BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#1516
Zakon o dopuni Zakona o visini stope zatezne kamate FBiH

„Službene novine Federacije BiH“, broj 101/16

Član 1

U Zakonu o visini stope zatezne kamate („Službene novine Federacije BiH“, br. 27/98 i 51/01), u članu 2 iza stav 2 dodaje se novi stav 3 koji glasi:

„Izuzetno od stava 1. ovog člana na iz nos glavnice oređene izvršnim ispravama (sudske presude i sudska poravnanja) i vansudskim poravnanjima iz osnova radnog odnosa plaća se zatezna kamata po stupi od
0.2% godišnje.“.

Član 2

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Federacije BiH“.[/color]

Xero Flor w Polsce sp. z o.o. protiv Poljske &nda[…]

Akdeniz i drugi protiv Turske

Akdeniz i drugi protiv Turske privremena zabr[…]

Kerestecioğlu Demir protiv Turske – uki[…]

Radna dozvola

Postovani dobio sam posao u Hrvatskoj medjutim tra[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja