BiH Pravo

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#3500
ZAKON
O DOPUNI ZAKONA O POLICIJI I UNUTRAŠNJIM POSLOVIMA


Član 1.

U Zakonu o policiji i unutrašnjim poslovima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 57/16, 110/16 i 58/19), poslije člana 136. dodaje se naziv člana i novi član 136a. koji glasi:

„Ostvarivanje prava na penziju
Član 136a.

Policijskom službeniku lični koeficijent za ostvarivanje prava na penziju utvrđuje se na osnovu pet godišnjih plata koje su za policijskog službenika najpovoljnije.“

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.
PREDSJEDNIK
Broj: 02/1-021-891/19 NARODNE SKUPŠTINE
Datum: 19. septembar 2019. godine
Nedeljko Čubrilović

ZAKON O MUZEJSKOJ DJELATNOSTI TUZLANSKOG KANTONA […]

ODLUKA O CENTRALNOM REGISTRU KREDITA POSLOVNIH S[…]