BiH Pravo 2014.-2020.

Bosanskohercegovački pravni portal

Zakoni Bosne i Hercegovine, Brčko distrikta BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine
#4347
Zakon o dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti

Član 1.

U Zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 90/17 i 42/20) u članu 43. u stavu 2. u tački 10) poslije riječi: „grupama,“ dodaju se riječi: „ograničenja radnog vremena,“.Član 2.

U članu 59. u tački 26) poslije riječi: „grupama,“ dodaju se riječi: „ograničenja radnog vremena,“.Član 3.

Poslije člana 59. dodaje se novi član 59a, koji glasi:
„Član 59a.

(1) Izuzetno od mjera iz člana 59. ovog zakona, u vršenju nadzora nadležni inspektor je ovlašten da pravnim licima i preduzetnicima u oblasti trgovine, ugostiteljstva i pružanja drugih usluga, zabrani rad ukoliko utvrdi da se u objektu u kojem obavljaju djelatnost ne sprovode zaštitne mjere propisane aktima nadležnih organa u skladu sa zakonom, koje se odnose na fizičku distancu, okupljanje u grupama većim od propisanih i ograničeno radno vrijeme čiji je cilj sprečavanje ili suzbijanje zaraznih bolesti utvrđenih ovim zakonom.
(2) Zabrana iz stava 1. ovog člana izriče se prvi put na period od sedam dana, a u slučaju da pravno lice ili preduzetnik ponovi nepravilnost, zabrana se izriče u trajanju od 15 dana.
(3) Mjeru zabrane iz stava 1. ovog člana inspektor izriče usmenim rješenjem u postupku i na način propisan Zakonom o inspekcijama Republike Srpske (‛Službeni glasnik Republike Srpske‘, broj: 18/20).“Član 4.

U članu 61. u stavu 1. u tački 19) poslije riječi: „grupama,“ dodaju se riječi: „ograničenja radnog vremena,“.
Član 5.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.


PREDSJEDNIK
Broj: 02/1-021-848/20 NARODNE SKUPŠTINE
Datum: 24. septembra 2020. godine
Nedeljko Čubrilović
Ryser protiv Švicarske

Ryser protiv Švicarske (br. 23040/13) […]

Gheorghe-Florin Popescu protiv Rumunije (br. […]

Svilengaćanin i ostali protiv Srbije 12.1.202[…]

L.B. v. Mađarske

L.B. v. Mađarske (br. 36345/16), 12.1.2021.1 Ne[…]

BiH Pravo - mi znamo odgovor na Vaša pravna pitanja