, modernizacije, proširenja kapaciteta, kao i povećanja kvaliteta i efikasnosti u pružanju zdravstvenih usluga.


Član 2.
(Definicije pojmova)

Pojmovi upotrijebljeni u ovom zakonu imaju sljedeće značenje:
a) "finansijska konsolidacija" - predstavlja niz neophodnih radnji, postupaka i aktivnosti koje treba poduzeti zdravstvena ustanova, osnivač zdravstvene ustanove, pojedinci i institucije definisane zakonom, s ciljem postizanja stanja likvidnosti i solventnosti zdravstvene ustanove;
b) "restrukturiranje" - predstavlja niz radnji, postupaka i aktivnosti koje treba poduzeti zdravstvena ustanova u finansijskom, organizacijskom smislu i upravljanju ljudskim i drugim resursima, s ciljem poboljšanja ukupnog učinka, uvođenja novih zdravstvenih tehnologija, modernizacije, proširenja kapaciteta, kao i sigurnosti i kvaliteta zdravstvenih usluga;
c) "rizik i upravljanje rizikom"- podrazumijeva sve rizike kojima je javna zdravstvena ustanova izložena ili bi mogla biti izložena u poslovanju, a naročito kreditni rizik, tržišni rizik, operativni rizik i rizik likvidnosti;
d) "javne zdravstvene ustanove" - ustanove čiji je osnivač općina, kanton, Federacija i jedan ili više kantona zajedno, te Federacija u skladu s članom 53. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, koje su neprofitni pravni subjekti;
e) "doprinosi" - uključuju obavezni doprinos za penzijsko osiguranje, obavezni doprinos za zdravstveno osiguranje i obavezni doprinos za osiguranje od nezaposlenosti koji su uređeni propisima o doprinosima.
f) "nositelji osiguranja" - Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje/Federalni zavod za mirovinsko i invalidsko osiguranje, federalni i kantonalni zavodi zdravstvenog osiguranja, Federalni zavod za zapošljavanje i kantonalne službe za zapošljavanje;
g) "dugovanje" - predstavlja dugovanja zdravstvenih ustanova po različitim osnovama utvrđenim odredbama ovog zakona;
h) "dužnik" - zdravstvena ustanova kod koje se provodi postupak finansijske konsolidacije i restrukturiranja i koja ima dug po osnovama utvrđenim u tački g) ovog člana;
i) "povjerilac" - privredno društvo, tijelo vlasti, institucija, ustanova i zaposlenik kojem se duguje;
j) "reprogramiranje dugovanja" - način finansijske konsolidacije dugovanja zdravstvenih ustanova za dugovanja po osnovama utvrđenim u tački g) ovog člana, a radi izmirenja dugovanja pod povoljnijim uslovima, uključujući preuzimanje duga, odgodu plaćanja i plaćanje dugovanja na rate;
k) "prethodna saglasnost za reprogramiranje dugovanja" - saglasnost koju dužnik prilaže uz zahtjev za finansijsku konsolidaciju, a izdaje je nadležno privredno društvo koje je izvršilo pružanje usluga (struja, voda, gas, grijanje i sl.), kao i ostale komunalne usluge, odnosno privredno društvo koje je isporučilo robe neophodne za poslovanje zdravstvenih ustanova (lijekovi, medicinska sredstva, potrošni materijal i sl.);
l) "prethodna saglasnost zaposlenika" - saglasnost zaposlenika zdravstvene ustanove kojom zaposlenik potvrđuje da je saglasan s načinom izmirenja dugovanja prema njemu;
m) "porezni dug" uključuje iznose duga na ime direktnih i indirektnih poreza, obaveznih doprinosa, naknada i taksi koji je dužnik obračunao ili su mu obračunati od poreznih administracija a nije platio zaključno s 31.12.2021. godine, a što uključuje glavnicu, zateznu kamatu i troškove prinudne naplate;
n) "Reprogramiranje poreznog duga" predstavlja postupak koji uključuje odgođeno plaćanje i plaćanje dugovanja u ratama do deset godina;
o) "Reprogramirani porezni dug" predstavlja dug usaglašen u skladu s ovim zakonom između Porezne uprave i zdravstvene ustanove.


II - FINANSIJSKA KONSOLIDACIJA I RESTRUKTURIRANJE


Član 3.
(Principi finansijske konsolidacije, vremenski obuhvat finansijske konsolidacije i dugovanja koja podliježu finansijskoj konsolidaciji)

(1) Finansijska konsolidacija zdravstvenih ustanova zasniva se na sljedećim principima:
a) princip jednakog postupanja prema svim povjeriocima jednakog položaja posebno po osnovu više vrsta duga;
b) princip pristupa podacima prema kojem je dužnik obavezan osigurati pristup podacima i dokumentaciji od značaja za finansijsku konsolidaciju, a koji se posebno odnose na njegove obaveze.
(2) Finansijska konsolidacija zdravstvenih ustanova obuhvata rješavanja dugovanja zdravstvenih ustanova kod kojih je evidentirana nelikvidnost u smislu odredbi Zakona o finansijskom poslovanju i/ili postoji akumulirani gubitak.
(3) Finansijska konsolidacija obuhvata dugovanja zdravstvenih ustanova po osnovu:
a) doprinosa za MIO/PIO iz i na plate, ukoliko nisu regulisana posebnim zakonom;
b) doprinosa za osnovno zdravstveno osiguranje iz i na plate;
c) doprinosa za osiguranje u slučaju nezaposlenosti iz i na plate;
d) poreza i drugih javnih prihoda, isključujući PDV;
e) pruženih komunalnih usluga (struja, voda, gas, grijanje) i ostale komunalne usluge;
f) isporučenih roba neophodnih za rad zdravstvene ustanove dobavljačima roba (lijekovi, potrošni materijal i sl.), i
g) neisplaćenih neto plata zaposlenika.


Član 4.
(Restrukturiranje zdravstvenih ustanova)

Zdravstvena ustanova koja ne ispunjava uslove za finansijsku konsolidaciju iz člana 3. stav (2) može pokrenuti postupak restrukturiranja shodno načinu i postupku definisanim ovim zakonom i propisima donesenim na osnovu ovog zakona.


Član 5.
(Pokretanje postupka finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja)

(1) Postupak finansijske konsolidacije dugovanja i/ili restrukturiranja zdravstvenih ustanova pokreće se podnošenjem dokumentovanog zahtjeva odgovorne osobe u javnoj zdravstvenoj ustanovi koja se konsoliduje.
(2) Zahtjev iz stava (1) ovog člana mora biti odobren od strane upravnog odbora zdravstvene ustanove.
(3) Zahtjev za finansijsku konsolidaciju i/ili restrukturiranje dužnik podnosi nadležnom ministarstvu zdravstva najduže u roku dvanaest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona.
(4) Federalni ministar zdravstva (u daljem tekstu: ministar zdravstva), uz saglasnost federalnog ministra finansija (u daljem tekstu: ministar finansija), podzakonskim aktom utvrđuje sadržaj dokumentacije koja se dostavlja uz zahtjev iz stava (1) ovog člana.


Član 6.
(Odluka o finansijskoj konsolidaciji i/ili restrukturiranju zdravstvene ustanove)

(1) Nakon procjene podnesenog dokumentovanog zahtjeva iz člana 5. ovog zakona, nadležni ministar zdravstva, uz prethodno usaglašavanje s nadležnim ministrom finansija, sačinjava prijedlog Odluke o finansijskoj konsolidaciji i/ili restrukturiranju zdravstvene ustanove koju razmatra i usvaja nadležno izvršno tijelo vlasti.
(2) U slučaju zdravstvene ustanove čiji je osnivač općina, prijedlog odluke iz stava (1) ovog člana sačinjava rukovodilac službe za oblast zdravstva, uz prethodno usaglašavanje s rukovodiocem službe za finansije i dostavlja općinskom načelniku.
(3) Izuzetno od stava (1) ovog člana, Odluku o finansijskoj konsolidaciji i/ili restrukturiranju za univerzitetsko-kliničke bolnice usvaja Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada Federacije), na usaglašene prijedloge ministra zdravstva i ministra finansija.
(4) Odlukom iz st. (1), (2) i (3) ovog člana bliže se uređuje postupak i trajanje finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja za svaku pojedinačnu zdravstvenu ustanovu.
(5) Odluka iz st. (1), (2) i (3) ovog člana donosi se u roku od 60 dana od dana uredno podnesenog dokumentovanog zahtjeva.
(6) Rok iz stava (5) ovog člana prestaje teći od dana kada nadležni ministar zdravstva odnosno rukovodilac službe za oblast zdravstva od podnosioca zahtjeva zatraži dopunske podatke ili dopunu dokumentacije.
(7) Prekid roka iz stava (6) ovog člana traje do ispunjenja zahtjeva nadležnog ministra zdravstva, odnosno rukovodioca službe za oblast zdravstva.
(8) Ukoliko se na osnovu podnesenog zahtjeva iz člana 5. ovog zakona utvrdi da nisu ispunjeni uslovi za provođenje postupka finansijskog konsolidovanja i/ili restrukturiranja, nadležno izvršno tijelo vlasti donosi odluku o odbijanju zahtjeva za pokretanjem postupka finansijskog konsolidovanja.
(9) Odluka iz st. (1), (2), (3) i (8) ovog člana je konačna i objavljuje se u službenom glasilu Federacije, kantona odnosno općine.


Član 7.
(Rok za provođenje postupka finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja)

Rok za provođenje postupka finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja zdravstvenih ustanova u skladu s odredbama ovog zakona i propisima donesenim na osnovu ovog zakona ne može biti duži od deset godina računajući od dana stupanja na snagu Odluke o finansijskoj konsolidaciji i/ili restrukturiranju, uključujući i Program finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja.


Član 8.
(Obaveza dužnika za pokretanje postupka finansijske konsolidacije, odnosno plaćanja dugovanja)

Dužnici koji na dan stupanja na snagu ovog zakona imaju dugovanja po osnovama utvrđenim članom 3. ovog zakona, dužni su pokrenuti postupak finansijske konsolidacije, odnosno plaćanja dugovanja na način i po postupku utvrđenom ovim zakonom, i to u roku od dvanaest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona.


III - USLOVI I NAČINI FINANSIJSKE KONSOLIDACIJE ODNOSNO PLAĆANJA DUGOVANJA


DIO A - Po osnovu poreznog duga


Član 9.
(Potraživanja povjerioca)

(1) Potraživanja povjerioca se sastoje od glavnog duga s kamatama.
(2) Kamate po osnovu glavnog duga se mogu otpisati, u skladu s propisima o visini stope zatezne kamate na javne prihode.


Član 10.
(Utvrđivanje konačnog poreznog duga)

(1) Dužnik je obavezan od Porezne uprave prije pokretanja postupka finansijske konsolidacije zatražiti detaljnu strukturu duga po javnim prihodima na dan 31.12.2021. godine.
(2) Ukoliko se dug razlikuje u evidenciji dužnika od evidencije porezne uprave, dužnik je u obavezi usaglasiti konačan porezni dug koji će biti predmet finansijske konsolidacije.


Član 11.
(Postupci izmirivanja poreznog duga)

Dugovanja po osnovu poreznog duga utvrđena ovim zakonom mogu se izmiriti na sljedeći način:
a) reprogramiranjem poreznog duga;
b) jednokratnom uplatom;
c) preuzimanje poreznog duga od strane osnivača i/ili suosnivača zdravstvenih ustanova.


Član 12.
(Reprogramiranje poreznog duga)

(1) Zdravstvena ustanova koja na dan 31.12.2021. godine ima dospjeli, a neplaćeni porezni dug, može podnijeti zahtjev za reprogram duga na način propisan ovim zakonom.
(2) Uz zahtjev za reprogram duga obavezno je priložiti Odluku o pokretanju finansijske konsolidacije, kao i program finansijske konsolidacije s definisanim neophodnim radnjama, postupcima i aktivnostima, uključujući i efekte programa, a s ciljem postizanja stanja likvidnosti i solventnosti.
(3) Predmet reprograma je porezni dug, utvrđen članom 10. ovog zakona na osnovu kojeg dužnik i povjerilac potpisuju poseban Sporazum u skladu s propisima o Poreznoj upravi.
(4) Reprogramiranje poreznog duga uslovljava se redovnim plaćanjem tekućih dospjelih obaveza.
(5) Osim plaćanja po Sporazumu iz stava (3) ovog člana, zdravstvena ustanova dužna je obračunati i platiti sve obavezne doprinose i porez na dohodak za zaposlenike koji su stekli uslove za odlazak u penziju tokom tog mjeseca.


Član 13.
(Način otplate reprogramiranog poreznog duga)

(1) U slučaju otplate u ratama maksimalni rokovi otplate po Sporazumu iz člana 12. ovog zakona su:
a) 1 (jedna) godina za reprogramirani porezni dug u iznosu do 500.000 KM;
b) 3 (tri) godine za reprogramirani porezni dug u iznosu od 500.001 KM do 1.500.000 KM;
c) 5 (pet) godina za reprogramirani porezni dug u iznosu od 1.500.001 KM do 5.000.000 KM;
d) 10 (deset) godina za reprogramirani porezni dug preko 5.000.000 KM.
(2) Za vrijeme primjene ovog zakona, zdravstvena ustanova sve tekuće dospjele porezne obaveze dužna je plaćati redovno u rokovima prema važećim propisima. Neizmirenje tekućih obaveza za posljedicu ima prestanak važenja Sporazuma.


Član 14.
(Jednokratna uplata)

(1) Dužnik i povjerilac na osnovu usaglašenog konačnog poreznog duga iz člana 10. ovog zakona mogu usaglašen i tačan iznos dugovanja otplatiti i jednokratnom uplatom na račun povjerioca.
(2) Zapisnikom između dužnika i povjerioca konstatuje se ispunjenost obaveze dužnika prema povjeriocu na dan uplate na račun povjerioca.


Član 15.
(Preuzimanje poreznog duga od strane osnivača zdravstvenih ustanova)

1) Osnivač i/ili suosnivač zdravstvene ustanove može preuzeti porezni dug u skladu s članom 11. tačka c) ovog zakona o čemu donosi posebnu odluku. Odluka obavezno sadrži iznos duga koji se preuzima s rokom za uplatu istog koji ne može biti duži od pet fiskalnih godina, računajući od dana donošenja ove odluke.
2) Ukoliko se porezni dug zdravstvenih ustanova vrši preuzimanjem duga od strane osnivača i/ili suosnivača zdravstvenih ustanova izvršni organ vlasti na nivou općine, kantona i Federacije, na usaglašen prijedlog nadležnih organa uprave za oblast zdravstva i finansija, usvaja prijedlog odluke o preuzimanju poreznog duga, s rokovima izvršenja preuzetih obaveza i prijedlog odluke dostavlja zakonodavnom tijelu općine, kantona, odnosno Federacije.
3) Ukoliko osnivač i/ili suosnivač ne bude realizovao Odluku u predviđenom roku dozvoljava mu se reprogramiranje duga na način i po postupku predviđenim ovim zakonom i podzakonskim aktima donesenim na osnovu ovog zakona, kao i važećim propisima o Poreznoj upravi Federacije BiH.
4) Sadržaj, način i postupak donošenja odluke iz st. (1) i (2) ovog člana, te postupak reprogramiranja bliže se uređuje podzakonskim aktom kojeg donosi ministar zdravstva.


DIO B - Po osnovu neisplaćenih plata zaposlenika


Član 16.
(Dugovanja po osnovu neisplaćenih plata zaposlenika)

(1) Dugovanja po osnovu neisplaćenih plata zaposlenika dužnika, u smislu ovog zakona, su dugovanja usaglašena između dužnika i povjerioca, odnosno zaposlenika.
(2) Usaglašena dugovanja iz stava (1) mogu se izmiriti na sljedeći način:
a) jednokratnom uplatom;
b) reprogramiranjem duga koji uključuje odgođeno plaćanje i plaćanje dugovanja na rate.
(3) Kamate po osnovu glavnog duga mogu se otpisati uz saglasnost povjerioca.
(4) Zaposlenici dužnika koji ne prihvate rješavanje duga prema njima, na jedan od načina utvrđenih u stavu (2) ovog člana, svoja prava po osnovu duga za plate ostvarit će na drugi način u skladu s propisima u Federaciji.


DIO C - Po osnovu pruženih komunalnih usluga (struja, voda, gas, grijanje), kao i ostale komunalne usluge


Član 17.
(Dugovanja po osnovu pruženih komunalnih usluga (struja, voda, gas, grijanje), kao i ostale komunalne usluge)

(1) Dugovanja po osnovu pruženih komunalnih usluga (struja, voda, gas, grijanje), kao i ostale komunalne usluge dužnika u smislu ovog zakona, su dugovanja usaglašena između dužnika i povjerioca saglasno računovodstvenim propisima.
(2) Finansijska konsolidacija dugovanja javnih zdravstvenih ustanova iz stava (1) može se izvršiti reprogramiranjem duga, uključujući odgodu plaćanja i plaćanje dugovanja na rate, kao i otpisom dugovanja prema javnim privrednim društvima koja su izvršila pružanje usluga za isporučene robe (struja, voda, gas, grijanje i sl.), ostale komunalne usluge zdravstvenim ustanovama, na osnovu odluke izvršnog tijela vlasti (općina, kanton, Federacija), a u čijoj svojini je javno privredno društvo.
(3) Finansijska konsolidacija dugovanja obuhvata izmirenje glavnog duga, a kamate se mogu otpisati.
(4) Finansijska konsolidacija dugovanja zdravstvenih ustanova iz stava (2) ovog člana je moguća samo ukoliko zdravstvena ustanova koja se konsoliduje pribavi prethodnu saglasnost povjerioca koji je pružio usluge.
(5) Odluku o otpisu kamata donosi nadležni organ privrednog društva kojem se duguje.


DIO D - Po osnovu isporučenih roba neophodnih za rad zdravstvene ustanove dobavljačima roba


Član 18.
(Dugovanje po osnovu isporučenih roba neophodnih za rad zdravstvene ustanove dobavljačima roba)

(1) Dugovanja po osnovu materijalnih troškova neophodnih za rad zdravstvene ustanove dobavljačima roba, u smislu ovog zakona, su dugovanja usaglašena između dužnika i povjerioca saglasno računovodstvenim propisima.
(2) Finansijska konsolidacija dugovanja zdravstvenih ustanova iz stava (1) može se izvršiti reprogramiranjem dugovanja radi izmirenja pod povoljnim uslovima, uključujući odgodu plaćanja i plaćanja dugovanja na rate.
(3) Finansijska konsolidacija dugovanja obuhvata izmirenje glavnog duga, a kamate se mogu otpisati.
(4) Finansijska konsolidacija dugovanja zdravstvenih ustanova iz stava (2) ovog člana je moguća samo ukoliko zdravstvena ustanova koja se konsoliduje pribavi prethodnu saglasnost povjerioca koji je isporučio robe.
(5) Odluku o otpisu kamata donosi nadležni organ privrednog društva kojem se duguje.


IV- POSTUPAK FINANSIJSKE KONSOLIDACIJE I RESTRUKTURIRANJA


Član 19.
(Program finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja)

(1) Zdravstvene ustanove su obavezne sačiniti programe finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja u roku dvanaest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona, koji uključuje i sanaciju gubitka zdravstvenih ustanova, kao i mjere poboljšanja zdravstvenih usluga.
(2) Program finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja donosi se na osnovu podataka iz bruto bilansa ustanove i podrazumijeva plan zdravstvene ustanove, donesen s rokom važenja u određenom vremenskom periodu, koji sadrži mjere koje se poduzimaju u zdravstvenoj ustanovi u skladu s ovim zakonom, kao i Zakonom o finansijskom poslovanju, a radi uspostavljanja i/ili održavanja likvidnosti i solventnosti zdravstvene ustanove, uz poboljšanje ukupnog učinka i kvaliteta usluga zdravstvene ustanove.
(3) Program finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja iz stava (1) ovog člana mora sadržavati:
a) cilj i svrhu provođenja finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja i sanacije gubitaka, perspektive i razvoja;
b) mjere operativnog restrukturiranja u skladu s planom finansijske konsolidacije;
c) finansijsko stanje prema posljednjem godišnjem finansijskom izvještaju o poslovanju, te revidirane finansijske izvještaje;
d) iznos i strukturu dugovanja po osnovu dospjelih, a neplaćenih doprinosa, poreza i kamata koji se mogu otpisati, usaglašen s podacima iz evidencije Porezne uprave;
e) iznos i strukturu usaglašenih potraživanja;
f) iznos i strukturu usaglašenog ukupnog duga;
g) mjere konsolidacije i/ili restrukturiranja (finansijske, organizacijske i tehničke prirode) koje se moraju provesti i dinamika provođenja;
h) informaciju o svim postupcima po osnovu dugovanja koji su u toku;
i) prethodnu saglasnost povjerioca za izmirenje dugovanja shodno odredbama ovog zakona,
j) program utroška sredstava za svaku godinu,
k) definisan rok za provođenje finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja.
(4) Programe finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja iz stava (1) ovog člana odobrava zvršno tijelo vlasti općine, kantona i Federacije, na prijedlog nadležnih organa uprave za oblast zdravstva, uz prethodno pribavljeno mišljenje nadležnih organa uprave za oblast finansija, a u zavisnosti koji je nivo vlasti osnivač zdravstvene ustanove.
(5) Izuzetno od stava (4) ovog člana, Program finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja za univerzitetsko-kliničke bolnice odobrava Vlada na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva uz prethodno pribavljeno mišljenje Federalnog ministarstva finansija/Federalnog ministarstva financija.
(6) Ministar zdravstva će uz saglasnost ministra finansija podzakonskim aktom propisati metodologiju izrade i sadržaj Programa iz stava (3).


Član 20.
(Finansijska konsolidacija i/ili restrukturiranje univerzitetsko-kliničkih bolnica)

(1) Finansijska konsolidacija i/ili restrukturiranje univerzitetsko-kliničkih bolnica će biti izvršeno unutrašnjom finansijskom konsolidacijom i provođenjem drugih mjera u okviru Programa finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja iz člana 19. stav (5).
(2) Program finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja, koji se zasniva na principima zabrane daljeg akumuliranja duga i gubitaka i prioritetima trošenja, na prijedlog ministra zdravstva, usvaja Vlada Federacije, uz uslov da su univerzitetsko-kliničke bolnice imenovale organe nadzora, upravljanja i rukovođenja saglasno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i propisima donesenim na osnovu tog zakona.
(3) Vlada Federacije će za implementaciju Programa iz stava (2) ovog člana, izdvojiti 119 miliona KM, na teret Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Budžet Federacije), a kako slijedi:
a) Klinički centar univerziteta u Sarajevu: 30 miliona KM; https://www.anwalt-derbeste.de
b) Univerzitetski klinički centar Tuzla: 29 miliona KM;
c) Sveučilišna klinička bolnica Mostar: 60 miliona KM.
(4) Dinamika isplate sredstava univerzitetsko-kliničkim bolnicama određuje se u skladu s Programom finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja i raspoloživim sredstvima u Budžetu, a najduže u naredne tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona.
(5) Kriterij za isplatu sredstava prve godine, računajući od dana stupanja na snagu ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona, je usvojeni Program finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja, a u naredne dvije godine dinamika isplate sredstava je određena godišnjim programima iz stava (6) ovog člana, a u zavisnosti od ispunjenja indikatora zadatih Programom finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja.
(6) Univerzitetsko-kliničke bolnice su dužne, nakon usvajanja Programa iz stava (2) ovog člana, pripremiti detaljan program utroška sredstava iz stava (3) ovog člana za svaku godinu, koji na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva (u daljem tekstu: Ministarstvo) usvaja Vlada Federacije u skladu s propisima o budžetima u Federaciji.


Član 21.
(Finansijska konsolidacija i/ili restrukturiranje kantonalnih i općih bolnica)

(1) Finansijska konsolidacija i/ili restrukturiranje kantonalnih i općih bolnica će biti izvršena unutrašnjom finansijskom konsolidacijom i provođenjem drugih mjera u okviru Programa finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja iz člana 19. stav (4) ovog zakona.
(2) Shodno odredbama iz člana 19. st. (1) do (4) ovog zakona, sanaciju gubitaka zdravstvenih ustanova kojima su osnivači kantoni i općine, provest će nadležni organi kantona i općina, a zakonodavna tijela kantona i općinska vijeća će osigurati potrebne procedure odobravanja sredstava za sanaciju gubitaka zdravstvenih ustanova, ukoliko se to pokaže neophodnim za neometano poslovanje tih zdravstvenih ustanova.
(3) Program finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja, kao i godišnji plan kantonalnih i općih bolnica, na prijedlog nadležnog izvršnog tijela za zdravstvo, usvaja vlada kantona, uz uslov da su kantonalne i opće bolnice imenovale organe nadzora, upravljanja i rukovođenja saglasno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, kao i propisima donesenim na osnovu ovog zakona. Prijedlog Programa finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja kantonalne i opće bolnice pripremaju na principima zabrane daljeg akumuliranja duga i gubitaka i prioritetima trošenja.
(4) Kao podršku u procesu restrukturiranja i sanacije u kantonalnim i općim bolnicama, Vlada Federacije će za ovu svrhu izdvojiti 106 miliona KM, na teret Budžeta Federacije, kako slijedi:
a) Za kantonalne bolnice ukupno 65.500.000 KM,
- JU Kantonalna bolnica Dr. Safet Mujić Mostar 15.000.000 KM,
- JU Kantonalna bolnica Zenica 23.000.000 KM,
- JU Kantonalna bolnica Dr. Irfan Ljubijankić Bihać 18.000.000 KM,
- Kantonalna bolnica JZU Goražde 1.500.000 KM,
- Županijska bolnica Orašje 2.000.000 KM,
- Županijska bolnica "Dr. Fra Mihovil Sučić "Livno 6.000.000 KM.
b) Za opće bolnice ukupno 40.500.000 KM kako slijedi:
- JU Opća bolnica Konjic 5.000.000 KM,
- Opća bolnica "Dr. Mustafa Beganović" Gračanica 4.000.000 KM,
- JZU Opća bolnica Sanski Most 3.500.000 KM,
- JU Bolnica Travnik 13.000.000 KM,
- Hrvatska bolnica "Dr. fra Mato Nikolić" 5.000.000 KM,
- JU Opća bolnica Bugojno 2.000.000 KM,
- JU Bolnica za plućne bolesti i TBC Travnik 1.000.000 KM,
- JU Opća bolnica "Prim.dr.Abdulah Nakaš"Sarajevo 2.000.000 KM,
- Opća bolnica Jajce 2.000.000 KM,
- Opća bolnica Tešanj 3.000.000 KM.
(5) Dinamika isplate sredstava kantonalnim i općim bolnicama određuje se u skladu s programima finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja, a najduže u naredne tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona.
(6) Kriterij za isplatu sredstava prve godine, računajući od dana stupanja na snagu ovog zakona i propisa donesenih na osnovu ovog zakona, je usvojeni Program finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja, a u naredne dvije godine dinamika isplate sredstava je određena godišnjim programima iz stava (7) ovog člana, a u zavisnosti od ispunjenja indikatora zadatih Programom finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja.
(7) Kantonalne i opće bolnice su dužne, nakon usvajanja Programa iz stava (3) ovog člana, pripremiti detaljan program utroška sredstava iz stava (4) ovog člana za svaku godinu, koji na prijedlog Ministarstva usvaja Vlada Federacije u skladu s propisima o budžetima u Federaciji.


Član 22.
(Nadzor nad provođenjem Programa finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja zdravstvenih ustanova i izvještavanje)

(1) Nadzor nad provođenjem Programa finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja vrše upravni odbori zdravstvene ustanove i nadzorni odbori zdravstvenih ustanova u kojima su ista formirana u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i propisima donesenim na osnovu tog zakona.
(2) Upravni odbori kantonalnih i općih bolnica dostavljaju kvartalni izvještaj o realizaciji Programa finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja, u roku od 30 dana nakon isteka perioda na koji se odnosi, izvršnom tijelu vlasti koje je odobrilo Program finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja na usvajanje, a nakon čega se isti dostavlja Federalnom ministarstvu zdravstva.
(3) Upravni odbori univerzitetsko-kliničkih bolnica Ministarstvu dostavljaju kvartalni izvještaj o realizaciji Programa finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja u roku od 30 dana nakon isteka perioda na koji se odnosi.
(4) Ministarstvo izvještava Vladu Federacije o realizaciji programa finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja u skladu s propisima o izvršavanju budžeta.
(5) Komisija za praćenje i nadzor nad implementacijom programa finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja, kao i namjenskog utroška sredstava iz člana 20. stav (3) i člana 21. stav (4) ovog zakona (u daljem tekstu: Komisija), obavlja nadzor nad namjenski utrošenim sredstvima dodijeljenim zdravstvenim ustanovama, te praćenje implementacije programa finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja.
(6) Komisiju iz stava (5) ovog člana, na prijedlog Ministarstva imenuje i razrješava Vlada Federacije na mandatni period od četiri godine s mogućnošću izbora za još jedan mandatni period.
(7) Ministar zdravstva uz saglasnost ministra finansija, podzakonskim aktom propisuje sadržaj i formu kvartalnih izvještaja iz st. (2) i (3) ovog člana.
(8) Ministar zdravstva podzakonskim aktom propisuje kriterije za izbor članova Komisije iz stava (5) ovog člana, bliže nadležnosti Komisije, kao i način i postupak izbora Komisije.


Član 23.
(Upravljanje rizikom likvidnosti)

(1) Zdravstvene ustanove koje se nalaze u postupku finansijske konsolidacije dužne su provoditi i mjere utvrđene Zakonom o finansijskom poslovanju, a u cilju ponovne uspostave likvidnosti i solventnosti.
(2) U mjere iz stava (1) ovog člana uključuju se i mjere za upravljanje rizikom likvidnosti, kao što su:
a) redovno praćenje i upravljanje likvidnošću;
b) planiranje poznatih i potencijalnih novčanih odliva i priliva, s obzirom na redovni tok poslovanja;
c) određivanje odgovarajućih mjera za sprečavanje ili otklanjanje uzroka nelikvidnosti i identificiranje drugih mogućnosti.
(3) U cilju provedbe mjera iz st. (1) i (2) ovog člana zdravstvena ustanova može formirati Odbor za likvidnost.
(4) Internu kontrolu provođenja mjera iz st. (1) i (2) ovog člana obavlja upravni odbor zdravstvene ustanove i nadzorni odbori zdravstvenih ustanova u kojima su isti formirani u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, najmanje dva puta godišnje.


Član 24.
(Obustava izvršnih postupaka)

(1) Donošenjem odluke o finansijskoj konsolidaciji i/ili restrukturiranju iz člana 6. ovog zakona, obustavljaju se svi izvršni postupci za naplatu duga koji je predmet ovog zakona.
(2) Kod ovlaštene organizacije platnog prometa, u skladu s propisima o unutrašnjem platnom prometu, zdravstvena ustanova otvara namjenski račun za provođenje postupka finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja zdravstvenih ustanova.
(3) Namjenski račun iz stava (2) ovog člana, otvara se na osnovu Odluke o otvaranju namjenskog računa za provođenje postupka finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja zdravstvenih ustanova, koju donosi nadležno izvršno tijelo vlasti iz člana 6. stav (1) ovog zakona, a na prijedlog nadležnog ministra zdravstva.
(4) Finansijska sredstva iz Budžeta Federacije, namijenjena za finansijsku konsolidaciju i/ili restrukturiranje, koja se uplate na namjenske račune iz stava (3) ovog člana najkasnije će se, u roku od sedam dana računajući od dana uplate, usmjeriti za izmirivanje obaveza, a u skladu s Programom finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja.
(5) Nad namjenskim računom otvorenim u skladu sa stavom (2) se ne može pokrenuti prinudno izvršenje dok traje postupak finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja.


Član 25.
(Prekid postupka finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja)

(1) Ako dužnik u roku od 60 dana od dana donošenja odluke iz člana 6. ovog zakona i zaključenja Sporazuma iz člana 12. ovog zakona, ne započne izvršavati sve svoje tekuće finansijske obaveze, nadležno izvršno tijelo vlasti koje je donijelo Odluku o finansijskoj konsolidaciji i restrukturiranju, donijet će odluku o stavljanju izvan snage Odluke o finansijskoj konsolidaciji i restrukturiranju, čime se postupak finansijske konsolidacije konkretnog dužnika prekida.
(2) Dužnik podnosi izvještaj upravnom odboru zdravstvene ustanove kojim se dokazuje da izvršava svoje tekuće finansijske obaveze koje nisu predmet finansijske konsolidacije, i prije isteka roka iz stava (1) ovog člana.
(3) Prekid postupka finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja se predlaže kada zdravstvena ustanova odstupa od Programa finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja, izuzev u slučaju proglašenju prirodne nesreće odnosno vanrednog stanja u zdravstvu, ukoliko su troškovi izazvani pravomoćnim sudskim presudama, odlukama osnivača i suosnivača, odnosno nadležnog izvršnog tijela vlasti.
(4) Prekid postupka u slučaju iz stava (3) predlažu tijela za nadzor nad provođenjem Programa finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja iz člana 22. stav (5) ovog zakona.


V - FINANSIRANJE I POSTUPAK OKONČANJA FINANSIJSKE KONSOLIDACIJE I/ILI RESTRUKTURIRANJA


Član 26.
(Sredstva za finansijsku konsolidaciju i/ili restrukturiranje)

(1) Sredstva potrebna za provođenje odluke o finansijskoj konsolidaciji i/ili restrukturiranju za univerzitetsko-kliničke bolnice, osiguravaju se iz sredstava Budžeta Federacije na način predviđen članom 20. stav (3) ovog zakona, a za zdravstvene ustanove čiji je osnivač kanton, odnosno općina u skladu s članom 21. stav (4) ovog zakona.
(2) Sredstva potrebna za provođenje odluke o finansijskoj konsolidaciji i/ili restrukturiranju zdravstvenih ustanova mogu se osigurati i iz budžeta kantona za zdravstvene ustanove čiji je osnivač/suosnivač kanton, ukoliko su finansijska sredstva iz čl. 20. i 21. ovog zakona nedostatna, a u skladu s propisima o budžetima u Federaciji.
(3) U skladu s propisima o privatizaciji poduzeća, sredstva potrebna za provođenje finansijske konsolidacije zdravstvenih ustanova mogu se osigurati i iz sredstava ostvarenih prodajom preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine i kantonalnih agencija koji su dio posebnog fonda Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine, kojim upravlja Vlada Federacije, odnosno posebnog fonda kojim upravlja vlada kantona u kojem je ostvaren konkretni prihod.
(4) Odluku o izdvajanju sredstava iz stava (3) ovog člana za namjenu finansijske konsolidacije zdravstvenih ustanova, donosi Skupština Razvojne banke Federacije, odnosno skupština posebnog fonda kojim upravlja vlada kantona.
(5) Sredstva potrebna za finansijsku konsolidaciju mogu se osigurati i iz sredstava zaduživanja određenog nivoa vlasti koji je osnivač zdravstvene ustanove u skladu s propisima o dugu, zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine.


Član 27.
(Postupak okončanja finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja)

(1) Postupak okončanja finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja pokreće se podnošenjem dokumentovanog zahtjeva odgovorne osobe u zdravstvenoj ustanovi koja se konsoliduje u skladu s odredbama ovog zakona.
(2) Zahtjev iz stava (1) ovog člana mora biti odobren od strane upravnog odbora zdravstvene ustanove.
(3) Zahtjev za okončanje finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja dužnik podnosi nadležnom ministarstvu zdravstva najduže u roku šest mjeseci od dana okončanja postupka finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja.
(4) Ministar zdravstva, uz saglasnost ministra finansija, podzakonskim aktom utvrđuje sadržaj dokumentacije koja se dostavlja uz zahtjev iz stava (1) ovog člana.


Član 28.
(Odluka o okončanju finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja javne zdravstvene ustanove)

(1) Nakon procjene podnesenog dokumentovanog zahtjeva iz člana 27. ovog zakona, nadležni ministar zdravstva, uz prethodno usaglašavanje s nadležnim ministrom finansija, sačinjava prijedlog Odluke o okončanju finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja zdravstvene ustanove, koju razmatra i usvaja nadležno izvršno tijelo vlasti.
(2) U slučaju zdravstvene ustanove čiji je osnivač općina, prijedlog odluke iz stava (1) ovog člana sačinjava rukovodilac službe za oblast zdravstva, uz prethodno usaglašavanje s rukovodiocem službe za finansije i dostavlja općinskom načelniku.
(3) Odluka iz st. (1) i (2) ovog člana je konačna.
(4) Odluka iz st. (1) i (2) ovog člana objavljuje se u službenim glasilima Federacije, kantona, odnosno općine.
(5) Nakon donošenja odluke iz stava (1) ovog člana obaveza je Vlade Federacije, vlade kantona, odnosno općinskog vijeća, da istu dostavi zakonodavnom tijelu Federacije, kantona, odnosno općine u roku od 15 dana od dana donošenja, radi informisanja.
(6) Namjenski račun iz člana 24. stav (2) ovog zakona zatvara se na osnovu Odluke o zatvaranju namjenskog računa za provođenje postupka finansijske konsolidacije zdravstvenih ustanova, koju donosi nadležno izvršno tijelo vlasti na prijedlog nadležnog ministra zdravstva, a nakon donošenja odluke iz st. (1) i (2) ovog člana.


VI - KAZNENE ODREDBE


Član 29.
(Prekršaji)

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000 KM do 15.000 KM bit će kažnjena za prekršaj zdravstvena ustanova, ako:
a) ne pokrene postupak finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja i ne donese program finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja na način i u rokovima utvrđenim ovim zakonom;
b) u zahtjevu za pokretanje postupka finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja i programu finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja prikaže netačne podatke,
c) povrijedi principe iz člana 3. ovog zakona,
d) postupa suprotno odredbama ovog zakona i propisima donesenim na osnovu ovog zakona.
(2) Za prekršaj iz stava (1) ovog člana, bit će kažnjena i odgovorna osoba u zdravstvenoj ustanovi, novčanom kaznom u iznosu 500 KM do 3.000 KM.


VII - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Član 30.
(Slučajevi neuspjele finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja)

(1) U zdravstvenim ustanovama, koje nakon okončanja postupka finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja nisu stekle uslove za redovno poslovanje, upravni odbor zdravstvene ustanove dužno je predložiti osnivaču donošenje odluke o statusnim promjenama u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Zakonom o ustanovama.
(2) Odluku o statusnim promjenama zdravstvene ustanove donosi osnivač zdravstvene ustanove.
(3) Statusne promjene iz stava (1) ovog člana ne podrazumijevaju privatizaciju zdravstvenih ustanova.


Član 31.
(Podzakonski akti i rokovi za njihovo donošenje)

(1) U roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, ministar zdravstva uz saglasnost ministra finansija donijet će provedbene propise na osnovu ovog zakona kojima se reguliše sljedeće:
- sadržaj dokumentacije koja se dostavlja uz zahtjev za pokretanje postupka finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja (član 5. stav (4) ovog zakona),
- metodologiju izrade i sadržaj Programa finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja (član 19. stav (6) ovog zakona),
- sadržaj i formu kvartalnih izvještaja o realizaciji Programa finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja (član 22. stav (7) ovog zakona),
- sadržaj dokumentacije koja se dostavlja uz zahtjev za postupak okončanja finansijske konsolidacije i/ili restrukturiranja (član 27. stav (4) ovog zakona).
(2) U roku iz stava (1) ovog člana, ministar zdravstva donijet će provedbene propise na osnovu ovog zakona kojima se reguliše sljedeće:
- sadržaj, način i postupak donošenja odluke o preuzimanju poreznog duga te postupak reprogramiranja (član 12. stav (4) ovog zakona),
- kriterije za izbor članova Komisije, bliže nadležnosti Komisije, kao i način i postupak izbora Komisije (član 22. stav (8) ovog zakona).


Član 32.
(Primjena odredbi drugih propisa)

Ako nije drugačije određeno ovim zakonom, na obligacione odnose iz ovog zakona primjenjuju se odredbe propisa kojim se uređuju obligacioni odnosi.


Član 33.
(Stupanje na snagu)

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamenta Federacije BiH
Tomislav Martinović, s. r.


Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
Mirsad Zaimović, s. r.
Legalan vodič

Turistički vodič mora imat licencu za obavljanje t[…]

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]