BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#3501
ZAKON
O DOPUNI ZAKONA O PRAVOSUDNOM ISPITU U REPUBLICI SRPSKOJ


Član 1.


U Zakonu o pravosudnom ispitu u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 58/16) u članu 11. u stavu 5. poslije riječi: „nestalog borca Republike Srpske“ dodaje se zapeta i riječi: „te lica sa invaliditetom, bez obzira na uzrok i vrijeme nastanka invalidnosti, a čiji status se dokazuje uvjerenjem nadležnih organa Republike Srpske“.


Član 2.


Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.
PREDSJEDNIK
Broj: 02/1-021-895/19 NARODNE SKUPŠTINE
Datum: 19. septembar 2019. godine
Nedeljko Čubrilović

ZAKON O IMUNITETU REPUBLIKE SRPSKE ("S[…]